Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-26

Sammanträde 2015-02-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB).

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB).

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

9 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 645-2013-1.2.2.

Öppet sammanträde

11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen informerar om projektet Det tredelade föräldraskapet, ett projekt inom verksamhetsområdet Socialtjänst - barn och ungdom, om stöd till föräldrar med barn som är placerade i familjehem.

Beslutsärenden

12 Förskolan Bredbyplan 34 i Rinkeby, Stolpkvarnen 1

Genomförandeärende
Dnr 596-2014-2.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förtida uppsägning av hyresavtal för gruppboende i Rinkeby

14 BMX-ramper på Ärvingefältet

Remissärenden

15 Gångplan för Stockholm

Remiss från trafiknämnden
Dnr 689-2014-1.5.3.

Anmälningsärenden

16 Markanvisning i Kista

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

18 Konferenser och utbildningar

20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB) - UTGÅR

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB).

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§9 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§12 Förskolan Bredbyplan 34 i Rinkeby, Stolpkvarnen 1, Genomförandeärende

§13 Förtida uppsägning av hyresavtal för gruppboende i Rinkeby

§17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§18 Konferenser och utbildningar

§20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll