Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Ökat stöd till anhöriga drabbade av dödsskjutningar i Stockholm, motion (Fi)

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1042
Dnr 1.7.1-451/2019

6 Ökat skydd mot våld för personer inom LSS, motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler, motion (V)

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1294
Dnr 1.7.1-547/2019

8 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

Svar till kommunstyrelsen KS 2019/1410
Dnr 1.7.1-510/2019 (omedelbar justering)

9 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

11 Tilldelning av trygghetspris 2019 och beslut om utdelning 2020

12 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2020

15 Uppföljning av konsekvenser av nya utskrivningsregler - Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – redovisning av budgetuppdrag

17 Ökad flexibilitet inom insatsen avlösarservice i hemmet för barn och vuxna

Med utgångspunkt i den nya modellen för ledsagning och ledsagarservice
Dnr 3.1.1-638/2019

18 Utreda om relationsvåldscentrum ska ta emot barn

Rapport från budgetuppdrag
Dnr. 3.1.1-651/2019

19 Insatser för äldre i utsatta livssituationer – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Sociala Missionen (omedelbar justering)

20 Vägledning för stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatsgrupper (målgruppen 19-29 år)

21 Allvarssamtal inom 48 timmar

Redogörelse för budgetuppdrag
Dnr 3.1.1-579/2019

22 Hur nås nyanlända och personer i utsatta områden av lättillgänglig och korrekt information om socialtjänsten? Redovisning av budgetuppdrag.

24 Delaktighet och självbestämmande – granskning av insatsen stödboende inom socialpsykiatrin

24:a Månadsrapport för november 2019

24:b Deltagande i BRIS internationella konferens för helplines

25 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll (utsänds senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2019-12-12 (utsändes senare)
C. Anmälan av tjänstemannabeslut
D. Anmälan av inkomna skrivelser
E. Anmälan av individutskottets sammanträde 2019-11-22
F. Anmälan av protokoll från tillståndsutskottets senaste sammanträde

Sekretess

27 Upphandlingsdokument – Upphandling av bemanningstjänster av hälso- och sjukvård utförda av sjuksköterskor (omedelbar justering)