Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-08-24

Sammanträde 2004-08-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet och gratulerade på nämndens vägnar ersättarna Jamie Bolling (mp) och Jackie Nylander (v) som båda gift sig under sommaren.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 30 augusti 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 22 juni 2004 hade justerats den 28 juni 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 19 augusti 2004 hade justerats den 20 augusti 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från individutskottets sammanträden den 17 juni samt 8 och 29 juli 2004 hade justerats den 20 juni, 12 juli och 2 augusti 2004.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 21 juni 2004 hade justerats den 28 juni 2004.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 22 juli 2004 hade justerats den 22 juli 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 24 februari 2004 beslutat om upphandling av utbildning i psykosocialt utrednings- och förändringsarbete.

Eddie Friberg, biträdande förvaltningschef, hade beslutat att Stig Hanno och Arion Chryssafis skulle delta i arbetsdagarna om ”Improving competence in exchange and implementation of good practices” den 8 – 9 juni 2004 i Bryssel och den 16 juni 2004 beslutat att Arion Cryssafis i tjänsten skulle delta i möte om folkhälsa i Southampton i Storbritannien den 12 – 13 juli 2004.

Rita Kahn, avdelningschef individorienterade verksamheter, hade den 4 juni 2004 beslutat om studieresa till Göteborg, Malmö och Köpenhamn den 7 – 11 juni 2004 för personal från Hvilans akut- och korttidsboende och att Ann Wilkens, socialsekreterare vid Procentrum, skulle beviljas att i tjänsten göra studiebesök på organisationen SAGE i San Fransisco, USA den 14 – 15 juni 2004 (SAGE är en organisation som arbetar med köpare av sexuella tjänster ) samt den 18 juni 2004 beslutat att Agneta Borg, enhetschef vid Uppsökar-enheten, den 21 – 24 juni 2004 i tjänsten skulle delta i en konferens om trafficking i Kiev, Ukraina.

Peter Carlsten, enhetschef Precens, hade den 18 maj 2004 anställt projektledare Torbjörn Dahlgren och den 21 juni 2004 anställt psykolog Anna Mautner.

Stig Hanno, enhetschef Europaforum Stockholm, hade den 18 maj 2004 projektanställt Helena Andersson.

Ann Hilmersson, chef för Tillståndsenheten, hade beslutat om utrednings- och statistikkontorets undersökning ”Kunderna om Tillståndsenhetens arbete år 2003” till en kostnad av 97 464 kr.

Karin Melin, chef för IT-enheten, hade den 28 maj 2004 beslutat om uppgrade-

ring av journalföringssystemet till en kostnad av 136 000 kr.

Maj-Stina Samuelsson, enhetschef Socialjouren, hade den 15 april 2004 anställt socialsekreterare Linn Mattsson.

Rose-Marie Davidsson, institutionschef Östagården, hade den 29 maj 2004 anställt behandlingsassistent Inger Ingstedt.

Sölvie Eriksson, vik verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 4 juni 2004 anställt behandlingsassistent Annika Hultman.

Elizabeth Hjälmarstedt, institutionschef Krukis/Örnsbeg, hade den 1 april 2004 anställt behandlingsassistent Mika Olson Mcintosh.

Ingrid Kirbe, verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 5 maj 2004 anställt bitr. verksamhetsledare Owe Örnebjär.

Britt Larsson, institutionschef Västberga, hade den 29 oktober 2003 sagt upp kontrakt på försökslägenhet på Bjällervägen 35 i Hägersten från och med den 1 november 2003 – kontraktet har överförts på Hägerstens stadsdelsförvaltning och sagt upp kontrakt på försökslägenhet på Brunskogsbacken 12 i Farsta från och med den 2 februari 2004, den 3 juni 2004 anställt behandlingsassistent Reza Taghaboni samt den 9 juni 2004 hyrt försökslägenhet på Skidvägen 14 i Hägersten från och med den 1 juli 2004.

Hillevi Leidén, institutionschef Ankaret, hade den 15 juni 2004 sagt upp kontrakt på försökslägenhet på Nitvägen 25 i Hägersten från och med den 1 juli 2004 – kontraktet har överförts till klient.

Jan Linderhielm, institutionschef Lönnen, hade den 1 juni 2004 anställt kokerska Åsa Wallsten och den 1 juli 2004 sagt upp kontrakt på försöks-

lägenhet på Sjöskumsvägen 18 i Hökarängen från och med den 1 augusti 2004 –kontraktet har överförts till klient.

Vera Rastenberger, institutionschef Drevvikshemmet, hade den 1 juni 2004 anställt behandlingsassistent Carina Johansson.

Christina Wiklander, institutionschef Bandhagshemmet, hade den 8 juni 2004 sagt upp kontrakt på träningslägenhet på Sulvägen 34 i Älvsjö från och med den 1 juni 2004 – kontraktet har överförts till Farsta stadsdelsförvaltning och den 14 juni 2004 hyrt träningslägenhet från och med den 1 augusti 2004 på Oppundavägen 24 i Svedmyra.

Jan-Olof Tilling, sektionschef Enheten för hemlösa, hade den 11 maj 2004 anställt socialsekreterare Winnie Njoki Mukaru.

Margareta Billegren, platschef START, hade den 22 juni 2004 anställt arbetsterapeut Lina Harsem och den 23 juni 2004 anställt arbetsterapeut Inger Kilegran.

Dan Bremberg, platschef START, hade den 16 juni 2004 anställt rehabledare Monica Sterin.

Siv Lavesson Shehirova, fondhandläggare personalavdelningen, hade den 18 mars 2004 beslutat om bidrag ur Andrew A. Nyströms stiftelse och den 2 juni 2004 beslutat om bidrag ur Evald Settergrens stiftelse.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Upphandling av korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse ”LSS-kollo”.

Dnr 432-451/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar anta Sociala missionens anbud i kategori A, Stiftelsen Barnens Dags anbud i kategori B1, B2, C, E1, E2 och F2, Lustigsgården AB:s anbud i kategori D, Stöd- och resursgruppen i Stockholm AB:s anbud i kategori F1 och kategori G.

2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att för nämndens räkning teckna ramavtalen och under avtalstiden besluta om och göra smärre justeringar i ramavtalen. Ramavtalen ska avse avtalsperioden 2005-02-01 – 2007-01-31. Socialtjänstnämnden ska ha möjlighet att därefter, på lika villkor, förlänga avtalen ett år i taget. Förlängning ska dock kunna ske högst tre gånger. Förlängning ska inte få avse avtalstid senare än 2010-01-31.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har sedan januari 2000 ansvar för att bedriva sommar- och lovverksamheter (LSS-kollo) för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten bedrivs både i egen regi och av privata utförare. De ramavtal som finns med tre privata utförare löper ut 2005-01-31 och en ny upphandling har genomförts.

Enligt förfrågningsunderlaget kunde anbud lämnas på LSS-insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS § 9.6 i form av lägervistelse för följande kategorier (LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

A: Lindrigt och måttligt utvecklingsstörda i åldrarna 7 – 15 år.

B1: Lindrigt och måttligt utvecklingsstörda i åldrarna 16 – 21 år.

B2: Lindrigt och måttligt utvecklingsstörda i åldrarna 16 – 21 år (antalet platser som ska tillhandahållas för avrop skiljer sig jämfört med kategori B1).

C: Lindrigt och måttligt utvecklingsstörda i åldrarna 22 – 65 år.

D: Utvecklingsstörda med stort omvårdnadsbehov i alla åldrar.

E1: Autism och autismliknande tillstånd i åldrarna 7 – 21 år.

E2: Autism och autismliknande tillstånd i åldrarna 7 – 21 år (antal platser som ska tillhandahållas för avrop skiljer sig jämfört med kategori E1).

F1: Aspergers syndrom i åldrarna 7 – 15 år.

F2: Aspergers syndrom i åldrarna 7 – 15 år (antal platser som ska tillhandahållas för avrop skiljer sig jämfört med kategori F1).

G: Aspergers syndrom i åldrarna 16 – 25 år.

Vid anbudstidens utgång hade sammanlagt 54 anbud lämnats av sammanlagt 10 olika företag. Av de anbud som uppfyllde samtliga i förfrågningsunderlaget angivna ska-krav är nedan angivna anbud i respektive kategori det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier.

Kategori A: Sociala missionens anbud.

Kategori B1, B2, C, E1, E2 och F2: Stiftelsen Barnens Dag.

Kategori D: Lustigsgården AB.

Kategori F1 och G: Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Kartläggning av missbrukssituationen i Stockholms stad våren 2004 - Bordlagt ärende

Dnr 402-332/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

2. Socialtjänstnämnden tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp i enlighet med vad som anförs nedan.

3. Socialtjänstnämnden utser en ledamot per parti till den parlamentariska arbetsgruppen.

4. Därutöver anförs följande;

Kartläggningen av missbrukssituationen visar att det finns mycket att göra när det gäller missbrukssituationen och arbetet med att minska missbruket i Stockholm. Förvaltningen ger i kartläggningen flera förslag till åtgärder. För att lättare kunna bedöma förslagen och utarbeta en strategi för missbruksarbetet i Stockholm tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp med en representant från varje parti i socialtjänstnämnden. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete senast till nämndens sammanträde i februari 2005.

Arbetsgruppen ska göra viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet och ta fram en långsiktig handlingsplan som vilar på de förslag som finns i ärendet. Arbetsgruppen ska stämma av mot kunskap och beprövad erfarenhet (dvs. under tiden ha kontakt med FoU-enheten, utomstående forskning, organisationer och medarbetare). Arbetsgruppen bör lämna ett enigt förslag till socialtjänstnämnden.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har fått i uppdrag att göra en kartläggning av missbrukssituationen i Stockholm som ska ligga till grund för en långsiktig plan för att förstärka missbrukarvården.

Socialtjänstnämnden godkände den 30 januari 2004 delrapporten ” Rapport om missbruksarbetet vid stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa.”

Den rapport som nu föreligger utgår från nationella, regionala och lokala styrdokument för missbrukarvården samt kartläggningar av missbrukssituationen på nationell nivå och i Stockholms stad. Därutöver har ett stort antal intervjuer genomförts med chefer vid socialtjänstförvaltningens verksamheter inom missbruks- och hemlöshetsområdet. Rapporten redovisar befintliga resurser inom staden och visar på områden som behöver utvecklas. Slutligen lämnas förslag till åtgärder för ett förbättra missbrukarvården inom Stockholms stad. I en särskild bilaga redovisas statistik över socialtjänstens kontakter med vuxna missbrukare under åren 1996-2002.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Kartläggningen av missbrukssituationen i Stockholm visar på en rad oroande tendenser, och ett stort behov av insatser mot missbruket. Redogörelsen över utvecklingen i de olika stadsdelarna visar på alarmerande tendenser till ökning av såväl alkohol- som narkotikamissbruk i vissa stadsdelar, Om den olika utvecklingen i olika stadsdelar beror på slumpmässiga faktorer eller är resultatet av en medveten strategi, är viktigt att undersöka för det fortsatta arbetet mot missbruk i Stockholm.

I Sverige dör varje år mellan 5.000 – 7.000 personer i alkoholrelaterade sjukdomar eller skador. Det är 10 gånger fler än trafikoffren och tyvärr ökar siffran varje år särskilt bland yngre svenskar. 200.000 barn lever med minst en alkoholiserad förälder. Våldet mot kvinnor och barn är så gott som alltid alkoholrelaterat.

Kartläggningen visar att Stockholm inte är något undantag. Enligt kartläggningen utgör alkohol det dominerade missbruket bland vuxna missbrukare, hemlösa och psykiskt störda. I storstaden, där det sociala nätverket inte alltid fungerar på samma sätt som på landsbygden, är det lättare att gömma ett missbruk.

Den alarmerande utvecklingen av missbruket behöver mötas med aktiva motåtgärder. En restriktiv alkoholpolitik, förebyggande arbete och folklig mobilisering är grundläggande faktorer när det gäller att bekämpa missbruk. Undersökningen pekar på vikten av en bra samverkan med frivilligorganisationer för en god vård av missbrukare. Vi vill även understryka behovet av ett bra samarbete mellan staden och det lokala föreningslivet, som ofta är en stark kraft mot missbruk, men som i dag ofta upplever en maktlöshet inför problemen.

Många av de förslag till åtgärder som presenteras har prövats i åratal inom missbruksvården men saknar effekt. Därför är det viktigt att staden följer kunskapsutvecklingen inom området och använder sig av de metoder som anses mest effektiva. Socialtjänstförvaltningens FoU-enhet har i dag uppgiften att följa och intensifiera kunskapsutvecklingen inom staden. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete med intensifierad forskning kring missbruksfrågor på nationell nivå. Det är viktigt att staden följer utvecklingen och utvecklar nya arbetsmetoder.

Oavsett hur bra stöd och samverkan staden kan få med föreningsliv och frivilligorganisationer, krävs också att polisen får de resurser som krävs för att kraftfullt kunna motverka missbruksrelaterad brottslighet som narkotikabrott, smuggling och langning av alkohol. Den ständiga polisbristen i Stockholm undergräver polisens möjligheter till en effektiv brottsbekämpning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är en förtjänstfull kartläggning som presenteras. Den alarmerade utveckling vi sett den senaste tiden behöver mötas med aktiva motåtgärder. Den skrämmande bild av den forsande alkoholfloden, inte minst bland ungdomar, visar att många tonåringar utvecklar alkoholism.

I Sverige dör varje år mellan 5.000 – 7.000 personer i alkoholrelaterade sjukdomar eller skador. Det är 10 gånger fler än trafikoffren och tyvärr ökar siffran varje år särskilt bland yngre svenskar. 200.000 barn lever med minst en alkoholiserad förälder. Våldet mot kvinnor och barn är så gott som alltid alkoholrelaterat.

Kartläggningen visar att Stockholm inte är något undantag. Enligt kartläggningen utgör alkohol det dominerade missbruket bland vuxna missbrukare, hemlösa och psykiskt störda.

I storstaden, där det sociala nätverket inte alltid fungerar på samma sätt som på landsbygden, är det lättare att gömma ett missbruk. En restriktiv alkoholpolitik, förebyggande arbete och folklig mobilisering är grundläggande faktorer när det gäller att bekämpa missbruk. Den ideella sektorn och de frivilliga organisationernas insatser är av avgörande betydelse. Kampen mot missbruket kan förmodligen aldrig vinnas om inte det civila samhället mobiliseras. Därför är det viktigt att staden aktivt verkar för att mobilisera så många krafter som möjligt.

§12 Familjevård för barn och unga - Bordlagt ärende

Redovisning av uppdrag

Dnr 105-365/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen.

2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda hur familjehem/familjevården ska kunna utvecklas samt återkomma med förslag och kostnadsberäkningar.

3. Därutöver anförs följande.

Antalet barn i familjehem har minskat, framför allt gäller det placeringar av yngre barn. Förvaltningen tar upp en viktig frågeställning om huruvida barn far illa i större utsträckning och under längre tid. Denna frågeställning måste utredas vidare. I familjevården är det viktigt att barnperspektivet ges större tyngd. Förvaltningen ska därför i den fortsatta utredningen även utreda hur barnperspektivet ska kunna stärkas.

Ärendet

Förvaltningen redovisar och kommenterar statistik över familjevårdens omfattning i Stockholm från perioden 1978 till 2003. Vidare redovisas en studie av de omplaceringar från ett familjehem till ett annat som skedde under 2002. I ärendet förs även en diskussion om tänkbara utvecklingsmöjligheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2004.


Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser med oro på den utveckling där den sjunkande andelen nyplacerade kan bero på att barn tillåts fara illa i större utsträckning under längre tid innan en placering blir aktuell. Stockholm har när man jämför med övriga storstäder relativt färre barn placerade i familjehem Enligt förvaltningen bekräftas detta av att många tonåringar som placeras har tagit allvarlig skada innan de placeras och placering eller andra åtgärder borde satts in tidigare. Stockholms socialtjänst måste diskutera dessa frågor i allt större utsträckning.

§13 Månadsrapport per 2004-07-31

Dnr 201-023/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2004-07-31.

Ärendet

Under förutsättning att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar jämfört med nuvarande prognos samt att beläggningen och intäkterna inom HVB-institutionerna inte minskar bedömer förvaltningsledningen att socialtjänstnämnden sammantaget kommer att redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2004. Därutöver prognostiseras ett underskott om 5 mkr för ökade ersättningar för utomlänsplaceringar av funktionshindrade. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om tilläggsanslag för att finansiera denna kostnadsökning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2004.


Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är alarmerande att se att kostnaderna för Enheten för hemlösa ökar på grund av att fler är i behov av hjälp. Vänstermajoritetens misslyckande med att hjälpa de som är i störst behov av hjälp blir härmed tydligt.

§14 Anmälan – Utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad

Dnr 119-469/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utvärdera kundvalsmodellen i Stockholms stad. Ärendet har utarbetats av äldreomsorgsberedningens kansli i samarbete med övriga delar av stadsledningskontorets finansavdelning och i samråd med socialtjänstförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade om ärendet den 24 maj 2004.

Materialet som ligger till grund för rapporten är baserat på ett antal utredningar i vilken kundvalsmodellen studerats med hänsyn till effekter på kvalitet och ekonomi. I rapporten redogörs också för erfarenheter av kundvalssystemet i Danmark och Finland.

Kundvalsmodellen verkar i stora delar leva upp till de mål som kommunfullmäktige hade ställt upp före införandet. Det finns dock en del brister som bör förbättras och det gäller uppföljning, information om kundvalet samt att stadens ersättningsmodell har vissa brister.

Kundvalsmodellen innefattar hemtjänst, ledsagning och avlösning. Hemtjänsten är den dominerande delen av kundvalet medan ledsagning och avlösning endast utgör en mindre del. Detta kan förklaras med att det inom funktionshinderomsorgen redan finns möjligheter till valfrihet genom den lagstiftning som råder på området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Beslutet att bevara och utveckla hemtjänstpengen är en seger för valfriheten och ett mycket viktigt beslut för alla de stockholmare som berörs av reformen. De utvärderingar som gjorts ger en samstämmig bild av en reform som vunnit stockholmarnas uppskattning.

När Stockholms stad nu går vidare med kundvalsmodellen är det viktigt att se över vilka delar av systemet som kan förbättras.

En viktig åtgärd handlar om att öka informationen om kundvalsmodellen till de människor som berörs. Den som inte känner till möjligheten att välja utförare, kommer naturligtvis inte att göra detta. Enligt utrednings- och statistikkontorets (USK) undersökning känner mindre än hälften av brukarna till denna valmöjlighet, något som är under all kritik. Den nuvarande majoritetens totala ovilja att behandla frågan om valfrihet i äldreomsorgen har med all säkerhet bidragit till att begränsa kunskapen bland äldre och funktionshindrade stockholmare om de alternativ som finns.

Det är också mycket angeläget att kontakter snarast tas med regeringen för att hemställa om en speciallagstiftning som tillåter certifiering av utövare utan föregående upphandling.

Flera utförare har pekat på problem med det ersättningssystem som gäller i dag. En översyn av ersättningsprinciperna är därför välkommen. Vi vill dock understryka behovet av en generell höjning av ersättningen till utförarna, som drabbats hårt av besparingar under den nuvarande politiska majoriteten. Frysningen av pengen under 2003 innebar att många privata alternativ fick mycket svårt att klara sig ekonomiskt, och den tvåprocentiga höjningen 2004 räcker långt ifrån till att täcka kostnadsökningar för framför allt löner.

En annan viktig förbättring är mer samlade uppföljningar av verksamheten, liksom att resultatet av uppföljning och utvärdering blir tillgängliga för brukare och biståndshandläggare. Privata och kommunala utförare bör utvärderas enligt samma modell, förslagsvis med utgångspunkt i den modell som i ärendet föreslås för utvärdering av privata utövare.

§15 Kunderna om Tillståndsenhetens arbete år 2003

Rapport om genomförd kundundersökning

Dnr 446-458/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten

Ärendet

För fjärde året i rad har utrednings- och statistikkontoret (USK) genomfört enkäter med nya och befintliga tillståndshavare som bedömt tillståndsenhetens service år 2003. Även denna fjärde undersökning visar på nöjda kunder och USK:s slutsatser är att enheten kan sägas ganska väl leva upp till sina mål.

USK menar att tillståndsenheten har lyckats utveckla dialogen med tillståndshavarna. I vissa avseenden, exempelvis utredningstidens längd, kan inriktningen vara att ytterligare minska andelen missnöjda men kanske framförallt att öka andelen mycket nöjda kunder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21juli 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Kundundersökningen stärker bilden av att prioriteringarna inom tillståndsenheten lämnar en del att önska. Det är inte acceptabelt med långa handläggningstider som dels leder till osäkerhet hos den enskilde entreprenören och dels till att viktiga ärenden som kräver snabbt ingripande riskerar att försenas. Enheten måste prioritera ärenden som rör alkoholpolitiska olägenheter framför sådana som inleds på grund av mindre administrativa förseelser.

§16 Projektet MAGIC – ansökan om medel från Europeiska socialfondens gemenskapsinitiativ Equal (etableringsfasen)

Dnr 115-467/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner för sin del redovisningen i tjänsteutlåtandet och den bifogade ansökan.

2. Socialtjänstnämnden förordar att förvaltningen ansöker om medel till medfinansiering av projektets genomförande hos kompetensfonden.

Ärendet

Ansökan till gemenskapsinitiativet Equal - etableringsfasen - har utformats i samverkan med de parter som tillsammans med socialtjänstförvaltningen bildat ett utvecklingspartnerskap. Den gemensamma ansökan lämnades till Svenska ESF-rådet (ESF – Europeiska socialfonden) den 29 juni 2004.

Projektet MAGIC ( Meetings & Arenas; Groups, Individuals, Community) har som målgrupp ungdomar (13-18 år) som riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg eller som inte påbörjat eller avbrutit studierna på gymnasiet. Syftet med projektet är att underlätta ungdomarnas övergång från grundskola till gymnasium och fortsatta studier, övergång från skola till arbetsliv, öka ungdomars delaktighet på olika arenor (skola, arbetsplats och idrotts-/föreningsliv) samt främja innanförskap.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Projektet Magic som föreslås i ärendet sägs syfta till att underlätta ungdomars övergång från grundskola till gymnasium och fortsatta studier, övergång från skola till arbetsliv och ”främja innanförskap”. I likhet med det tidigare föreslagna projektet om så kallade Navigatorcentra visas inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem.

För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap och svårigheter i skolan krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar elev grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t.ex. ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas, där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

§17 Redovisning av förändrat avgiftssystem inom HVB barn och ungdoms akutverksamhet första halvåret 2004

Dnr 440-498/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Nämnden erhöll i budget för 2004 särskilda medel, reformpengar, som bl.a. skulle användas för att säkra stadens akutvård för barn 0-12 år. Syftet med reformpengarna var att garantera skydd för barn som av olika skäl befinner sig i en utsatt situation. Det gäller barn som måste få erforderliga insatser utan att hänsyn tas till att stadsdelsnämnderna har begränsade resurser och stora krav på budgethållning.

Det förändrade avgiftssystemet har inte fått till följd att fler akuta placeringar har gjorts än tidigare. Ingen förändring har heller skett när det gäller placering av förälder/rar i samband med att barnen skrivs in i akutverksamheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aids-insatser i Stockholms stad

Dnr 420-535/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ärendet

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) beslutade den 5 februari och den 21 juni 2004 om fördelning av det så kallade extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd till aids-sjuka.

Stockholms stad har erhållit 13 360 000 kronor ur det extra anslaget för 2004. Enligt OFU:s beslut har 3,2 mkr reserverats för ungdomsmottagningarna inom stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Beslut om fördelning av pengar till ungdomsmottagningarna fattas av kommunstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet

Dnr 101-579/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Då ledamöterna Monika Lindh (s) och Saied Tagavi (s) avsagt sig sina uppdrag som ledamöter i organisations- och föreningsutskottet, beslutar socialtjänstnämnden utse följande ledamöter och ersättare i organisations- och föreningsutskottet.

Ledamöter

Jari Visshed (s)

Britta Andersson (s)

Ersättare

Björn Kron (s)

§20 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Svar på remiss

Dnr 106-383/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2001 genom dokumentet Stockholms stads E-strategi fastlagt det övergripande regelverket för stadens långsiktiga inriktning inom informationshantering. Som ett första steg i genomförandet av E-strategin etablerades år 2002 projektet IT-plattform 2002. Projektets slutrapport har nu skickats på remiss till förvaltningar och bolag. Förvaltningen kommenterar i tjänsteutlåtandet förslaget till informationsteknisk plattform och de olika delprojekten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 ”De glömda barnen”

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp)

Dnr 119-118/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till septembersammanträdet återkomma med en ansökan om medel ur kompetensfonden för en utbildning kring berörda målgrupper.

3. Därutöver anförs följande.

Vi instämmer i att det är angeläget med en utbildning i hur man kan ”upptäcka” barn till missbrukare, barn till psykiskt funktionshindrade och barn som lever i våldsutsatta familjer samt hur livssammanhangen ser ut för dessa barn och ungdomar. Vi anser också att detta är en lämplig utbildning inom ramen för kompetensfonden. Vår bedömning är dock att en sådan utbildning är så angelägen att nämnden ska ansöka om medel till utbildningen istället för att enbart aktualisera behovet.

Ärendet

I skrivelsen påtalas betydelsen av att utifrån ett barnperspektiv uppmärksamma barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykiska funktionshinder samt behovet av att ge dessa barn redskap för att klara sin vardag. En förutsättning är att samtliga stadsdelar har tillgång till barngrupper eller annan verksamhet med inriktning att stödja barnen.

Förvaltningen anser att det är angeläget med en utbildning i hur man kan ”upptäcka” barn till missbrukare, barn till psykiskt funktionshindrade och barn som lever i våldsutsatta familjer samt hur livssammanhangen ser ut för dessa barn och ungdomar, för att kunna erbjuda hjälp i ett tidigt skede och därmed förhindra att barnen utvecklar omfattande egna problem. Utbildningen bör kopplas till övriga insatser som syftar till att förstärka barnperspektivet inom kompetensfondens kompetensutvecklingsstrategi för Individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen föreslår därför att socialtjänstnämnden aktualiserar behovet av en utbildning kring berörda målgrupper hos stadsledningskontorets (SLK) kompetensfond.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd)reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anförs följande.

Den undersökning som genomförts av förvaltningen pekar på ett tydligt intresse och behov av insatser som riktar sig till barn vars föräldrar har problem med exempelvis missbruk eller psykiska funktionshinder.

Undersökningen visar också att det behövs ett brett perspektiv med stark lokal förankring för att erbjuda dessa barn rätt typ av stöd. Vi vill därför understryka vikten av att olika typer av stödinsatser riktade till barnen sker ute i stadsdelarna, där kunskapen finns om de enskilda barnens situation. Det är viktigt att lokala nätverk som samarbetet mellan skola och socialtjänsten fungerar. Vi vill också understryka behovet av att samverka med frivilligorganisationer, kyrkor och andra som redan i dag har en bra stödverksamhet för utsatta barn.


§22 Remiss från Stockholms läns landsting av motion 2002:11 om policy för exponering för elektriska fält samt motion 2003:65 om förbättrad vård för elöverkänsliga

Dnr 106-345/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar överlämna yttrandet till Stockholms läns landsting som svar på remissen.

Ärendet

Stockholms läns landsting, finansroteln, har remitterat rubricerade motioner till Stockholms stad, socialtjänstförvaltningen. Förvaltningen konstaterar att kunskapsläget är dåligt. Det finns nästan ingen forskning med medicinsk utgångspunkt. Det finns ekonomiska intressen att göra psykologiska tolkningar. Bortsett från orsakssammanhangen måste olika huvudmän tillhandahålla avhjälpande insatser för de personer som lider av funktionshindret elöverkänslighet. Förvaltningen är positiv till att policy utarbetas, att forskningsbaserad kunskap ökar och att hjälpbehövande får information om det stöd de har rätt till.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor

Svar på motion av Désirée Pethrus Engström (kd)

Dnr 106-240/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen och Operation Kvinnofrid.

Ärendet

Förvaltningen anser att frågan om hur situationen ska kunna förbättras för våldtagna kvinnor är mycket angelägen. Det är viktigt att förebygga våldtäkter genom ett aktivt jämställdhetsarbete på alla nivåer i samhället. Det är självfallet även viktigt att kvinnor som blivit våldtagna får ett bra bemötande inom såväl sjukvård och socialtjänst som inom polis- och rättsväsende.

Inom staden finns samverkan mellan de olika myndigheter som möter våldtagna kvinnor både på central nivå och lokalt i stadsdelsförvaltningarna. Inom ramen för Operation kvinnofrid anordnas kontinuerligt utbildningar för att höja kompetensen i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det arbete som pågår måste fortsätta med oförminskad kraft. Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till att starta ett nytt samverkansprojekt. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för en bra samverkan inom ramen för det ordinarie arbete som redan pågår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt att ärendet även ska överlämnas till Operation Kvinnofrid.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Samtliga remissinstanser påpekar vikten av att med oförminskad kraft verka för att förbättra situationen för våldtagna kvinnor och kvinnor som utsatts för annan typ av våldsrelaterade brott. Många kvinnor är nöjda med det psykosociala mottagandet i staden. Problemet är att brotten sällan leder fram till åtal och att kvinnor i många fall inte tycker att det är någon idé att ens anmäla våldtäkten. Ett projekt där man samordnar polis, åklagare, socialtjänst och kvinnojour, Teamet för våldtagna kvinnor med flera borde därför vara en rimlig åtgärd. Där kan man tillsammans ta fram riktlinjer och handlingsplaner för hur man på bästa sätt kan se till att kvinnan som anmäler våldtäkt eller misshandel får en rättssäker behandling. Att starta ett projekt av det här slaget gör att frågan kommer få ett större fokus än vad den har idag. Socialtjänstnämnden bör därför ges i uppdrag att fullfölja motionens intentioner. Att anordna ett seminarium med berörda instanser kunde vara en början för att få igång en bredare dialog och ett starkare samarbete.

§24 Förslag till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Dnr 106-373/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder och kostnader för det stadsövergripande samarbetet med målet att halvera antalet hushåll som uppbär socialbidrag

3. Därutöver anförs följande.

Socialtjänstnämndens handikappråd beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti 2004 att hemställa om att socialtjänstnämnden bordlägger ärendet för att handikapprådet ska få ytterligare beredningstid. Nämnden har inte fått förlängd remisstid och har därför inte kunnat bordlägga ärendet i enlighet med rådets önskan.

Efter vad socialtjänstnämnden erfar har förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad inte heller behandlats i kommunstyrelsens handikappråd. Nämnden vill därför uppmärksamma kommunstyrelsen på att handikapprörelsens synpunkter bör inhämtas och redovisas i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet erfarenheter av både framgångsrikt och misslyckat arbete med att öka förvärvsfrekvensen och minska bidragsberoende. Alla synpunkter är dock inte av den karaktären att de ska ingå i riktlinjer som ska antas av fullmäktige. Flera av synpunkterna ska ses som ett komplement till dessa och kan förslagsvis i form av anvisningar vara vägledande för samordningen och ledningen av det komplexa och svåra arbetet med att nå full sysselsättning och minskat antal personer med försörjningsstöd. Det krävs engagemang och ett långsiktigt arbete på alla nivåer för att med kraft ta sig an arbetet att ge enskilda personer erforderligt stöd att få ett arbete.

Förvaltningen redovisar utifrån nämndens uppdrag i ärendet även kostnader för olika arbetsmarknadsåtgärder under 2004 och beskriver aktiviteter som förvaltningen, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna, avser att genomföra inom ramen för förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer och med beaktande av redovisade erfarenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 2004.


Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) tjänstgörande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens svar på remissen.

2. Därutöver anförs följande.

Förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad är ett dokument som frossar i högtidliga fraser och önskemål men som helt saknar konkreta och mätbara idéer för att uppnå målen. Sida upp och sida ner återkommer ord och fraser som att skapa goda förutsättningar, tillvarata kompetens, samverka, träffa lokala överenskommelser, kommunintern samverkan, kompetensutveckla, öka mångfalden, anpassa osv.

Utvecklingen under innevarande mandatperiod har dessutom gått i motsatt riktning. När målet är att minska arbetslösheten och bidragsberoendet har läget försämrats. Idag är betydligt fler arbetslösa och bidragsberoende än för två år sedan. Orsaken till den negativa utvecklingen är att vänstermajoriteten inte begriper, eller vill begripa, vilka drivkrafter som genererar nya arbetstillfällen, tillväxt och viljan att ge sig ut på arbetsmarknaden.

Vi har vid upprepade tillfällen påpekat det orimliga i att först besluta om den värsta skattechocken i modern tid och sedan bli förvånad när resultatet blir ökad arbetslöshet och ökat bidragsberoende. Sambandet är självklart. Lägger man till skatteutjämning och det faktum att de boende i stockholmsregionen betalar 45 procent av alla statliga inkomstskatter är det inte konstigt att tillväxten är usel.

Receptet för minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende heter sänkta skatter, minskade pålagor från den socialdemokratiska regeringen och motprestationer i form av arbetsinsatser eller utbildning vid bidragsmottagande.

§25 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005 – 2010

Svar på remiss

Dnr 106-400/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Trafiksäkerhetsprogrammet föreslås politiskt förankras i kommunfullmäktige och integreras i stadens ledningssystem. Då blir trafiksäkerhetsarbetet en naturlig del i arbetet med nämndernas verksamhetsprogram. Förvaltningen delar uppfattningen att trafiksäkerhet är en viktig fråga och att det måste finnas ett trafiksäkerhetstänkande på alla berörda nämnder och förvaltningar.

Socialtjänstnämndens uppdrag medför att nämndens möjligheter att medverka i trafiksäkerhetsarbetet begränsar sig till åtgärdsområdena Trafiksäkra trafikanter och Trafiksäkra resor och transporter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstförande ersättaren Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstförande ersättaren Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.


§26 Inbjudan från RSMH till konferensen Kvinnor våld och psykisk ohälsa den 3 september 2004

Dnr 120-508/2004

Inbjudan till ID-mässa 7 – 9 oktober 2004 på Fryshuset. ID – idé och identitet

Dnr 120-509/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Ledamöter och ersättare kan delta i en av dessa konferenser.

§27 Förvaltningschefens information

Nämnden inbjöds till studiebesök på START den 24 september 2004.

Nämnden inbjöds till förvaltningens Chefsforum den 10 september för information om subutex och subutexbehandling

Eddie Friberg informerade om Familjehemmens dag som ägde rum den 22 augusti 2004 på Gröna Lund.

§28 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.

__________________________________