Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling - entreprenaddrift av Planeringshemmet Hammarbybacken

4 Tilldelningsbeslut avseende LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i Stockholms stad

Remissärenden

5 Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad

Remissvar på motion av Rebecca Adami (MP)
Dnr 1.6-0180/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Remissvar på motion av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Dnr 1.6-0190/2011

7 En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter

Remissvar på motion (2011:31) från (V)
Dnr 1.6-0179/2011

8 Ett projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar

Remissvar på motion (2011:26) från (S)
Dnr 1.6-0189/2011

9 Bättre insatser vid missbruk och beroende

Remissvar (SOU 2011:35)
Dnr 1.6-0375/2011

10 Månadsuppgifter - snabbt och enkelt

Remissvar (SOU 2011:40)
Dnr 1.6-0447/2011

11 Alkoholservering på särskilda boenden

Remissvar (SOU 2011:41)
Dnr 1.6-0371/2011

12 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet

Remissvar (SOU 2011:3)
Dnr 1.6-0433/2011

Övriga beslutsärenden

13 Månadsrapport för juli 2011

14 Lägesrapport 2011 - Hemlöshet

15 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

16 Fördjupningsstudie om ungdomar och tobak

17 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län

Utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, år 2007-2009.
Projektet Romska och resande kvinnojour.
Dnr 1.7-0457/2011

18 Ansökningar om projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF

Anmälningsärenden

19 PM - Svar på fråga om personliga ombud

20 Anmälan om förlängning av ramavtal avseende Stockholms stads taltidning för synskadade

21 Anmälan av skrivelse - fråga om stöd i upprättelseprocessen för person som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården

22 a - f Anmälningsärenden

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), vice ordföranden Roger Mogert (S) t.o.m. § 16 och ledamoten Mia Sundelin fr.o.m. § 17 fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 5 september 2011.

§3 Upphandling – entreprenaddrift av Planeringshemmet Hammarbybacken

Dnr 2.7.1-0448/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Planeringshemmet Hammarbybacken.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Planeringshemmet Hammarbybacken är ett akutboende för hemlösa vuxna män och kvinnor med missbruks- och/eller psykiska problem. Driften av Planeringshemmet Hammarbybacken har sedan år 2002 upphandlats i konkurrens. Nuvarande avtal gäller till och med 31 maj 2012 och kan inte förlängas ytterligare. En ny upphandling av verksamheten måste därför göras. Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden återremitterar förslaget till förvaltningen.

2. Därutöver anförs följande.

När vi från nämndens sida upphandlar verksamheter bör vi vara klara över två saker: dels varför något upphandlas och dels hur något upphandlas. Ibåda dessa hänseenden behöver ärendet kompletteras.

Att verksamheten tidigare varit upphandlad kan inte vara ett tillräckligt argument för att göra det igen. Vi vill gärna se redovisat vilka fördelar respektive nackdelar detta i så fall skulle kunna medföra för stockholmarna som brukare, skattebetalare eller arbetstagare.

Om denna verksamhet ska upphandlas anser vi att ärendet måste kompletteras vad det gäller hur upphandlingen genomförs. Till att börja med bör egenregi-anbud alltid läggas. Därutöver bör krav ställas på villkor i enlighet med gällande kollektivavtal, förslagsvis utifrån den i Stockholms Stad utarbetade Vita Jobb-modellen.

Reservation

ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avslår förslaget till upphandling.

2. Verksamheten vid Planeringshemmet Hammarbybacken återgår i kommunal regi.

3. Följande anförs.

Planeringshemmet Hammarbybacken drivs sedan 2002 på entreprenad av Planeringshemmen AB, ett privat vårdbolag som endast bedriver denna verksamhet och som numera ägs av Carema Orkidén AB. Av Planeringshemmen AB:s årsredovisningar framgår att verksamheten är mycket lönsam. Under de senaste två hela verksamhetsåren (2008 och 2009) har vinsten före bokslutsdispositioner uppgått till knappt 3 mkr/år, eller över 25 procent av omsättningen. Det skulle uppenbarligen vara möjligt för staden att återta driften av planeringshemmet och driva det till betydligt lägre kostnad. Förslaget till förfrågningsunderlag innebär trots detta att verksamheten ska fortsätta drivas av en privat entreprenör utan att möjligheten att minska kostnaderna tas tillvara. Socialtjänstens resurser för hemlösa personer är begränsade, och onödiga utgifter till entreprenören innebär besparingar där pengarna hade behövts bättre.

När upphandling görs med fast pris måste relevanta kvalitetskriterier användas. I detta fall föreslås valet av entreprenör bero dels på verksamhetschefens kunskap om stadens organisation (pluspoäng om han/hon känner till stadens organisation och tak-över-huvudet-garantin), dels på maten (pluspoäng om den ska lagas på plats) och dels på resultatuppföljning (pluspoäng om en "dokumenterad skriftlig resultatuppföljning anpassad för målgruppen" gjorts under de senaste fem åren). Med undantag för kriteriet om mat låter inte förfrågningsunderlaget anbudsgivarna konkurrera med sådana kvalitetskriterier som kan ge en bättre verksamhet till förmån för brukarna; exempel på sådana kriterier hade varit personaltäthet eller relevant utbildning/fortbildning för personalen. Risken är dessutom uppenbar att samtliga anbudsgivare får full poäng, så att tilldelningen måste göras med lottning.

Eftersom förslaget till upphandling varken bidrar till ekonomisk hushållning eller till god kvalitet, anser vi att Planeringshemmet Hammarbybacken bör återtas i kommunal regi.

§4 Tilldelningsbeslut avseende LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i Stockholms stad

Dnr 3.5-0193/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att:

för kategori A anta Stiftelsen Barnens Dag

för kategori B anta Stiftelsen Barnens Dag

för kategori C anta Stiftelsen Barnens Dag

för kategori E anta Stiftelsen Barnens Dag

för kategori F anta Stöd och Resursgruppen AB

för kategori G anta Stiftelsen Barnens Dag

2. Socialnämnden beslutar att för kategori D avbryts upphandlingen och förvaltningen får i uppdrag att bedriva verksamhet för denna målgrupp i egen regi.

3. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att för nämndens räkning träffa och underteckna ramavtal för tiden 2012-02-01 – 2014-01-31, och besluta om förlängning av dessa avtal till lika villkor med ett plus ett år.

4. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att besluta om och göra smärre justeringar i ingångna ramavtal, i förekommande fall besluta om och teckna avtal om partsbyte, samt i förekommande fall besluta om förtida upphörande av ramavtal.

5. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Upphandlingen omfattar korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av lägervistelse enligt 9 § p. 6 LSS. För att bedriva denna verksamhet krävs att utföraren har Socialstyrelsens tillstånd.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om tilldelningsbeslut med hänvisning till utvärderingen av inkomna anbud i kategorierna A – G med motiveringen att utförarens anbud, i respektive kategori, uppfyller samtliga ställda ska-krav i upphandlingen till lägst pris. I kategori D har inga anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att upphandlingen avbryts för denna kategori och att förvaltningen får i uppdrag att utföra LSS-kollo för denna målgrupp i egen regi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juli 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark lämnade följande särskilda uttalande.

Vänsterpartiets bestämda uppfattning är att verksamheter av detta slag ska drivas i kommunal regi och inte upphandlas.

§5 Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad

Remissvar på motion av Rebecca Adami (MP)

Dnr 1.6-0180/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet till papperslösa ska få ekonomiskt stöd samt att socialnämnden ska ge ekonomiskt stöd även till jourer och organisationer vars verksamhet helt eller delvis är riktad till papperslösa. Förvaltningen anser att staden uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på att ge stöd och skydd till de som vistas i kommunen både genom egen verksamhet och genom bidrag till organisationer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar tillstyrka motionen med följande motivering:

Papperslösa kvinnor som söker sig till socialförvaltningens egen verksamhet Kriscentrum för Kvinnor tvingas ut på gatan igen efter ett dygn, på grund av deras status som papperslösa. Kriscentrum för Kvinnor har inte fått resurser att ge stöd och skyddat boende till papperslösa kvinnor och barn. Liknande situation ser man även vid frivilligorganisationer och inte bara hos stadens egna verksamheter. Organisationerna gör vad de kan med de knappa resurser de förfogar över. Papperslösas sociala, ekonomiska och legala utsatthet skapar levnadssituationer där vuxna och framförallt barn är i extremt behov av stöd och hjälp. De verksamheter som kommer i kontakt med papperslösa behöver därför ekonomiskt riktat stöd för denna verksamhet från staden. Stockholms stad har ansvar att respektera och främja de mänskliga rättigheterna för alla som befinner sig i Stockholm. Det är inte endast kommunnallagen som stadens enheter är skyldiga att förhålla sig till, utan även de internationella juridiska dokument som Sverige ratificerat, så som Barnkonventionen. Det finns därmed ett glapp mellan hur staden implementerar medborgarrättigheter och mänskliga rättigheter. Ett glapp som framförallt papperslösa och icke-svenska medborgare får betala priset för.

Socialnämnden bör därför inte endast hänvisa till rådande ordning, utan börja med att se över de egna verksamheterna och även vilka grupper som idag är prioriterade av organisations- och frivilligutskottet för ekonomiska bidrag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

I förvaltningens svar görs bedömningen att staden uppfyller lagstiftningens krav på att ge stöd och skydd till de som vistas i kommunen, både genom egen verksamhet och också genom bidrag till organisationer.

Möjligheten till stöd och skydd måste finnas för alla utsatta kvinnor i vårt samhälle. Det är viktigt att denna information även når de papperslösa kvinnorna. De som kommer i kontakt med gruppen papperslösa kvinnor idag måste se till att flickor och kvinnor i akuta situationer får det stöd och den hjälp de har rätt till. Det är därför alltid viktigt att säkerställa att stadens personal samt de som arbetar inom frivilligorganisationer som mottar bidrag, är medvetna om denna grupps rättigheter. De kvinnojourer som beviljats bidrag genom OFU i Stockholms stad ska vara öppna för alla kvinnor i behov av hjälp.

§6 Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Remissvar på motion av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V)

Dnr 1.6-0190/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en tvärsektoriell utredning som granskar de socioekonomiska konsekvenserna av en ökad segregering inom utbildning, arbetsmarknad och socialtjänst med tonvikt på utveckling för barn och ungdomar. Utredningen bör komma med förslag om hur jämlikheten i staden kan öka och segregationen minska i alla delar av staden med tonvikt på att stärka barns och ungdomars förutsättningar till goda uppväxtvillkor.

Inom staden pågår arbete med socialt hållbar stadsutveckling inom bland annat Söderortsvisionen och Järvalyftet. På nationell nivå har Socialstyrelsen sammanställt en social rapport om förhållandena i Sverige 2010. Förvaltningen har sammanställt en beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad. Båda rapporterna belyser de frågeställningar motionärerna efterfrågar. Det är tveksamt om en ny utredning skulle tillföra mer kunskap än vi redan har.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller motionen.

2. Därutöver anförs följande.

För oss Socialdemokrater handlar politik inte bara om att konstatera att det finns orättvisor och ojämlikhet. Vi vill också se lösningar. Vi är skyldiga våra barn och ungdomar som växer upp i Stockholm att ge dem en trygg och jämlik uppväxt. Stockholm är en av de mest segregerade städerna i Europa. Vi vet utifrån forskning att barn som växer upp i en ojämlik miljö påverkas negativt i sin framtid. Segregationen går att motverka och det handlar om politisk vilja. Vi nöjer oss därför inte med att det finns bra rapporter som belyser hur det ligger till, vi kräver också handlingsplaner och åtgärder. Stockholm behöver göra en massiv satsning på barnomsorgen med fler vuxna som ser barnen, vi behöver bygga fler hyresrätter som folk har råd att bo i. Därför behövs en samlad strategi med en konkret handlingsplan för ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Till det krävs politiskt mod och vilja.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens utlåtande.

2. I övrigt anförs följande.

Det behövs konkreta åtgärder för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, och det arbete förvaltningen tar upp, till exempel Järvalyftet och Söderortsvisionen är bra och kan göras ännu bättre. Det handlar om att ge människor lika förutsättningar, det går att förbättra t.ex. genom att anställa ung arbetskraft lokalt när miljonprogramsområdena ska upprustas.

Att ge ökade ekonomiska resurser till stadens socialtjänst, som nedrustats under många år av den nuvarande majoriteten, och att styra över resurser till mer av tidiga och förebyggande insatser, både i förskola, skola och för socialt utsatta barn kan också bidra till mer lika förutsättningar.

För barn och unga som behöver socialt stöd är skolan av stor betydelse. Skolfam är en utmärkt satsning som är på gång, även i Stockholm, för att familjehemsplacerade barn ska få en bättre skolgång. Vi gröna har föreslagit att denna satsning ska nå en större målgrupp än de som är placerade i familjehem.

Hjälpen till personer i hemlöshet behöver förbättras, t.ex. genom enklare bostäder som ett komplement. Vräkningar av barnfamiljer ska inte behöva förekomma. Det finns exempel från Norrmalm där man lyckats undvika detta på senare tid.

Att lägga mer resurser på barns och ungas uppväxtvillkor ser vi som en viktig framtidsstrategi för Stockholm. Det är ohållbart och osolidariskt att låta anslagen till sociala insatser krympa i en stad som växer.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

2. I övrigt anförs följande.

En stad där segregationen biter sig fast och skapar allt större klyftor är en stad som på sikt kommer ha en negativ utveckling inom flera områden. De allt större klyftorna kommer att negativt påverka utbildningsnivån, arbetsmarknadens potential, psykisk och fysisk hälsa, drogmissbruk och kriminalitet i Stockholm. Detta visar all forskning inom området.

Det finns idag material från USK, Statens Folkhälsoinstitut etc. Så länge materialet inte används utan enbart är statistik och tabeller finns det en risk för att analysen uteblir och därmed även möjligheten till förändring. Att materialet finns tillgängligt på nätet och att siffror kommer från diverse aktörer har inte på något sätt inneburit att diskussionen har lyfts och bidragit till en fördjupad politisk diskussion. Detta är anmärkningsvärt.

De fakta som återges i motionen pekar på en stad där många barn och unga är kraftigt marginaliserade. Att inte ta rapporterna om skolsituationen på allvar där skillnaderna i betyg ökar och därmed bidrar till att många unga inte fullföljer gymnasiet är inte försvarbart. Detta bidrar redan till en utslagning från arbetsmarknaden.

Att Stockholm stad inte har haft ett bra transparent system för att följa upp ”drop-outs” har även revisionskontoret påpekat. För att kunna följa upp ”drop-outs” krävs ett robust uppföljningssystem som är kontinuerligt, inte projekt som kommer och går.

Självklart behövs en politisk analys av läget utifrån tillgängligt material och forskning, utifrån den analysen skulle sedan en politisk viljeinriktning beslutas för att förbättra barn och ungas förutsättningar till goda uppväxtförhållanden. Vad som behövs och som föreslås i motionen, utöver det material som finns idag, är ett tvärsektoriellt perspektiv, och konkreta förslag om hur jämlikheten i staden kan öka. Det är det som kallas politik, att samla på statistik är något annat

§7 En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter

Remissvar på motion av Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0179/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram en tydlig inriktning där fördelningen av försöks- och träningslägenheter blir proportionerlig och där innerstaden ska ha 25 procent av andelen försöks- och träningslägenheter. Förvaltningen menar att det är viktigt att det finns god tillgång på försöks- och träningslägenheter och att dessa i första hand ska ligga inom det egna stadsdelsområdet för att underlätta tillsyn, boendestöd och tillgång till andra insatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 juni 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

2. Därutöver framförs följande.

I likhet med förortsstadsdelsnämndernas klienter torde många av innerstadsnämndernas klienter också efterfråga en försöks- eller träningslägenhet i det egna stadsdelsområdet. Det är positivt att majoriteten av våra lägenheter finns inom vårt geografiska område. Tyvärr är det inte samma positiva läge i innerstaden, vilket framgår av fakta från kommunens utredningstjänst.

Likväl som det underlättar för förvaltningarna i förorterna att försöks- och träningslägenheterna ligger i området skulle det underlätta för innerstadsförvaltningarna om de hade fler lägenheter i sina områden. Den ojämlika fördelningen av försökslägenheter ökar segregationen i staden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar motionärens åsikt att hela staden behöver ta ett socialt ansvar. Staden har sedan många år ett omfattande arbete mot hemlöshet. Utgångspunkten är att först säkerställa det akuta behovet av skydd för natten och sedan ha flera vägar tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden.

Under den föregående mandatperioden har antalet försöks- och träningslägenheter ökat kraftigt. 2010 förmedlades totalt 319 stycken lägenheter vilket är mer än en 50-procentig ökning på en mandatperiod. Detta är naturligtvis mycket glädjande.

Vi har via bostadsförmedlingen och Fastighetsägarna Stockholm ett bra samarbete med de privata fastighetsägarna. Dessa fastighetsägare vill ta ett socialt ansvar och räknar med att kunna bidra med runt 50 lägenheter varje år. En stor del av dessa lägenheter ligger i Stockholms innerstad. Detta samarbete ska fortsätta med full kraft.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet har länge drivit att ”en fast bostad först” ska bli huvudprincip för arbetet med att minska hemlösheten. Det har vetenskapligt visat sig vara den bästa metoden för att minska hemlösheten.

Det finns ingen typisk hemlös person. Det är avgörande för alla hemlösa att få en fast bostad – det är avgörande för att kunna ta tag i andra problem, oavsett vilka problem det kan vara. Därför vill vi att en fast bostad ska ses som en grundläggande mänsklig rättighet, istället för något som man ska kvalificera sig för. Både internationell och svensk forskning visar att "en fast bostad först" ger resultat.

På kommunfullmäktiges möte den 21 februari föreslog Miljöpartiet att Stiftelsen Hotellhem ska ha en ny verksamhet med fasta lägenhetskontrakt. Förslaget avslogs av den moderatledda majoriteten. Förslaget innebar att de tre allmännyttiga bostadsföretagen överlåter ett fast antal lägenheter årligen, utspridda över staden för att undvika segregering, som förvaltas av Stiftelsen Hotellhem. Genom att Stockholms stad beslutar att på detta sätt införa ”en fast bostad först” skulle många människor, som nu nekas lägenhetskontrakt, kunna få fast bostad.

§8 Ett projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättning

Remissvar på motion av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S)

Dnr 1.6-0189/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att Stockholms stad inleder ett projekt i syfte att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma ifråga i större utsträckning för reguljära anställningar inom verksamheter finansierade av kommunen. Samarbetsparter föreslås vara handikapporganisationerna, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting. Finansieringen förslås ske genom att staden ansöker om delfinansiering från EFS, Europeiska socialfonden.

Förvaltningen anser att förslagen i motionen är mycket lovvärda men vill avvakta med att söka delfinansiering via Europeiska socialfonden, bl.a. med hänvisning till det arbete som ska påbörjas genom regeringens uppdrag i ”En strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016”, projektet Alfa som söker fortsatt delfinansiering från ESF samt utvärdering och resultat av utvecklingsprojektet Open Eyes.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 juni 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Stockholm stad är en av landets största arbetsgivare med ca 45000 anställda. Enligt kommunens personalpolicy ska Stockholm stad vara en förebild och föregå med ett gott exempel vad gäller att ta vara på och värdesätta invånarnas mångfald. Att anställa fler personer med funktionsnedsättning handlar inte om bristande resurser, men det krävs en stärkt kompetens hos rekryterare och är en fråga om politisk inställning och ambition.

Det är minst lika viktigt att staden också bör bli bättre på att behålla redan anställda med funktionsnedsättning. Det finns anställda med många år i stadens tjänst som nu blir uppsagda ”till följd av arbetsbrist” på grund av att de inte längre har full arbetsförmåga .

Stockholm stad bör implementera sitt eget program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 och särskilt punkt 5.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens utlåtande

2. För övrigt anförs följande.

Både förvaltningen och socialnämndens handikappråd vill avvakta de aktuella projekten inom staden för arbetsåtgärder för medmänniskor med funktionsnedsättningar av olika omfattning och karaktär.

Motionen tar också upp en annan mycket viktig fråga: det ekonomiska skyddsnätet för människor med funktionsnedsättningar och allmänt sjuka personer. Detta får vi återkomma till.

Handikapprådet skriver:

”Rådet har tagit del av remissvaret. Vi delar uppfattningen att motionens innehåll är viktigt men anser att ett eventuellt projekt med fokus på kompetens bör komma till stånd vid ett senare tillfälle. Först bör staden avvakta Handisams uppföljning vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Likaså bör stadens ESF-projekt Alfa avslutas liksom erfarenheter dras av stadens utvecklingsprojekt OpenEyes. Då en av hörnstenarna i stadens program för delaktighet är att öka andelen personer med funktionsnedsättning som får anställning i staden, liksom möjligheter att få lönearbete för de som deltar i daglig verksamhet önskar rådet aktivt få deltaga i utvärderingsarbetet av ovannämnda två projekt.”

Det är viktigt att ta vara på dessa synpunkter och att ge aktiv möjlighet till inflytande. Staden bör snarast bjuda in råden att delta i ett utvärderingsarbete av de två projekt som handikapprådet nämner i sitt yttrande.

Det är också viktigt att understryka behovet att få in människor med egna funktionshinder på ledande poster i staden. Det skulle skapa mycket större möjligheter att lösa inte bara de fysiska hindren utan även få en aktiv attitydförändring, något som är mycket angeläget.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt att alla stockholmare har en god chans att ta sig in på arbetsmarknaden och skapa möjligheter till en egen försörjning. Förvaltningen lyfter också fram de projekt som nu pågår och som ännu inte är slutförda och kunnat utvärderas.

Vi vill poängtera vilken resurs mångfalden av människor med olika bakgrund och förutsättningar skapar för både företag och offentlig verksamhet.

Före sommaren fattade fullmäktige beslut om ett nytt viktigt styrdokument, Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet innehåller tydliga direktiv för nämnder och styrelser att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Programmet är ett av stadens övergripande styrdokument som ingår i det integrerade ledningssystemet, ILS. Detta innebär bland annat att alla nämnder och styrelser är skyldiga att ha både aktiviteter och indikatorer på tillgänglighetsarbetet.

§9 Bättre insatser vid missbruk och beroende

Remissvar på SOU 2011:35

Dnr 1.6-0375/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Regeringen har låtit göra en översyn av den samlade svenska missbruks- och beroendevården. I utredningens slutbetänkande föreslås en genomgripande reform av missbruks- och beroendevården genom totalt 70 förslag inom åtta reformområden.

Förvaltningen anser att det är angeläget att den svenska missbruks- och beroendevården utvecklas och menar att missbruksutredningen pekar på en mängd viktiga utvecklingsområden. Därutöver menar förvaltningen att utredningen i stor utsträckning betonar det medicinska perspektivet i missbruksvården medan det psykosociala perspektivet som framförallt styr socialtjänstens arbete inte behandlas på motsvarande sätt. Utredningen föreslår bl.a. en förändring av huvudmannaskapet som innebär att landsstinget ska ansvara för medicinsk och psykosocial behandling medan socialtjänsten ska ansvara för socialt stöd. Förvaltningen menar att en sådan förändring av huvudmannaskapet inte löser alla frågor om ansvarsfördelning mellan huvudmännen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 juli 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD), förslag till beslut.

§10 Månadsuppgifter – snabbt och enkelt

Remissvar på SOU 2011:40

Dnr 1.6-0447/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utredningen föreslår nya regler om månadsuppgift som skulle innebära att uppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst ska lämnas varje månad med hjälp av ett elektroniskt system. Den nuvarande årliga kontrolluppgiften tas bort. Syftet är att arbetsgivarnas uppgiftslämnande till olika myndigheter ska effektiviseras genom att uppgiftslämnandet samordnas, att servicen till enskilda utökas, att myndigheternas kontrollmöjligheter förbättras och att korrekta inkomstrelaterade ersättningar lämnas från välfärdssystemen. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget då det skulle minska behovet av efterhandskontroller och återkrav vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Alkoholservering på särskilda boenden

Remissvar på SOU 2011:41

Dnr 1.6-0371/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

En utredning under Socialdepartementet föreslår att alkoholservering på särskilda boenden ska bli tillåtet utan tillståndsplikt. Utredningen menar att särskilda boenden i allt väsentligt redan uppfyller de krav som från alkoholpolitiska och ordningssynpunkter kan ställas på en sådan servering, och bedömer att alkoholservering på särskilda boenden bör kunna tillåtas utan tillståndsprövning i varje enskilt fall. Utredningen föreslår därför att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras närstående ska tillåtas på sådana särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice och att en särskild bestämmelse om detta förs in i alkohollagen. Förvaltningen kan inte se några hinder mot att en sådan förändring genomförs, och tillstyrker förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

§12 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet

Svar på remiss av SOU 2011:3

Dnr 1.6-0433/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” har funnit att det, vid sidan av bidragsbrottlagen (2007:612), finns behov av ett system med administrativa sanktionsavgifter. Förvaltningen stödjer grundansatserna i utredningen, där man talar om att skapa ett system med förutsägbarhet och effektivitet. Förslaget i sig behöver emellertid i flera delar omarbetas och förtydligas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi tycker att de aspekter som SACO:s representant lyfter fram är väldigt viktiga. Förslaget att införa sanktionsavgifter bör inte omarbetas utan helt skrinläggas.

Bästa sättet att säkerställa att bidrag av olika slag utbetalas rätt är att personalen har adekvat utbildning och tillräckligt med både tid och pengar. I ett tidspressat läge där alltför snäva budgetramar styr ökar risken för både fel i handläggningen och brister i informationen till de sökande.

I det fall felutbetalningar sker, vare sig det sker medvetet eller genom grov oaktsamhet finns redan sanktionsmöjligheter genom rättsväsendet och genom FUT. Genom rättssystemet är därtill rättssäkerheten bättre säkerställd då det ju faktiskt finns möjligheter att bli ”frikänd”.

Bidragshandläggare inom olika områden arbetar redan under mycket pressade förhållanden. Att bygga upp en ny byråkratisk kontrollapparat för att rätta till felaktigheter i efterhand är inte något bra användningssätt av allmänna medel.

§13 Månadsrapport för juli 2011

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2011.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för år 2011 kommer att redovisa ett överskott på 4,5 mnkr.

Överskottet beror till stora delar på hög beläggning vid verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar samt för dem med permanent uppehållstillstånd. Ett underskott prognostiseras inom nämnd och övergripande administration som kommer att uppstå på grund av att förvaltningen delas i två förvaltningar vilket innebär ökade lokalkostnader och viss övertalighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V)reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller huvudsakligen förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden anslår 3 mnkr av det prognostiserade överskottet till hemlöshetsarbetet.

3. Därutöver anförs följande.

Vi ser ånyo hur prognosen visar på ettöverskott i socialnämnden. För staden som helhet visade den senaste prognosen på ett närmast provocerande överskott. Samtidigt har flera av våra sociala verksamheter tvingats till återkommande nedskärningar de senaste åren. Vi föreslår därför att det väntade överskottet istället används till att stärka upp arbetet för de hemlösa.

§14 Lägesrapport 2011 - Hemlöshet

Dnr 3.1-0219/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner lägesrapporten.

2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Sedan år 2004 lämnar förvaltningen årligen en översiktlig lägesrapport till nämnden om hemlöshetsarbetet i staden. Rapporten innehåller en beskrivning över de verksamheter för hemlösa som är aktuella år 2011. Verksamheter som drivs av privata entreprenörer på uppdrag av staden och frivilligorganisationer med ekonomiskt stöd från staden beskrivs också kort. Därtill presenteras fakta om de hemlösa, boenden och dagverksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Rapporten visar på flera positiva resultat i arbetet med att minska hemlösheten i Stockholm stad. Hemlösheten sjunker totalt sett i Stockholm vilket är väldigt positivt, inte minst med tanke på den omfattande inflyttning som sker till staden. Det är viktigt att arbetet i stadsdelsnämnderna fortsätter och att de goda exempel som finns förs vidare.

Även om det är en positiv utveckling i stort så sker det en ökning av antalet hemlösa unga vuxna. Här vill vi lyfta fram det framgångsrika arbete som bedrivits med bostadslotsar för unga människor. Lotsarna visar att det går att nå ett positivt resultat om de verktyg som finns används rätt.

Det är även viktigt att lyfta fram stadens sociala bostadsbolag SHIS (Stiftelsen Stockholms Hotellhem). SHIS är en stor resurs som kan ge ett extra stöd för unga människor och familjer. För många individer betyder SHIS:s referensboende en väg från ett osäkert boende till en plats på den ordinarie bostadsmarknaden.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Alla människor förtjänar en fast bostad. Så länge detta mål inte är uppnått är de verksamheter som bedrivs för hemlösa absolut nödvändiga, för att erbjuda nattlogi, möjlighet till vila, ett mål mat, personlig hygien m.m.

Bland det mest oroande i lägesrapporten är den växande gruppen unga vuxna som lever i hemlöshet. Det ser man också i de kartläggningar som görs, andelen unga vuxna mellan 20 och 25 år har ökat från 9 till 11 procent mellan 2008 och 2010. Här behövs förstärkta insatser.

Rapporten visar på ett gediget arbete mot hemlöshet och flera bra projekt, t.ex. Bofast på Norrmalm där man arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar. Att arbeta vräkningsförebyggande, införa nolltolerans mot vräkningar av barnfamiljer samt övergå från trappstegsmodeller till Bostad först i större skala skulle leda till kraftigt minskad hemlöshet.

Det vore också logiskt att staden centralt tar ett övergripande ekonomiskt ansvar för Bryggan Östermalm respektive Bryggan Vantör. Detta eftersom de hemlösa som besöker dessa verksamheter kommer från olika delar av Stockholm. Hälften av stadsdelsnämnderna har i KF:s budget beviljats särskilda anslag för någon KÖV (kommunövergripande verksamhet), t.ex. handikappverksamheter, sociala verksamheter och pensionärsverksamheter. En KÖV ska serva hela staden även om en viss stadsdelsnämnd ansvarar för den och därför får ett särskilt anslag för den. Bryggan servar hemlösa från hela staden och bör betraktas som en typisk KÖV.

§15 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Dnr 3.1-0369/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till revidering av nuvarande riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Från 1 augusti 2010 har en ny paragraf införts i Föräldrabalken som reglerar det som tidigare var domstolens beslut om kontaktperson vid umgänge. Domstolen får, när den fattar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor med, besluta att det vid umgänget ska närvara en person som socialnämnden utser s.k. umgängesstöd (6 kap 15 c § första stycket FB, SFS 2010:740). Förvaltningen föreslår därför förändringar i stadens riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Det förändrade avsnittet i riktlinjerna syftar framförallt till att klargöra vad ett yttrande till tingsrätten bör innehålla och stadsgemensamma rekommendationer för hur resursen umgängesstöd ska användas för likartad handläggning och resursanvändning i hela staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa stå i centrum för alla ärenden som rör barn. Det gäller även i tvister om vårdnad, boende och umgänge, där föräldrarnas konflikt tyvärr ofta kan skymma barnets bästa. Miljöpartiet de gröna har föreslagit i riksdagen att barn ska ha rätt till sitt eget juridiska ombud i vårdnadstvister, precis som i ärenden enligt LVU. Barnets ombud ska inte ta ställning för någon av föräldrarna, utan verka för en lösning som blir den bästa för barnet.

§16 Fördjupningsstudie om ungdomar och tobak

Dnr 3.2-0437/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Under våren 2011 utförde socialförvaltningen en fördjupningsstudie om tobaksrökning bland flickor i gymnasiets år 2 i Stockholms stad. Studien genomfördes mot bakgrund av resultaten i Stockholmsenkäten som visade att rökningen har ökat de senaste åren och utifrån utvecklingsenhetens uppdrag att utveckla stadens tobaksförebyggande arbete. Det har också länge varit ett önskemål från flera stadsdelsförvaltningar att få en fördjupad analys om tobaksbruket. Analysen syftar till att identifiera riskfaktorer inom skola, familj och på individnivå som ökar risken för att vara så kallad dagligrökare. Studien avser också att undersöka om bostadsområdets demografiska och sociala struktur i sig utgör en riskfaktor för förekomsten av rökning bland unga. Den faktor som, enligt analysen, bidrar till störst direkt riskökning är umgänget, det vill säga många rökande kamrater som inte sällan även dricker alkohol. Andra faktorer som innebär ökad risk är främst skolk, misslyckande i skolan, en tillåtande attityd från föräldrarna samt några individuella egenskaper som till exempel ett spänningssökande beteende samt låg självkänsla. Bostadsområdets sociala tyngd tycks inte i sig vara en riskfaktor beträffande de flickor som röker dagligen i staden. Tendensen är att andelen flickor som uppger att de röker ibland är fler i innerstads- än i ytterstadsstadsdelarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 juli 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt attuppdatera kunskapen om hur olika faktorer påverkar risken för en viss typ av skadligt beteende bland ungdomar.Fördjupningsstudien om ungdomar och tobak ger värdefulla bidrag för att kunna utveckla och förbättra arbetet mot ungdomars rökande.

Studien visar inte överraskande att den faktor som allra mest ökar risken för rökande hos ungdomar är att ha kamrater som röker. Även en tillåtande attityd från föräldrarna har stor betydelse för om ungdomar röker. Det är viktigt att öka upplysningsarbetet gentemot föräldrar som förebilder och gränssättare gentemot sina barns rökande och användande av alkohol och droger.

Sambanden mellan ungdomars och barns rökande och bruk av alkohol och cannabis är stora. Därför har utvecklingen av deras rökande också stor betydelse för hur användandet av alkohol och cannabis utvecklar sig. Bruket av cannabis har ökat rejält bland ungdomar under de senaste åren, men väldigt få av dessa börjar med cannabis utan att först röka cigaretter. Därför är arbetet mot ungdomars tobaksbruk centralt i arbetet med att minska bruket av cannabis.

§17 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län - utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, år 2007 – 2009

Projektet Romska och resande kvinnojour

Dnr 1.7-0457/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar slutrapporten och tjänsteutlåtandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

År 2009 ansökte och beviljades socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, i samarbete med föreningen Romska och resande kvinnojour, utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Enligt länsstyrelsen ska projektets första år slutrapporteras under år 2011. Romska och resande kvinnojour vänder sig till romska kvinnor utsatta för våld och/eller hot om våld. Inom föreningen drivs ett skyddat boende med plats för fyra kvinnor och medföljande barn. Förvaltningen kan konstatera, grundat på uppgifter från föreningen, att projektet når sin målgrupp och att målgruppen får adekvat stöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att jouren fyller ett viktigt syfte genom att erbjuda stöd och skydd för främst romska kvinnor som utsatts för våld.

Slutrapporten visar att det finns på ett antal brister i redovisningen. Det kan finnas skäl för förvaltningen att erbjuda stöd i detta arbete för att få en korrekt uppföljning. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa tillgången på den kompetens som krävs för att ta hand om barn som vistas på jouren.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

All verksamhet som stödjer barn och kvinnor som är utsatta och behöver skydd och stöd är bra. Därför är det önskvärt att den typen av verksamhet görs till en del av den ordinarie verksamheten och garanteras någon form av finansiering i framtiden. Det är trist att en sådan viktig verksamhet drivs och finansieras i projektform.

Förvaltningens skriver också att det på sikt är angeläget att Romska och resande kvinnojour ser över sin finansiering då det bör finnas fler intressenter för verksamheten än Stockholm stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi tycker att stadens ambition ska vara att den typen av verksamhet ska vara en del av stadens sociala arbete och inte bedrivas i projektform.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Ärendet gäller projektmedel till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, projektet Romska och resande kvinnojour. Projektet har helt tydligt varit lyckosamt och nått sin målgrupp. Dessutom har målgruppen fått adekvat stöd.

Vi kan konstatera att det är ett stort antal kvinnor som har fått hjälp i olika former och menar att den här viktiga verksamheten borde få permanent finansiering.

§18 Ansökningar om projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF

Dnr 1.7-0456/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan till ESF: ”Evidensbaserad praktik inom den sociala barn och ungdomsvården”.

2. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan till ESF: ”Socialtjänsten Online”

3. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan till ESF: ”Projekt Carpe (2)”

4. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan till ESF: ”HOW – from Home to Work.” Sysselsättning för långvarigt hemlösa.

Ärendet

Socialförvaltningen har för avsikt att ansöka om medel hos Europeiska Social­fonden, ESF, för fyra projekt inom socialtjänstens område. Tre av projekten är inom programområde 1, som handlar om kompetensutveckling av personal. Det fjärde projektet är inom programområde 2 som handlar om att skapa sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Projekten riktar sig till olika målgrupper inom socialtjänstens verksamheter.

- Utredande socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

- Samtlig personal inom socialtjänsten; utveckling av socialtjänsten Online.

- Samtlig personal som arbetar inom funktionshinderområdet.

- Långvarigt hemlösa personer som saknar sysselsättning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 PM – Svar på fråga om personliga ombud

Dnr 2.6.1-0469/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Verksamheten personliga ombud har på uppdrag av samtliga stadsdelsförvaltningar utom Östermalm upphandlats av socialförvaltningen. Avtalet gäller perioden 1 september 2009 till och med 31 augusti 2011. Stadsdelsförvaltningarna kommer från 1 september 2011 att driva verksamheten personliga ombud själva uppdelat i ett antal regioner. Antalet ombud minskar från 18 till 11.

§20 Anmälan om förlängning av ramavtal avseende Stockholms stads taltidning för synskadade

Dnr 2.7.3-0248/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Avtalet med Iris Inter Media AB förlängs från och med 31 oktober 2011 till och med 31 januari 2012 med oförändrade villkor och drift i Iris Media AB. Socialförvaltningen planerar genomföra en ny upphandling.

§21 Anmälan av skrivelse – fråga om stöd i upprättelseprocessen för person som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården

Dnr 2.6.1- 0434/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Ärendet gäller fråga om ersättning för reskostnader för att kunna delta i stödsamtal på Stockholms stads familjerådgivning samt ekonomisk gottgörelse för annan skada som uppkommit genom Stockholms stads hantering av frågeställarens ärende.

§22 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 21 juni 2011 justerat 28 juni 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 25 augusti 2011 justerat 25 augusti 2011.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 21 juni 2011 justerat 28 juni 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden 14 juli 2011 justerat 19 juli 2011 och 18 augusti 2011 justerat 22 augusti 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträden 17 juni 2011 justerat 6 juli 2011, 23 juni 2011 justerat 28 juni 2011 och 15 juli 2011 justerat 15 juli 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0386/2011, dnr 2.5-0387/2011, dnr 2.5.8-0429/2011, dnr 2.5.8-0430/2011 och inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.7.2-0446/2011.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 26 maj 2011 till och med 29 juli 2011.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 26 augusti 2011 justerat 29 augusti 2011.

§23 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade en skrivelse till förvaltningen för beredning om förtydligande av ansvaret för läkemedelsberoende och användare av dopningspreparat från ordföranden Anna König Jerlmyr (M), vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V).

_______________________