Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-10-30

Sammanträde 2012-10-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Tilldelningsbeslut vid upphandling av driften av stödboendet Västberga 2

Remisser och yttranden

4 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, betänkandet (SOU 2012:35)

5 Hemsjukvård 2015 - inriktning

6 Nya påföljder, (SOU 2012:34)"

7 Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad.

Motion (2012:41) från (V) och motion 2012:47 från (MP)
Dnr 1.6-0530/2012
Dnr 1.6-0548/2012

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för september

9 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsynsbeslut vid Kruton och Orhems gård

10 HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Skrivelse från (V)
Dnr 4.0-0192/2012

11 Undanröja hindren för människor att komma in på bostadsmarknaden

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 3.1-0472/2012

12 Utveckling av integration mellan verksamhets-systemet Paraplysystemet och e-tjänsten. Ansökan om stöd och service

13 Utveckling av statistiksystem inom IoF, barn och unga samt vuxna

14 Sammanträdestider för socialnämnden år 2013

15 Bidrag till intressepolitiskt arbete

16 Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm

17 Lägesrapport om narkotikaprevention bland ungdomar 2011-2012

Anmälningsärenden

18 Anmälan av ansökan om ekonomiskt stöd år 2012 hos brottsförebyggandet rådet (BRÅ) angående forsknings/kunskapsöversikt om gruppen livstidskriminella unga vuxna

19 Anmälan av beslut från äldrenämnden om äldrenämndens funktionshinderråd

20 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Mia Sundelin (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 5 november 2012.

§3 Tilldelningsbeslut vid upphandling av driften av stödboendet Västberga 2

Dnr 2.7.1-0203/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta anbudet från Skarpnäck Care AB, vilket är det anbud som är mest fördelaktigt med hänsyn taget till fastslagen ersättningsnivå och erbjuden kvalitet.

2. Socialnämnden delegerar till förvaltningschefen vid socialförvaltningen att teckna entreprenadavtal, samt göra mindre justeringar och tillägg till avtal, med Skarpnäck Care AB om drift av stödboende Västberga 2 från och med den 1 mars 2013 till och med den 28 februari 2015 med möjlighet till förlängning i 1+1 år.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialnämnden har i aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2012 beslutat att en ny upphandling av Norrtulls planeringshem och Råcksta stöd- och referensboende ska göras. De båda verksamheterna har sedan 1 mars 2009 drivits på entreprenad av Stockholms stadsmission. Upphandlingen avser driften av stödboendet Västberga 2 som är en sammanslagning av verksamheterna på Norrtulls planeringshem och Råcksta stöd- och referensboende. Västberga 2 är ett stödboende för män, kvinnor och par från 20 år med missbruks- och/eller psykiska problem och omfattar 82 platser i drogtolerant stödboende med frukost, lunch och middag och 28 platser i drogfritt referensboende.

Upphandlingen är en ren kvalitetsupphandling. Utvärderingen görs till ett fast pris och anbuden jämförs med varandra för att bedöma vilket anbud som erbjuder bäst kvalitet. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som nämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Efter utvärdering är anbudet från Skarpnäck Care AB det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till fastslagen ersättningsnivå och erbjuden kvalitet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att inte anta anbudet från Skarpnäck Care AB

2. Socialnämnden beslutar att återta Västberga 2 i kommunal regi.

3. Därutöver anför nämnden följande:

Vi anser att både Norrtulls planeringshem och Råcksta stöd- och referensboende ska drivas i kommunal regi. Det finns inget som talar för att kvaliteten blir bättre med privat drift. Dessutom är insynen större och personalens arbetsvillkor tryggare med kommunal drift.

Vi är dessutom oroliga för de förutsättningar som den nya verksamheten ska arbeta under. ”Västberga 2” kommer att ha 110 platser. Detta är en alltför stor enhet. Det är också mycket tveksamt att blanda kvinnor och män i ett boende med drogtolerans. Det bästa är om det är skilda boenden. Om kvinnor och män ska bo i samma boende bör de tilldelas skilda våningsplan i huset. Det vinnande anbudet innebär ett minskat antal personal jämfört med nuläget och detta för en klientgrupp där många har en mycket svår problematik.

För att tillgodose säkerheten för både boende och personal krävs en ombyggnad i entréplanet. Fastigheten är i nuvarande skick alltför tillgänglig för obehöriga.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är kritiska till de villkoren som finns uppsatta för verksamheten i Västberga 2. För det första oroas vi över storleken på stödboendet som ska bestå av 110 platser. Kan man garantera kvalitén när man bedriver en så stor enhet? För det andra ställer vi oss kritiska till att blanda kvinnor och män i ett boende med drogtolerans. Erfarenheter från liknande verksamheter är att det finns klara fördelar med att ha separata boenden för kvinnor och män, något man bör tillämpa även på Västberga 2. För det tredje kommer det vinnande anbudet att medföra att verksamheten kommer att ha färre anställda. Hur ska man säkra kvalitén med minskade personalresurser?

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Som vi framhöll i samband med att upphandlingen inleddes hade det varit önskvärt att nämnden först fått hantera frågan om vad som skulle upphandlas, innan den tog ställning till själva upphandlingsunderlaget. Vi känner oro för att kvaliteten i verksamheten kan bli lidande på grund av storleken på boendet, blandningen av boendeformer och den nedskärning av personalen som Skarpnäck Care AB planerar.

Vi vill efterlysa ett annat namn än Västberga 2 för enheten. Vi förstår önskan att signalera att verksamheten utgör en logisk fortsättning och utökning av lågtröskelboendet i Västberga. För brukare och allmänhet verkar dock namnet Västberga 2 förvillande, med tanke på att boendet ligger i Råcksta.

Vi förutsätter att förvaltningen, Skarpnäck Care AB och fastighetsägaren tillmötesgår de fackliga organisationernas krav på ombyggnad, av säkerhetsskäl, av entréplanet.

§4 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Remissvar på betänkandet SOU 2012:35

Dnr 1.6-0467/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, SOU 2012:35 innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja. Bland annat föreslås att möjligheten för underåriga att söka dispens att gifta sig slopas, att barnäktenskap kriminaliseras och att en särskild straffbestämmelse om tvångsäktenskap införs.

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och delar utredningens uppfattning att är det angeläget att öka skyddet för de personer som utsätts för risken att bli gifta mot sin vilja. Det finns inte heller något stöd i internationella konventioner för vare sig tvångsäktenskap eller barnäktenskap, istället lyfter konventionerna fram de mänskliga rättigheter som tillkommer varje individ.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2012.

Beslutsgång

Miljöpartiet anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

En viktig utredning som äntligen kommer med ett förslag. Göran Lambertz har gjort ett bra jobb på det stora hela och vi kan bara hoppas att det snart blir ett lagförslag.

Förvaltningens svar är mycket bra och vi instämmer helt i det som skrivs. På några punkter menar förvaltningen att man skulle ha gått längre. Ett exempel är att utredningen övervägde vissa förändringar som sedan inte föreslås. Vi undrar, liksom förvaltningen, varför. Att reglerna om erkännande av utländska äktenskap bör skärpas är helt uppenbart, ändå väljer utredningen att inte föreslå det. Det finns några fler exempel där vi och förvaltningen vill gå längre än utredningen.

Att tvångsäktenskap och barnäktenskap har en koppling till hedersrelaterat våld och förtryck vet vi och det framkommer tydligt i utredningen. Förvaltningen påpekar att förslagen i utredningen inte är tillräckligt kraftfulla. Vi instämmer och får innerligt hoppas att flera av förslagen skärps efter remisstiden och att det som saknas läggs till.

§5 Hemsjukvård 2015– inriktning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0497/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat KSL:s (Kommunförbundet Stockholms Län) remiss/förfrågan ”Hemsjukvård 2015 – inriktning”, Dnr: 991/2012 till samtliga stadsdelsnämnder, äldrenämnden samt stadsledningskontoret för svar senast 24 september 2012. Socialnämnden har fått ärendet som efterremiss för svar senast 30 oktober 2012.

Socialförvaltningens uppfattning är att en kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län är positiv. Förvaltningen instämmer i KSL:s styrelses förslag när det gäller inriktning och omfattning för hemsjukvård 2015.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 oktober 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Vi är i grunden positiva till förslaget – att patienten/brukaren ska få så få kontakter/personer som möjligt. Detta är både trivsammare och kan innebära en förbättring för brukaren. Dock är vi oroliga för att alla anställda hos leverantörer som fått förtroendet att sköta hemtjänst inte kommer att ha tillräckliga grundkunskaper för att kunna göra de kompetenshöjningar som krävs för det nya uppdraget. Vi vill också peka på att detta kommer att ställa ännu större krav på uppföljning /kontroll/insyn i och med att leverantörerna ska få än mer, och komplicerade, arbetsuppgifter.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Liksom förvaltningen ser vi positivt på att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården. Det är viktigt för att samordna och kvalitetssäkra vård och omsorg i hemmet så att den enskilde sätts i centrum. Rehabilitering är en viktig uppgift för att hemsjukvården ska fungera och bör därför vara med i övertagandet. Vid tillämpning av LOV måste det säkerställas att de krav som ställs på utförarna garanterar att det i praktiken fungerar väl för individen inom hemsjukvården, oavsett utförare.

Vi vill i övrigt också peka på vikten av att säkerställa att den kompetens som finns bibehålls vid ett nytt huvudmannaskap. Att tillräckligt med medel avsätts är viktigt inte minst för att behålla och rekrytera kompetent personal.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Nya påföljder

Svar på remiss av påföljdsutredningens betänkande SOU 2012:34

Dnr 1.6-0448/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden skickar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Påföljdsutredningens har gjort en total översyn av påföljdssystemen för vuxna och unga lagöverträdare. Påföljdssystemet för vuxna bedöms av utredningen som komplext och svåröverskådligt och bl.a. bedöms de nuvarande icke frihetsberövande påföljderna inte vara tillräckligt ingripande för de brott de används för.

Utredningens förslår att påföljdssystemet för vuxna ska bestå av böter och fängelse, där det under vissa förutsättningar kan beslutas att fängelsestraffet ska vara villkorligt och kombineras med olika tilläggssanktioner. Dagens påföljder för unga lagöverträdare bedöms fungera relativt väl, men utredningen föreslår att systemet kompletteras med några ytterligare påföljder. Utredningen föreslår att unga lagöverträdare i åldern 15 – 17 år i princip ska dömas till en ungdomspåföljd och åldersgruppen 18 – 20 år ska dömas till i princip vuxenpåföljder, men med ungdomsreduktion vid straffmätning. För att kunna finansiera verkställigheten av den föreslagna nya ungdomspåföljden ”kontaktskyldighet för unga” föreslås kommunerna tillföras mellan 15 – 20 miljoner kronor per år.

Förvaltningen anser att de förslag som läggs fram i betänkandet är till övervägande del positiva, i synnerhet gäller detta förslagen som avser påföljdssystemet för vuxna lagöverträdare. Förvaltningen anser också att förslagen som läggs fram kring unga lagöverträdare i stort sett innebär en förbättring, men menar att det fortfarande finns områden att utveckla och förtydliga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2012.

Beslutsgång

Miljöpartiet anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad

Svar på remiss av motion (2012:41) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) samt motion (2012:47) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP)

Dnr 1.6-0530/2012 och dnr 1.6-0548/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion från Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda frågan om införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad. En sådan utredning ska enligt motionärerna också belysa om staden har ett styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn.

I en motion från Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad avsätter 200 miljoner kronor till en social investeringsfond. Det föreslås även att stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma investeringsfonden som en cirkulerande fond med återbetalningskrav. Syftet är att binda medel till tidiga och förebyggande insatser inom socialtjänsten för att kompensera kortsiktiga beslut.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att arbeta preventivt vilket ligger i linje med tanken om sociala investeringar. I ärendet redovisas exempel på ett preventivt angreppssätt som bedrivs inom förvaltningen såsom föräldrastödsprogram, sociala insatsgrupper och Trestadssamarbetet mot cannabis, i enlighet med den nationella ANTD-strategin. Förvaltningen menar att det är mycket intressant att också koppla de insatser som görs till långsiktighet bland annat med hjälp av uppföljnings- och resursfördelningssystem. I det avseendet finns det ett utvecklingsarbete att bedriva.

Förvaltningen deltar på grundnivå i det så kallade Psynk-projektet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar. Arbetet syftar till att samordna/ synkronisera samhällets tidiga insatser till barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Järvalyftet och Söderortsvisionen är långsiktiga investeringssatsningar i väster respektive söderort som i sin karaktär liknar sociala investeringsfonder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motion 2012:41 från Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) samt att utreda förslaget i motion 2012:47 från Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) inom ramen för den utredning som föreslås i motion 2012:41.

2. Därutöver framför nämnden följande.

För att kunna arbeta långsiktigt måste det finns resurser som löper över flera år, kanske decennier. Förvaltningen skriver i sitt svar på motionerna att det är av stor vikt att arbeta preventivt vilket ligger helt i linje med tanken om sociala investeringar som de båda motionerna för fram.

Det är även intressant att koppla insatserna till långsiktighet med hjälp av uppföljnings- och resursfördelningssystem enligt förvaltningen, som konstaterar att här finns ett utvecklingsarbete att bedriva. Det är precis det som Vänsterpartiet föreslår i sin motion, som vill belysa frågan om inrättande av sociala investeringsfonder i ett större sammanhang - hur samverkar styrning, ledning med organisation, ersättnings- och resursfördelning i ordinarie verksamhet?

Sociala investeringsfonder finns redan i några kommuner och det finns inga hinder att införa dem även i Stockholm. Vi vill i det här skedet inte ta ställning till konkret modell, utan en utredning bör granska för- och nackdelar med olika alternativ, sätta upp tydliga kriterier samt visar hur en modell på bästa sätt gagnar en helhetssyn i staden och helst i samverkan med staten och landstinget.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionerna.

2. I övrigt anför nämnden följande:

En social investeringsfond bör inrättas i Stockholms stad, för att möjliggöra satsningar på förebyggande insatser, utöver ordinarie driftsbudget. Tidiga och väl definierade sociala satsningar kan leda till både ekonomiska och mänskliga vinster och att resurser frigörs för ytterligare förstärkningar i välfärden.

Genom en social investeringsfond som är återinvesterande går det också att visa att förebyggande insatser verkligen är samhällsekonomiskt försvarbara. Rektorer, pedagoger, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling, men de saknar det ekonomiska utrymmet. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

Samtidigt är det helt nödvändigt med en generell ekonomisk upprustning av socialtjänsten, inte minst den sociala barn- och ungdomsvården. De nedskärningar på i storleksordningen tio procent som den moderatledda majoriteten genomfört sedan 2007 innebär ett mycket stort behov av återupprustning av socialtjänsten.

§8 Månadsrapport för september 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att omförhandla avtalet angående uppgradering av journalsystemet

Ärendet

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet vilket tillsammans med kommunstyrelsens beslut om kompensation för förändrade momsregler innebär att medel som avsatts för oförutsedda händelser inte behövs fullt ut. Detta tillsammans med att vissa verksamheter haft en längre starttid än budgeterat innebär att nämndens överskott beräknas till 8,0 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsynsbeslut vid Kruton och och Orhems gård

Dnr 1.3-0498/2012 och 1.3-0544/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra att personalen vid Kruton och Orhems gård har den kunskap som krävs för att tillämpa lag samt föreskrift med gällande lex Sarah bestämmelse.

2. Socialnämnden godkänner att de rutiner för säkerställande av att ledningen och personalen känner till sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah, som beskrivs i detta tjänsteutlåtande, ska gälla i alla verksamheter inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser.

3. Socialnämnden skickar Socialstyrelsen beslutet.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Kruton är nämndens skyddade boende för flickor/unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har 6-8 platser. Orhems gård tar emot ensamkommande asylsökande ungdomar. Orhems gård har 15 platser.

Socialstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-45659/2012) den 11 september anmodat nämnden att vidta följande åtgärd gällande Kruton:

· Säkerställa att samtliga i personalgruppen har den kunskap som krävs för att tillämpa lag samt föreskrift i enlighet med gällande lex Sarah bestämmelse.

I sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-35990/220) den 24 september 2012 gällande Orhems gård anmodas nämnden att vidta följande åtgärder:

· Säkerställa att personal och ledning har den kunskap som krävs för att tillämpa lag samt föreskrift i enlighet med gällande lex Sarah bestämmelse.

· Säkerställa att verksamheten har fastställt rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållande ska fullgöras. Rutinerna ska vara dokumenterade.

Förvaltningen har sedan det inkomna beslutet den 11 september utarbetat tydligare dokumenterade rutiner och informerat alla verksamhetsledare inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser om vikten av att alla anställda, praktikanter och uppdragstagare delges kunskapen om att var och en som arbetar inom socialtjänsten genast ska rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser inom verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 4.0-0192/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialnämnden har mottagit en skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) med begäran om en redogörelse för vilka HVB-hem som staden använder för ensamkommande flyktingbarn och vilken kvalitet de anlitade HVB-hemmen har.

Socialnämnden har sammantaget 7 verksamheter för ensamkommande flyktingbarn, både för asylsökande och för de som beviljats permanent uppehållstillstånd. Två HVB-hem för ensamkommande ungdomar som söker asyl drivs som entreprenader av Mipaza utvecklingsgrupp AB.

Förvaltningen bedömer att stadens verksamheter håller god kvalitet. Systematisk kvalitetskontroll sker genom de rutiner för uppföljning som förvaltningen utarbetat både för egenregi och för upphandlad verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att återremittera skrivelsen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

I skrivelsen angående HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn hänvisades till en granskning som Rapport hade gjort. I den granskningen framkom allvarliga missförhållanden, av totalt 146 hem fick 82 allvarlig kritik.

Svar har lämnats på några av frågor men inte alla. Därför återremitteras skrivelsen för att få svar på följande frågor.

Alla ensamkommande flyktingbarn har rätt till en god man. I granskningen framkom att över hälften av ungdomarna endast får ett till två besök i månaden, genomsnittstiden för besöket var 5-10 minuter. Hur ser det ut i Stockholm?

70 % av hemmen saknade vårdplaner och slarvade med journalföringen. Hur ser det ut i Stockholm?

Skrämmande ofta saknade personalen på hemmen utbildning för sitt svåra arbete. Hur ser det ut i Stockholm?

Vinstmarginalen för de privata företag som driver HVB-hemmen kunde i vissa fall vara över 30 %. Hur det ut i Stockholm?

Hoppas att i nästa vända få svar på de här viktiga frågorna.

§11 Undanröja hindren för människor att komma in på bostadsmarknaden

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson, Jonas Eklund och Ylva Wahlström (samtliga MP)

Dnr 3.1-0472/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen framförs att frågan vad som håller kvar människor i hemlöshet behöver även lyftas i ett vidare perspektiv. En granskning behövs av de olika hindren för att komma in på bostadsmarknaden, samt förslag för att få bort dessa.

Förvaltningen anser att det är angeläget att socialtjänsten har en strategi för arbetet med hemlösa. Det är dock inte socialtjänstens uppdrag att lösa bostadsbristen i staden. Det är en bostadspolitisk fråga som bör lösas inom ramen för statens och stadens bostadsförsörjningsansvar. Förvaltningen delar därför inte den uppfattning som framförs i skrivelsen att socialtjänsten ska arbeta med system för att ta bort hindren för att komma in på bostadsmarknaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordförande Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsens förslag

2. I övrigt anför nämnden följande:

Förvaltningen skriver att det inte är socialtjänstens uppdrag att lösa bostadsbristen i staden. Det är heller inte förslaget i skrivelsen.

Att arbeta med system för att ta bort hindren för att komma in på bostadsmarknaden bör dock vara socialnämndens ansvar, precis som arbetet med att ta fram riktlinjer för socialtjänsten. Beslut om riktlinjer för socialtjänsten tas i fullmäktige. Om delar av hemlöshetsstrategin kräver fullmäktigebeslut bör beslutet lyftas till den nivån.

Den enskilt viktigaste orsaken till hemlöshet är inte brist på bostäder i Stockholm, utan brist på bostäder som personer som lever i hemlöshet tillåts hyra. Exempelvis en betalningsanmärkning eller skulder innebär i allmänhet att dörren till ett fast kontrakt är stängd. Trösklarna för att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden är för höga och socialnämndens utredning för att ta fram en hemlöshetsstrategi bör därför tillföras området ”System för att ta bort hindren för att komma in på bostadsmarknaden”. En granskning behövs av de olika hindren för att komma in på bostadsmarknaden, samt förslag för att få bort dessa.

Vi har tidigare i kommunfullmäktige föreslagit att SHIS Bostäder ska få i uppdrag att inrätta en verksamhet med fasta kontrakt. SHIS Bostäder bör, utöver sina nuvarande verksamheter, få i uppdrag att införa en verksamhet med fasta kontrakt. Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag bör av sina styrelser få i uppdrag att, för förvaltning, överföra ett fast antal lägenheter årligen, exempelvis 100 lägenheter per bolag, till SHIS Bostäder. Dessa bostäder bör erbjudas personer som inte kommer in på bostadsmarknaden.

§12 Utveckling av integrationen mellan verksamhetssystemet Paraplysystemet och e-tjänsten Ansökan om stöd och service

Dnr 3.2-0280/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner avropet på 2129000 kr för utveckling av integrationen mellan verksamhetssystemet Paraplysystemet och e-tjänsten Ansökan om stöd och service och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalet avseende avropet.

2. Socialnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Ansökan och service är en e- tjänst som vänder sig till medborgare som berörs inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. E-tjänsten kan användas av enskilda som är från 15 år och uppåt och som har e-legitimation. Medborgare kan i e-tjänsten ansöka om stöd i form av exempelvis hemtjänst, boendestöd och ledsagning. Ansökan kan göras enligt socialtjänstlagen (SoL) och/eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den enskilde kommer även att kunna följa sin ansökan. När en ansökan skickas in via e-tjänsten kommer den att landa i verksamhetssystemet, Paraplysystemet. E-tjänsten Ansökan om stöd och service förväntas vara medborgarna tillhanda under november/december 2012.

Socialförvaltningen är tillsammans med äldreförvaltningen beviljade medel från Stockholms stads e-tjänsteprogram för utveckling och införande av e-tjänsten Ansökan om stöd och service.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Utveckling av statistiksystem inom Individ- och familjeomsorg barn och unga samt vuxna

Dnr 3.1-0515/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner avrop på totalt 1931 220 kr för utveckling av statistiksystem inom barn- och ungdom och vuxna och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalen avseende avropen.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen genomförde under 2010 en förstudie för att kartlägga behov av ett statistiksystem avseende individ- och familjeomsorgen för barn och unga och vuxna. Förstudien kunde konstatera att det finns behov av en systematisk och mer heltäckande statistikrapportering från Paraplysystemet. Under 2010/2011 har arbete pågått med att bestämma begrepp och definitioner för de dimensioner och mått som planeras att finnas i statistiksystemet. I socialnämndens budget för 2012 har avsatts medel för att utveckla statistiksystemet. Statistiksystemet är tänkt att byggas upp inom ramen för stadens lednings- och informationssystem (LIS).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Sammanträdestider för socialnämnden år 2013

Dnr 1.1-0577/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2013. Alla sammanträden är kl. 16.30.

Måndag 4 februari

Torsdag 21 februari

Tisdag 26 mars

Tisdag 16 april

Tisdag 21 maj

Tisdag 11 juni

Tisdag 27 augusti

Tisdag 24 september

Tisdag 22 oktober

Tisdag 26 november

Tisdag 17 december

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Bidrag till intressepolitiskt arbete

Dnr 10.1-0560/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beviljar HSO Stockholms stad 700000 kr under år 2012 för sitt intressepolitiska arbete.

2. Socialnämnden beviljar DHR-Stockholmsavdelningen 150000 kr under år 2012 för sitt intressepolitiska arbete.

3. Socialnämnden beviljar SRF Stockholms stad 150000 kr under år 2012 för sitt intressepolitiska arbete.

Ärendet

I Stockholms stads budget för år 2012 reserverades 1 mnkr för intressepolitiskt arbete. Medlen fördes genom tertialrapport 1 över till socialnämnden. Förvaltningen föreslår att medlen fördelas med utgångspunkt i intresseorganisationernas deltagande i funktionshinderråden. Förvaltningen föreslår därför att socialnämnden beslutar att fördela bidraget enligt följande: HSO Stockholms stad 700000 kr, DHR-Stockholmsavdelningen 150000 kr och SRF Stockholms stad 150000 kr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm

Dnr 3.2-0466/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att genomföra de i tjänsteutlåtandet föreslagna åtgärderna.

2. Socialnämnden beviljar Stockholms stadsmission 1100 000 kr i bidrag för att bedriva projektet Crossroads under perioden 2013-03-01-2014-02-28.

3. Socialnämnden beslutar att bevilja Frälsningsarmén 3930 000 kr i bidrag för att bedriva projektet Vinternatt under perioden 2012-11-01-2013-04-30.

4. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur olika myndigheters insatser kan samordnas för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som vistas tillfälligt i staden och som besöker dagverksamheter för hemlösa samt ytterligare klargöra följderna av svensk lagstiftning.

5. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att klargöra arbetsrutiner i relation till berörda myndigheters uppdrag.

Alliansen i socialnämnden har tidigare gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en hemlöshetsstrategi. Förvaltningen ska under 2012 även se över situationen för EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden och som besöker dagverksamheter för hemlösa.

I ärendet ”Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm” (Dnr 3.2-0466/2012) har det klargjorts om rådande regler, riktlinjer och lagrum för EU-medborgare i Sverige. Ärendet visar dock på områden där rådande riktlinjer och regler inte räcker till eller där praxis saknas.

Därför ger vi socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur olika myndigheters insatser kan samordnas för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som vistas tillfälligt i staden och som besöker dagverksamheter för hemlösa samt ytterligare klargöra följderna av svensk lagstiftning. I uppdraget ingå även att klargöra arbetsrutiner i relation till berörda myndigheters uppdrag, såsom Migrationsverket, Polisen, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Ärendet

Socialförvaltningen har år 2012 i uppdrag att ta fram en hemlöshetsstrategi. Förvaltningen ska under året även se över situationen för EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden och som besöker dagverksamheter för hemlösa.

Förvaltningens förslag gäller att bidrag fördelas till två ideellt drivna verksamheter för EU-medborgare: dagverksamheten Crossroads och nattverksamheten Vinternatt. I förslaget ingår också en tillfällig förstärkning av Uppsökarenheten under en försöksperiod och att tillgången på de logiplatser som Socialjouren använder vid akut nödsituation för enskilda EU-medborgare säkerställs. Socialförvaltningen föreslår även att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser. Insatserna ska vara riktade till utländska medborgare, som är i kontakt med stadens och ideella organisationers verksamheter, samt till socialtjänsten och ideella organisationer. Förslagen motsvarar totalt 8 mnkr fördelade över budgetåren 2012 och 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) anslöt sig till detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden beslutar att verksamheten ska rikta sig till alla som behöver den, oavsett medborgarskap.

3. Socialnämnden beslutar att behovet av att duscha i samband med nattlogi på projekt Vinternatt ska tillgodoses för alla.

4. Socialnämnden beslutar att det säkerställs att berörd personal känner till rätten till skolgång och sjukvård för papperslösa.

5. I övrigt anför nämnden följande:

Att kunna hålla sig ren är fråga om grundläggande behov för att upprätthålla mänsklig värdighet. Vi vänder oss därför emot att dusch ska kunna ske endast i akutfall i projekt Vinternatt. Om det inte är möjligt att duscha inom de lokaler projekten fått tillgång till bör en vagn med duschmöjligheter kunna sättas upp utanför. Förutom att det är en värdighetsfråga för den enskilde att kunna hålla sig ren, spelar det naturligtvis även stor roll för andra som sover i samma sal, och blir dessutom en arbetsmiljöfråga för personalen. För den som för övrigt hoppas på att kunna få ett arbete är möjligheten att kunna sköta sin hygien helt avgörande.

De papperslösa som är i Sverige som kan vara i behov av nattlogi i vinter kommer med det föreslagna regelverket att avvisas från dessa boenden. Vi tycker inte att det är rimligt; verksamheten bör vara öppen för dem som behöver tak över huvudet.

I den mån socialtjänsten kommer i kontakt med papperslösa är det viktigt att det finns kunskap om rätten till skola och sjukvårdsinsatser för denna grupp.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att majoriteten i Stockholm äntligen tar frågan om hemlösa EU-medborgare på allvar. Vi i oppositionen har vid ett flertal tillfällen lyft problematiken utan att få gehör och därför välkomnar vi nu att man gör något. Inte minst är detta ett viktigt erkännande för de frivilligorganisationer som har arbetat med hemlösa EU-medborgare trots att de inte har fått stöd från staden.

§17 Lägesrapport om narkotikaprevention bland ungdomar, 2011 - 2012

Dnr 3.1-0558/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner lägesrapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I stadens Vision 2030 är inriktningen att skapa ett Stockholm där alla barn och ungdomar ges möjligheter att växa och utvecklas. Den negativa utveckling av narkotikaanvändning, som kunde noteras i 2008 och 2010 års Stockholmsenkät till ungdomar i åk 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan, har inte fortsatt i 2012 års mätning. Staden har under 2011 och 2012 gjort satsningar genom särskilda medel på 2 mnkr 2011 respektive 5 mnkr 2012 till stadsdelsnämnderna i syfte att förstärka arbetet med att minska narkotikaanvändningen.

Utöver dessa extra medel har staden, inom ramen för den nationella ANDT-strategin, sökt och beviljats medel från socialdepartementet för ett samarbete med Göteborg och Malmö i Trestad2. Arbetet i Trestad2 ska stärka och utveckla befintligt drogförebyggande arbete med speciell inriktning på cannabis och genomföras på tre nivåer: förebyggande arbete, tidig upptäckt/insats samt vård/behandling. Projektet pågår under perioden 2012-2014.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan av ansökan om ekonomiskt stöd år 2012 hos brottsförebyggande rådet (BRÅ) om forsknings-/kunskapsöversikt om gruppen livsstilskriminella unga vuxna

Dnr 1.7-0587/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Utvecklingsenheten inom socialförvaltningen har hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ansökt om 250000 kr för upprättande av en forsknings-/kunskapsöversikt med inriktning på forskning och erfarenheter om arbete med gruppen som benämnts livsstilskriminella unga vuxna eller grupper som skapar social oro. Projekttiden är 1 oktober – 31 december 2013.

§19 Anmälan av beslut från äldrenämnden om äldrenämndens funktionshinderråd

Dnr 1.1-0586/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Äldrenämnden har beslutat att socialnämndens råd för funktionshinderfrågor tar över äldrenämndens funktionshinderfrågor från och med 1 november 2012.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Som socialnämndens funktionshinderråd har påpekat är det mycket anmärkningsvärt att äldrenämndens funktionshinderråd läggs ner och uppgiften överförs på socialnämndens råd, utan att ledamöterna har vidtalats. Det är inte mycket till brukarinflytande.

§20 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 25 september 2012 justerat 27 september 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 25 oktober 2012 justerat 25 oktober 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 11 oktober justerat 17 oktober 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträde 28 september 2012 justerat 26 oktober 2012.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.4-0583/2012 samt Personalärenden med dnr 2.5-0584/2012 och dnr 2.5-0585/2012.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 13 september 2012 till 8 oktober 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 26 oktober 2012 justerat 29 oktober 2012.

§21 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade följande två skrivelser till förvaltningen för beredning:

Om barn som lever i riskmiljöer och inte får hjälp i tid från Elisabeth Brandt Ygeman (S), Stefan Nilsson (MP) och Inger Stark (V)

Om Q-jouren från Inger Stark (V), Jackie Nylander (V), Mia Sundelin (S) och Stefan Nilsson (MP)

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om vad skrivningen om SHIS i alliansens förslag till budget innebär. Alliansen och förvaltningen återkommer i frågan.

Jonas Nilsson (MP) ställde en fråga om hur Ny gemenskaps verksamhet fungerar efter flytten till Västberga. Förvaltningen återkommer med rapport om detta.

Socialnämnden beslutade om deltagande i tankesmedjan Nocturums konferens 19 september 2012 om Alkohol och äldreomsorg för en ledamot, deltagande i Convictus konferens 25 september 2012 Hälsoarbete modell Convictus för en ledamot samt deltagande i kommunstyrelsens kurs i ledning och styrning (ILS) för en ledamot.