Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44

Arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) berättar om socialt hållbart företagande.

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2017

(Utsändes)
Dnr 1.1. -387/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2017

(Utsändes)
Dnr: 1.1. -386/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

9 Hälsofrämjande insatser för äldre

Svar på remiss om motion av Ann-Katrin Åslund (L) dnr
106-981/2016
Dnr: 1.5.1. -316/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

10 Motion om sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Svar på motion (2016:86) av Lotta Edholm (L) om
sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap dnr 106-1122/2016
Dnr: 1.5.1. -353/16
(Utsändes)
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering


11 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 171-1292/2016
Dnr: 1.5.1. -330/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

12 Förslag till detaljplan till stöd för projektet Stockholms framtida avloppsrening

Svar på detaljplan S-Dp/S-TDp 2015-19089-54,
Björkhagen från stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3. -363/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

13 Motion (2016:70) om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Svar på motion av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda
L), dnr: 106-988/2016
Dnr: 1.5.1. -322/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Månadsrapport november 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Christina Carleson Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -158/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Daiva Vasiliauskaite Tel: 08-508 14 113

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08-508 14 835

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Dukas)
Handläggare: Petra Hedlund Tel: 08-508 14 338

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds

§8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala

§9 Hälsofrämjande insatser för äldre

§10 Motion om sommarlovsberedskap mot

§11 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för

§12 Förslag till detaljplan till stöd för projektet

§13 Motion (2016:70) om trygghetsinventering av

§15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och

§17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§19 Inkomna och utgående skrivelser från

§20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende