Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-03-19

Sammanträde 2019-03-19

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/286

Dnr 1.7.1-94/2019
(Omedelbar justering)

6 Tydligare ansvar och regler för läkemedel (Slutbetänkandet SOU 2018:89) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-58/2019
(Omedelbar justering)

7 Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel med pengar - Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion om Ett Stockholm i arbete - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1535

9 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 278-19)

10 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 758/19)

11 Yttrande om förslag till revidering av samverkansavtal mellan Micasa och stadens nämnder - Svar på remiss till kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

12 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården

13 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

14 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer

15 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2018

16 Månadsrapport för februari 2019

17 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhetårsrapport 2018

18 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Anmälningsärenden

19 Rapport Äldre i hemlöshet 2018

20 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm, beslut från IVO, 2019-02-15

21 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

23 Funktionshinderrådets protokoll

24 Förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

25 Övriga frågor

Sekretessärende

26 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (2001:453), SoL

Dnr 2.11.3-648-658/2018

Frågor ställs till sekreteraren Inga-Karin Mellberg,
e-post: inga-karin.mellberg@stockholm.se


§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Betänkandet Att förstå och bli förstådd ­ ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk Dnr 1.7.1.-94/2019

§6 Tydligare ansvar och regler för läkemedel (Slutbetänkande SOU 2018:89) Dnr 1.7.1-58/2019

§7 Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar -­ tilläggsöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län och region Stockholm. Dnr 1.7.1-30/2019

§8 Motion om Ett Stockholm i arbete Dnr 1.7.1-577/2018

§9 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 278-19) Dnr 1.6.1-49/2019

§10 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 758-19) Dnr 1.6.1-48/2019

§11 Yttrande om förslag till revidering av samverkansavtal mellan Micasa och stadens nämnder Dnr 1.7.1-43/2019

§12 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2019 Dnr 1.5.2.-60/2019

§13 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 2019 Dnr 1.5.2-59/2019

§14 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer Dnr 1.5.2-54/2019

§15 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2018 Dnr 3.1.1-72/2018

§16 Månadsrapport för februari 2019 Dnr 1.3.1-290/2018

§17 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet -­ årsrapport 2018 Dnr 2.11.6-25/2019

§18 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 2.11.6-25/2019

§19 Rapport Äldre i hemlöshet 2018 - anmälningsärende Dnr 1.7.2-95/2019

§20 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm, beslut från IVO 2019-02-15 - anmälningsärende Dnr 1.7.2-95/2019

§21 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

§22 Inkomna handlingar

§23 Funktionshinderrådets protokoll från sammanträde den 14 mars 2019

§24 Förvaltningsgruppens protokoll från sammanträde den 13 mars 2019

§26 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag (2008-962) om valfrihetssystem, (LOV) av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL Dnr 2.11.3-648-654/2018