Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0619/2009

4 Verksamheter året runt för barn till missbrukare

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0670/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

(SOU 2009:68) - Betänkandet av Barnskydds- utredningen (S 2007:149)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0628/2009

6 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:5)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0573/2009

7 Grön IT-strategi för Stockholms stad

9 Förslag till inriktning för att förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld inom socialtjänsten i Stockholms stad

10 Implementering av ASI (Addiction Severity Index) i missbruksvården I Stockholms stad - slutrapport

11 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län efter tillsyn på behandlingshemmet Östagården

12 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län efter tillsyn på behandlingshemmet Älvis/Linden

13 Nationell samordning av påföljden ungdomstjänst för unga lagöverträdare

14 Förlängning av avtal med Planeringshemmen AB om drift av Planeringshemmet Hammarbybacken

15 Medverkan i Stockholms läns landstings planerade utvecklingsprojekt "Hälsokommunikatörer"

16 Riktlinjer för kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel i detaljhandeln

17 Lägesrapport Europaforum, augusti 2009

18 Resa till konferens för MST-partners nätverk i Charleston, USA

19 Studieresa till Washington DC, USA

20 Förhyrning av lokal för Jobbtorg Stockholm i Farsta Centrum

Anmälningsärende

21 Anmälan av beställning av renoveringsarbeten vid Bandhagshemmet

Övriga frågor

23 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 22 september 2009.

§3 Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0619/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S) har i en skrivelse begärt att en kartläggning genomförs av det stöd till cp-skadade barn som idag finansieras av Stockholms stad.

Kommun och landsting har ett gemensamt ansvar för barn med funktionsnedsättning med olika ansvarsområden och insatserna ska samordnas. Det finns i stadens verksamhetssystem ingen möjlighet att ta fram uppgifter om någon specifik funktionsnedsättning, varför det endast är möjligt att kartlägga stödet till barn med funktionsnedsättning. För att kartlägga stödet till cp-skadade barn krävs en aktgranskning vilket är ett omfattande arbete. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen uppfattning är att de cp-skadade barnen har möjlighet att få sina behov av stöd tillgodosedda inom ramen för gällande lagstiftning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att de cp- skadade barnen i Stockholms stad får sina behov uppfyllda. Det är också positivt att det i princip inte finns några ej verkställda beslut enligt LSS respektive SoL inom staden som rör barn.

Eftersom det är länsövergripande verksamheter det handlar om så är det viktigt att samarbetet med de andra kommunerna i länet är välfungerande. Vår förhoppning är att samtliga kommuner tar sitt ansvar och avsätter tillräckliga resurser till detta viktiga område. Vi får aldrig snåla på stödet till våra barn!

§4 Verksamheter året runt för barn till missbrukare

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0620/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (MP) skriver till kommunstyrelsen om att det behövs verksamheter året runt för barn till missbrukare. Han menar att barnens utsatthet ökar under ledigheten och att gruppverksamhet för barn har en klart preventiv verkan. Stefan Nilsson vill vidare att stödet till barn till missbrukande föräldrar vid stadsdelsnämnderna ska inventeras, och att stödet till frivilligsektorn inom området ska utökas. Förvaltningen svarar i detta tjänsteutlåtande att stödet är kartlagt genom arbetet i projektet Centrum för Gruppstöd, att gruppverksamhet i dess nuvarande form får anses vara svårt att genomföra året om och att de befintliga resurserna är knappa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut tillstyrks i huvudsak.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholms stad ska kunna erbjuda alla barn det stöd och skydd som de behöver oavsett var i staden barnen bor. Gruppstödsverksamhet är enligt BUSS-utredningen en insats som ska kunna erbjudas alla barn i staden. Räknar man ihop de grupp- och stödverksamheter som förvaltningen räknar upp och jämför med Statens folkhälsoinstituts siffror ser man att det saknas många platser. Det står också tydligt i ärendet att resurser saknas vilket är beklagligt! Det är tydligt att det förebyggande arbetet gentemot dessa barn och ungdomar behöver förstärkas. Vi tillstyrker därför förslagen i skrivelsen, men vill även framhålla vikten av att avsätta resurser i stadsdelsförvaltningarna, så att gruppstöd finns i den ordinarie verksamheten. Förutom den målgrupp som anges i skrivelsen behöver även barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn som levt med våld tillgång till gruppstöd. Frågan om gruppverksamheten kan vara öppen bör avgöras av dem som har professionell kunskap.

För att öka kontinuiteten i stödgrupperna och öka möjligheten till året-runt-verksamhet behöver stadsdelsnämnder och frivilligorganisationer samverka sinsemellan. Vi delar förvaltningens uppfattning om att en central eller re-gional samordning skulle förbättra situationen. Samtidigt är det viktigt att ha lokal gruppstödsverksamhet för barn som inte kan resa själva. Det ska också vara lätt för barn och deras föräldrar att få information om var stödgrupper finns.

Alla barn behöver kanske inte just gruppverksamhet utan ett socialt sammanhang där de syns. Även förskolan, skolan och fritidsgården med sin personal spelar stor roll. Dessa barn drabbas därför dubbelt när den moderatstyrda majoriteten konsekvent skär även där. Vi vet dessutom att såväl Systembolagets försäljning som smuggelspriten ökar just nu. När den moderatstyrda majoriteten monterar ner skyddsfaktorerna drabbas de här barnen mycket hårt.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka skrivelsen.

 1. Därutöver anförs följande.

Om man räknar man ihop de grupp- och stödverksamheter som förvaltningen räknar upp och jämför med Statens folkhälsoinstituts siffror ser man att tillgången på platser är mycket lägre än behovet. Det står också tydligt i ärendet att resurser saknas vilket är beklagligt.

Det förebyggande arbetet gentemot dessa barn och ungdomar behöver förstärkas. Antalet grupper behöver utökas och arbetet med öka kännedomen om grupper hos barn och familjer behöver intensifieras. Förvaltningens idé om en central samordnare av grupper är utmärkt. Förvaltningen bör få i uppdrag att planera för att det ska finnas gruppverksamheter året runt i staden och resurser behöver avsättas för detta.

Det finns viktiga frivilligorganisationer som arbetar med att stödja barn till missbrukare. Stödet till dessa organisationer behöver öka, inte minst för att dessa har särskilt goda möjligheter att fånga upp barn som är i behov av stöd.

§5 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) – betänkande av barnskyddsutredningen

Svar på remiss av SOU 2009:68

Dnr 1.6-0628/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att svara på remiss av Lag om stöd och skydd för barn och unga, LBU, (SOU 2009:68) – betänkande av Barnskyddsutredningen. Förvaltningen instämmer i huvudsak med utredningens förslag. Förvaltningen anser att förslaget om en sammanhållen lag för alla bestämmelser som rör skydd och stöd för barn och unga är bra och att förslaget till författning följer en logisk följd och är pedagogiskt upplagt. Förvaltningen välkomnar den tydliga förstärkningen av barnperspektivet och barns rätt till delaktighet som tydliggörs genom de föreslagna förändringarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

De förändringar som föreslås kommer att stärka barnperspektivet i det sociala arbetet. BUSS -utredningen pekade på att det fattas 100 miljoner kronor. i Stockholms stad för att kunna garantera en god kvalité på arbetet med utsatta barn inom socialtjänsten. För att kunna leva upp till de lagförslag som nu presenteras krävs resurser och en socialpolitik med fokus på brukarna, i detta fall barnen.

§6 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0573/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Skollagsberedningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny skollag för skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna som anordnas av det allmänna eller av enskilda. Förvaltningen tillstyrker i huvudsak förslaget till ny skollag. Det är bra att alla skolformer så långt det är möjligt föreslås få en gemensam reglering och att förskolan föreslås bli en egen skolform vilket förtydligar dess roll som det första steget i utbildningssystemet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och lämnade följande särskilda uttalande.

Vi beklagar att regeringen inte bjudit in oppositionen till överläggningar för att söka gemensamma lösningar för en skollag som håller över regeringsskiften. Skolorna måste få långsiktiga spelregler och arbetsro. Såväl vår regering under förra mandatperioden som de tidigare borgerliga regeringarna har haft en mycket öppnare inställning i sitt arbete.

Vi saknar i den nya skollagen förslag om att fördela resurser efter behov, så att alla elever ska kunna få det stöd de behöver. Detta vill vi reglera i lag. Vi vill att skolan ska ha som tydligt mål att utjämna skillnader och kompensera de barn som kommer från hem utan studietradition.

§7 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0630/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Grön IT-strategi för Stockholms stad är en beskrivning av åtgärder för Stockholm stad som syftar till att minska miljöbelastningen med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik som ett hjälpmedel för att minska miljöbelastningen totalt och dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig. Förvaltningen anser att det är positivt med ett gemensamt styrdokument för Grön IT. Förvaltningen har idag en IT-policy och en transportpolicy som har liknande inriktning som strategin. Förvaltningen anser att det är värdefullt att använda sig mer av digitala media men samtidigt är det viktigt att garantera säkerheten för klienten/brukaren.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 samt delårsbokslut med prognos för 2009

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 med prognos och delårsbokslut.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering motsvarande en prestationsökning med 3 200 samtal inom familjerådgivningen med 3,5 mkr

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om projektmedel till förebyggande insatser mot hemlöshet hos kommunstyrelsen med totalt 10,7 mnkr till följande projekt:

-Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna 3,2 mnkr,

-Socialtjänstlots för unga vuxna som befinner sig i hemlöshet 4,3 mnkr samt

-Boendestöd på stödboende 3,2 mnkr.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,6 mnkr för ökade kostnader för LSS-kollo.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering motsvarande en prestationsökning med 1400 helårsstuderande inom SFI med 33,6 mnkr.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr för inrättande av en central förmedlingsgrupp för bostäder med särskild service.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om merkostnader för evakuering av Bandhagshemmet upp till 0,4 mnkr.

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Nämndens verksamheter har under perioden arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheten. Prognosen för helåret visar på ett underskott motsvarande 15,7 mnkr för nämndens hela ansvarsområde. Nämndens totala omslutning uppgår till 1504,6 mnkr. För att reducera underskottet för nämndens totala verksamhet redovisas i ärendet ett antal åtgärder både för en långsiktig balans i ekonomin och för att reducera underskotten för innevarande år. Totalt uppgår de kortsiktiga åtgärderna för innevarande år till ca7,3 mnkr vilket innebär att nämnden prognostiserar ett underskott för året på 8,4 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 med prognos för 2009 men avvisar samtliga besparingsförslag.
 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering med 13,5 mnkr till Enheten för Hemlösa.
 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering med 15,7 mnkr för de uppdrag som idag inte är finansierade.
 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att återkomma med en analys av hur besparingar på boendeenheten påverkar situationen för Stockholms missbrukare.
 5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en åtgärdsplan för hur arbetet med ungdomar och unga vuxna som är arbetslösa och inte heller går utbildning kan intensifieras.
 6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en analys för hur det ökade försörjningsstödet påverkar annan social verksamhet i stadsdelsnämnderna.
 7. Därutöver vill vi framföra följande.

Den tertialrapport som presenteras visar samma sak som de övriga ekonomiska rapporterna har redovisat tidigare under mandatperioden, nämligen sparbeting. socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden gick in i budgetåret 2009 med 30 miljoner kronor mindre än 2008 och med flera nya icke-finansierade uppdrag. Hela det sociala politikområdet i Stockholm är i själva verket underfinansierat och icke prioriterat av den moderatstyrda majoriteten.

I det här läget säger vi nej till kortsiktiga besparingsförslag och kräver en långsiktighet som säkrar socialtjänstens kvalitet och insatser för samhällets mest utsatta grupper. Besparingar om 7,3 mnkr ingår i det första sparpaketet och till kommande nämnder aviseras fler nedskärningar, nedläggningar och privatiseringar. Förvaltningen tvingas nu ta till panikåtgärder som hämmar kvalitetsutveckling inom till exempel SFI för att klara av de strukturella underskotten. Vi kan aldrig acceptera nedskärningar som försämrar situationen för hemlösa, personer med missbruk, ungdomar, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Förslaget att spara på Maria Ungdom är borttaget denna gång, men det kommer tillbaka vid nästa nämndsammanträde med en konsekvensbeskring. Åtgärdsplanen för den mycket stora besparing på Enheten för hemlösa som har beordrats förutsätter vi underställs nämnden, med tydliga konsekvensbeskrivningar för brukare och personal.

Samtliga besparingar som föreslås ska vara öppna och transparanta, och därmed möjliga att diskutera. Vi i oppositionen förutsätter att konsekvensanalyser finns med vid samtliga besparingsförslag. Vi förutsätter även att majoriteten ändrar i riktlinjer om tillämpningen av de riktlinjer och mål som är tagna förändras på grund av kraftiga besparingar.

Arbetslöshetssiffrorna för juli talar sitt tydliga språk och kräver en kraftfull insats. Den senaste redogörelsen för arbetslösheten i Stockholm är mycket oroande. I ungdomsgruppen 18–24 år har arbetslösheten ökat med 67,6 %, för utrikes födda i samma målgrupp har arbetslösheten ökat 91,5 %. Antalet långtidsarbetslösa 18–24 åringar har ökat med 109,5 % och arbetslösheten för samtliga (16-64 år) har ökat med 58,5 %. Utan en stark arbetsmarknadspolitik ökar arbetslösheten främst för dem som står längst från arbete. Vi efterlyser riktade insatser till unga vuxna. Det behövs effektiva åtgärder som riktas specifikt mot de ungdomar och unga vuxna som idag är arbetslösa men heller inte befinner sig i utbildning. Vi kan inte sitta och se på när en generation faller ur systemet.

Under nämndmålet Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar står att målet uppfylls helt. Det är svårt att förstå den bedömningen när vi läser den mycket vederhäftiga BUSS- utredningen, som visar att 100 miljoner kronor fattas för att kunna bedriva ett arbete med utsatta barn och ungdomar enligt socialtjänstlagen. Även om vi inte kan komma ikapp en sådan underbudgetering under ett år, måste målet vara att steg för steg åtgärda underskottet.

I den senaste drogvaneundersökningen ökade antalet tonåringar som testar narkotika. Att i det läget tänka tanken att skära på Maria Ungdom vittnar om att det drogförebyggande arbetet och arbetet med ungdomar i riskzon icke är prioriterat av den moderatstyrda majoriteten annat än i högtidstalen. I verkligheten prioriteras en skattesänkning före en human socialpolitik.

Den missbrukssituation som vi har i Stockholm är allvarlig. Att minska på vård och behandling utan att först göra en analys av konsekvenserna visar att majoriteten inte tar sitt ansvar för den rätt som missbrukare har enligt socialtjänstlagen att få vård och behandling. Det är tveksamt om den öppenvård som stadsdelsnämnderna erbjuder täcker det vårdbehov som finns.

Barncentrum som vår förra majoritet startade har behandlats mycket styvmoderligt av den moderatstyrda majoriteten, vilket visar på ett stort ointresse för de barn som utsätts för våld eller som bevittnat våld. Att behovet av platser för akuta placeringar och utredningar av barn som far illa minskar i staden är oroväckande, eftersom det sker samtidigt som antalet misshandelsfall ökar. Insatser för barn och ungdomar som far illa ska inte vara budgetstyrda, utan barnperspektivet och barnens behov ska vara i fokus.

Stockholm har idag inte någon tydlig socialpolitik som gynnar brukarna och får inte heller de som arbetar inom socialtjänsten att känna sig uppskattade. Socialsekreterarna är de som i mötet med brukarna avgör kvaliteten i verksamheten, och det är därför av stor vikt att beakta deras kunskaper och synpunkter på utvecklingen av socialtjänstens verksamhet.

§9 Implementering av ASI (Addiction Severity Index) i missbrukarvården i Stockholms stad - slutrapport

Dnr 3.2-0653/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vid förvaltningens avdelning för stadsövergripande sociala frågor har genomförts ett tvåårigt projekt som syftat till att implementera användningen av ASI (Addiction Severity Index) inom stadens missbrukarvård. Projektet har finansierats av länsstyrelsen inom ramen för regeringens satsning på en utveckling av vården för personer med tungt missbruk. I ärendet redovisas slutrapporten från projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket positivt att ASI-metoden gör att socialsekreterare och klienter får ett bättre samarbete. Att det är ett stort bortfall i enkätundersökningen bland klienter är tråkigt men att det även är ett stort bortfall bland socialsekreterare är inte acceptabelt. Då ASI beskrivs fungera bäst om det är en del av befintlig verksamhet och väl förankrat i organisationen är det ännu mer oacceptabelt. När projekt ska utvärderas för eventuell implementering i ordinarie verksamhet måste projektledare och berörda chefer se till att hela verksamheten deltar i utvärderingen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att ett gemensamt utvärderingssystem för missbruksvården införs i staden. Det känns viktigt att samtliga stadsdelar är delaktiga så att stadens medborgare får chans till likvärdig vård oavsett vilken stadsdel de tillhör eller vilken socialsekreterare de blivit tilldelade. Vi ser fram mot redovisningar kring fortsatta utvärderingar och utvecklings-/förbättringsförslag utifrån utvärderingarna.

Vi noterar från slutrapporten att trots stor efterfrågan beslutades att enbart socialsekreterare vid vuxen-/missbruksgrupper var aktuella för utbildningen. Vi anar att det även inom detta område saknas tillräckliga resurser. En annan slutsats som kan dras av rapporten är behovet av att se implementering av nya metoder som en långsiktig process och att det kan behövas en samordnande funktion för att fortsätta att driva arbetet.

§10 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län efter tillsyn på behandlingshemmet Östagården

Dnr 1.3-0544/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Länsstyrelsen genomförde 24 mars 2009 ett tillsynsbesök på behandlingshemmet Östagården. I tillsynsrapporten påtalar länsstyrelsen ett antal brister, vad gäller två av dessa brister riktas kritik. Avseende fem övriga brister riktas ingen kritik utan länsstyrelsen ”godtar” att åtgärder för att undanröja dessa har eller kommer att vidtas. Förvaltningen tar allvarligt på den kritik som framförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

De brister länsstyrelsen påtalar uppfattar vi som relativt allvarliga. Det är nu viktigt att inte enbart lägga på personalen mer uppgifter utan att ge dem förutsättningar och konkreta verktyg att sköta dokumentationen på rätt sätt genom fortbildning, handböcker/manualer och framförallt, tillräckligt med tid.

§11 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län efter tillsyn på behand-lingshemmet Älvis/Linden

Dnr 1.3-0598/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen genomförde i maj 2009 ett tillsynsbesök på behandlingshemmet Älvis/Linden. I rapporten påtalar länsstyrelsen fyra brister, vad gäller en av dessa brister riktas kritik. Det gäller att dokumentation inte förs i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende de övriga bristerna gör länsstyrelsen bedömningen att Älvis/Linden har rutiner som i stort fungerar men att dessa i några fall behöver förtydligas och vara tydligt dokumenterade. Förvaltningen tar allvarligt på den kritik som framförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

De brister länsstyrelsen påtalar uppfattar vi som relativt allvarliga. Det är nu viktigt att inte enbart lägga på personalen mer uppgifter utan att ge dem förutsättningar och konkreta verktyg att sköta dokumentationen på rätt sätt genom fortbildning, handböcker/manualer och framförallt, tillräckligt med tid.

§12 Förlängning av avtal med Planeringshemmen AB om drift av Planeringshemmet Hammarbybacken

Dnr 2.7-0660/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Planeringshemmen AB avseende drift av Planeringshemmet Hammarbacken till och med 2012-03-31.

Ärendet

Avtal har slutits med Planeringshemmen AB om drift av Planeringshemmet Hammarbybacken, som är ett akutboende för vuxna hemlösa kvinnor och män över 20 år. Avtalstiden för pågående avtal är 2007-04-01 – 2010-03-31. Avtalet kan förlängas med 2 år, med oförändrade villkor, under förutsättning att det inte sägs upp senast sex månader före avtalsperiodens utgång dvs. senast 2009-09-30.Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs t.o.m. 2012-03-31.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Medverkan i Stockholms läns landstings planerade utvecklingsprojekt Hälsokommunikatörer för nyanlända

Dnr 3.2-0595/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om medel från länsstyrelsen enligt § 26 förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning avseende medel för stadens del i medfinansieringen i Stockholms läns landstings utvecklingsprojekt ”Hälsokommunikatörer i Stockholms län”

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delta som samverkanspart och medfinansiär i Stockholms läns landstings ansökan till europeiska flyktingfonden för projektet ”Hälsokommunikatörer i Stockholms län” under förutsättning att medel motsvarande stadens medfinansiering beviljas från länsstyrelsen enligt punkt ett.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Skillnaden i hälsa mellan utrikes födda och inhemskt födda är alltjämt stor. Som en del i Stockholms läns landstings utvecklingsarbete för att möta nyanländas behov och öka deltaktigheten i introduktionen för nyanlända vill landstinget pröva flerspråkiga så kallade hälsokommunikatörer. I detta arbete har förvaltningen tillfrågats om att delta som samverkanspart i ett utvecklingsprojekt. Förvaltningen ställer sig positiv till projektet och föreslår att nämnden beslutar att delta under förutsättning att medfinansieringen säkerställs genom medel från länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln

Dnr 3.1-0618/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del nya riktlinjer för kontroll av försäljning av handeln med receptfria läkemedel i detaljhandeln.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Receptfria nikotinläkemedel har sedan 1 mars 2008 kunnat säljas på andra försäljningsställen än apotek. Från och med 1 november i år utökas sortimentet med flera andra receptfria läkemedel. Kommunen får en delvis annan roll än tidigare. Kommunen blir en kontrollmyndighet som ska rapportera brister till Läkemedelsverket. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslås svara för tillsynen. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är emot avregleringen av apoteksmarknaden. Vi tror att det i konsumenthänseende är betydligt bättre och säkrare att även receptfria läkemedel enbart säljs på apotek med utbildad personal. Vi har svårt att se hur kommunen ska kunna säkerställa att den som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel har information om var konsumenten kan få farmaceutisk rådgivning.

§15 Lägesrapport Europaforum, augusti 2009

Dnr 3.2-0661/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten.

Ärendet

Europaforum är i enlighet med stadens internationella strategi ansvarig för aktiv bevakning och påverkan av EU-policyområdet sociala och arbetsmarknadsfrågor. Inriktningen är för närvarande att arbeta med Eurocities Social Affairs Forum samt samordna och utveckla stadens ansökningar till de Europeiska strukturfonderna, Europeiska Socialfonden (ESF) och Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 augusti 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Resa till konferens för MST-partners nätverk i Charleston, USA, 15 – 23/10 2009

Dnr 2.5-0702/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att medarbetarna i MST-Sverige, Charlotte Skawonius och Geena Wheeler på arbetstid genomför en resa 15-23 oktober för att delta i Eight annual MST Network Partner Conference i Charleston, USA.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket. Konsultverksamheten finns organisatoriskt inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Konsultverksamheten finansieras av avgifter. MST-Sverige ingår i ett så kallat partnerskap med MST-Services i Charleston, South Carolina. Ansvarig för MST-Sverige Charlotte Skawonius och MST-konsulten Geena Wheeler har inbjudits till Eight Annual MST Network Partner Conference. För att på bästa sätt driva och underlätta utvecklingen av den svenska verksamheten är det av stort värde att delta vid konferensen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Studieresa till Washington DC, USA

Dnr 2.5-0701/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att socialsekreterare Pia Bodén i tjänsten tillsammans med Narkotikaroteln, Ungdomssektionen vid Länskriminalen, deltar i en studieresa till Washington DC under perioden 9-19 oktober 2009. Studieresan finansieras via stipendium.

Ärendet

Maria Ungdomsenhet ingår sedan 2004 i ett pågående samverkansprojekt, MUMIN-samverkan, tillsammans med landstinget och Länskriminalen i Stockholm. Länskriminalen har erhållit stipendium för en studieresa till Washington DC i syfte att studera hur den amerikanska narkotikapolisen arbetar med drogförebyggande arbete och hur de beivrar narkotikabrottslighet bland ungdomar. Den socialsekreterare från Maria Ungdomsenhet som arbetar operativt med polisen är inbjuden att delta i studieresan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förhyrning av lokal för Jobbtorg Stockholm i Farsta Centrum

Dnr 2.2-0713/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förhyrning av lokal i Farsta Centrum för Jobbtorg Stockholm i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet

Jobbtorget i Farsta Centrum har sedan starten i januari 2008 haft problem med för trånga lokaler på Munkforsplan 37. Efter diskussioner med hyresvärden har förvaltningen nu möjlighet att lämna lokalerna på Munkforsplan redan till årsskiftet 2009/2010, dvs. tre år innan hyresavtalet upphör, och ersätta dessa med nya iordningställda lokaler på Storforsplan. Hyreskostnaderna hamnar på samma totalnivå som nuvarande permanenta och tillfälliga lokaler sammantaget – total 3122580 kr inklusive fastighetsskatt och driftkostnad. Den nya hyresperioden omfattar enligt förslaget 2010-01-01 – 2014-12-31.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Anmälan av beställning av renoveringsarbeten vid Bandhagshemmet

Dnr 2.2-0286/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 23 april 2009 om renovering av Bandhagshemmet, kv Lådkameran 1. Nämnden gav i samband med detta Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att genomföra renovering av Bandhagshemmet. Förvaltningen har den 20 augusti beställt genomförande av renoveringsarbeten hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Renoveringen av Bandhagshemmet påbörjas den 1 oktober 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat4 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 27 augusti 2009 justerat 1 september 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 14 september 2009 justerat 15 september 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträde 3 september 2009 justerat 11 september 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 10 september 2009 justerat 16 september 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0075/2009.

§21 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar överlämna skrivelse om kontroll av försäljning av receptfria läkemedel till från Abdo Goriya (S) till förvaltningen för beredning.

_____________________________