Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edward Griegsgången 9, Husby Centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Dnr 748-2011-6. (utsändes senare)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 stycket 2 p föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Rinkeby Folkets Hus - Karl-Axel Boström

Beslutsärenden

9 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2011

11 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012

Dnr 707-2011-1.1.
Dnr 744-2011-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens handikappråd 2011

13 Angående bidrag till RSMH Järva Regnbågens verksamhet i Akalla

Svar på skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP) och Gunilla Bhur m.fl. (V)
Dnr 277-2011-8.

Remissärenden

14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden angående vårdnad, boende, umgänge och namn

15 Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014

16 Satsning på personal inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2011:63) av Ann-Margrethe Livh (V) och Torun Boucher (V)
Dnr 680-2011-1.5.1.

17 Förslag till Kulturvision 2030

19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

20 Konferenser och utbildningar

25 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) paragraferna 1-10 och ledamoten Kerstin Aggefors paragraferna 11-28, fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 21 december 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 november 2011 justerades den 30 november 2011.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 2 p föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Karl-Axel Boström från föreningen Rinkeby Folkets Hus informerade stadsdelsnämnden om föreningens ekonomiska situation och de kontakter som föreningen har med kulturförvaltningen, fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen samt Järvalyftet. Ny föreståndare för Rinkeby Folkets Hus har tillträtt.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om varför stadsdelsförvaltningen inte tillåter att romer studerar med socialbidrag. Sundbybergs folkhögskola har kurser för romer. Romer som tidigare deltagit har alla fått jobb efter avslutad kurs. Är det inte en mycket bra investering för stadsdelsnämnden och kommunen att man tillåter att dessa människor studerar med försörjningsstöd. Varför beviljas inte bidrag i Rinkeby-Kista?

Ulrika Axelsson svarade att utbildning för romer dyker upp som en fråga i flera stadsdelar. En översyn i frågan sker centralt vid socialförvaltningen. Förvaltningen följer gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd kan inte utges till en viss grupp. Vid ansökan om försörjningsstöd görs alltid en individuell bedömning.

Jakob Dencker (MP) ställde vidare en fråga om klargörande kring prestationsförändringar i budget 2012.

Verner Stadthagen svarade och gav en kort beskrivning av jämförelsetal mellan budget 2011 och 2012. Stadsdelsnämnden får 30 miljoner mer år 2012.

Jakob Dencker ställde ytterligare en fråga riktad till stadsdelsnämnden om att nämnden som helhet skulle ställa sig bakom ett uttalande om lokalen Husby Träff.

Mia Päärni (S) svarade att denna fråga får oppositionen träffas kring vid senare tillfälle.

Fråga 2

Mia Päärni (S) ställde fråga kring nämndens budget 2012. Hur kan man följa prognostiserat utfall?

Olle Johnselius gav en kort redogörelse om stadens resursfördelningssystem.

§9 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 8,3 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 december 2011. Dnr 1.2.1.-774-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Verksamhetsplan med budget för år 2012

Beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2012 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4.

3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5.

4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. I denna verksamhetsplan redovisas hur nämnden ska bidra till att dessa mål uppnås. Fullmäktige har fastställt 13 mål för verksamhetsområdena som konkretiserar inriktningsmålen samt indikatorer och aktiviteter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 december 2011. Dnr 1.1.-721-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en budget i enlighet med vad vi anför nedan

Att

1. Arbeta fram en upphandlingspolicy med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och antidiskrimineringsklausuler

2. Att inte upphandla några verksamheter under det kommande året

3. Stoppa upphandlingen av Rinkeby-Kista dagliga verksamheter

4. Att det ska vara möjligt att lägga egenregianbud om upphandlingar görs

5. Att istället för att lägga personella resurser på upphandlingar använda dem till att noggrant följa upp de verksamheter som redan är ute på entreprenad

6. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mål för att öka andelen anställda med annan etnisk härkomst än svensk både generellt men också på chefsnivå

7. Att höja anslagen till de olika verksamhetsområdena i enlighet med socialdemokraternas förslag

8. Att därutöver anföra följande

Inledning

Vi vill bygga möjligheternas Rinkeby-Kista. En stadsdel där alla oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar. Under de fem senaste åren har den moderatstyrda majoriteten fört en politik som har ökat klyftorna.

De som bor i våra stadsdelar har fått se sitt område förändras. Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Försäkringskassan etc har flyttat. Skolor och vårdcentralerna har lagts ned eller fått sina budgetar halverade och centrumanläggningen i Rinkeby har sålts. Vi har hört de lokala Moderaterna och deras allierade förklara att det inte är beslut de kan påverka. I samma andetag flyttade de själva förvaltningen från Husby och Rinkeby till Kista. Ett beslut som de helt själva tog – i vår stadsdelsnämnd – för att spara pengar. Det finns otaliga exempel på verksamheter som har lagts ned, slagits ihop eller fått mindre pengar och färre anställda.

Att det skapas fler jobb är en av de viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder och infrastruktur, i forskning och utbildning samt entreprenörskap. Vi vill kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholms län. Det ger möjligheter till fler företag och nya jobb. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården, skolan och äldreomsorgen och börja minska klyftorna igen.

Den moderatledda majoritetens budget innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskar med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor (vilket är en ökning med hela 8%). Den stora satsning som de säger sig göra visar sig vara en omflyttning av 53 miljoner kronor från ett konto till två andra. Symbolpolitik ersätter riktiga insatser för fler jobb.

I vårt alternativ hade de stora satsningarna i år inte synts i stadsdelsnämndernas budgetar, men de är desto viktigare för just vår stadsdel. Det handlar om utbildning och arbete. Stora satsningar på grundskolan, gymnasiet, SFI och komvux men även satsningar på matchningsåtgärder, program för företagande i ytterstaden och visstidsanställningar för långtidsarbetslösa ungdomar.

Moderaterna pratar om arbetslinjen och att bryta utanförskap. I Rinkeby-Kista har det resulterat i 25 % högre arbetslöshet mellan 2007 och 2011. Kanske läge att utvärdera resultatet?

Sist men inte minst vill vi initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det de är avsedda för. Det som nu briserat i media med skandaler på äldreboenden, förskolor och andra verksamheter borde inte förvåna någon. Det som borde väcka uppmärksamhet är moderaternas mål att allt ska drivas av privata utförare utan att de har någon som helst plan för att kvalitetssäkra verksamheterna.

Verksamhetsområdenas ökning av resurser i miljoner kronor i Socialdemokraternas förslag till budget

Social omsorg 3

Arbetsmarknadsåtgärder 1

Kultur- och föreningsverksamhet 0,5

Förebyggande ungdomsinsatser 1

Äldreomsorg 0,7

Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning 2,8

Försämrad arbetsmiljö

I flera år i rad har många av våra verksamhetsområden fått anpassa sina organisationer till stramare budgetramar. Många som arbetar i våra verksamheter upplever att de måste ta hänsyn till budgeten på ett sätt som äventyrar deras möjligheter att göra professionella bedömningar vilket medför en stor påfrestning för personalen. Löneläget i Rinkeby-Kista ligger dessutom under genomsnittet i staden inom vissa verksamheter, på en del områden i bottenligan, vilket gör att vi förlorar kompetens när vår personal söker sig till andra stadsdelar eller kommuner. Det är problematiskt att den moderatledda majoriteten döljer åtstramningar i budgeten genom att låta personalens löner stå tillbaka. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av lönerna i vår förvaltning och jämföra med andra förvaltningar samt begära medel från centrala medelsreserven för att jämna ut löneskillnader.

Ingen aktivitetsplan för upphandlingar och konkurrensutsättning

Under de senaste åren har den moderatledda majoriteten genomfört upphandlingar i en rasande fart. Det finns många exempel på verksamheter som inte har fungerat och vi tycker att även den moderatledda alliansen bör se att de måste ta en paus och istället fokusera på uppföljningar av de verksamheter som redan ligger ute på entreprenad. I kommunfullmäktige har moderaterna hela tiden sagt nej till fler oanmälda inspektioner inom äldreomsorgen. De tycker det räcker med en gång per år.

Att moderaterna inte heller vill att det ska vara möjligt att lägga egenregi anbud är väldigt trist och vi tycker resonemanget är märkligt. Om inte de privata utförarna kan konkurrera med vår egen verksamhet varför ska de då ens få driva den?

En social omsorg med tillräckliga resurser

Vi vet att anställda inom social omsorg redan känner sig pressade och under många år har personalen fått fler och fler arbetsuppgifter samtidigt som de har fått mindre pengar. Personalen signalerar en oro över att inte de inte längre kan göra professionella bedömningar utifrån den lagstiftning som styr dessa verksamheter för att de hela tiden måste ta hänsyn till den strama ekonomin.

Att utföra en stor del av insatserna på hemmaplan kräver mycket personal, stort fokus på kompetensutveckling och personal som har både tid och kompetens för att arbeta med dokumentation av metoder, resultat och uppföljningar. Det är med oro vi ser att årets budget till och med innebär mindre pengar än förra året. Vilket arbete inom social omsorg menar den moderatledda alliansen att vi kan ta bort?

När moderaterna vann valet 2006 la man ned familjecentralen i vår stadsdel direkt. Vi har under alla dessa år försökt övertyga den moderatledda alliansen att det var en mycket viktig verksamhet och att den behövs och kan konstatera att det har gett visst resultat. Sedan förra året har vi två föräldrarådgivare på plats som vi ser som ett försök att återställa åtminstone en liten del av den verksamhet familjecentralen hade. Det är otroligt viktigt i vår stadsdel med förebyggande arbete och vi vet att behovet är mycket större än att de ensamt kommer kunna räcka till.

I våra tidigare budgetförslag har vi satsat många miljoner på social omsorg som vi bland annat ville satsa på just det förebyggande arbetet. Vi hade även i år valt att fortsätta ha fokus på de frågorna samt att jobba vidare med dokumentering av metoder inom öppenvårdinsatser där man på ett strukturerat sätt dokumentera resultat och gör uppföljningar.

Kvinnor och barn i vår stadsdel lever ibland under våld, hot och otrygghet i familje-situationen. För att erbjuda hjälp i olika former gör kvinnofridsteamet ett ovärderligt arbete. Vi anser det av högsta betydelse att verksamheten får erforderliga resurser och kan utveckla sitt arbete. Att som barn leva med våld i familjen är skadligt och får ofta konsekvenser längre fram i livet, om inte stöd och behandling kan ges. Stockholms stads program för kvinnofrid 2012-2014 ser ut att höga ambitioner men frågan är vem som ska göra allt arbete när social omsorg får mindre och mindre pengar för varje år?

Vi tycker också att Järvalyftet borde kunna finansiera en större satsning på social omsorg med fokus på det förebyggande arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzonen. Detta skulle man kunna pröva i några år, för att se om det ger resultat och för att utveckla metoderna med öppenvårdsinsatser. Vi tror att det är rätt väg att gå att satsa mer på det förebyggande arbetet men samtidigt måste man se att det under några år behövs extra resurser för att kunna klara av myndighetsutövandet samtidigt. I detta arbete bör det också ingå ett uppdrag att arbeta fram metoder att stötta ungdomar och unga vuxna som behöver stöd efter tvingande vårdinsatser eller fängelse. Vi tror att risken är stor att man hamnar i en ond spiral om man inte får rätt stöd både med motiverande samtal men också med konkret och handfast stöd när det gäller att stöka studier och arbete.

Ekonomiskt bistånd

Det är sorgligt hur våra stadsdelar har utvecklats. I Rinkeby-Kista har arbetslösheten ökat kraftigt under moderaternas tid vid makten samtidigt som man blivit mer och mer restriktiv med försörjningsstöd. Barnfamiljer som får avslag när de söker extra pengar så barnen kan vara med på fritidsaktiviteter. Föräldrar som inte får pengar till SL-kort när de vill ha sina barn i en skola utanför stadsdelen. Man säger att de kan välja en skola där de bor. Det är valfrihet i moderaternas värld. En valfrihet som är förbehållen vissa människor.

I vår stadsdel har vi områden som har bland de högsta andelarna fattiga barn. Att nästan alla barn som räknas som fattiga lever i familjer där föräldern/föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna och/eller ensamstående verkar inte bekymra moderaterna och deras allierade det minsta. Under deras tid vid makten i Stockholm har man sänkt normen för försörjningsstödet så man får ännu mindre än tidigare. Lever man på försörjningsstöd kan man inte åka på semester, köpa ny vinterjacka eller julklappar utan vidare. I vissa kommuner kan man faktiskt få lite extra pengar för att kunna köpa julklappar. Men det får man inte i Stockholm.

I Stockholms kommun har socialdemokraterna i sin budgetreservation gjort stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning vilket går hand i hand med hur många personer som i vår stadsdel måste leva på försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsåtgärder – ett steg på vägen mot arbete

I stadsdelsnämndens arbetsmarknadsåtgärder finns de som av olika skäl inte kan gå på jobbtorget. Ofta är det personer som behöver mycket stöd, till exempel med arbetsträning. Detta är en verksamhet som skulle kunna utvecklas och stärkas, till exempel för att ge fler möjligheter att arbetsträna.

Det har budgeterats 5 miljoner till sommarjobb för ungdomar. Vi tycker det är självklart att satsa på sommarjobb och de senaste åren har man finansierat detta med Järvalyftet. Vi förutsätter att det blir så även i år och att förvaltningen kan använda de budgeterade medlen man har till att förstärka den viktiga verksamhet man har under arbetsmarknadsåtgärder. Vi föreslår att förvaltningen ska vidareutveckla sin verksamhet med ”ett-steg-på-vägen” verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, motivationshöjande samtal, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten.

Vi tycker också att förvaltningen skulle få resurser från Järvalyftet för att kunna anställa två personer som näringslivssamordnare. Syftet med dessa personer är att utveckla samarbetet med de privata företagen i vårt område, inklusive det gigantiska industriområdet i Kista. Vi vill att dessa näringslivssamordnare arbetar fram metoder för att vi ska kunna få fler i arbete, både unga och vuxna. Det kan vara ett sätt att få fler sommarjobb, praktikplatser, arbetsgivare som kan ställa upp med en plats för arbetsträning. Ett sådant arbete kan också ge skolorna fler kontakter för att få göra studiebesök och praktik och förhoppningsvis få fler barn och unga från våra stadsdelar att satsa på högre studier.

En meningsfull fritid och ett rikt kultur- och föreningsliv

Fritidsfrågorna är en klassisk vattendelare mellan höger och vänster. Fritidsgårdar är inte kärnverksamhet och inget som den moderatledda majoriteten satsar på i vanliga fall. Efter mycket påtryckningar har man satsat extra resurser på just mötesplatser för unga vuxna.

Vi tror att dessa verksamheter är mycket viktiga i våra stadsdelar och hoppas att man snabbt gör verklighet av upprustningen av lokalerna och även säkerställer att det finns tillräckligt med personal. I en stadsdel där man onekligen har många ungdomar som behöver mycket stöd på olika sätt finns det anledning att fundera på vilka samarbetspartners man ska få in i en verksamhet för äldre ungdomar.

Det är också viktigt att man i de olika åldrarna har en fredad zon, verksamheten ska inte bedrivas i samma lokaler för de olika åldersgrupperna. Den moderatledda majoriteten har slagit ihop verksamheten för barn i 10-12 årsåldern med tonåringar i 13-15 årsåldern. Detta är en prioriterad fråga för oss och vi vill återigen dela upp de olika verksamheterna, även fysiskt i skilda lokaler.

Vi kan glatt konstatera att en sak som vi länge efterfrågat nu är på gång, dvs ett ungdomsforum som syftar till att ge ungdomar en större insyn och möjlighet att påverka beslut i stadsdelsnämnden.

I Rinkeby-Kista har vi föreningar som gör en stor insats på många områden. Det är bra och viktigt att förvaltningen har ett nära samarbete med föreningarna så som det är idag, och att man tar tillvara det engagemang som finns i våra områden. Det finns möjligheter för föreningar att söka pengar till att bedriva verksamhet, till exempel via kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen, men vi tycker att det är oerhört viktigt att det finns mötesplatser i stadsdelen. Vi hoppas att den moderatledda alliansen tar tillfället i akt och använder Järvalyftet till att rusta upp och ställa i ordning träffpunkter i våra stadsdelar. Vi socialdemokrater vill också att det ska vara möjligt för föreningar att söka aktivitetspengar från stadsdelen.

Rinkeby-Kista är en stadsdel där många kvinnor står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är också en stadsdel med höga ohälsotal och vi tycker att förvaltningen borde se över möjligheten att öppna en verksamhet för enbart kvinnor. Om Islamiskt kulturcenter får nya lokaler till sin moské kan deras nuvarande lokal vara ett alternativ. Den ligger centralt i Rinkeby och är enkel för de flesta i stadsdelen att ta sig till. Det borde vara möjligt att få extern finansiering för att starta detta men det borde också finnas många samarbetspartners som vill samarbeta med förvaltningen kring detta. Tanken med en sådan mötesplats är att det ska ge ett socialt sammanhang och att det ska finnas möjligheter att arbete förebyggande med både fysisk och psykisk ohälsa. Det ska också uppmuntra till studier, arbete och till att starta egna företag.

En bra förskola för en bra start i livet

Vi är lättade över att förskolan inte är lika hårt drabbad som t ex social omsorg. Det är dessutom en av de få verksamheter vi har som inte har problem med att hålla budgeten. Hade vi socialdemokrater fått bestämma hade dock förskolan under många år haft mycket större resurser. Vi tror att vår stadsdel är en av de stadsdelarna där man ska ha mindre barngrupper än på andra håll. Vi vet att vi har fler barn som behöver mer resurser. Förskolan är, förutom det egna hemmet, den plats där de flesta barn spenderar stora delar av sin tid och om personalen ska ha en rimlig arbetssituation och en chans att ge varje barn den tid det behöver hade vi behövt mindre barngrupper.

Vi tycker fortfarande att vårdnadsbidraget är ett problem som leder till olika inlåsningsmekanismer och borde avskaffas. Även om vårdnadsbidraget upphör när barnet fyller tre år så kan barn i en stor syskonskara leva utanför förskolan hela tiden fram till skolstarten. Det är ingen vinst för vare sig föräldrarna, barnen eller samhället.

Den öppna förskolan i våra stadsdelar är viktig oavsett om vi har vårdnadsbidrag eller inte. Att den moderatledda majoriteten år efter år har skurit ned på pengarna till parklekarna och den öppna förskolan ligger helt i linje med deras politik, men det är synd att man utarmar dessa viktiga verksamheter och det är märkligt att man gör det samtidigt som man driver vårdnadsbidraget. Upphandlingen som skulle göras blev inget av till mångas glädje, det var inget privat företag som var intresserat.

En äldreomsorg som ger förutsättningar för ett rikt liv

De senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den moderatledda majoriteten i Stockholm stad att påstå sig vilja granska denna. Samtidigt fullföljs nu många upphandlingar i stadsdelen. Parallellt med att gamla vanvårdas lägger moderaterna våra skattepengar på konsultbolag drivna av – just det, moderater – för att få medieträning så att de ska kunna möta pressen på ett snyggt sätt när skandalerna briserar.

Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

Vi har under flera år drivit att staden bör initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte stora vinster åt aktieägare. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler arbeten med schyssta anställningsvillkor skapas. Detta har Moderaterna konsekvent röstat ned.

Vår budget för Stockholm stad innebär en ökning av personella resurser till hemtjänsten. Det möjliggör mer tid och mer möjlighet för de äldre att styra över sin tid. Vi socialdemokrater vill satsa på en reell valfrihet och en stimulerande vardag för våra äldre.

Den öppna hemtjänsten svarar för olika insatser - handling, tvätt, städning, matlagning/matlådor, promenader och hjälp med ärenden till bank, apotek och läkare m.m. Vissa av dessa tjänster har lagts ut på entreprenad vilket leder till att den äldre får besök av många olika personer om man valt den kommunala utföraren. De privata alternativen erbjuder ofta samtliga tjänster och möjlighet att välja t.ex. var inköpen ska göras. Det ger naturligtvis en ökad trygghet för den äldre. Detta system med upphandling av många delmoment inom öppen hemtjänst gör att kvaliteten sjunker och därmed konkurrenskraften mot de privata alternativen, men antagligen är det också meningen.

För trivseln hos de boende på servicehus och i gruppboenden vill vi erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, ett rikt kulturutbud och olika boenden för äldre med olika etnisk bakgrund. Vidare är situationen vid måltiderna viktig. Därför behöver det utredas vad som krävs för att mat ska kunna tillagas på avdelningarna. Detta är en fråga som borde vara viktig för alla politiska partier. Att få äta lagad mat även när man är i behov av stöd för att klara sin vardag borde ses som en självklar del av en värdig äldreomsorg. För investeringskostnaderna för erforderliga kök bör det undersökas om de kan tas inom ramen för Järvalyftet. För de som har hemtjänst och inte själva längre klarar av att laga mat finns det bara ett alternativ, att ändra riktlinjerna för stadens beräkning av tidsåtgången så att det blir möjligt att ibland laga mat i hemmet.

För de äldre i våra stadsdelar gör allianserna ett viktigt arbete. De äldre behöver ha tillgång till träfflokaler som möjliggör olika former av sysselsättning och är lättillgängliga även för personer som har litet svårt att ta sig fram. Verksamheterna ska drivas på ideell grund av de äldre, men det behövs också stöd från anställd personal för att det hela ska fungera och pengar så att de kan erbjuda verksamhet till exempel utflykter sommartid.

Under åren med moderaterna i majoritet har det varit tuffa nedskärningar inom äldreomsorgen och även i år måste äldreomsorgen spara. Vi får också många berättelser om hur biståndsbedömningen blir mer och mer restriktiv och vi vet att personalen på beställarenheten har en pressad arbetssituation. Dessutom vet vi att moderaterna i äldrenämnden har bestämt att de inte ska betala några lokalkostnader till äldreföreningar, det enda man kan få pengar till är aktiviteter. Det är ett effektivt sätt att slå sönder alla äldreföreningar som naturligtvis behöver lokaler för att kunna driva sina verksamheter.

Personer med funktionsnedsättning ska ge förutsättning för ett självständigt liv

Precis som inom äldreomsorgen är upphandlingar det som står i fokus. Man pratar om valfrihet men frågan är om man ens med de bästa utförarna kan förvänta sig att det kommer att fungera. I verkligheten finns inte tillräckligt med alternativ för att man ens ska kunna prata om valfrihet. När det gäller personer med funktionsnedsättningar är snarare problemet att de inte får tillräckligt mycket stöd biståndsbedömt.

Många som deltar i våra dagliga verksamheter kan inte göra några självständiga val på grund av att de har för stora funktionshinder. Det är därför viktigt att man vidhåller en hög kvalité i våra verksamheter utan vinstintressen. Vi vill att moderaterna stoppar upphandlingen av den dagliga verksamheten. Lägg istället fokus på att följa upp alla de verksamheter som redan drivs av privata företag och se till att det finns en riktigt bra uppföljning.

Många verksamheter för psykiskt funktionshindrade har försvunnit under de gångna åren och vi tror att det blir ännu viktigare då att satsa på de öppna verksamheterna. De är viktiga för behandlingen och habiliteringen och gör också att risken för återfall minskar. Vi är övertygade om att det på sikt är en bättre investering att ha flera öppna träffverksamheter. Beträffande utlagd verksamhet eller verksamhet som bedrivs i samarbete med annan aktör måste det finnas stöd och back up inom förvaltningen om det uppstår problem och vi tror att förvaltningen måste satsa på ett nära samarbete med de som på olika sätt kommer i kontakt med personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Parkskötsel är en viktig del för bilden av Rinkeby-Kista

För bilden av vår stadsdel och av stor betydelse för trivseln och stoltheten av att bo här i Rinkeby-Kista är skötseln av den yttre miljön avgörande. Det gäller både framkomlighet och frånvaron av skräp på gator, parkvägar och i planteringar.

Tillgängligheten i stadsdelen behöver förbättras vintertid då bristfällig snöröjning med upplogade vallar som ligger vid gångbanor och försvårar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar att komma upp från körbanor varit vanligt. Det måste finnas resurser för uppföljning av de upphandlade tjänsterna. Det går inte att enbart förlita sig på att medborgarna anmäler brister i utförandet.

Att medverka till ett hållbart samhälle är vårt ansvar

Det hållbara samhället är något vi strävar efter. Miljöaspekter måste då komma in i all verksamhet och finnas med i allt beslutsfattande. För att det ska bli verklighet behövs att det på central nivå finns en miljösamordnare som har en rådgivande och granskande funktion. Medel till detta kan tas från budgeten för nämnd och förvaltningsövergripande administration.

Slutligen

De föregående åren har präglats av skattesänkningar. Mer pengar i plånboken för alla som arbetar. Mindre för dem som är sjuka eller inte har ett jobb att gå till. Av alla som arbetar är det fortfarande de som tjänar absolut bäst som är vinnarna. En person som har en månadslön på 20000 kronor har fått en skattesänkning på cirka 1400 kronor i månaden medan en person som tjänar 50000 kronor har fått en skattesänkning på 3300 kronor.

Bara i Stockholm har skattesänkningarna kostat 3395 miljoner kronor. Pengar som vi Socialdemokrater hade valt att satsa på välfärden och jobben. Vi vill bekämpa de djupa klyftorna, bygga fler bostäder, investera i sjukvården, satsa på folkhälsan, anställa fler lärare, öka tillgängligheten i staden, hjälpa till med mikrolån för småföretagare, investera i kollektivtrafiken och klimatsmarta lösningar. Vi har hur många förslag som helst och de har alla något gemensamt – de syftar till att skapa ett samhälle där alla behövs och alla får plats.

Politik handlar till stor del om vad man väljer att göra med de pengar man har tillgodo. Att i goda tider välja skattesänkningar framför satsningar på välfärden säger allt om vilket fokus den moderatledda alliansen har.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2012 som grund

3. stadsdelsförvaltningen förstärker sina ansträngningar för att bidra till att skapa fler arbeten för ungdomar i Rinkeby-Kista

4. fortsätta utveckla verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus

5. fortsätta arbetet med Rinkeby-Kistas Unga Ambassadörer för att inrätta ett ungdomsforum/ungdomsråd eller andra former för verkligt ungdomsinflytande i Rinkeby-Kista

6. öka föreningsbidragen kraftigt

7. införa en vegetarisk dag i stadsdelsförvaltningens verksamheter

8. utreda om det går att införa fler lärlingsplatser för ungdomar i stil med ”Järvalärling” och att förstärka ”Järvalärling”

9. införa 35 timmars arbetsvecka i äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar

10. att snöröjning och parkskötsel ska skötas på ett tillfredsställande sätt i alla delar av stadsdelen, inklusive städning av Järvafältet

11. utreda om det går att införa större inslag av djur i äldreomsorgen

12. införa egna tillagningskök i äldreboendena för att ge de äldre fräsch nylagad, gärna ekologisk mat

13. införa mindre restriktivitet för dem som tar emot ekonomiskt bistånd, t ex ska SL-kort ingå i försörjningsstödet

14. accelerera ytterligare insamlingen av matavfall för produktion av biogas

15. att införa mer ekologisk upphandling och miljömärkta varor i verksamheterna

16. att stadsdelsnämnden som huvudregel ska lägga egenregianbud vid upphandlingar

16. samt därutöver anföra följande

I Miljöpartiets budget för 2012 i kommunfullmäktige är den totala budgeten för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd drygt 1 miljard 316 miljoner kronor. Detta är ca 68 miljoner kronor mer än i högeralliansens budget.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 riskerar att leda till fortsatta nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda högermajoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 67,9 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Miljö- och demokratiarbete

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

En del av det som stadsdelsförvaltningen föreslår på miljö är positivt. Hållbara Järva är ett intressant projekt, som vi har positiva förväntningar på.

Vi noterar att stadsdelsförvaltningen under 2012 ska ta fram en ny miljöhandlingsplan, och vi hoppas att det blir en ambitiös plan som lyckas engagera befolkningen och anställda i förvaltningen att bidra till en hållbar utveckling och en bra miljöutveckling.

Jobb för ungdomar i Rinkeby-Kista

Stadsdelen bör anstränga sig ytterligare för att skapa jobb för ungdomar i stadsdelar som Rinkeby o Husby. Det är positivt att man planerar att kontakta stora företag i regionen för att se om de kan bidra till att anställa ungdomar från Rinkeby-Kista. Att alla som sökt fått sommarjobb är positivt. Mer måste dock göras. Arbeten som Ungdomsvärdar, Kistavärdar och Medborgarvärdar kan vara en bra sluss in på arbetsmarknaden. Stadsdelsförvaltningen bör se över om man kan anställa lokala ungdomar för att utföra andra uppgifter inom omsorg och service i Rinkeby-Kista. Bostadsbolagen bör uppmanas att anställa lokala ungdomar t ex när man renoverar miljonprogrammens hus. Järvalärling ska utvecklas och ta in fler elever.

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan ska man verka för att nya företag ska etableras i området men det enda konkreta som föreslås är att man ska upphandla gruppbostäder. Hur kan man räkna det som en seriös satsning på att få till nya företag till stadsdelen?? I stället borde kommunen stödja småföretag i Rinkeby-Kista och också bidra till att sociala företag får möjlighet att utvecklas och bidra till sysselsättningen.

Förskola

Barntätheten inom förskolan i har i många stadsdelar ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Upphandling

Privatiseringen av vår offentliga service fortsätter. Privatisering och upphandling är för högermajoriteten ett självändamål. Inga analyser görs av huruvida en privatisering bedöms vara gynnsam för verksamheten och brukarna. Tomma slagord om ”mångfald” är de enda argument moderaterna har för sin privatiseringsvåg. Vi är för valfrihet, men valfrihet ska inte genomföras genom att man urskillningslöst privatiserar all kommunal verksamhet.

Vi är mycket tveksamma vad gäller den upphandling av Rinkeby-Kista dagliga verksamheter som planeras i den s k ”aktivitetsplanen”. Vi anser generellt att man innan man eventuellt tar beslut om nya upphandlingar ska utvärdera de upphandlingar som gjorts och göra konsekvensanalyser för kommande upphandlingar. Vi anser också att stadsdelen kan invänta den utredning om upphandling som leds av Anders Wijkman och som beräknas bli klar i mitten av 2012 innan man beslutar om ytterligare upphandlingar. Brukarna inom Rinkeby-Kista dagliga verksamheter är mycket utsatta och kan ha svårt att ta tillvara sina intressen om en ny situation uppstår med en ny utförare.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Staden ska också säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Flera stadsdelsnämnder har redan uppnått stadens låga mål på 15 % ekologiska livsmedel för år 2011. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012. Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Konsumentvägledning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Antidiskriminering

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den anti-diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö m m

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Att majoriteten föreslår att man ska minska sjukfrånvaron, ha friskvård och psykosocialt arbete och en god arbetsmiljö utan diskriminering för de anställda i stadsdelsförvaltningen är en positiv sak. Men att man ska arbeta med detta kanske kan betecknas som en självklarhet idag?

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

God mat och livskvalitet för äldre

Inom äldreomsorgen behövs i Stockholm fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Innan fler servicehus omvandlas till trygghetsboenden ska en utvärdering göras. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning bör införas och den s.k. fixartjänsten för äldre bör avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar. Enligt stadens riktlinjer ska möjlighet till utevistelse vara en rättighet för alla. Men den rättigheten är ett tänjbart begrepp. Många äldre får i praktiken mycket sällan eller knappast alls komma ut. En tydligare utevistelsegaranti behöver införas. Om grönområden inte finns i närområdet ska äldre erbjudas möjlighet att ta sig dit med färdtjänst och ledsagare, alternativt servicelinjer.

Möjligheterna att ha husdjur i de olika boendeformerna för äldre ska utökas, så länge inte allergi eller annat lägger hinder i vägen.

Parboendegaranti i äldreomsorgen

Stockholms stad beslutade nyligen om en parboendegaranti i äldreomsorgen. Man ska inte längre separera par av vilka den ena behöver mer omsorg är den andra. Den ”friskare” partnern ska också få plats på samma äldreboende. Staden tänker dock göra undantag för dementa äldre. Vi är angelägna om att parboendegarantin också ska gälla för par där den ene är dementmed individuell prövning. Det är inte humant att utesluta denna utsatta grupp från något så viktigt som att få närhet och hjälp av make/maka.

Sänkt arbetstid

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Arbetsmarknad

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 228,4 mkr för Arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Sociala företag och kooperativ kan här spela en viktig roll. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Social omsorg

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Socialpsykiatri

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Regnbågen i Akalla måste få tillräckligt stöd. Sedan högeralliansen mycket olyckligt lagt ner Träff 10:an som också riktade sig till psykiskt funktionshindrade får RSMH Regnbågen betydligt fler besökare och medlemmar och det leder till större kostnader för föreningen. Därför ska förvaltningen ha en beredskap för att öka sitt stöd till RSMH Regnbågen.

Tyvärr har stadens högermajoritet reducerat antalet personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, så att nu delar Rinkeby-Kista 2 ombud med Bromma och Hässelby-Vällingby. Tidigare hadeRinkeby-Kista1 personligt ombud bara för den egna stadsdelen.

Vi tror att det behövs ett personligt ombud per stadsdel.

Försörjningsstöd (”socialbidrag”)

De som får försörjningsstöd (”socialbidrag”) ska kunna ha en värdig levnadsstandard. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad.

Rätt att studera färdigt på SFI

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen bör garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Vegetarisk dag

Vi måste äta mer vegetarisk mat, dels för att det är nyttigt, dels för att vegetarisk mat påverkar miljön mindre än kött. Därför föreslår vi att man i förskolorna och i äldreboendena inför en dag utan kött och fisk per vecka, då god vegetarisk mat ska serveras.

Ungdomsverksamhet

Vi ser mycket positivt på att verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus permanentas. Ungdomarna har själva tagit ett stort ansvar för att etablera verksamheten och driva den.

Ungdomarna vill vara kvar i Ungdomens Hus, och vi anser att det är bra att de ska få vara kvar. Dessutom ska finansiering säkerställas för ett tillräckligt antal anställda och för att renovera lokalerna som är slitna. Att man anställer rinkebyungdomar för att vara ungdomsledare i verksamheten är mycket positivt. Det är viktigt att samlevnaden mellan stadsdelens verksamhet för äldre ungdomar i Ungdomens Hus och de andra föreningarna som använder huset fungerar bra.

Ungdomsråd/ungdomsforum

Vi ser positivt på det arbete med ungdomars inflytande som påbörjats i Rinkeby-Kista. Vi hoppas att ”Rinkeby-Kistas Unga Ambassadörer” kan bli pionjärer för att stimulera ungdomar att engagera sig i att förbättra sin situation och att föra en dialog med politiker och tjänstemän. Men detta kräver också att politiker och tjänstemän bjuder in till verkliga möjligheter för inflytande. Ungdomsinflytandet ska inte begränsa sig till möjligheter t ex att påverka färgen på gardinerna på ungdomsgården, utan verkligt ungdomsinflytande bör innebära att ungdomars åsikter spelar in när man fattar stora beslut som utveckling av ungdomsverksamheter, ungdomars fritid och även i frågor som gäller stadsplanering, vård och omsorg. Stadsdelsnämnden skulle i de sistnämnda fallen kunna fungera som länk mellan ungdomarna och centrala kommunala nämnder eller landstinget.

Vi anser att stadsdelsförvaltningen ska starta någon form av demokratisk struktur för att stimulera ungdomars delaktighet i sin egen situation och främja deras inflytande. Det kan kallas för ungdomsråd eller ungdomsforum, huvudsaken är att det ger en möjlighet att påverka ungdomsverksamheternas inriktning och i någon mån samhället i stort. Kanske bör ungdomarna i någon form välja representanter till ett ungdomsråd eller annan församling. Kanske passar ett lösare arrangemang bättre där ungdomar kan engagera sig i de frågor som de känner mest för. Exakt hur ungdomsrådet och dess verksamhet ska utformas får arbetas fram i en dialog mellan ungdomarna, personalen i ungdomsverksamheterna, stadsdelsnämnden och andra organisationer som t ex Megafonen.

Ungdomsrådet/ungdomsforumet kan mycket väl få disponera en mindre summa pengar som de själva fattar beslut om.

Järvalyftet

Vi känner besvikelseöver Järvalyftet som mest handlar om kosmetika och yta, där renoveringar visserligen är bra men innebär alltför höga hyror för befolkningen. Det är ytterst viktigt att de lokala politikerna faktiskt lyssnar på befolkningen när den uttrycker en vilja i stället för att låta politiker centralt styra och ställa efter behag.

Vi i Miljöpartiet Rinkeby-Kista känner en stor besvikelse över den ovilja att lyssna påinvånarna i Husby som de lokala moderaterna visade upp i samband med att de röstade för att riva gångbroarna och bryta trafiksepareringen i Husby. Allt tyder på att en stor majoritet av husbyborna var för att behålla gångbroarna. Järvalyftet måste bygga på en sann dialog med medborgarna. När man nu går vidare med strukturplaner för Akalla och Rinkeby måste människors åsikter komma med på ett annat sätt.

Vissa insatser inom Järvalyftet måste beskrivas som positiva, och Järvaandan kanske lyckas engagera det lokala förenings- och näringslivet, men dessa projekt kan knappast uppväga den negativa utveckling som den moderata politiken inneburit för Rinkeby-Kista och Järva.

Husby Träff

Att 40 arbetsplatser kommer till Husby genom Kontaktcenter är positivt. Troligen kommer dock få husbybor att arbeta där. Flytten av Husby Träff till Husby Krog riskerar att försämra möjligheten till att arrangera fester, möten och andra arrangemang i Husby.

Handikapprådet och Pensionärsrådet

Handikapprådet och Pensionärsrådet har många kloka synpunkter och stadsdelsförvaltningen och nämnden måste ta hänsyn till dessa synpunkter.

Övrigt

Att man ska upprusta lekparker är positivt. Såvitt vi kan se gäller det dock bara i Akalla. Vi hittar ingen uppgift om att lekparker Rinkeby också ska upprustas.

Vad gäller beroendeproblematiken, våld i nära relationer, egenträning för unga vuxna skriver man att man ska utveckla, kartlägga osv. Möjligen lite luddigt beskrivet. Vi vill veta vart det ska leda i konkreta förslag.

Använd alla pengarna till verksamhet!

Under ett par tidigare år har stadsdelsnämnden gått med ekonomiskt överskott. Vi anser att nämnden ska gå med plus minus noll i den mån det går. Pengarna ska användas för bra verksamhet för invånarna i Rinkeby-Kista, och bör inte skickas tillbaka till Stadshuset.

Förhandlingar enligt MBL mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Vision, Lärarförbundet, Kommunal och SACO m fl fackförbund

De flesta krav som fackförbunden ställer är rimliga eller t o m självklara. Tyvärr säger stadsdelsförvaltningen nej till de flesta av fackens krav. Man säger dock ja till förebyggande hälsofrämjande åtgärder, individuella kompetens- och utvecklingsplaner för samtliga medarbetare och man går med på att utreda 2 ggr per år hur det ser ut med heltider, vikariat och vakanser. Alla kommer inte att erbjudas heltid men man tänker återkomma med detta 2012.

Däremot säger förvaltningen nej till de flesta kraven, vilket vi i Miljöpartiet beklagar. Man vill inte höja schablonen för förskolan mer än den föreslagna 1,5%-iga höjningen under 2012. Denna höjning täcker med stor sannolikhet inte pris och löneutveckling, vilket riskerar att leda till en försämring inom förskolan! Fackens krav på att man ska lämna egenregianbud vid upphandlingar får också kalla handen.

Fackförbundens vilja att komma tillrätta med de låga lönenivåer som Rinkeby-Kista har kanske främst inom socialtjänsten verka verkar majoritetens förvaltning inte göra tillräckligt för att åtgärda. Låga löner för socialsekreterare jämfört med andra stadsdelar leder till att Rinkeby-Kista förlorar kompetent personal.

MYCKET MER RESURSER FÖR VÄLFÄRD OCH MILJÖ MED MILJÖPARTIETS BUDGET!

Här nedan redovisar vi skillnaden mellan kommunfullmäktigemajoritetens och MP:s budget för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

För äldreomsorg skulle vi med Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige ha 1,3 miljoner kronor mer än med Alliansens budget

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning – 5,6 miljoner kronor mer än Alliansens budget

Förskola – 3 miljoner kronor mer

Verksamhet för barn och ungdom – 2,6 miljoner mer

Individ- och familjeomsorg barn och unga - 10,8 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg för vuxna - 2 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg socialpsykiatri - 0,9 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg totalt - 13,7 miljoner kronor mer

Ekonomiskt bistånd - 3,2 miljoner kronor mer

Stadsmiljö – 0,9 miljoner kronor mer

Flyktingmottagande - 0,1 miljoner kronor mer

Arbetsmarknadsåtgärder - 37,6 miljoner kronor mer

Totalt skulle det med Miljöpartiets budgetförslag för 2012 betyda 67,9 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget från den konservativa alliansen.

Reservation 3

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

3. Därutöver vill vi framföra följande

Förorten i centrum

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att skapa en hållbar stad behöver alla stockholmare vara med och forma staden. Hela staden ska leva. Oavsett var vi växer upp, lever och åldras ska vi ha goda levnadsvillkor. Staden ska också överleva. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga.

Välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett tvärstopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas, avknoppningar och utmaningar av kommunal verksamhet stoppas.

Stadsdelsnämnden skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånare möter politiker och kan kräva politiskt ansvar. Idag är visionen krossad. Vi är nästan tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder, förutom att några stadsmiljöfrågor beslutas lokalt. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vår politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren. Pengarna ska bland annat gå till mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter, kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sociala kooperativ och att SL- kort och internet ska ingå i försörjningsstödsnormen.

Vi investerar också i simhall i Skarpnäck, kulturcentra på Järvafältet, landskapspark på Årstafältet, större skatepark i Högdalen, multifunktionsanläggningar samt upprustade stadsdelsbibliotek och samlingslokaler i förorterna. Dessutom sänker vi avgifterna i kulturskolan, behåller fri entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, riktar kulturstöd till förorterna och satsar på fler föreställningar med Parkteatern i förorterna.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i förorterna. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” på en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga arbetslösa 18-20 år får läsa in gymnasiet med försörjningsstöd. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vår budget leder också till många andra nya jobb, varav en del traineeanställningar för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Komvux förstärks med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och 5 mnkr extra satsas på funktionsnedsatta.

Bostad

De kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp vilket kostar 150 mnkr. All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet ska införas. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill lägga ner Bromma flygplats och bygga en ekostad.

Centrum

Förortscentrumen ska rustas upp. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet. Vi vill lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Staden ska ta fram en plan för återköp av, i första hand, centrumen i Rinkeby, Tensta och Hässelby Gård.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga. Vi vill utreda hur Rågsveds friområde, Fagersjöskogen, Solbergaskogen, Lillsjön samt Norra och Södra Djurgården kan bli naturreservat, utöver Årstaskogen, Älvjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Vi satsar 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden. Cykel- och gångvägar ska underhållas och snöröjas på ett bättre sätt, framförallt där det brister i förorterna. Förbifarten stoppas och resurserna ska gå till kollektivtrafik. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i verksamheterna. Maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats i egna kök.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill bland annat satsa på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Alla stadsdelsnämnder ska ha ett utvecklingsarbete för att engagera flera i lokaldemokratin. Personal ska utbildas i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. Vi ska minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 53 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomsikt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och att andra verksamheter inte trängs ut när behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 15,3 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

§ Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn har rätt att gå i förskola, som start på det livslånga lärandet. Här läggs grunden för kunskap i svenska och språkutveckling i andra språk för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan. Genusperspektivet integreras i arbetet. Förskolor uppmuntras att miljöcertifiera sig enligt Grön Flagg. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor i förskolan och regelbundet ta del av professionell kultur. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

I områden med låg inskrivning i förskolan vill vi starta uppsökande verksamhet. Vårdnadsbidraget tas bort. Det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska. Mer resurser fördelas till områden där barn har större behov. Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16).

Rätt till barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Förskolans öppettider ska underlätta för föräldrar att arbeta heltid. Föräldrar som behöver sommaromsorg ska erbjudas alternativ som uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 2,3 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

§ Ökat öppethållande på fritidsgårdar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar. Motion och rörelse ska främjas.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Ungdomarnas eget skapande och medbestämmande uppmuntras på fritidsgårdarna. Det ska finnas ett verkligt inflytande genom till exempel ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterad problematik.

Alla barn 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Vi sänker avgifterna så att flera barn kan åka på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

§ Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor, Folket Hus och invånare. Vi vill återinföra kultursekreterare som är en viktig länk för att samordna och förmedla kulturarrangemang till verksamheterna.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna och fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 3,3 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

§ Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

§ Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

§ Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg.

Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och antidiskriminering. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Vi vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling. Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 9,8 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige, varav 6.3 mnkr för barn och unga, 1,8 mnkr för vuxna samt 1,7 mnkr till socialpsykiatri

§ Återupprätta den sociala barnavården för utsatta flickor och pojkar

§ Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

§ Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

§ Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finns öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,0 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige samt 0.5 mnkr i parkinvesteringar

§ Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

§ Bättre skötsel av parker och grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande i trafik- och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut som rör deras vardag fattas. Om människor får känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna. Vi avsätter mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Alla naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Lokala strategier för en hållbar utveckling ska utvecklas. Skadlig miljöpåverkan måste kraftigt minska med sikte på ett rättvist miljöutrymme.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med boende samt berörda nämnder och styrelser. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus. Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall ska samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat. Stadsdelsnämnden har en viktig informerande roll i detta.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 9,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktige

§ SL-kortet återinförs i normen

§ Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta skolarbetet och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 6 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktige

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

? Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det behövs nya former av arbetsträning för unga vuxna samt för kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Fler ska få möjlighet att få en offentligt skyddad anställning.

Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning och yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett gemensamt uttalande.

Vi tycker att jobbpolitiken och självförsörjande är viktig, i stället för ett ökat bidragsberoende.

Vi vill lägga fokus på Trygghetsfrågor – Ungdomar – Förebyggande insatser, samt ökat samarbete med de ideella krafterna i stadsdelen kommande år.

Vårt EU-medlemskap är en viktig del av vårt internationella samarbete och är en naturlig del av det Europeiska samarbetet för oss. Vår stadsdel har ett av Stockholms EU-kontor och vi har en EU-samordnare knuten till vår organisation, vilket ger oss extra möjligheter. Med invånare från många andra länder i vår stadsdel och våra internationella företag, främst i Kista, är vi en viktig kraft i ett växande Stockholm.

Det är viktigt att vi även fokuserar våra insatser för att få flera människor i arbete även inom gruppen medborgare, som inte omfattas av Jobbtorg Stockholms målgrupper. Insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande har hög prioritet, där lärlingsplatser med yrkesutbildning för ungdomar genom Järva lärling och Merit är viktiga. Vi vill även arbeta med insatser för att öka antalet arbetsplatser i området. Flera arbetsplatser, utöver de som redan har tillkommit, av kommunala och statliga myndigheter flyttar ut till Järva-området.

Alliansen kommer tillsammans med våra ungdomsgrupper satsa på att utveckla mer övergripande forum och insatser för att öka ungdomarnas inflytande och delaktighet för ungdomsverksamheterna och inom områden. Vi har permanentat ett nytt ”Reactor” i Rinkeby för äldre ungdomar i Ungdomens Hus. Vi kommer även under 2012 fortsätta att engagera oss för att utveckla och befrämja våra ungdomars aktiviteter i alla våra områden i vår stadsdel.

Barn och ungdomar, inte minst de som befinner sig i jour- eller familjehem, är en högt prioriterad målgrupp. Vi ser att betydelsen av att utveckla och etablera en gedigen framtidstro, tilltro till den egna förmågan och en känsla av delaktighet i samhället är extra viktig för dessa blivande vuxna.

Med bakgrund i de utmaningar som finns i vårt område och med syfte att möta dessa på bästa sätt vill vi att förvaltningen i sin verksamhet under resten av mandatperioden ska prioritera det förebyggande arbetet med småbarnsfamiljer samt främjandet av ungdomars ökade möjligheter till relevant utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.

Liksom på andra områden inom stadsdelsförvaltningen är individuella lösningar och tidiga insatser viktiga även när det gäller barn, ungdomar och familjer – i synnerhet för de personer som hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det. För att på sikt minska antalet missbrukare och motverka missbruksbaserat utanförskap kommer därför bland annat det före­byggande arbetet mot missbruk att särskilt inriktas mot nyrekrytering av personer i åldern 12-25 år.

Vi vill öka tryggheten i Rinkeby-Kista genom att bland annat öka insatserna inom Järva-andan med flera goda krafter. Järva-andans arbetsgrupp "ungdomars fritid och framtid", "ungdomars trygghet" vill vi i Alliansen fortsätta att utveckla.

Vi fortsätter att prioritera våra barn genom att vi använder vi 84 % (77 % är minischablon) av schablonen till verksamheten för barn i för­skola av den kommunala förskolpengen och vi anser att andelen behöriga förskollärare ska öka under 2012. Andelen förskollärare är drygt 50 % i Rinkeby-Kista och att det är en av de högre procenttalen i staden.

Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Vi satsar på miljöarbetet med satsning på Grön flagg inom förskolorna. Förskolornas kommunikation med föräldrarna och föräldrarnas delaktighet i, och nöjdhet med, sina barns vistelse på förskolorna ser vi som ett prioriterat område.

Vi har ett ökat antal barn i förskolan hos oss, som vi möter vi upp med nya avdelningar, som öppnas i Kista Gård, där många nya barnfamiljer flyttat in. Vi öppnar även upp många avdelningar, som tidigare lagts i ”malpåse” när nu behoven finns och vi kommer att möta behoven utan att tumma på kvalitén.

Sommarkolloverksamhet är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Järvaområdet. Barn, som av olika skäl, inte har möjlighet att vara på landet eller lämna sitt bostadsområde ska ges möjlighet att åka på sommarkollo. Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete till att erbjuda detta till minst 650 ungdomar, som då får en första kontakt med arbetslivet. Vi har allt sedan 2007 ökat antalet feriejobb varje år och vi är nu ledande stadsdel i staden med att erbjuda feriejobb till unga.

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualise­ring och trygghet samt kännetecknas av valfrihet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans för de äldre. Våra allianser för våra äldre finns i alla stadsdelar och vi fortsätter att stödjer detta, som är en bra och utvecklande verksamhet för våra äldre.
Vi ska även fortsättningsvis i samarbete med frivilligorganisationerna erbjuda ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser till dem, som vårdar anhöriga och närstående. Kompetensutveckling om mat och måltider för våra anställda prioriteras för att förbättra för de äldres måltider och deras matupplevelser.

Stockholms stad kommer att införa ett nytt ersättningssystem 2012 för hemtjänsten för att säkerställa att de äldre får en god vård och omsorg i hemmet men även att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna uträtta sitt arbete under lugnare former hos de äldre.
Hemtjänsten är en mycket viktig länk i vård och omsorgskedjan för våra äldre. Många väljer nuförtiden att bo kvar i sitt eget hem en längre tid och det ställer högre krav på att vi har en väl fungerande hemtjänst som ger den vård och omsorg som de äldre ska garanteras. I kombination med att ersättningen till hemtjänstutförarna höjs med 140 miljoner i staden nästa år kommer vi i stadsdelen att kunna höja kvaliteteninom hemtjänsten, eftersom att den högre ersättningen även möjliggör för oss att ställa högre krav på utbildad personal inom hemtjänsten.

Vi vill att större kultur- och idrottsevenemang, som festivaler, karnevaler, idrottsevent ska etableras i vårt område och bör då ske i samverkan med lokala aktörer och nätverk.

Vi vill även att förvaltningen fortsätter att stödja projekt och verksamheter som bidrar till utökat miljökunskap och minskar vår klimatpåverkan.

Vi vill underlätta för våra invånare, som bor i hyresrätter att ombilda hyresrätter till bostadsrätt, om en majoritet av de boende så önskar.


Vi vill också att en policy för samverkan med alla de kommunala, statliga, landstingsdrivna och ideella aktörer som är verksamma i stadsdelsområdet ska formuleras i syfte att maximera möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Denna policy ska tas fram i samråd med övriga aktörer.

Samverkan med andra delar av samhället – inte minst skolan – för att uppmuntra individers utveckling, självständighet och tilltro till den egna förmågan inför full delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden ser vi som en naturlig del av förvaltningens arbete.


Samverkan med de ideella och ideburna krafterna och föreningslivet utvecklas för att ytterliggare förbättra servicen för våra medborgare i vår stadsdel.

Eftersom föreningar verksamma i området kan vara en särskilt värdefull samverkanspartner för att uppnå de mål som ställs upp vill vi att det inom förvaltningen ska formuleras en extra tydlig policy vad gäller samverkan med föreningar. Vi vill ha ett förslag kring på vilka villkor föreningssamverkan kan ske (främjande av ovanstående inriktning och mål ska vara grundläggande förutsättningar) samt ett tydliggörande kring vem/vilken funktion inom förvaltningen som ansvarar för kontakter med de föreningar som, givet villkoren, vill samverka med förvaltningen. Villkoren för samverkan ska också finnas lätt tillgängliga och göras kända för föreningarna i området och enkla rutiner för deras kommunikation med förvaltningen ska etableras.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett gemensamt uttalande.

Vi i oppositionen är oroliga över den framtida utvecklingen i stadsdelen. Återigen presenterar den moderatledda majoriteten en snålt tilltagen budget för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Den lilla budgetökning som genomförs kommer inte alls att täcka de ökade kostnader som stadsdelen kommer att råka ut för genom de höjda löner och priser som kommer uppstå. Med högermajoritetens budget finns det inte utrymme för satsningar på bättre kvalité i den kommunala servicen, tvärtom kommer fler neddragningar att göras.


Samtidigt pratar den moderatledda majoriteten om Järvalyftet. Det är nog många med oss som har börjat förstå att lyftet betyder att allt flyttas ifrån våra stadsdelar. Stora planer på ombyggnationer dimper ned i en del av de boendes brevlådor men ingen vill veta vad de tycker. Det hål som blev kvar när stadsdelsförvaltningen flyttade från Husby och Rinkeby känns fortfarande i dessa stadsdelar. Dessutom har under de senaste åren Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och banken flyttat från Rinkeby. Den landstingsdrivna vårdcentralen som fanns i Husby lades med motiveringen att lokalerna var undermåliga. Det tyckte uppenbarligen inte det privata företag som snabbt tog över. Hur går det nu för Akalla vårdcentral? När ska man börja skära ned där?

Den kanske mest oprofessionellt skötta affären är ändå försäljningarna av centrumanläggningarna. Boultbee köpte upp och sänkte Rinkeby centrum, liksom många andra centra. Moderaterna visste mycket väl vilket slags företag Boultbee är, men valde ändå att gå vidare med försäljningen.

Det är mycket tveksamt om flytten av Husby Träff till gamla Husby Krog blir det lyft som Svenska Bostäder trumpetar ut. Svenska bostäder ska alltså renovera lokalerna – vem betalar det? Föreningarna som ska hyra möteslokaler?

Den arrogans som moderaterna och folkpartiet visade när man la sin röst på en strukturplan som en stor majoritet av Husbybornas är emot, är ett av de exemplen på att majoriteten inte på allvar lyssnar på dem som bor i Rinkeby-Kista. Vi behöver en ny politik i Rinkeby-Kista som är baserad på invånarnas behov. Utvecklingen av stadsdelarna ska ske i sann dialog med medborgarna.


Samtidigt fortsätter privatiseringen av vår offentliga service. Privatisering och upphandling är för högermajoriteten ett självändamål. Inga analyser görs av huruvida en privatisering bedöms vara gynnsam för verksamheten och brukarna. Tomma slagord om ”mångfald” är de enda argument moderaterna har för sin privatiseringsvåg. Vi är för valfrihet, men valfrihet ska inte genomföras genom att man urskillningslöst privatiserar all kommunal verksamhet.

Förvaltningen gör klart i anslutning till den s k ”aktivitetsplanen” att man inte i framtiden ska lämna egenregianbud. Det är olyckligt att högermajoriteten på det sättet avstår från möjligheten att jämföra den kommunala verksamheten med de privata anbudsgivarna för att på det sättet se om den egna verksamheten eller en upphandlad verksamhet ger bäst kvalitet eller mest kostnadseffektiva lösningar.

Det räcker och blir över med snart 6 års moderatstyre i Stockholm. Vi behöver en ny politik där god omsorg, bra skola, satsningar på miljö och god kommunal service går före skattesänkningar!

§11 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012

Beslut

1. Nämnden beslutar utse de av pensionärsorganisationerna inom stadsdelsnämndsområdet Rinkeby-Kista nominerade personerna till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd för år 2012 enligt följande; Harriet Fjällborg, PRO, Finn Hatlevoll, PRO, Lars Johansson, PRO, Bertil Backlund, SPF och Yvonne Zettergren SPF, som ledamöter.

Sievert Balkestål, PRO, Kerstin Savio, PRO, Kyllikki Josefsson, SPF och Britta Thunberg, SPF som ersättare. En plats som ersättare för PRO är vakant.

2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rätt för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att betala ut arvode till högst fyra adjungerade ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd på de villkor som anges i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämnden och förvaltningen i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. De adjungerade ledamöter som kan arvoderas ska representera verksamma öppna pensionärsorganisationer i nämndens område, vilka önskar medverka i rådets arbete, men inte uppfyller kvalifikationskravet att vara en rikstäckande pensionärsorganisation.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 december 2011. Dnr 1.1.-07-2011 och dnr 1.1.744-2011.

Beslutsgång

Under behandlingen av ärendet informerade ordföranden nämnden att nominering av ersättare Eivor Andersson, PRO återtas och att en av ersättarplatserna för PRO därmed är vakant.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens handikappråd 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ny ledamot till det lokala handikapprådet enligt bifogad förteckning.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad (HSO) samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagens handikappråd i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför HSO. HSO nominerar ny nu ledamot för perioden 2011-2014 till stadsdelsnämndens handikappråd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1.1.-772-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Angående bidrag till RSMH Järva Regnbågens verksamhet i Akalla

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänstutlåtande.

Ärendet

Jakob Dencker m.fl. (MP) och Gunilla Bhur m.fl. (V) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden ställt krav på att stadsdelsförvaltningen undersöker möjligheten att betala ut ett kompletterande bidrag till RSMH Järva Regnbågen i Akalla.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 8.-277-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett gemensamt uttalande. Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Det är positivt att RSMH Regnbågen i Akalla får bidrag från stadsdelsförvaltningen till en jullunch för sina medlemmar. Det rör sig dock om en liten summa och det ekonomiska utrymmet för att utveckla verksamheten med den ökade tillströmningen av brukare torde vara litet med nuvarande bidrag.

Vi hoppas att Socialnämnden tar sitt ansvar och ger RSMH Järva Regnbågen ett ökat bidrag för 2012 som motsvarar det ökande antalet medlemmar och brukare.

Det är inte acceptabelt om kommunen ytterligare avhänder sig ansvaret för de psykiskt funktionshindrade genom att man inte ser till att Riksförbundet Mental och Social Hälsa kan driva en bra verksamhet i stadsdelen genom sin lokal i Akalla.

Högermajoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har nedrustat verksamheten inom socialpsykiatrin genom att lägga ner Träff 10:an i Husby. Nu måste man ta ansvar för att det även i fortsättningen ska finnas en bra verksamhet för psykiskt funktionshindrade också på norra Järva, förutom Sesam som finns i Rinkeby.

§14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden angående vårdnad, boende, umgänge och namn

Beslut

Tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.

Ärendet

Ärendet gäller en remiss om förslag till revidering av riktlinjerna för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Förändringarna i riktlinjerna är föranledda av en ny bestämmelse i Föräldrabalken som reglerar domstolens rätt att besluta om umgängesstöd i samband med beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap 15 c § första stycket, SFS 2010:740). Domstolens möjlighet att besluta om umgängesstöd gäller även vid interimistiska beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1.5.1.-549-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 – 2014

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ärendet gäller en remiss om förslag till stadens program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Programmet ska ersätta det tidigare programmet för perioden 2006-2010. I utformningen av programmet har socialförvaltningen utgått från modellen resultatbaserad styrning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1.5.1.-725-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anslöt sig till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) och ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett gemensamt uttalande.

Ingen ska behöva vara rädd att utsättas för våld eller andra typer av kränkningar – vare sig inom eller utanför sitt hems väggar. Stadens fortsatta arbete med att öka tryggheten för såväl kvinnor, män och barn som riskerar att utsättas för våld är därför mycket välkommet.

Det är på många sätt bra att staden fokuserar på en av de mest utsatta grupperna i sitt arbete, kvinnor och barn som utsatts för våld av män i nära relationer. Det är dock viktigt att framhålla att det även finns andra typer av våld, våldsoffer och -situationer samt att dessa inte får negligeras i stadens och stadsdelsförvaltningens fortsatta arbete.

För att uppnå stadens visionsmål om att ingen person utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer är det viktigt att inte bara ta hand om de personer som utsatts för våld utan även arbeta förebyggande. Att kartlägga och medvetandegöra vad, om något, som gör det mer respektive mindre sannolikt för personer att utöva respektive utsättas för våld är viktigt i detta sammanhang liksom att arbeta med att minimera dessa riskfaktorer och/eller stärka relevanta skyddsfaktorer. Det skulle därför vara rimligt att komplettera det föreliggande programmet med mål och indikatorer som även fokuserar på och mäter framsteg inom det primär- och inte bara det sekundärpreventiva arbetet.

En förtroendefull och väl fungerande samverkan såväl mellan förvaltningens olika enheter som med olika aktörer utanför förvaltningen (andra myndigheter, skola, polis, ideella organisationer etc.) kan antas vara värdefullt i det trygghetsökande och våldspreventiva arbetet.Vi menar att det är viktigt att tydliga mål och indikatorer på måluppfyllelse formuleras och förankras även inom detta område och på denna verksamhetsnivå samt förutsätter att en sådan samverkan kontinuerligt utvärderas och utvecklas både inom förvaltningen som på centralt håll.

Vi vill till sist framhålla vikten av att i policydokument och handlingsprogram etc. formulera sig på ett nyanserat och ickegeneraliserande sätt. Genom formuleringar som ”mäns våld mot kvinnor” och med rubriker som ”Kvinnor och barn är brottsoffer” kan överdrivna och stereotypiserande kategoriseringar och bildsättningar uppstå: långt ifrån alla män utövar våld (varken mot kvinnor eller någon annan) och långt ifrån alla kvinnor och barn är brottsoffer.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

När man gör kartläggningar av våld i nära relationer måste man vara mycket medveten om de kvinnor som är tysta om det våld och de övergrepp de blir utsatta för på grund av att de skäms, t ex av kulturella skäl.

Vissa kvinnor vill inte rapportera det våld och de övergrepp de blivit utsatta för till polisen på grund av att de vill undvika den stigmatisering som det innebär att ha sitt namn registrerat hos polis, domstol, m m.

Att lägga större tonvikt på denna fråga, med engagemang och stöd från alla instanser i samhället skulle kunna vara en väg framåt för att minska våldet i samhället, mot kvinnor, barn och män.

§16 Satsning på personal inom äldreomsorgen – motion av Ann Margrethe Liv (V) och Torun Boucher (V)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Motionärerna beskriver både den aktuella och den framtida situationen för brukare och personal inom stadens hemtjänst och heldygnsomsorg inom äldreomsorgen i mörka toner. Mot den bakgrunden föreslår motionärerna en strategi i tio punkter för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1.5.1.-680-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker motion 2011:63 av Ann-Margrethe Livh (V) och Torun Boucher (V).

Därutöver vill vi framföra följande

Det är positivt att en del av punkterna i motionen redan uppfylls i vår stadsdel. Men eftersom motionen rör hela staden menar vi att den ska tillstyrkas i sin helhet. Vi står helt bakom alla punkter i motionen. Vi anser också att de kommentarer som kommer fram i remissvaret från pensionärsrådet ska tas tillvara. Till exempel är behovet av språkkunskaper mycket viktigt i vår stadsdel.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att stödja motionen i sin helhet.

Vissa beslut fattas inte av stadsdelsnämnden.

Men det är ändå viktigt att uttrycka hur vi vill att förhållandena för personalen inom äldrevården ska utvecklas.

Förvaltningen menar att alla erbjuds kompetensutveckling och har möjlighet till friskvårdstimme på arbetstid och att alla som vill arbeta heltid kommer att erbjudas det.

Det är bra men vi tycker inte att det räcker.

Pensionärsrådets synpunkter på motionen och deras stöd för alla dess punkter tar vi på stort allvar. Pensionärsrådet uttrycker dessutom en stor oro för den utveckling vi sett på många äldreboenden som är utlagda på privat entreprenad. Bemanningen är för knapp och arbetsbelastningen är hög. Uppdragen missköts. Det är oroande.

Klara riktlinjer om tillräcklig bemanning och en klart uttryckt idé om hur personalen inom äldrevården bör ha det blir extra viktigt!

§17 Förslag till Kulturvision 2030

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Fler och större stadsdelscentra utanför city ger i en framtid förutsättningar för ett starkt kulturliv även i ytterstaden. Förvaltningen ser positivt på att en kulturvision upprättas för hela Stockholm.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1.5.1.-603-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att återremittera förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande:

Kulturvisionen bör skrivas som ett inkluderande, politiskt majoritetsneutralt och utmanande dokument. Vi saknar tydliga kopplingar till barnkonventionen i texten där nuvarande skrivningar är alltför vaga och till intet förpliktigande. Vidare bör kulturens plats i skolan framhållas i mycket högre grad.

Eftersom jämställdhet ingår i kulturförvaltningens mål för t.ex. bidragsgivningen så bör visionen innehålla förslag på hur detta ska förverkligas.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaningen det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen i form av både eget skapande och upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Integrationen är en av Stockholms och i synnerhet vår stadsdels största utmaningar. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som det mångkulturella samhället, HBT-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor förbigås i dokumentet och måste arbetas in och tydliggöras.

Vi vänder oss mot att det nuvarande föreningslivet beskrivs i förklenande ordalag som ”gamla tiders” som måste hitta nya vägar. Det måste finnas många olika former för det demokratiska samtalet och vi anser inte att ny teknik kan tillfredsställa de behoven.

Under de senaste åren har stora satsningar pågått i ytterstaden. Järvalyftet och Järvavisionen 2030 med tre målområden som säger att Stockholm ska vara en mångsidig, upplevelserik och växande stad för sina medborgare är två exempel. För att utveckla ytterstaden kan exempelvis en konstskola eller musikskola som förenar och utvecklar medborgarna skapas. Satsningar på olika idrottsformer är ett annat exempel som också kan leda till evenemang av olika slag. Genom sådana satsningar kan också ge förutsättningar för nytänkande och entreprenörskap i området.

Vår stadsdel är barn- och ungdomsrik varför satsningar som specifikt vänder sig till dessa åldersgrupper är nödvändiga, men det är också viktigt att de får vara med och påverka vad som ska erbjudas i stadsdelen.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Behovet av fler ”halvstora” arenor är viktigt – inte minst ur ett ytterstadsperspektiv – och vi tycker det är bra att förvaltningen i sina synpunkter lyfter fram bristen av ändamålsenliga lokaler för kultur i Järva området. Vi i Alliansen förordar därför att staden verkar för att en ny opera byggs i Järva området och den kan bli en ny arena för framtiden.

Vi föreslår att ett nytt operahus placeras i Järva-området och att detta blir en kulturgärning för de boendena i norra Storstockholm och för den klassiska musiken.

En stor operascen skulle kunna tillkomma på Järvafältet, helst i Husby, Akalla, Tensta eller Rinkeby. Byggnaden kan få en intressant arkitektonisk utformning i en omgivning med goda kommunikationer och gott om plats för tillresande besökare. Ett sådant operahus skulle kunna bli en tillgång för Stockholm och vårt kulturliv, men också placera Stockholm på den kulturella kartan på ett helt annat sätt – kanske som Sydney eller som Köpenhamn? Och samtidigt kunde den bli till ett verktyg för att ge ungdomar en bättre tillvaro genom en introduktion till den klassiska musikens värld.

Bredvid Ericsson, IBM, Nokia, Apple flyttar in MTV, Google, Yahoo, SONY, Yamaha och de stora musikproducenter och utgör ett kluster i musik, en av Sveriges största exportframgångar. En vision om att nya Operan öppnas i Järva-området. Världens tenorer och sopraner sjunger för bland annat blivande nobelpristagarna. Ericsson och andra kända varumärken turas om sponsring av operahuset.

Dessutom behöver man då se till att det finns lokaler i anknytning till operan där man kan driva restauranger, caféer och liknande, vilket även det skulle vara ett lyft för stadsdelar som Husby, Akalla, Rinkeby eller Tensta.

Vi förordar en satsning i Husby med ett kulturhus i Husby centrum med tillgång av lokaler för det aktiva föreningslivet. Lokaler för lokala kultur- och ungdomsverksamheter bör finnas med i planeringen av kulturhuset.

För att Kista världsmusikfestivalen, som startade 2001, ska kunna bli ännu bättre och nå sin fulla potential skulle ett nytt Operahus på Järva passa in perfekt.

§18 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter och entreprenader inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan tillhandlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2011 genomfört uppföljningar avseende äldreomsorgsverksamheter både i egen- och entreprenadregi. Uppföljningarna har genomförts i den webb-baserade mall som används för all uppföljning av äldreomsorgsverksamhet i staden.

Dnr 1.2..-743-2011

Särskilt uttalande

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Verksamhetsuppföljningen visar på några områden där förbättringar är särskilt viktiga att genomföra. Det gäller i synnerhet den del av hemtjänsten som utförs av anhöriganställda. Här saknas i de allra flesta fall genomförandeplaner som visar hur de beviljade insatserna ska utföras för att hjälpa den biståndsberättigade. Vidare saknas kunskap om huruvida utförarna har erforderlig utbildning för sitt arbete. Vi socialdemokrater anser att detta är ett område som måste följas upp ytterligare och ett utvecklingsprogram bör tas fram. Detta för att säkerställa att de äldre ska få en kvalitativ omsorg som de beviljats.

Ett annat område inom hemtjänsten där brister noterats är personalens kunskaper vad gäller kost, nutrition och livsmedelshygien. Med tanke på hur viktig mathållningen är för de äldres hälsa, så är detta ett område som bör prioriteras.

Beträffande äldreboendena kan noteras att en mindre del av omsorgspersonalen saknar adekvat utbildning. Även om den helt övervägande delen är utbildade så menar vi att samtlig personal ska vara utbildad.

Vid Kista Äldreboende saknas utrusning för träning och sjukgymnastik att användas i rehabilitering. I uppföljningen anges att det finns planer på att utrusta ett aktivitetsrum för detta ändamål. Enligt vår uppfattning ska dessa planer förverkligas omgående.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Uppföljningsrapporterna ser bra ut men vi tror att det finns behov av att göra oanmälda inspektioner för att se verkligheten bakom de ikryssade rutorna för uppfyllda mål och föreskrifter.

I Kista Servicehus, hemtjänsten och dagverksamheten i Kista Servicehus för dementa finns fortfarande lite kvar att göra för att uppfylla kraven. Det är inte märkligt med tanke på de missförhållanden som funnits och den tid man måste ge den nya ledningen för att komma tillrätta med problemen.

Kista Servicehus saknar fortfarande skriftliga rutiner, egenkontroll livsmedelshantering, utbildning för personalen i kost, nutrition och livsmedelshygien. Plan saknas för kompetensutveckling liksom genomförandeplaner för de boende.

Dagverksamheten saknar rutinpärm, plan för kompetensutveckling av personalen, lokala rutiner för nyanställda, anhörigträffar och anhörig råd.

Hemtjänsten arbetar med att få fram skriftliga rutiner, egenkontroll livsmedelshantering, genomförandeplaner för alla brukare, utbildning i kost, nutrition, livsmedelshygien, plan för kompetensutveckling, lokala regler för nyanställda, lokala rutiner för hantering av egna medel, hygienrutiner. Personal som utför insatser till anhöriga har inte erforderlig kompetens, ingen dokumentation av arbetet, ibland inte tillräckliga språkkunskaper och man deltar inte i aktiviteter som anordnas.

Nästa års uppföljning ska bli spännande att läsa.

Har verkligen varken Rinkeby äldreboende, gruppboendet för dementa eller Attendo Cares alla verksamheter; Akalla äldreboenden, Kista äldreboende, Kista demensboende lyckats hitta en enda brist eller avvikelse. Det låter för bra för att vara sant!

Tanken går till de händelser vi sett nyligen, de missförhållanden som visat sig finnas hos andra aktörer runt om i Stockholm och i landet. Troligen såg deras uppföljningar lika rejäla ut.

Vi föreslår att man gör ett större antal oannonserade inspektioner för att få en bättre helhetsbild och för att få kött på benen utöver alla avbockade rutor i protokollen. För rättvisans skull bör inte bara de privata företagens boenden granskas utan de kommunala bör utsättas för samma sak.

§19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Schemaläggning och bemanning inom äldreomsorgen, Mia Päärni m.fl. (S). Dnr 1.6.-820-2011

Skrivelse, angående ”Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter”, Mia Päärni m.fl. (S). Dnr 1.6.-821-2011

Skrivelse, angående ”Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning?”, Mia Päärni m.fl. (S). Dnr 1.6.-822-2011

Beslut

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§20 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§21 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 21 oktober 2011 till och med den 30 november 2011.

§22 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 10 november 2011.

§ 23 och § 23 a)

Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 19 oktober och 16 november 2011.

§23 och 23 A Pensionärsrådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 19 oktober och 16 november 2011.

§24 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd BRÅ

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala Trygghet i fastigheter och utemiljö/ fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 17 november 2011.

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2011-11-14

Lista på nyanställd i november 2011

Dnr: 2.3.1.-041-2011

Respektive Verksamhetsområde

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Cirkulär 11:49 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012

§27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-16, § 3 Fyllnadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014(nr 2011:156)

2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2011-11-23, § 5 Uppföljning av budget 2011 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 25 november 2011, 7 och 8 december 2011.