Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-19

Sammanträde 2017-12-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrumAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

6 Upphandling av tvättjänst för hemtjänsten

7 Upphandling av odlingsverksamhet för barn i förskolan

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

9 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

10 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

13 Utegym i Järva

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-236-2017

14 Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.-432-2017

15:a Uppföljningsrapport till nämnden i december 2017

16 Riktlinjer för bidragsgivning till ideella föreningar

17 Mer resurser till förebyggande arbete för ungdomar

Svar på skrivelse från Kerstin Aggefors m.fl. (S), Martin Michel m.fl. (MP) och Anki Erdmann m.fl. (V)
Dnr 1.6.-211-2017

18 Ny kulturpark i Rinkeby

Svar på skrivelse från Tatjana Kovavic m.fl (M) och Amela de la Cruz m.fl (L)
Dnr 1.6.-251-2017

Remissärenden

19 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Svar på remiss från trafiknämnden
Dnr 1.5.3.-452-2017

Anmälningsärenden

20 Ungdomarnas inflytande speglas inte i de nuvarande stadsdelsförvaltningarna

Förvaltningens svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-369-2017

21 Rapport om feriearbeten sommaren 2017

22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

24 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

27 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

28 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§6 Upphandling av tvätttjänst inom hemtjänst

§7 Upphandling av odlingsverksamhet för barn i förskolan

§8 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§9 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§10 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§14 Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer

§15:a Uppföljningsrapport till nämnden i november 2017

§16 Riktlinjer för bidragsgivning till ideella föreningar

§17 Mer resurser till förebyggande arbete för ungdomar Svar på skrivelse från Kerstin Aggefors m. fl. (S), Martin Michel m. fl. (MP) och Anki Erdmann m. fl. (V).

§18 Ny kulturpark i Rinkeby Svar på skrivelse

§19 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighets-strategin Svar på remiss från trafiknämnden

§20 Ungdomarnas inflytande speglas inte i de nuvarande stadsdelsförvaltningarna

§21 Rapport om feriearbeten sommaren 2017

§22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§24 Konferenser och utbildningar

§25 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§27 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§28 Anmälan av delegationsbeslut

§29 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.