Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st. p 1

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st. p 1

10 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

11 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

12 Upphandling av "Leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten i Rinkeby-Kista" till äldreomsorgen

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

13 Information om missförhållande enligt lex Sarah från annan nämnd, Kriscentrum för kvinnor och barn, Socialförvaltningen, Stockholms stad

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

15 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2015

16 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

17 Ansökan från Norra Järva Stadsdelsråd om bidrag till lokalhyra m.m. - utsändes senare

18 Underhåll av bänkar och förråd vid Husbygårds boulebana

Svar på medborgarförslag
Dnr 198-2015-1.6.

Remissärenden

19 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 251-2015-1.5.1.

20 Tiggeriförbud och upphävande av understödjande av tiggeri

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 247-2015-1.5.1.

21 Breddat utbud av feriejobb

22 Remiss av Översyn av lagen om bostadsanpassnings-bidrag m.m. (Rapport 2014:38)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 330-2015-1.5.1.

23 Alkoholservering gällande restaurangen Ärvinge Matsalar

Remiss från socialförvaltningen
Dnr 403-2015-1.6.2.

Anmälningsärenden

24 Information till stadsdelsnämnden om 2014 års kartläggning av antalet hemlösa i Stockholms stad

25 Redovisning av Järva rent och snyggt år 2014

25:a Markanvisning för bostäder i Kista, Skalholt 1

26 Information till nämnden om ej verkställda beslut

27 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

28 Konferenser och utbildningar

31 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

32 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§9 Svar på skrivelse i enskilt ärende

§10 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§11 Tillsynsärende, i fråga om ansökan om utdömande av vite enligt 6 § första stycket lag om viten (1985:206)

§12 Upphandling av "Leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten i Rinkeby-Kista"

§13 Information om missförhållande enligt lex Sarah från annan nämnd, Kriscentrum för kvinnor och barn, Socialförvaltningen, Stockholms stad

§14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§15 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2015

§16 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

§17 Ansökan från Norra Järva Stadsdelsråd om bidrag till lokalhyra m.m.

§18 Underhåll av bänkar och förråd vid Husbygårds bouelbana

§19 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§20 Tiggeriförbud och upphörande av understödjande av tiggeri

§22 Remiss av Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)

§23 Alkoholservering gällande restaurangen Ärvinge Matsalar

§24 Information till stadsdelsnämnden om 2014 års kartläggning av antalet hemlösa i Stockholms stad

§25 Redovisning av Järva rent och snyggt år 2014

§25:a Markanvisning för bostäder i Kista, Skalholt 1

§26 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§27 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§28 Konferenser och utbildningar

§30 Protokoll från pensionärsrådet

§31 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§32 Anmälan av delegationsbeslut

§33 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§34 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll