Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska beh Läs mer...andlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (27/9-07)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 23/8-07, justerat 30/8-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Erbjuda möjlighet för arbetslösa/psykiskt funktionshindrade att arbeta i anslutning till de olika kolonilotterna i Tensta/Hjulsta.

4 Bordlagt ärende om förändring av nyttjandet av lägenheter på Tensta Servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-07.
(D nr 504-427/ 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner omstruktureringen av två våningsplan på Tensta servicehus.

5 Medborgarförslag om att inrätta en bemannad Parklek i Nydalsparken

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-07.
(D nr 303-354/ 07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

6 Tertialrapport 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-13.
(D nr -/ 07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna denna tertialrapport och överlämna den till kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 1,4 Mkr i stimulansbidrag för nya förskolor.
Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 0,6 Mkr i stimulansbidrag för hemlösa.
Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om övriga i detta ärende föreslagna budgetjusteringar enligt bilaga 1.5.

Stadsdelsnämnden beslutar om i detta ärende föreslagna omslutningsförändringar.
Stadsdelnämnden beslutar om föreslagna budgethållningsåtgärder inom anslag 2.

7 Kvalitetsgarantier 2007/2008 Avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-01.
(D nr 400-444 /07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för förskoleverksamheterna och för verksamhetsåret 2007/2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 7_ Garantier 2007 Förskolan Spånga Kyrkväg 470red_6_9.pdf (95 kb) Bilaga 7_ K_garantier07-08 Tenstavägen 101 6_9.pdf (84 kb) Bilaga 7_ Kvalitetsgaranti 2007-2008 Skydraget 6_9.pdf (95 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Bifrost 06_09.pdf (115 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Minken 06_09.pdf (94 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Skäftingebacken 06_09.pdf (141 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Smöbjörken 1 06_09.pdf (148 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Stormhatten 06_09.pdf (144 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Tallbacken 06_09.pdf (116 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 fsk Tornbacken o Grottan 06_09.pdf (84 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 Gullingeplan 06_09.pdf (140 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 Solbacken o Rödluvan 06_09.pdf (135 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgaranti07 Tallbackens förskola 06_09.pdf (93 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Bikupan.pdf (125 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Bromstensgård o Bullerbyn.pdf (138 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Ekstocksvägen 25.pdf (125 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Fem små hus.pdf (171 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Harspåret.pdf (131 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Mellangården.pdf (159 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Månstugan.pdf (148 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Naturriket, Elinsborg__.pdf (145 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Regnbågen__.pdf (136 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Solhemängens fsk.pdf (150 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Solhöjdens fsk.pdf (127 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Sundbyvägen.pdf (124 kb) Bilaga 7_ kvalitetsgarantier 2007-2008 Tisslingeplan 40.pdf (107 kb) Bilaga 7_kvalitetsgarantier 2007-2008Björingeplan.pdf (128 kb)

8 Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i Spånga-Tensta/ Rinkeby och i Kista

Föreligger tjänstutlåtande 2007-09-03.
(D nr - /07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Rinkeby-Kista stadsdel om samarbete kring en gemensam ungdomsmottagning för Järva.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-08-16.

Förslag till beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

10 Anmälan av Trafikkontorets svar till medborgarförslag om farthinder m.m på Alvägen i Bromsten

Anmäles Trafikkontorets svar 2007-08-03.

Förslag till beslut

Anmälan läggs till handlingarna

11 Anmälan av Trafikkontorets svar till medborgarförslag om att begränsa tung Trafik på Avestagatan i Spånga

Anmäles Trafikkontorets svar 2007-07-26.

Förslag till beslut

Anmälan läggs till handlingarna

12 Anmälan av granskning av bokslut per 2007-06-30

Anmäles Stadsrevisionens granskning av bokslut per 2007-06-30

Förslag till beslut

Anmälan läggs till handlingarna

13 Medborgarförslag om problem med parkbänkar vid Hyppingeplan nr 11-15

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-06.
(D nr 001-397/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om stimulansmedel till träningsboende för hemlösa med psykosociala problem

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-11.
(D nr -/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2.1 mkr i stimulansbidrag till träningsboenden för hemlösa med psykosociala problem.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ansökan om studieresa till Milano, Italien

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-10.
(D nr -/ 07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner en studieresa om tre dagar under oktober månad 2007 till Milano, Italien, för 9 handläggare inom enheten för funktionshindrade på avdelningen Äldre och Funktionshindrade.

16 Allmänna inkomna offentliga handlingar i augusti 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar 2007-08-31.

Förslag till beslut

Förteckningen läggs till handlingarna
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s), vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Björn Begner (m),
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp),
Markku Sirviö (m)

Närvarande ersättare
Eva Andersson-Ney (s)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Lennart Johansson (mp)
Mahin Kindberg (fp)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m)
Alma Aden (m)

Tjänstgörande ersättare
Azad Hassan (s), Anna Jonazon (s)

Anmält förhinder
Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s), Karin Arovelius (m), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektören Jack Kindberg, avdelningscheferna Cathrine Önnestam, Jan Francke, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Christina Jerlin, Gunnel Dahlin och Anders Anagrius, samt nämndsekreteraren Gabriel Marawgeh.

Under §§ 210 – 224 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören Jack Kindberg gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Efter informationen blev det tid för frågor gällande dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl.18.35.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-09-27

Paragrafer: 210 - 224

§210 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse vice ordföranden Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-09-27

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 8/2007 från 2007-08-23 blivit justerat 2007-08-30.

§211 Inkomna medborgarförslag

a. Förslag om hur arbetslösa/psykiskt funktionshindrade kan erbjudas möjlighet att arbeta i anslutning till de olika kolonilotterna i Tensta/Hjulsta.

(D nr 500-434/07)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§212 Medborgarförslag om att inrätta en bemannad Parklek i Nydalsparken

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-07.

(D nr 303–354/07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag hade inkommit till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd om att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor genom att bemanna parkleken i Nydalsparken.

Förvaltningen har redan två bemannade parklekar, Spånga by och Erikslund parklek.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

§213 Tertialrapport 2, 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-98-13.

ÄRENDET

Stadsdelens verksamheter följs upp under året genom internrevision, ILS-genomgångar, månadsrapporter och tertialrapporter.

I detta ärende redovisas kostnader och intäkter t.o.m. augusti månad.

Stadsdelsnämndens verksamhet inom anslag 1 bedöms rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna beräknas dock överstiga budgeterade medel med 8,2 Mkr netto, till följd av att många resultatenheter förbrukar tidigare överskott.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger tilldelat anslag med drygt 50%. Inför året avsattes en buffert på 9 Mkr för flyktingverksamheten. Nu tilldelas stadsdelen medel om sammanlagt 7,1 Mkr. Detta budgettillskott bygger på en prognos om ökad flyktingström och även dessa medel beräknas åtgå.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning kostar fortsatt mer än kommunfullmäktiges budget. Inför året tillfördes verksamhetsområdet medel i form av en buffert på 13 Mkr. Dessa medel beräknas åtgå.

Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar är höga. Ett underskott om drygt 5 Mkr beräknas.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas bli 10 Mkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 10 Mkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som kan komma att påverka kostnaderna negativt är det mycket stora flyktingmottagandet under 2006, som kan innebära att många övergår från introduktionsersättning till försörjningsstöd under hösten 2007 även om insatser görs för att få ut så många som möjligt i arbete. Konkreta åtgärder för att minska budgetunderskottet redovisas i avsnittet om ekonomiskt bistånd.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna denna tertialrapport och överlämna den till kommunstyrelsen.
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för nya förskolor.
  3. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 0,6 Mkr i stimulansbidrag för hemlösa.
  4. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om övriga i detta ärende föreslagna budgetjusteringar enligt bilaga 1.5.
  5. Stadsdelsnämnden beslutar om i detta ärende föreslagna omslutningsförändringar.
  6. Stadsdelnämnden beslutar om föreslagna budgethållningsåtgärder inom anslag 2.
  7. Nämnden framlägger följande särskilda uttalande

Särskilt uttalande

Tertialrapport 2 redovisar att stadsdelsnämndens verksamheter under anslag 1 uppfyllt viktiga åtaganden och prognosen visar att detta sker inom budgetramen för anslag 1.

Stadsdelen håller barnomsorgsgarantin, barngruppernas storlek håller sig inom givna riktlinjer trots att antalet förskolebarn ökat.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en av de stadsdelar som tar ett stort ansvar för nyanlända flyktingar. Samtliga nyanlända får en individuell introduktionsplan och arbetsföra flyktingar anmäls till arbetsförmedlingen, JobbAktiv eller utbildningsförvaltningens rekryteringsprogram. Bostadssituationen är svår. I Kista/Rinkeby stadsdelsförvaltning finns den stadsövergripande enhet som jobbat mot kommuner i landet som kan ta emot flyktingar.

Det är bra och viktigt men det är också viktigt att alla stadsdelar i Stockholm känner stort ansvar för att människor som flytt från krigshärdar i olika delar av världen tas emot på ett värdigt sätt och snabbt får möjlighet att komma in på arbetsmarknad och får en fast bostad.

Anslag 2 visar på prognosticerat underskott på 10 miljoner för 2007 trots vidtagna åtgärder.

Visserligen är Spånga-Tensta närmare halveringsmålet än staden som helhet 53,1% av det genomsnittliga antalet under 1999. Staden som helhet uppnår 57,3% men det räcker inte.

I tertialrapport 2 redovisar förvaltningen ytterligare fem viktiga punkter i arbetet för att minska underskottet. Det är viktigt att noggrant och kontinuerligt följa utvecklingen. Stadens planering att införa Jobbtorg under 2008 får inte innebära att det arbete som idag bedrivs och ska pågå under hela hösten trappas ner.

§214 Kvalitetsgarantier 2007/2008. Avdelningen för Barn och Ungdom

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-01

(D nr400–444/07)

ÄRENDET

I stadsdelsnämndens budget har verksamhetsspecifika inriktningsmål formulerats för verksamhetsområdet förskola inom avdelningen för barn och ungdom. Utifrån nationella och kommunala mål har sedan varje enhet arbetat fram egna mål och åtaganden i verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Avdelningen för barn och ungdom har valt att särskilt prioritera och fokusera på följande målområden:

- Normer och värden

- Utveckling och lärande

- Barns och föräldrars inflytande

- Samverkan

För att uppnå kontinuitet i enheternas ständiga förbättringsarbete har enheterna utgått från kvalitetsredovisningarna som redovisades i nämnden i januari 2007. Förra årets verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier har också varit vägledande. Verksamhetsplaner med tillhörande garantier har reviderats och utvecklats utifrån uppnådda resultat och de riktlinjer som gäller. Enheternas arbete med måluppfyllelse avseende utveckling och lärande har särskilt betonats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för förskoleverksamheterna och för verksamhetsåret 2007/2008 med följande tillägg:

I kvalitetsgarantierna anges vem man skall vända sig till med klagomål och synpunkter. Några förskolor har där uppgivit direktnummer till avdelningarna vilket är olämpligt eftersom detta kan störa den dagliga verksamheten. Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantierna med förbehållet att förskolorna har rätt att ändra hänvisningsanvisningen i sina kvalitetsgarantier till förskolechefen/avdelningschefen för respektive förskola även efter stadsdelsnämndens beslut idag.

§215 Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i Spånga-Tensta/ Rinkeby och i Kista

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-03.

(D nr 599-459/07)

ÄRENDET

De tidigare ungdomsmottagningarna i Spånga-Tensta/ Rinkeby (TRUM) samt i Kista (KUM) föreslås i detta ärende slås samman till en enhet med gemensam lokal i Kista.

Skälen till förslaget är att en gemensam ungdomsmottagning, där resurserna samlas är mindre sårbar än de tidigare mindre ungdomsmottagningarna. De lokaler som föreslås är också mer ändamålsenliga än de lokaler där de tidigare ungdomsmottagningarna låg.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna avtal med Rinkeby-Kista om samarbete kring en gemensam ungdomsmottagning för Järva. Ungdomsmottagningen kommer att drivas tillsammans med Stockholms läns landsting.

YRKANDEN

Ledamoten Awad Hersi (mp) yrkade på återremiss av ärendet.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd avslag på yrkandet om återremiss samt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v bifall till eget förslag till beslut samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde först yrkandet om återremiss mot yrkandet om avslag på återremiss mot varandra och fann att majoritet fanns att avslå återremissyrkandet.

Ledamoten Awad Hersi (mp) anmälde reservation med hänvisning till anförandetext samt att han inte deltar i den fortsatta beslutsprocessen.

Därefter ställde ordföranden yrkandet om bifall till förvaltningens förslag mot yrkandet från s+v och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Rinkeby-Kista stadsdel om samarbete kring en gemensam ungdomsmottagning för Järva.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s) och tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (s), Azad Hassan (s), enligt följande.

Förslag till beslut;

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Därutöver anföra: Som befolkningsföreträdare har vi att se till och utgå ifrån, i detta fall ungdomarnas behov.

Som befolkningsföreträdare har vi att se till och utgå ifrån, i detta fall ungdomarnas behov.

Vi önskar därför att man utreder och gör konsekvensanalyser av hur en sammanslagning påverkar ungdomarna. Hur påverkar en flytt som ger längre avstånd de ungdomar som varken har åkkort eller pengar? För dem kommer det troligen bli helt omöjligt att ta sig till Kista. I våra områden är hederslivsproblematiken en viktig fråga att ta hänsyn till och absolut väga in i ett sådant här beslut.

Har man lyssnat på vad de unga tycker i området? Är beslutet taget i barnkonventionens anda? Det vore rimligt att eventuellt bilda referensgrupper och att prata med de unga på t ex skolorna i området innan man beslutar om nedläggningar av ungdomsmottagningar.

Enligt förslaget skulle ungdomsunderlaget bli väldigt stort, nästan 13 000 ungdomar (Kista ca 4500 ungdomar och i Tensta/Rinkeby 8200 enligt SCB 2006).

Det skulle kräva om man ska följa landstingets riktlinjer för ungdomsmottagningarna, ungefär 3,75% barnmorska, 3,75% kurator och läkare 17-18 timmar i veckan. Då vi inte ser att några nya resurser tillskjuts blir det väldigt lite av dessa insatser i våra områden.

Tensta/Rinkeby ungdomsmottagning har haft problem i personalgruppen med bland annat stor omsättning på barnmorskor. Dessa problem bör lösas först före en sammanslagning. Det bör utredas vad dessa problem består i. För hög arbetsbelastning, för få resurser eller svåra problem bland ungdomarna.

Vi anser att en av många styrkor hos ungdomsmottagningarna och för att de ska fungera bra är närhetsprincipen. I det här förslaget försvinner närhetsprincipen. Färska siffror visar att könssjukdomar ökar dramatiskt och klamydia är ett mycket stort problem. Samtidigt som det föreslås sammanslagning av ungdomsmottagningarna arbetar organisationer som RFSU med olika idéer att ha mottagningar för att komma närmare ungdomarna. Det här förslaget går emot en sådan positiv utveckling. Vi hade föredragit att utöka och förstärka de två befintliga ungdomsmottagningarna istället.

Vi anser också att man måste beakta att om all samhällservice flyttas till Kista medan andra områden som t ex Tensta, Rinkeby, Husby och Akalla utarmas så är det en utveckling som inte är önskvärd.

Reservation anmäldes också av ledamoten Awad Hersi (mp) enligt följande.

Förslag till beslut

Att i första hand återremittera ärendet.

Att i andra hand avslå förvaltningsförslaget

Att därutöver anföra följande:

Den fråga nämnden borde ta ställning till är, skall nämnden lägga ner Tensta ungdomsmottagningen eller inte? Det är nämnden som är huvudman för ungdomsmottagningen. Att uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Rinkeby-Kista stadsdel innan nämnden inte tar beslut om nedläggning tycker miljöpartiet är omvänd beslutsordning.

Vi vill att man utreder och gör konsekvensanalyser av hur en sammanslagning påverkar ungdomarna. Vi anser att ungdomarnas behov skall sättas i centrum. När man nu föreslår att slå samman ungdomsmottagningarna i Spånga-Tensta/Rinkeby och Kista så har alliansen inte tagit fokus på vad ungdomarna eller skolpersonalen tycker. Vi är övertygade om att om alliansen hade låtit ungdomarna komma till tals skulle slutsatsen ha blivit en annan än att lägga ner ungdomsmottagningen som har fungerat bra.

De argument man har framfört att ”lokalerna inte var ändamålsenliga” motiverar inte att man förlägger ungdomsmottagningen lägre bort ifrån ungdomarna. Enligt förslaget skulle ungdomsunderlaget bli väldigt stort, cirka 13 000 ungdomar enligt SCB 2006.

Närhet till ungdomsmottagningen är viktig för flera ungdomsgrupper, t ex tjejer som vill gå till gynekolog, kurator eller skaffa preventivmedel utan sina föräldrars vetskap. Dessutom är det viktigt att ungdomsmottagningarna når killarna i större utsträckning dels för att de behöver rådgivning och stöd om hur de ska ta sitt ansvar när det gäller både sin egen sexuellitet och i relationer.

Resorna kan bli 30 minuter eller längre. Kommunikationerna är i stort goda men geografiskt är området stort.

Arbetsbelastningen blir stor för den föreslagna ungdomsmottagningen i Kista. Bland de starka sidor med ungdomsmottagningarna är närheten till ungdomarna och möjligheten att gå dit utan att planera, kanske under en lunchrast. Dessutom måste de professionella kunna bygga upp förtroendeskapande relationer med ungdomarna och det är betydligt svårare i en större centraliserad organisation. Detta raseras nu med ett slag för södra Järvas ungdomar av alliansens nedskärningar/effektaviseringsiver.

§216 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-08-16.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§217 Anmälan av trafikkontorets svar till medborgarförslag om farthinder m.m. på Alvägen i Bromsten

Anmäldes trafikkontorets svar 070803.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§218 Anmälan av trafikkontorets svar till medborgarförslag om att begränsa tung trafik på Avestagatan i Spånga

Anmäldes trafikkontorets svar 070726.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§219 Medborgarförslag om problem med parkbänkar vid Hyppingeplan nr 11-15

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-06.

(D nr 001–397/07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag hade inkommit till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd angående problem med 11 parkbänkar på Hyppingeplan 11-15 som ungdomar använder och stör de boende intill nattetid.

I medborgarförslaget föreslås att stadsdelsförvaltningen tar bort ett antal parkbänkar bakom fastigheten på Hyppingeplan 11-15.

BESLUT

1 Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

§220 Ansökan om stimulansmedel till särskilda boenden för hemlösa unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-11

(D nr 505-461/07)

ÄRENDET

Stadsdelen avser att starta särskilda boenden för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning . Ansökan avser boenden för två olika kategorier.

  • Träningsboende för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Planering pågår av träningsboende för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

2st träningsboende, 4 platser (2 män och 2 kvinnor).

  • Träningsboende för hemlösa med psykosociala problem.

Den tidigare igångsatta verksamheten med träningslägenheter och boendestöd för hemlösa kommer att utökas under hösten med ytterligare tre lägenheter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för hemlösa med 0,1 mnkr i beställarstöd och 0,5 mnkr i startkostnader

§221 Studieresa till Milano, Italien för handläggare inom avdelningen för Äldre och Funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-10.

(D nr 299-462/07)

ÄRENDET

Handläggare för funktionshindrade har tidigare deltagit i arbetet med kompetensutveckling inom ramen för projektet Lys- Komp- funka. Arbetsgruppen inom projektet tilldelades EU-medel, att användas till personalfrämjande och kompetenshöjande åtgärder. Handläggarna önskar nu göra en studieresa till Milano, Italien, i syfte att utbyta erfarenhet inom sitt arbetsområde.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen studieresa för handläggarna för funktionshinder vid avdelningen för Äldre och Funktionshindrade.

§222 Allmänna inkomna offentliga handlingar i augusti 2007

Förelåg förteckning 2007-08-31

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i augusti 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

§223 I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm