Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:00 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

4 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

5 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

8 Redovisning av åtgärder med anledning av tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Utsändes senare
Dnr 1.4.-510-2016

9 Yttrande till förvaltningsrätten

Utsändes senare
Dnr 1.4.-091-2017

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

10 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

11 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

12 Lex Sarah-information

13 Information om utredning av lex Sarah rapport vid enskilt driven hemtjänstverksamhet

14 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

16 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2017

17 Skrivelse till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om sociala insatsgrupper

Svar på skrivelse från Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-687-2016

18 Nya servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Rinkebyterassen Genomförandeärende

19 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) på Kista Äng

20 Fyllnadsval till sociala delegationen

21 Fullmakt att föra nämndens talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Remissärenden

22 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/18

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.3.-124-2017

23 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Svar på remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 1.5.3.-063-2017

Anmälningsärenden

24 Markanvisning för bostäder i Husby till D. Carnegie & Co AB och AB Svenska Bostäder

Information från exploateringskontoret
Dnr 1.5.3.-152-2017

25 Temporär stängning av förskoleavdelning på förskolorna Björkbacken och Blomsterängen

26 Verksamhetsuppföljning Gruppbostad Limfjordsgränd

27 Attendos patientsäkerhetsberättelse för Kista vård- och omsorgsboende 2016

28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

30 Konferenser och utbildningar

31 Protokoll från pensionärsrådet

33 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
17-04-27.pdf (253 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring på föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

§5 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB).

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§8 Redovisning av åtgärder med anledning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§9 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 7840-17

§10 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§11 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§12 Lex Sarah-information

§13 Information om utredning av lex Sarah rapport vid enskilt driven hemtjänstverksamhet

§14 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§16 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2017

§17 Skrivelse till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om sociala insatsgrupper

§18 Nya servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Rinkebyterassen

§19 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) på Kista Äng

§21 Fullmakt att föra nämndens talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§22 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

§23 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§24 Markanvisning för bostäder i Husby till D. Carnegie & Co AB och AB Svenska Bostäder

§25 Temporär stängning av förskoleavdelning på förskolorna Björkbacken och Blomsterängen

§26 Verksamhetsuppföljning Gruppbostad Limfjordsgränd

§27 Attendos patientsäkerhetsberättelse för Kista vård- och omsorgsboende 2016

§28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§30 Konferenser och utbildningar

§31 Protokoll från pensionärsrådet

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.