Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

* Arja Kallo, tf förbundsdirektör för Samordningsförbundet Stockholms stad informerar om finansiell samordning (FINSAM) mellan Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Tillfälliga asylboenden, motion (2016:12). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Rapport om utveckling av hemtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-196/2016
Paragrafen justeras omedelbart

Övriga beslutsärenden

7 Månadsrapport för maj 2016

Dnr 1.3.1-812/2015
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande över revisorernas årsrapport för 2015

9 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning

10 Revidering av reglemente för socialnämnden

11 Lägesrapport om projektet Stella - det tredelade föräldraskapet

13 Projekt Bygg din framtid - ansökan om bidrag från Spånga Blåbandsförening

14 Överenskommelse om förvaltning av föräldrastödsprogrammen ABC, Komet och Tryggare barn

16 Fördelning av stimulansmedel till ungdomsmottagningar 2016

17 Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Dnr 1.5.4-274/2016
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015

19 Årsrapport personligt ombud 2015

20 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015

21 Helhetssyn och tillgänglighet vid komplexa ärenden. Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport 14

22 Utredning av huvudmannaskap för Relationsvåldscentrum Sydost samt behov av stadsövergripande verksamhet för våldsutövare

23 Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa

24 Förslag till Program för stöd till anhöriga 2017-2020

Anmälningsärenden

25 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

26 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Tillfälliga asylboenden, motion (2016:12) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-148/2016

§6 Rapport om utveckling av hemtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-196/2016

§7 Månadsrapport för maj 2016 Dnr 1.3.1-812/2015

§8 Yttrande över revisorernas årsrapport för 2015 Dnr 1.6.1-239/2016

§9 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.2-269/2016

§10 Revidering av reglemente för socialnämnden Dnr 1.2.1-295/2016

§11 Lägesrapport om projektet Stella - det tredelade föräldraskapet Dnr 3.2.2-871/2015

§13 Projekt Bygg din framtid - ansökan om bidrag från Spånga Blåbandsförening Dnr 8.1.1-809/2015

§14 Överenskommelse om förvaltning av föräldrastödsprogrammen ABC, Komet och Tryggare barn Dnr 2.11.6-1016/2015

§16 Fördelning av stimulansmedel till ungdomsmottagningar 2016 Dnr 3.1.5-177/2016

§17 Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning Dnr 1.5.4-274/2016

§18 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015 Dnr 3.1.2-141/2016

§19 Årsrapport personligt ombud 2015 Dnr 3.1.3-276/2016

§20 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015 Dnr 3.1.2-254/2016

§21 Helhetssyn och tillgänglighet vid komplexa ärenden Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport 14 Dnr 3.4.2-1035/2015

§22 Utredning av huvudmannaskap för Relationsvåldscentrum Sydost samt behov av stadsövergripande verksamhet för våldsutövare Dnr 3.1.2-960/2015

§23 Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa Dnr 3.1.2-585/2015

§24 Förslag till Program för stöd till anhöriga 2017-2020 Dnr 3.1.1-244/2016

§25 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.