Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2023-02-21

Sammanträde 2023-02-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion om att inrätta en central bidragsnämnd för att motverka välfärdsbrottslighet - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/1195

10 Förslag till ändring av stadsdelsnämndernas myndighets- och kostnadsansvar för brukare som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

11 Beslut om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)

12 FoU-rapport 2022 – Socialnämndens arbete med forskning och utveckling 2022

14 Idéburet offentligt partnerskap - om verksamhet för ensamkommande barn, unga och unga vuxna som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) – Kvartal 3 år 2022

16 Ansökan om stadsbidrag för verksamheten personligt ombud år 2023

17 Redovisning av verksamheten personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsåret 2022

20 Val av två ledamöter till Bostadsförmedlingens förtursutskott

21 Ekonomiskt bistånd till EU/EES medborgare m.m. – Svar på skrivelse till socialnämnden

22 Kostnad för enkätundersökning, ekonomiskt bistånd – Svar på skrivelse till socialnämnden

Anmälningsärenden

23 Anmälan av handlingar och delegationsbeslut

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2023-02-15 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2023-02-16 (utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet 2023-02-08
D. Protokoll från individutskottet 2023-01-24
E. Delegationsbeslut - Nedskrivning av äldre fordringar 2022, dnr 2023/57
F. Rättad rubrik på socialnämndens protokoll 2022-10-25 § 18 på grund av felskrivning
G. Inkomna skrivelser, dnr 2023/18