Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr, Stockholm

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Förfrågningsunderlag trygghetsmätning

4 Upphandling av driften av Gålö Behandlingscenter

Dnr 2.11.2-137/2013

Bordlagt ärende

5 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Remisser och yttranden

6 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-203/2013

7 Human behandling av romer

Svar på remiss av skrivelse från (V)
Dnr 1.6-231/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stöd till tiggarna och kartläggning av tiggeriet i Stockholm

Skrivelse från (MP)
Dnr 1.6-208/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse från Ann-Katrin Åslund (FP)
Dnr 1.6-230/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS

11 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

12 Generösare bedömning av skälig boendekostnad. Motion (2013:36)

13 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2012

Övriga beslutsärenden

14 Månadsrapport för maj 2013

Dnr 1.2-650/2012
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Lägesrapport DUR FH - utredningsinstrument inom Funktionshinderomsorgen

16 Lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott under år 2012

17 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad, rapport 2012.

18 Slutrapport om uppdraget rörande stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser

19 Delrapport och förslag på fortsatt inriktning för Bostad först i Stockholms stad

20 Förslag fördelning av FoU-medel

21 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholm stad

22 Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm

23 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse 2013

Anmälningsärenden

24 Anmälan om ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om medel för utbildning

25 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

26 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 13 juni 2013.

§3 Förfrågningsunderlag för datainsamling till trygghetsmätning i Stockholms stad våren 2014

Dnr 2.11.4-257/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av datainsamling till Trygghetsmätningen i Stockholms stad 2014.

2. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningens direktör i uppdrag att

- å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare

- å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan utförare samt underteckna avtal om partsbyte

- å nämndens vägnar besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtalet.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Ärendet avser upphandling av datainsamling för 2014 års trygghetsmätning i form av utskick och insamling av postenkät till drygt 32000 mantalsskrivna stockholmare i åldrarna 16-79 år. Upphandlingen innefattar också sammanställande av ett dataset som möjliggör uppföljning av resultat från tidigare mätningar. Datasetet används sedan för analys av stockholmarnas utsatthet för brott och upplevda trygghet i stadens olika delar. Analysen utgör en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet med syfte att öka tryggheten i staden.

Det övergripande syftet med trygghetsundersökningen är att ge stadsdels-förvaltningarna en utgångspunkt för det lokala brottsförebyggande arbetet, att möjliggöra jämförbarhet mellan stadsdelar och att erhålla mer kunskaper om möjliga faktorer som kan påverka oro.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Upphandling av driften av Gålö Behandlingscenter

Dnr 2.11.2-137/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av driften av Gålö Behandlingscenter.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Gålö Behandlingscenter erbjuder idag utredning, behandling och eftervård för missbrukare i åldern 18 år och äldre. Gålö Behandlingscenter har de senaste åren anpassat sin verksamhet till följd av en minskad efterfrågan av behandling i en dygnetruntverksamhet.

Socialnämnden har i samband med verksamhetsplan för år 2013 beslutat att konkurrensutsätta driften av verksamheten av Gålö Behandlingscenter. Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats av administrativa avdelningen i samverkan med socialtjänstavdelningen. Upphandlingen är en ren kvalitetsupphandling. Endast en anbudsgivare kommer att antas.

De största förändringarna för verksamheten i och med denna upphandling är att behandlingsinnehållet koncentreras till att huvudsakligen omfatta KBT-behandling. Motivet till att koncentrera behandlingsinnehållet till endast en behandlingsmetod är främst att få hela verksamheten att arbeta med samma innehåll. Socialstyrelsen har genomfört en metaanalys om vilken behandling som har störst effekt på återfall i missbruk. Denna sammanställning visar att kognitiva, beteendeterapeutiska metoder som är manualstyrda och strukturerade har bäst effekt. Behandlingsmetoden KBT anses, enligt intervjuade beställare, vara relevant för många yngre missbrukare. Yngre missbrukare är en växande målgrupp hos Gålö Behandlingscenter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avbryter upphandlingen.

2. Socialnämnden beslutar att i det fall upphandlingen genomförs ska egen-regi anbud finnas med som alternativ.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Vi kan inte se varför upphandlingen av behandlingscentret ska genomföras i dagsläget. Att konkurrensutsätta sociala verksamheter utan en tydlig orsak är ett onödigt ingripande. Vi anser därför att verksamheten bör fortsätta drivas inom stadens regi.

I det fall upphandlingen genomförs ser vi det som självklart att egen-regi anbud läggs som alternativ.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att avbryta upphandlingen.

2. Socialnämnden beslutar att driva Gålö behandlingscenter i kommunal regi.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Vi menar att det är viktigt att Gålö behandlingscenter drivs vidare i kommunal regi

§5 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Dnr 3.1-232/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

Stadens nuvarande riktlinjer för riksfärdtjänst antogs i kommunstyrelsen 2006. Då vissa förändringar har skett dels avseende rättspraxis, dels i lagen om riksfärdtjänst (1997:735) sedan dess, har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjerna. Riktlinjerna från 2006 är också relativt kortfattade i sin utformning. I förslaget har strukturen i riktlinjerna delvis ändrats, vissa delar har förtydligats väsentligt och en del exempel har tillkommit för ökad förståelse av lagens innehåll.

Utöver revideringen av riktlinjerna för riksfärdtjänst anser socialförvaltningen att en översyn behöver göras i verksamhetssystemet Paraplyet avseende utredningsmallar m.m. för riksfärdtjänst. I dagsläget finns ingen specifik sådan utan handläggaren är hänvisad att använda de andra mallar som finns där vilket inte är korrekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I ärendet påvisas inte tydliga förändringar av den enskildas situation mer än att man inte får resa för fackliga uppdrag.

Barnkonventionen ska beaktas vid lagstiftning av detta slag, och när det direkt rör barn och unga med funktionsnedsättningar. Utifrån detta förväntar vi oss en generös tillämpning av lagen.

Vidare ser rådet för funktionshinderfrågor påtagliga försämringar och begränsningar i förslaget. ”Man kan inte hänvisa till att det fungerar bra med allmänna kommunikationer och ledsagare på plats. Det innebär en enorm psykisk och fysisk stress att inte veta om det kommer att fungera. Är ledsagaren där? Kommer jag ombord? Får jag med mig allt? Och så vidare. Måste du dessutom göra flera byten, oftast med långa väntetider eller så korta att du riskerar missa anslutningen, då mångdubblas besvären. Det innebär en enorm stress, fysisk anspänning och trötthet som påverkar personen mycket negativt”. Detta säger de som känner förändringarna i sina liv.

Funktionshindrade medmänniskor ska ha rättigheter inte allmosor, tack!

§6 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-203/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I budgeten för 2012 fick miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram en färdplan som visar hur staden kan bli fossilbränslefri till 2050. Slutsatsen i förslaget till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 är att det är möjligt att uppfylla detta mål med undantag av avfallsförbränning av fossila plaster, flygbränsle och bränsle till sjöfart.

Förvaltningen anser att det är positivt att ett förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har tagits fram. Förslaget till färdplan framstår som en utgångspunkt för fortsatt arbete för att nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att som svar på remissen säga nedanstående gällande bland annat skärpt tidsplan och regelbunden avstämning mot färdplanen och tidsplanen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Vi är i huvudsak mycket positiva till att en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 nu tagits fram och tycker att Stockholm med detta åter har tagit ett kliv framåt i klimatarbetet.

Vi anser att även om riktningen är i stort sett rätt så är takten för långsam. Miljöpartiet har länge drivit målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2030. Efter åtta år av alliansstyre i Stockholm tycks målet vara längre bort än så, men färdplanen visar ändå att många föreslagna åtgärder kan tidigareläggas och att vi därmed kan närma oss årtalet för en fossilbränslefri stad. En mer detaljerad och skärpt tidsplan behövs för att öka och hålla takten.

Det som oroar mest är att den hittills förda allianspolitiken inte hittills alls verkar redo att ta de radikala beslut som kommer att behövas för att uppnå målet om en fossilbränslefri stad. Planen ger på vissa punkter snarare ett kvitto på hittills sex förlorade år med det borgerliga styrets vingliga klimatpolitik. Ett exempel är att åtgärder för ökad samlastning nu beräknas beslutas först någon gång under nästa mandatperiod. Färdplanen visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet nu. Radikala beslut måste fattas, hållbara infrastruktursatsningar måste påbörjas, ekonomiska styrmedel måste införas och ekonomiska medel måste tillföras. Investeringar med långsiktiga följder som leder i fel riktning måste stoppas. Vi noterar att Stockholms färdplan på trafikområdet inte tillämpar den fyrstegsprincip som föreslås bli bindande nationellt (ärende 15 vid detta sammanträde): det första steget, att vid samhällsplaneringen prioritera ett mer transportsnålt samhälle, saknas. Tvärtom är man fortfarande inställd på att bygga en ny motorväg, Förbifarten, genom regionen. Det byggs fortfarande även för glest i vissa områden och så vidare.

Klimatomställningen kan inte vänta. Dessutom måste ett flertal beslut fattas på nivåer som Stockholm inte har egen rådighet över vilket gör att samarbeten och samtal måste påbörjas snarast och starka krav på andra parter måste ställas från kommunen.

Vi tycker därför att det är viktigt att lägga in uppföljningar som bör avrapporteras till kommunfullmäktige med täta intervall. Vi anser att fyra år är allt för långa tidsintervall. Vi föreslår här att tidsplanen för olika åtgärder skärps och att man varje år stämmer av om tidsplanen hålls och vad som måste revideras i de fall där vi släpar efter med införda åtgärder. Avstämningen kan lämpligen knytas till avrapportering av Stockholms åtgärdsprogram för klimat och energi och Stockholms miljöprogram, men den måste ske mer frekvent än vart fjärde år. Ingen politiker ska kunna sitta en hel mandatperiod för att sedan förvånas över att punkter i åtgärdsprogrammet släpar efter. Många punkter i tidsplanen handlar om att "verka för" olika åtgärder, men det är viktigt att man även gör en plan för vad målet är för åtgärderna, dvs. hur mycket t.ex. cykel- eller spårtrafiken ska ha ökat vid vissa tidpunkter. Det är också av vikt att man kan demonstrera hur målet kommer missas om man väntar med åtgärder, dvs. vilka konsekvenser (ekonomiska eller andra) som uppskjutna åtgärder innebär.

Dessutom anser vi att det är viktigt att påtala att målet (fossilbränslefritt Stockholm 2050) kommer att hamna inom räckhåll om man genomför åtgärder enligt tidsplanen, men att detta inte är argument för att skjuta upp åtgärder som kan påbörjas redan idag.

I vissa stycken behöver planen förtydligas. Skrivningen att beräkningen bygger på att ”staden driver frågan om en snabbare utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmesystemet” syftar rimligen på att utfasningen ska ske snabbare än det refererade nu gällande beslutet om en ambition att leverera klimatneutral fjärrvärme till 2030.

Då inte alla växthusgasutsläpp som stockholmarna ger upphov till räknas med inom ramen för åtgärdsprogrammet anser vi att beräkningsmetoder för dessa utsläpp ska tas fram för att kunna användas i Stockholms klimatarbete så att vi kan få ett mått på de reella utsläppen av klimatgaser som Stockholms invånare ger upphov till.

Vi är skeptiska till flertalet av förslagen om klimatkompensering. Osäkerheten är för stor för om satsningar på CDM eller ökade sänkor ger någon effekt. Det är viktigt att inte avleda uppmärksamheten från konkreta utsläppsminskningar här.

Vi anser inte heller att åtgärdsprogrammet ska uttala att Stockholm bedriver ett klimatarbete i världsklass då vi inte anser att dagens förda politik är i världsklass. Vi anser att mycket av Stockholms klimatarbete kan förbättras radikalt. Vi har ännu inte har fattat de beslut som behövs för ett klimatarbete i världsklass utan med denna färdplan visat hur ett klimatarbete i världsklass skulle kunna gå till om vi vidtar tillräckliga åtgärder idag.

§7 Human behandling av romer

Svar på remiss av skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Dnr 1.6-231/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen tar Ann-Margarethe Livh (V) upp en aktuell fråga om stöd till EU-medborgare som spelar musik eller tigger och bor på tillfälliga boplatser i staden.

Socialnämnden har genom sitt uppsökande arbete beredskap för att medverka till insatser för personer som behöver akuta stödinsatser. Under perioden 1 november 2012 till och med 30 april pågick projekt Vinternatt, ett härbärge för EU-medborgare som drevs av Stadsmissionen och Frälsningsarmén med ekonomiskt stöd från socialnämnden. Projektet ska nu utvärderas och socialnämnden kommer i samband med utvärderingen att ha en fortsatt dialog med de ideella föreningarna om denna målgrupp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller skrivelsen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Vänsterpartiet har flera gånger framfört att vi anser att Vinternatt ska fortsätta och att romerna från Rumänien ska ges möjlighet att kunna ställa upp sina husvagnar där sanitära möjligheter finns. Det är ett självklart politiskt ansvar att sätta ner foten i denna fråga, och att anvisa resurser för att täcka behoven. Samtidigt måste också frågan upp på EU-nivå.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser inte att den centrala frågeställningen i skrivelsen bemöts i ärendet. Det vill säga hur staden agerar i förhållande till de bosättningar som skapas och bristande tillgång på sanitära möjligheter.

Detta är viktigt inte minst eftersom det kan finnas de, oklart hur många, som väljer egna former av bosättningar hellre än att söka sig till Vinternatt eller andra tillfälliga boendeformer. Miljöpartiet delar utgångspunkten att ett MR-perspektiv ska vara tydligt i bemötandet.

§8 Stöd till tiggarna och kartläggning av tiggeriet i Stockholm

Svar på remiss av skrivelse av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP)

Dnr 1.6-208/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Inför vintern 2012/2013 beslutade socialnämnden om utökade insatser riktat till EU-medborgare och så kallade tredjelandsmedborgare med varaktig bosättning i annat EU-land, som vistas i Stockholm. Genom vinterns insatser har förvaltningen kunnat kartlägga målgruppen och utveckla arbetet med den. Förvaltningen sammanställer nu en redovisning av erfarenheterna från de genomförda insatserna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslagen i skrivelsen.

2. Nämnden säger också följande.

Förvaltningen gör ett oerhört viktigt arbete med insatser riktade till EU-medborgare och så kallade tredjelandsmedborgare med varaktig bosättning i annat EU-land. En kartläggning av situationen för dem som tigger på gatorna i Stockholm behövs, inte minst avseende barns situation. Även om flera olika språk är vanligt förekommande tycks det klarlagt att en stor grupp av dem som kommer till Stockholm för att tigga är romer och talar rumänska eller romani chib. Som komplement till andra metoder verkar det därför motiverat att anställa en person som talar något av dessa språk.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vänsterpartiet instämmer helt i de fackliga organisationernas synpunkter enligt följande:

De grupper som berörs har egentligen inte rätt till bistånd från socialtjänsten då de inte har rätt att vistas i Sverige utan att ha sin försörjning ordnad. Samtidigt har socialtjänsten ”det yttersta ansvaret” för att de inte far illa. Det är främst socialtjänstens uppsökarenhet som kommer i kontakt med dem, men även socialtjänstens myndighetsutövning (främst socialjouren) och andra kommer i kontakt med dem och får ofta svåra avvägningar att göra. Vi efterlyser riktlinjer. Var går gränsen för vad som är ”yttersta ansvaret”? Enkel resa tillbaka till hemlandet är huvudprincipen, men sanningen är att många stannar kvar i Sverige (ofta på grund av att situationen i hemlandet är ännu sämre) och/eller återvänder till Sverige upprepade gånger.

Det är ett politiskt ansvar att bestämma var ribban ligger och att anvisa resurser för att täcka behoven. Det är inte rimligt att överlämna ansvaret för denna gränsdragning på socialtjänstens fotfolk och på frivilligorganisationerna (vars verksamhet för övrigt bekostas av socialtjänsten). Inte heller är det rimligt att socialtjänsten ska klara ett utvidgat ansvar även för de berörda grupperna inom befintliga budgetramar.

§9 Hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Svar på remiss av skrivelse av Ann-Katrin Åslund (FP)

Dnr 1.6-230/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ann-Katrin Åslund (FP) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att Stockholms stad bör tillsätta en hemlöshetssamordnare som bland annat ska ges ett övergripande ansvar för stadsdelarnas lokala handlingsplaner och strategier.

Socialnämnden har sedan 2012 arbetat med att ta fram en hemlöshetsstrategi vars syfte är att ange riktningen för det fortsatta arbetet med hemlöshet i staden. Socialförvaltningens planering är att när strategin är antagen göra fördjupningar i de frågeställningar som hemlöshetsstrategin förväntas leda till, som exempelvis behovet av olika boendeformer för målgruppen, och vid behov upprätta handlingsplaner.

Stockholms stad har antagit en definition av hemlöshet och EU-medborgare omfattas inte av den. Förvaltningen anser att det inte är helt självklart att arbetet med hemlöshet och frågan om EU-medborgare ska samordnas under samma funktion. Frågan om hemlöshet är komplex i sig och flera dimensioner vad gäller EU-medborgare måste tas i beaktande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att bifalla förslaget om att inrätta en hemlöshets-samordnare.

2. Nämnden säger också följande.

Miljöpartiet instämmer i att en hemlöshetssamordnare kan bidra till att arbetet för att minska hemlösheten kan göras effektivare. En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3 000 personer som saknar ett stadigvarande hem. Av dem är några hundra i en så utsatt situation att de behöver akuta insatser som härbärge.

Siffrorna minskar inte nämnvärt trots stora insatser från stadens sida, både inom enheten för hemlösa, i stadsdelsnämnderna och andra kommunala enheter. Antalet akut hemlösa, det vill säga de som sover ute eller på härbärgen och akutboenden, ökade med 24 procent på två år, från 386 personer år 2010 till 480 personer år 2012. Den gruppen är de hemlösa som far allra mest illa.

Hemlöshet är i grunden en bostadspolitisk fråga. Miljöpartiet vill att de hinder som idag finns för många att få en fast bostad ska undanröjas. Det behövs fler direktanvisningar av mark till de tre allmännyttiga bostadsbolagen att bygga fler hyresrätter. Generellt är det viktigt att det byggs fler små hyresrätter som alla har råd att hyra i Stockholm, av alla typer av hyresvärdar.

För att erbjuda en väg in till fast bostad för personer som idag inte släpps in på bostadsmarknaden, till exempel på grund av tidigare hyresskuldbetalningsanmärkning eller vräkning, ska Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) starta en ny verksamhet med fasta kontrakt. De allmännyttiga bostadsbolagen ska årligen överlämna ett fast antal lägenheter för förvaltning till SHIS Bostäder.

För dem med en bakgrundsproblematik; till exempel missbruks- eller psykiska problem, är det viktigt med att stödinsatserna runt personen tydliggörs. Innan en lägenhet överlåts, genom Bostad Först eller som försökslägenhet, ska det upprättas en bindande överenskommelse om vilken myndighet eller organisation som ska göra vad när det inte fungerar. Där ska det tydligt anges vad som händer om problem uppstår, exempelvis som en konsekvens av ett återfall i missbruk eller en psykos som leder till störningar. Då ska det finnas ett bindande kontrakt mellan hyresgästen, hyresvärden, socialtjänsten, psykiatri och eventuell frivilligorganisation, om att hyresgästen är garanterad insats från detta nätverk.

Det vräkningsförebyggande arbetet ska dels vara direkt avsett att motverka vräkning och indirekt också fungera vräkningsförebyggande. De allmännyttiga bostadsbolagen ska fatta principbeslut om att förbjuda vräkningar av barnfamiljer. Verksamheter som boendestöd, budget- och skuldrådgivning samt personliga ombud ska utökas.

Arbetet med att motverka hemlöshet ska bygga på samarbete med frivillig-organisationer, aktuell forskning, beprövade erfarenheter och kunskap från personer med egen erfarenhet av hemlöshet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller skrivelsen.

2. Därutöver framför nämnden följande.

Vänsterpartiet har i sina budgetar de senaste åren föreslagit en hemlöshetssamordnare. Naturligtvis anser vi att skrivelsen ska bifallas. Det räcker dock inte med en samordnare, även om det är en viktig funktion för att hålla samman stadens arbete. Vänsterpartiet har ett samlat program med en nollvision för hemlösheten, där det viktigaste är en social bostadspolitik som förmår bygga nya hyresrätter till överkomliga hyror för låginkomsttagare och personer med försörjningsstöd. Det krävs också lägre inkomstkrav från hyresvärdarnas sida, både de privata och allmännyttan och generösare bedömning av skälig boendekostnad inom socialtjänsten, vilket vänsterpartiet har motionerat om i fullmäktige. Ingen människa ska tvingas till hotellboende, alla ska ha rätt till en egen bostad som de har råd och möjlighet att hyra.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) lämnade följande särskilda uttalande.

Hemlösa människor är ingen enhetlig grupp, det krävs olika insatser, stöd och metoder för att nå ut och för att uppnå långsiktiga lösningar.

I remissvaret redogör förvaltningen för det viktiga arbete som pågår idag bland annat med framtagande av hemlöshetsstrategi. Dessutom är förvaltningen koordinator och nämnden är bidragsgivare till utomstående organisationer. I svaret framgår att förvaltningen idag inte har uppdraget att ha ett övergripande ansvar för stadsdelarnas lokala handlingsplaner och att de heller inte känner till om alla stadsdelar har sådana planer. Förvaltningen uttalar att de kan se behov av att arbetet samordnas.

Ett viktigt steg för mer omfattande samordning är det arbete som nu pågår med att ta fram hemlöshetsstrategin. Strategier är till för att genomföras. I det skedet borde en hemlöshetssamordnare med övergripande samordningsansvar för allt hemlöshets-arbete i staden, oavsett vem som utför arbetet, vara en viktig pusselbit.

§10 Byggande av bostäder enligt SoL och LSS

Svar på remiss av motion (2013:25) av Karin Rågsjö ( V)

Dnr 1.6-142/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Motionären anser att byggandet av bostäder med särskild service måste öka samt att organisationen och processen måste kvalitetssäkras i alla led. Oklarheter i ansvar, ersättningsnivåer samt stadsdelsförvaltningarnas incitament för utbyggnad utöver egna behov behöver utredas.

Ett arbete pågår med kartläggningar av behov hos olika målgrupper och en modell för behovsbedömningar tas fram. Förvaltningen har sammanställt samtliga bostadsprojekt i en lista och planering av särskilda boenden görs i de olika projekten i samverkan med stadsdelsförvaltningar. En utbyggnadsplan för kommande femårsperiod ska redovisas under 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden ställer sig bakom motionen.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Motionen behandlar en väl bekant brist på bostäder för människor med särskilda behov av stöd i sitt boende. Behov som har stöd i lagstiftningen enligt SoL och LSS. Kommunfullmäktige har ambitionen att 5 procent av bostäder för personer med funktionsnedsättning ska planeras in i större stadsutvecklingsområden. Den ambitionen nås inte på långa vägar.

Processen för att få fram nya bostäder fungerar inte och stadsdelsnämnderna planerar inte i tillräckligt hög omfattning för nya boenden, förmodligen beroende bl.a. på att man ser nya bostäder som en ekonomisk belastning. Att stadsdelsnämnderna inte planerar för andra än de som bor i den egna stadsdelen är förståeligt. Det förefaller orealistiskt att de skulle orka med något annat. I dag får vi nog vara nöjda med om de försöker få fram boenden för den egna stadsdelens behov.

Som komplement bör det finnas en central planering för specialbostäder över hela staden, särskilt i de stadsdelar som har stor nybebyggelse. De uppgifter som framkommer i motionen om att i t.ex. Nordvästra Kungsholmen är andelen omsorgsbostäder 0,5 procent och att det i den stora blivande stadsdelen Hagastaden planeras för 1,3 - 1,5 procent är skrämmande.

Hur kan vår stad Stockholm nöja sig med att erbjuda personer med speciella behov för att kunna bo, så dåliga möjligheter till boende? Det förefaller som om marknaden har fått för mycket att säga till om i sammanhanget. Kommunfullmäktiges ambition om att avdela 5 procent bostäder till personer med funktionsnedsättning, måste naturligtvis kunna förverkligas om vi anser att det är nödvändigt av humana skäl.

§11 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-216/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen med förslag på bl.a. reviderad upphandlingspolicy. Förslaget på revidering innebär att man i upphandlingspolicyn inarbetar innovation vid upphandling samt krav på samhällsansvar vid upphandling. Förslaget innebär vidare att det i upphandlings-policyn erinras om stadens riktlinjer för mutor och jäv samt att det görs en redaktionell uppdatering av policytexten.

Förvaltningen tillstyrker i sin helhet stadsledningskontorets förslag på reviderad upphandlingspolicy.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande.

2. Socialnämnden föreslår att upphandlingspolicyn kompletteras med att sociala krav enligt konceptet ”Vita jobb” modellen ska ställas vid all upphandling.

3. Nämnden anför därefter följande.

Sverige är att av de länder inom EU som är sämst när det gäller att skydda arbetstagarnas sociala villkor vid offentlig upphandling. Vi föreslår därför att den upphandlingsmodell som kallas ”Vita jobb” inkluderas i upphandlingspolicyn. Det är en modell som mycket väl kan användas i Stockholm.

”Vita jobb” kräver som särskilt villkor i upphandlingsavtalet en viss standard på de sociala villkor som det upphandlande företaget ska tillämpa för de anställda och detta gäller även underleverantörer. Detta är minimikrav som enligt EU-rätten och upphandlingslagstiftningen är möjliga att kräva som tillkommande villkor vid offentlig upphandling. Genom upphandlingsavtalet tillförsäkras arbetstagarna det skydd för sociala villkor som är möjligt inom ramen för gällande lagstiftning.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens yttrande som svar på remissen.

2. Därutöver tillägger nämnden följande.

Upphandlingsinstrumentet är viktigt, och det kan användas betydligt mer aktivt än vad som oftast görs. Det behövs både spetskompetens och innovativt tänkande bland de som upphandlar för att upphandlingar ska ge det mervärde som det kan finnas potential för.

Kraven på samhällsansvar är egentligen ganska grundläggande och bör vara en självklarhet med tanke på de konventioner Sverige skrivit under i olika sammanhang. Inte desto mindre kan det vara bra att tillföra som särskilda kontraktsvillkor. Vi anser att miljökriterier också ska innefattas i rubriken samhällsansvar, och därmed vara ett krav som ska ställas, inte enbart krav som får ställas.

Vi anser också att staden snarast bör återkomma med fördjupade riktlinjer om hur miljökriterier kan ställas. Det gäller även sociala krav. Vi kan konstatera att Sverige haft en mycket mer försiktig hållning än många andra länder där man sedan länge t.ex. ställt krav på anställning av visst antal personer med funktionsnedsättning för att få delta i upphandling. Det finns många myter om vilka krav man kan ställa i en upphandling. Dessa behöver slås hål på och goda exempel spridas, vilket staden bör ta initiativ till. Det kommer också behövas när det gäller exempel på innovations-upphandling, som kan spela en stor roll inom det sociala området. Förutsatt att det används på ett bra sätt.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att det är viktigt att alla parter i samhället hjälps åt att ta ett samhällsansvar. Genom att inarbeta innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingspolicy tydliggör vi att staden tycker att båda delar är prioriterat. Stockholm kommer därmed att vara en förebild som kan inspirera såväl andra kom-muner som näringslivet i stort gällande att ställa sociala krav vid offentliga upphandlingar.

För Alliansen i Stockholms stad är det viktigt att värna om stockholmarnas valfrihet. Ambitionen är att det ska finnas en mångfald av aktörer att välja bland, såväl större väletablerade aktörer som små aktörer. Kvalitet och kompetens ska vara det centrala i stadens upphandlingar. Valfrihetssystem och samhällsansvar är viktiga delar i stadens upphandlingar och ska utformas på sådant sätt att ingen aktör utestängs eller orimliga krav formuleras.

Nya produkter och lösningar kan bidra till kvalitetshöjande effekter inom stadens verksamheter. Genom att utarbeta upphandlingar så att innovationer inte utestängs eller missgynnas vid offentliga upphandlingar kan vi på sikt stärka de samhällsekonomiska effekterna.

§12 Om generösare bedömning av skälig boendekostnad

Svar på remiss av motion av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 1.6-212/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen beskrivs att Stockholms stad blir allt mer segregerad och att en av de viktigaste frågorna är att kraftfullt arbeta för att personer med låga inkomster ska kunna bo i alla stadsdelar. Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) föreslår därför att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd som innebär att normen för skälig boendekostnad räknas upp.

Förvaltningen skriver i sitt svar att Försäkringskassans föreskrift som berör genomsnittlig och högsta godtagbar boendekostnad uppdateras årligen och att summorna varierar beroende på ort. För socialtjänstens del är nivåerna vägledande och undantag kan göras. Om en sökande inte kan få ett boende som ligger på en rimlig kostnadsnivå görs en planering för att på sikt minska boendekostnaderna, då höga boendekostnader i många fall är ett hinder för att kunna bli självförsörjande. Med anledning av ovanstående ser förvaltningen inte att det finns skäl att ändra skrivningarna i riktlinjerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Stockholm blir en alltmer segregerad stad. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att människor med låga inkomster ska kunna bo i alla delar av staden. Det får inte bli så att segregationen ökar än mer och att människor med låga inkomster tvingas allt längre ut. Eller tvingas bo kvar långa tider i tillfälligt boende. Därför anser vi att våra förslag i motionen ska bifallas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Intentionerna i motionen är goda och Miljöpartiet anser att det behövs en fördjupad analys av situationen i dag för att få ett bättre underlag. Hur vanligt förekommande är det att personer beroende av försörjningsstöd har hyror som ligger över vad som anses vara skälig boendekostnad? Det behöver också undersökas vad staden eventuellt har att vinna på generösare bedömningar av skälig boendekostnad, till exempel genom förhindrande av vräkning som annars i värsta fall kan bli en följd.

Barnperspektivet ska väga tungt, barns bästa ska komma i första rummet enligt Barnkonventionen och barn har rätt att komma till tals i beslut som rör dem

§13 Årsrapport för socialnämnden 2012

Yttrande över stadsrevisionens rapport

Dnr 1.6-194/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.

Sammanfattningsvis har stadsrevisionen lämnat följande utlåtande avseende socialnämndens verksamhet 2011:

·Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.

·Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

·Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

De ökade medel som Miljöpartiet avsätter i sin budget skulle avspegla sig i det sociala arbete som sker sammantaget i staden och alla dess verksamheter. Att socialsekreterare skulle ha mer tid skulle till exempel öka kvaliteten i det sociala arbetet. Att uppföljningar av avtalen och att personer med funktionsnedsättning verkligen får de insatser och det bistånd de har rätt till är högst angeläget. Det är också anmärkningsvärt att dagliga verksamheter uppenbarligen inte erbjuder måltider i enlighet med kravet i avtalet. Måltider är lätta och konkreta att kolla upp. Värre är det med annat, vilket säger något om hur stora behoven av uppföljning är.

§14 Månadsrapport för maj 2013

Dnr 2.1-650/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2013.

Ärendet

Nämndens budget prognostiseras att vara i balans 2013. Den största befarade avvikelsen är kostnaderna för evakueringen av Kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 4,0 mnkr. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,8 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 juni 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Lägesrapport Dur FH för barn, ungdomar och vuxna

Dnr 3.1-253/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendet

Utredningsinstrumentet DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) har sedan 2008 utvecklats i två versioner för verksamhetsområdet funktionsnedsättning. En version är för ärenden som rör vuxna, som infördes 2009, och en är för barn- och ungdoms-ärenden, som infördes 2012.

Syftet med DUR är att åstadkomma enhetliga utredningar i staden, öka rättssäkerheten för den enskilde, underlätta uppföljning av insatser och underlätta för nya handläggare att sätta sig in i arbetet. I framtagandet av barnversionen var också stärkandet av barnperspektivet i handläggningen en viktig del.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2011.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 FUT V – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Dnr 3.1-701/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I rapporten redovisas socialnämndens arbete med att samordna och fortsatt utveckla arbetet för att förebygga och åtgärda felaktiga utbetalningar. I rapporten presenteras även stadsövergripande statistik för 2012 och en jämförelse mellan åren 2009-2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2012

Dnr 3.1.-233/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialnämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för socialtjänsten i Stockholms stad. Detta innebär bland annat att nämnden har i uppgift att följa upp att verksamheten bedrivs utifrån likställighet, rättssäkerhet och med god kvalitet för medborgarna. En ”socialtjänstrapport” har gjorts för fjärde året i rad i syfte att ge en samlad bild av läget inom delar av stadens socialtjänst. Strategiska enheten vid förvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och annan relevant information för att belysa följande verksamhetsområden: ekonomiskt bistånd, barn och ungdom, funktionshinder, socialpsykiatri, missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer. Uppgifterna är hämtade ur stadens befintliga verksamhetssystem om inte annat anges.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstens rapport möjliggör förbättringar inför framtiden. Där det finns siffror som sticker ut eller saker som inte har fungerat har vi möjlighet att åtgärda dem.

Vad gäller anmälningar av barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har det ökat. Vad beror ökningen på? I statistiken kan man också se att vissa stadsdelar sticker ut, finns det särskilda åtgärdsplaner för dessa i form av extra satsningar eller resurser?

Målgruppen för socialpsykiatrin omfattar människor upp till 65 år, dvs. tills de blir pensionärer, då de förutsätts kunna övergå till äldreomsorgen. Det är svårt att se att någon som har behövt och haft nytta av de särskilda insatser socialpsykiatrin kan ge, över en dag skulle kunna klara sig utan dem. Vi antar att avgränsningen har gjorts av kostnadsskäl. Med tanke på att den ”nya” pensionsåldern är 67 år, föreslår vi att socialpsykiatrins målgrupp åtminstone följer med denna utveckling och ändras till och med 66 år.

§18 Slutrapport om uppdraget rörande stadsdelsförvaltningarnas arbets-marknadsinsatser

Dnr 3.2-287/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I budget 2012 fick socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att utvärdera arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls av stadsdels-förvaltningarna och utveckla insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget har ingått som ett block i ett större arbete tillsammans med ”En väg in” och utvecklingen av gemensamma bedömningsinstrument. En arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare från stadsdelsförvaltningarna och jobbtorgen har behandlat frågor som beskrivning av målgrupp, inventering av och förslag till utveckling av insatser, uppföljning och samverkan. Resultatet har sammanställts i rapporten ” Slutrapport, stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser 2012 – 2013”.

Arbetsgruppen konstaterar att det bedrivs bra lokala arbetsmarknadsverksamheter, men konstaterar samtidigt att gränsdragningen mellan stadsdelsnämndernas insatser och de insatser som bedrivs inom Jobbtorg Stockholm för målgruppen inom Jobbtorg Resurs är oklar och att några tydliga skillnader i målgrupperna inte går att identifiera.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna rapporten,

2. i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla ett system för att följa upp arbetsmarknadsinsatserna i stadsdelarna,

3. i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla matchande insatser i enlighet med de behov som framkommer i rapporten,

4. ta initiativ till att Stockholms stad tillsammans med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet inrättar startcentraler i syfte att unga lättare ska komma i arbete,

5. fördubbla verksamheten med personliga ombud i staden.

Rapporten visar på flera allvarliga brister när det gäller arbetsmarknadsinsatserna som tillhandahålls av stadsdelsförvaltningarna. Det måste bli möjligt att följa upp och utvärdera de insatser som görs, ett system för detta ska tas fram i samarbete mellan berörda nämnder.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska inrätta startcentraler som kan ta vara på kommunernas engagemang och kunskaper. Runt 90 procent av Sveriges kommuner gör någon sorts insats för att få unga i jobb. Men det är idag Arbetsförmedlingen som har pengarna och ansvaret. Startcentraler ska drivas av kommunerna i samarbete med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Liknande verksamhet finns i till exempel i Östersund, Trelleborg och Södertälje.

Arbetsmarknadsinsatser ska vara utformade så att den enskilde hittar sin kortaste väg till självförsörjning via arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. För att öka tillgängligheten, den demokratiska förankringen och möta de skilda behov som finns i olika områden ska arbetsmarknadsinsatserna organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, även om flera stadsdelsnämnder ibland går samman och driver verksamheterna.

Rapporten pekar på behovet av fler matchande insatser, t.ex. uppsökande arbete för unga med psykisk ohälsa, olika hälsoaktiviteter och möjligheter att kombinera kultur med rehabilitering. Här behöver en utveckling ske i samarbete mellan socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna. Verksamheten med personliga ombud ska kraftigt utökas, Miljöpartiet har tidigare föreslagit en fördubbling av antalet personliga ombud i staden.

§19 Delrapport och förslag på fortsatt inriktning för Bostad först i Stockholms stad

Dnr 3.2-0478/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporterna.

2. Socialnämnden förlänger överenskommelsen med Stockholms stadsmission från 1 september 2013 till 28 februari 2014.

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Stockholms läns landsting och Stockholms Stadsmission utveckla modellen för stöd i Bostad först i enlighet med den inriktning som föreslås i detta tjänsteutlåtande

4. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

Ärendet

År 2009 beslutades att Bostad först skulle provas i Stockholms stad och dåvarande socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fick i budget för 2010 uppdraget att leda ett projekt med syfte att utforma en Bostad först modell för staden, med en boendelösning där hemlösa personer direkt erbjuds permanent boende i egen lägenhet. I ärendet presenteras utvärderarnas delrapport samt en uppföljningsrapport från projektledningen.

Utvärderarnas delrapport pekar på att Bostad först i Stockholms stad har varit framgångsrikt när det gäller det primära målet att uppnå stabilt normaliserat boende för de som fått insatsen. Även projektet uppföljning pekar på positiva resultat vad gäller kvarboende. Uppföljningen visar också positiva effekter när det gäller kostnaderna.

Förvaltningen föreslår att projektet förlängs i nuvarande form t.o.m. 28 februari 2014 för att arbeta fram formerna för vidareutvecklingen av modellen enligt inriktningen som föreslås i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar delvis enligt socialförvaltningens förslag.

2. Socialnämnden beslutar att införa principen om Bostad först i större skala.

3. I övrigt anför nämnden följande.

Bostad först är en viktig princip, som det finns gott forskningsstöd för och som Miljöpartiet anser ska råda i Stockholms stad. En fast bostad är, likt mat och kläder, en mänsklig rättighet.

För att erbjuda en väg in till fast bostad för personer som idag inte släpps in på bostadsmarknaden, till exempel på grund av tidigare hyresskuldbetalningsanmärkning eller vräkning, ska Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) starta en ny verksamhet med fasta kontrakt. De allmännyttiga bostadsbolagen ska årligen överlämna ett fast antal lägenheter för förvaltning till SHIS Bostäder.

För dem med en bakgrundsproblematik; till exempel missbruks- eller psykiska problem, är det viktigt med att stödinsatserna runt personen tydliggörs. Innan en lägenhet överlåts, genom Bostad Först eller som försökslägenhet, ska det upprättas en bindande överenskommelse om vilken myndighet eller organisation som ska göra vad när det inte fungerar. Där ska det tydligt anges vad som händer om problem uppstår, exempelvis som en konsekvens av ett återfall i missbruk eller en psykos som leder till störningar. Då ska det finnas ett bindande kontrakt mellan hyresgästen, hyresvärden, socialtjänsten, psykiatri och eventuell frivilligorganisation, om att hyresgästen är garanterad insats från detta nätverk.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Bostad först vänder sig till en målgrupp som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Projektet visar på goda resultat där det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för ett stabilt och långsiktigt boende. På längre sikt är målet också att initiera och stödja rehabilitering och möjligheter till sysselsättning med mera.

Vi ser fortsatt positivt på en vidareutveckling av projektet. Det viktigt att en utveckling sker format efter den kunskap och erfarenhet som staden har för ett fortsatt lyckat resultat, både i form av de lyckade insatserna men även i de utmaningar vi ser. Att exempelvis öka samverkan med hälso- och sjukvården är en god väg för att stärka arbetet med att minska missbruk bland boende.

Som en storstad har Stockholms stad en möjlighet, och en utmaning i, att arbeta med olika insatser för att minska och förebygga, hemlöshet. Det finns inte en enkel lösning, eller en modell som passar alla som idag är i, eller riskerar, hemlöshet. Bostad Först kan vara en av flera framgångsrika metoder som kan vända sig till dem som står längst ifrån bostadsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att alltid kunna vara flexibel och ta hänsyn till individuella förutsättningar i mottagandet av klienter

Det är viktigt att staden fortsätter arbeta genom olika former av insatser samt att stöd och hjälp även fortsättningsvis ges beroende på individens behov och förutsättningar. Vi välkomnar nu att landstinget kommer in på ett tydligare sätt och att vi stärker kompetensen kring boendestödet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vänsterpartiet instämmer helt i de fackliga organisationernas synpunkter enligt följande:

Bostad Först har varit mycket i fokus. Samtidigt finns i Stockholm ett stort antal klienter som bor i försöks- och träningslägenheter, en verksamhet som inte får samma uppmärksamhet som Bostad Först, trots att dessa kommer betydligt fler människor tillgodo och dessutom har mycket goda resultat. Exempelvis har enbart Enheten för Hemlösa stadigt ett hundratal klienter boende i försökslägenhet med bara en handfull avhysningar per år. Bostad Först-projektet får inte innebära att denna framgångsrika verksamhet sätts på undantag och får färre lägenheter. Försöks- och träningslägenheter har förvisso en annan målgrupp som är i bättre skick, men skillnaden är inte lätt att se för allmänheten.

Det framgår tydligt av delrapporten att Bostad Först inte räcker som insats. För att uppnå långsiktigt bättre levnadsförhållanden krävs också andra insatser. Det räcker inte med en bostad.

§20 Förslag till fördelning av FoU-medel

Dnr 3.2-276/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att fördela FoU-medel enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde 27 november 2012 antogs stadens FoU-plan (Dnr 3.2-0582/2012). I planen angavs att 3 mnkr skulle avsättas för lokalt utvecklingsarbete 2013. I detta ärende föreslås fördelning av totalt 2567 500 kr av stadens FoU-medel till lokala utvecklingsprojekt och MUST (Mutual Study Visits).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad

Dnr 3.1-285/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner anvisningar för arbete med hiv/STI i Stockholms stad.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Anvisningarna är ett komplement till övriga styrande dokument som finns på nationell och regional nivå vars syfte är att minska spridningen av hiv/STI (sexuellt överförbara smittsamma sjukdomar).

Till grund för stadens arbete med anvisningarna för hiv/STI-prevention finns regeringens proposition 2005/06:60, ”Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar” och Stockholms läns landstings ”Handlingsprogram STI/ hivprevention” samt dokumentet ”Sexuell hälsa i Stockholms län”.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm

Dnr 5.0-191/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beviljar Convictus Bryggan Hjorthagen 490 000 kr i bidrag för helgöppen verksamhet under perioden 2013-07-01-2013-12-31.

2. Socialnämnden beviljar Frälsningsarmén 200 000 kr i bidrag för projektet ”Akutboende för EU-medborgare” för perioden 2013-05-06 – 2013-10-27.

3. Socialnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Inför vintern 2012/2013 beslutade socialnämnden om ett antal tillfälliga åtgärder inriktade på gruppen EU- och tredjelandsmedborgare med varaktig bosättning i annat EU-land, som besöker dagverksamheter för hemlösa. Beslutet omfattade bidrag till de ideellt drivna verksamheterna Crossroads och Vinternatt samt en förstärkning av socialförvaltningens uppsökarenhet.

Under perioden uppskattas det ha varit över 2000 EU- och tredjelandsmedborgare med varaktig bosättning i annat EU-land som har varit i kontakt med verksamheter som helt eller delvis är finansierade av socialnämnden. Vinterns insatser har inneburit att personer som har sökt kontakt med socialtjänsten, och som inte har ordnat boende och därmed riskerar att sova ute i kylan, har fått nattlogi. Totalt är det cirka 700 utländska medborgare som under perioden november till och med april har fått nattlogi finansierat av socialnämnden. Månadskostnaden för insatserna beräknas till cirka 1 mnkr, exklusive förvaltningens personalkostnader. Boendekostnad per person har varierat mellan 545 och 72500 kr.

Projekt Vinternatt har gett flera erfarenheter som är viktiga att ta tillvara inför ett eventuellt nytt genomförande av insatsen, exempelvis vad gäller att definiera mål, målgrupp och insats. Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja Frälsningsarmén ett bidrag om 200000 kr under sommaren för att vidareutveckla arbetsmetoderna till målgruppen i syfte att minska antalet som är i behov av tillfälligt boende. Förvaltningen föreslår även att Convictus beviljas ett extra bidrag om 490000 kr för helgöppen verksamhet fortsatt under år 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser positivt på att socialnämnden har fattat beslut om att fortsätta stödja den akuta verksamheten för hemlösa EU-medborgare under sommaren. Det är bra att Frälsningsarméns ansökan beviljas för ”Akutboende för EU-medborgare” mellan maj månad och fram till oktober månad. Samtidigt vidhåller vi den tidigare kritik vi har lyft fram, nämligen avsaknaden av kontinuitet i verksamheten. Att läget för EU-medborgarna som befinner sig i Sverige är akut är en sak, det betyder inte att de som arbetar med verksamheterna inte kan få mer långsiktiga besked. Den här typen av verksamhet kan planeras med lite mer långsiktighet än ett par månader i taget. Inte minst inför den kommande vintern.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet välkomnar att resurser avsätts för helgöppen verksamhet på Convictus Bryggan i Hjorthagen och Frälsningsarméns projekt Akutboende för EU-medborgare.

Att staden medverkat både i Vinternatt och Crossroads är bra och viktigt. Förutom de insatser för enskilda som detta medfört har staden också fått ökad kunskap och fått upp ett väl fungerande samarbete med de frivilligorganisationer som drivit verksamheten och funnits på plats.

Vi är dock bekymrade över den utsortering av människor som med nödvändighet kommer att ske när reglerna ska ändras inför kommande period.

Vi välkomnar det initiativ alliansen tagit till en EU-konferens i höst där romernas situation kommer upp. Stockholm bör utifrån sin erfarenhet både av Crossroads och Convictus vara aktiva och ta initiativ dels till att liknande projekt startas i flera länder. Men dels också till särskilda projekt för romer, både när det gäller humanitära insatser, men också för att skaffa jobb. För detta behövs särskilda medel och innovativt tänkande. Med tanke på den diskriminering som romer utsätts för är detta en viktig och EU-gemensam angelägenhet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vänsterpartiet instämmer helt i de fackliga organisationernas synpunkter enligt följande:

De grupper som berörs har egentligen inte rätt till bistånd från socialtjänsten då de inte har rätt att vistas i Sverige utan att ha sin försörjning ordnad. Samtidigt har socialtjänsten ”det yttersta ansvaret” för att de inte far illa. Det är främst socialtjänstens uppsökarenhet som kommer i kontakt med dem, men även socialtjänstens myndighetsutövning (främst socialjouren) och andra kommer i kontakt med dem och får ofta svåra avvägningar att göra. Vi efterlyser riktlinjer. Var går gränsen för vad som är ”yttersta ansvaret”? Enkel resa tillbaka till hemlandet är huvudprincipen, men sanningen är att många stannar kvar i Sverige (ofta på grund av att situationen i hemlandet är ännu sämre) och/eller återvänder till Sverige upprepade gånger.

Det är ett politiskt ansvar att bestämma var ribban ligger och att anvisa resurser för att täcka behoven. Det är inte rimligt att överlämna ansvaret för denna gränsdragning på socialtjänstens fotfolk och på frivilligorganisationerna (vars verksamhet för övrigt bekostas av socialtjänsten). Inte heller är det rimligt att socialtjänsten ska klara ett utvidgat ansvar även för de berörda grupperna inom befintliga budgetramar.

§23 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse 2013

Dnr 2.9-302/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner att Uppsökarenheten för vuxna, Kruton skyddat boende & öppenvårdsinsatser, BAS & Stockholms ungdomstjänst, Resurscentrum för adopterade och deras familjer, Bandhagshemmen och Lönnen deltar i kvalitetsutmärkelsen.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Den 26 november 2013 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Stockholms stad delar ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskola, skola, äldreomsorg, annan vård och omsorg samt andra verksamheter. Respektive nämnd ska godkänna att en enhet deltar i kvalitetsutmärkelsen.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner att Uppsökarenheten för vuxna, Kruton skyddat boende & öppenvårdsinsatser, BAS & Stockholms ungdomstjänst, Resurscentrum för adopterade och deras familjer, Bandhagshemmen och Lönnen deltar i kvalitetsutmärkelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Anmälan om ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för utbildning i datakunskap och sociala medier för personal och ensamkommande ungdomar

Dnr 1.7-277/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

De ensamkommande ungdomar, som fått permanent uppehållstillstånd (Put) och som bor på socialförvaltningens boenden, behöver utökade kunskaper om hur sociala medier fungerar och hur de kan använda internet för sina studier. Personalen behöver utbildas för att kunna handleda de för tillfället aktuella ungdomarna och undervisa de ungdomar som i framtiden kommer att skrivas in på boendena. Många skolor använder datorer i undervisningen och eleverna uppmanas att själva söka information på internet. För att stödja ungdomarna i detta planeras ett utbildningsprojekt i datakunskap och sociala medier för både ungdomar och personal. Projektet kommer att pågå under höstterminen 2013 och vårterminen 2014.

Kostnaden för satsningen är 426250 kr. 292500 kr av kostnaden kommer att täckas med medel från verksamheternas budgetar och resterande 133750 kr söks från Länsstyrelsen i Stockholms län s.k. § 37a-medel (insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen 2010:1122). Ca 70 ungdomar och 30 personal kommer att få utbildning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 maj 2013.

§25 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 21 maj 2013 justerat 27 maj 2013.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 4 juni 2013 justerat 4 juni 2013.

Protokoll från individutskottets sammanträde 17 maj 2013 justerat 28 maj 2013.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 23 maj 2013 justerat 29 maj 2013.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Allmänna ärenden med dnr 2.1-279/2013.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 7 maj 2013 till 28 maj 2013.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 5 juni 2013 justerat 7 juni 2013.

§26 Nämndens frågor

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) tackade nämnden och förvaltningen för vårteminens arbete och önskade alla en härlig sommar.

___________________________