Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om Socialstyr Läs mer...elsens öppna jämförelser om försörjningsstöd.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 21 mars 2012.
Protokollet från sammanträdet den 9 februari 2012 justerades
den 15 februari 2012.

2 Översyn av ersättningssystem för hemtjänsten - svar på remiss

Dnr 43-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

3 Svar på remiss om Framkomlighetsstrategi

Dnr 13-2012-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Samråd om planförslag Lunda och Kälvesta

Dnr 59-2012-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

5 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Dnr 98-2012-2.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.
2. Stadsdelsnämnden ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nedskrivning av fordran

Dnr 102-2012-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nedskrivna upptagna fordringar om 941 804 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringning

Dnr 73-2012-5.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35 000 kr) för 2012. Tjugofemtusen kronor (25 000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10 000 kr) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

8 Rapport om genomförd gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 529-2010-2.2.2.

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner rapporten om genomförd gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

9 Anmälningsärende Plaskdammar i Stockholms stad - redovisningen av tillsynen

Dnr 7-2012-3.2.

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

10 Revisionsrapport nr 2, styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Dnr 64-2012-1.4.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Rapport om genomförd upphandling av driften av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan

Dnr 35-2011-2.2.2.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av driften av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan till handlingarna.

12 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan

Dnr 30-2012-1.2.3.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan 2011-07-01 - 2011-12-31 till handlingarna.

13 Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet

Dnr 85-2012-6.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Rapport över härbärgesutnyttjandet under 2011

Dnr 88-2012-1.6.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Rapport om utvärdering av insatsen kontaktfamilj/kontaktperson

Dnr 89-2012-1.6.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

16 Rapport Tensta Marknad 2011

Dnr 15-2012-1.2.6.

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 150 tkr för 2012 års marknad
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2012

Dnr 94-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten
anmälningskategori B för perioden 2011-07-01 - 2011-12-31 till handlingarna.

18 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från råd för funktionshindersfrågor sammanträde den 23 januari 2012 till handlingarna.

19 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från pensionärsrådets sammanträde den 26 januari 2012 till handlingarna.

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2012

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

21 Information, kurser och konferenser

22 Nämndens och förvaltningens frågor

23 Medborgarförslag om vård av kulturväxter i slänten mellan Solhöjden och Spånga IP

Dnr 674-2011-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar frågan om skyltning av fornminne till stadsmuseet.
3. Stadsdelsnämnden överlämnar frågan om reparation av stängsel till kulturförvaltningen.

24 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Dnr 99-2012-7.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort med avseende på den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

25 Komplettering av svar på uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Spånga-Tensta

Dnr 598-2011-1.4.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar till Skolinspektionen i enlighet med tjänsteutlåtande.

26 Månadsrapport februari 2012

Dnr 118-2012-1.2.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 21 mars 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 9 februari 2012 justerades den 15 februari 2012.

________________________

§2 Översyn av ersättningssystem för hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

På uppdrag av stadsledningskontoret har äldreförvaltningen genomfört en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten. I ärendet föreslår äldreförvaltningen att ett nytt ersättningssystem för utförare inom hemtjänsten införs 1 januari 2013. Förslaget innebär att ersättning utgår med 351 kr per utförd timme för insatser som utförs dag, kväll och helg. Ersättning för insatser nattetid utgår med 178 kr per utförd insats. I ersättningarna ingår kostnader för kringtid såsom gång/restid, tid för dokumentation och övrig personaltid. För larmkunder i ordinärt boende införs en fast månadsersättning motsvarande 134 kr per månad, vilket innebär att ingen särskild ersättning utgår för utförda larminsatser. Vidare föreslås att ett tidsregistreringssystem ska införas för alla utförare inom hemtjänsten.

Äldreförvaltningen föreslår även att äldrenämnden får i uppdrag att utreda ersättningssystemet för servicehus.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012.

Dnr 43-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra följande.

Vi välkomnar översynen och även insikten att hemtjänsten behöver mer resurser.
Det är mycket som behöver förbättras inom hemtjänsten. Vi väljer att se förslaget med höjda ersättningsnivåer som ett första steg i rätt riktning. Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa tydliga krav på personalens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska.

Hemtjänsten är i kris och det behövs en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten reducerad till ett val mellan många utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Lokala pensionärsrådet yttrande innehåller många värdefulla synpunkter som vi till stor del ansluter oss till. Bland annat tar de upp det obetalda arbete som många äldre anhöriga utför. De nämner också behovet av klausuler som hindrar företagen att ta ut av oskäliga vinster. ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det nuvarande ersättningssystemet inom hemtjänsten har visat sig ha svagheter. Därför välkomnar vi den översyn som nu gjorts och förslaget till nytt ersättningssystem.
De hittillsvarande ersättningsnivåerna visar sig vara något för låga, något som haft negativa effekter för både kvaliteten i omsorgen om de äldre och för vårdpersonalens arbetsmiljö. Det föreslagna nya systemet, som mer liknar dem som tillämpas i andra kommuner, fokuserar på den hemtjänst som faktiskt utförs.

Det blir tydligare för alla berörda vad som beslutats och vad som utförts. Ny teknisk lösning för rapportering kommer att innebära en säkrare uppföljning. Det är dock viktigt att i uppföljningen inte enbart fokusera på antalet utförda timmar utan att även följa upp kvaliteten i omsorgen. Vi förutsätter att tekniska lösningen kring tidsrapporteringen hinner komma på plats innan ersättningsmodellen införs och att tekniken för tidsrapporteringen är användarvänlig och tidseffektiv.”

________________________

§3 Svar på remiss om Framkomlighetsstrategi

Beslut

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att i övrigt anföra

Det är bra att Spånga räknas som en viktig knutpunkt för ytterstaden i framkomlighetsstrategin. Spånga station är redan idag ett nav för kollektivtrafiken och när Bromstens industriområde byggs ökar trycket än mer på såväl pendeltågs- som busstrafik.

För att resandet ska fungera i en växande Stockholmsregion måste fler resor ske kollektivt och med cykel. Förutom att kollektivtrafiken måste vara pålitlig bör också stor vikt läggas vid smidiga övergångar vid byten liksom vid ökad tillgänglighet.

För Spånga stations del handlar det om tre angelägna åtgärder som snabbt skulle öka antalet nöjda resenärer.

- att inrätta ytterligare en ingång till Spånga station mot Solhemsängarna och Lunda industriområde

- att påskynda arbetet med en ordentlig bussterminal

- att förbättra möjligheterna och öka antalet platser på infartsparkeringar vid Spånga station

Ärendet

Trafikkontoret önskar svar på förslag till trafikstrategi för Stockholms stad, Framkomlighetsstrategi. När Stockholm och regionen växer ökar efterfrågan på resor medan den fysiska kapaciteten i trafiksystemet inte ökas i samma takt. Strategin anger några övergripande principer som en fortsatt förstärkning av centrala Stockholm. Utanför staden vill staden satsa på attraktiva tyngdpunkter bland annat Spånga. Tillgängligheten för barn och funktionshindrade är prioriterat. Förvaltningen anser att delmålen samt strategin är ett led i att uppnå ett mer framkomligt Stockholm. Förvaltningen välkomnar en ökad satsning förbättrad kollektivtrafik. Då många i stadsdelen upplever otrygghet, särskilt på kvällen ser förvaltningen det som angeläget att stadsdelen utvecklas i linje med tankarna i Promenadstaden med gångvänliga stråk som knyter samman de olika delarna samt att vid tillgodose tillgängligheten för funktionshindrade och barns rörlighet i säkra miljöer.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Dnr 13-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+MP och V att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S), Awad Hersi och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ansluter oss till remissvaret.

Vi vill i övrigt framhålla att Spångas utveckling till en tyngdpunkt i ytterstaden, hur detta sker och dess för- och nackdelar är en fråga som kommer att vara aktuell under en lång tid framöver. Här är det viktigt att vi tänker långsiktigt och har ett helhetsgrepp vad gäller bl a bostäder, arbetsplatser, skolor, kommunikationer och rekreation. Det är viktigt att vi från början tänker klimatsmart och ekologiskt långsiktigt.

Även Kistas utveckling till en av tyngdpunkterna ställer krav samt ger möjligheter till de angränsande stadsdelarna.

Det är viktigt kommunikationerna mellan stadsdelarna runt Järvafältet fungerar bra. Många bor i en stadsdel och rör sig till andra stadsdelar runt Järvafältet för arbetsresor, att handla, besöka vänner, uträtta myndighets- och serviceärenden etc. Att det finns attraktiva och välfungerande gång- och cykelstråk mellan Hjulsta/Tensta och Kista är som stadsdelsförvaltningen mycket riktigt pekar på en viktig fråga.

Det är också viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra. Snabb och effektiv kollektivtrafik gör att färre nyttjar bilen.

Tunnelbanetrafik mellan Hjulsta-Tensta-Rinkeby och Kista-Husby-Akalla via Rinkeby-Hallonbergen är ett alternativ som bör utredas.

Bussarna behöver bra körfält och det kan även finnas behov för nya busslinjer. Stadsdelarna runt Järvafältet växer inte bara i Stockholms stad utan även i de angränsande kommunerna Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla. Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut så att det är lätt att ta sig mellan stadsdelarna oavsett vilken kommun de ligger i. Att tunnelbanan byggs ut till Barkarby handelsområde samt knyter samman de bägge blå linjerna ligger i linje med detta.”

________________________

§4 Samråd om planförslag Lunda och Kälvesta

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att i övrigt anföra

Efter samråd har ett reviderat förslag framtagits där vissa förändringar skett för att tillvarata de synpunkter som lämnats.

Stockholm växer och hela stockholmsregionen måste ta ansvar för att bygga bostäder.

Området gränsar till Lunda terminalområde med många viktiga arbetsplatser som det är angeläget att behålla. I ärendet framgår att planen tagit hänsyn till angivna säkerhetsavstånd. Det är dock viktigt att säkerställa att bebyggelsen inte innebär ett hot mot verksamheten vid Lundaterminalen. Det finns också anledning att ytterligare utreda den planerade dragningen av trafiken .

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar svar på ett samråd om nya bostäder i stadsdelarna Lunda och Kälvesta. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av 34 småhus samt säkerställa pågående markanvändning för förskoleverksamhet. På grund av att förslaget reviderats sedan tidigare samråd och att en ny översiktsplan (Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm) har antagits, ställs planförslaget ut igen.

På Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i maj 2005 yrkades bifall för planförslaget. Efter plansamråd 2006 inkom en rad överklaganden Därefter har planen reviderats med hänsyn till de synpunkter som framkommit efter samrådet.

Förvaltningen ser positivt på att nya bostäder planeras i området och har inte något att erinra mot planförslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Dnr 59-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna, Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att överlämna följande förslag till remissvar

Med tanke på flera kritiska synpunkter som framkommit vill vi avstyrka planförslaget. Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby har avstyrkt förslaget och vill ha en riskanalys på grund av närheten till Lundaterminalen. Flera av de boende i närområdet motsätter sig byggplanerna eftersom området har stor betydelse som rekreationsområde. Schenker anser den planerade bebyggelsen kan komma att försvåra för deras verksamhet i Lundaområdet, och vill ha kvar marken som parkområde. Farhågor har framförts över att den ökade trafikmängden kommer att ställa till med problem. Området har också ett besvärligt läge för att kunna ha tillgång bra kollektivtrafik.

Vi är väl medvetna om att det behövs byggas många nya bostäder i Stockholmsområdet, av den anledningen tillstyrkte vi förslaget förra gången vi yttrade oss i frågan. Men efter att ha tagit del av synpunkterna som kommit fram efter samrådet bör bostadsbristen avhjälpas på annat sätt. Vi är övertygade att det är möjligt.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka planförslaget Lunda och Kälvesta.

Därutöver vill vi anföra:

Det finns många remissinstanser som är negativa till förslaget, där ibland stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby.

Det är viktigt med fler bostäder, men det ska vara bostäder som är bra att bo i och som ska ha en bra kringmiljö. De föreslagna bostäderna ligger i princip i ett industriområde och riskerar att störas av buller från industriverksamhet och transporter. Det har heller inte gjorts någon marknadsundersökning som klart visar att det inte innebär allvarlig risk att bygga och sedan bo här”.

________________________

§5 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Beslut om att delta i gemensam upphandling av enstaka platser i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin och om att ge socialförvaltningens administrativa chef Leif Fransson, eller den han i sitt ställe förordnar, i uppdrag att för nämndens räkning företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar gällande upphandlingen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Dnr 98-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§6 Nedskrivning av fordran

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att nedskrivna upptagna fordringar om 941804 kronor.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 paragraf 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast ett år efter förfallodatum. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran avskrivits i bokföringen och avförts räkenskaperna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2012.

Dnr 102-2012-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringning

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35 000 kr) för 2012. Tjugofemtusen kronor (25 000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10 000 kr) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

Ärendet

Föreningen Spånga Trygghetsringning bedriver sedan 1999 verksamhet i stadsdelen. Verksamheten fungerar årets alla dagar och är trygghetsskapande både för de äldre och för deras närstående. Verksamheten har idag cirka 70 ensamboende äldre som är anslutna och 65 personer som i team om två ansvarar för verksamheten varje dag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2012.

Dnr 73-2012-5.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund anmälde jäv.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§8 Rapport om genomförd gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner rapporten om genomförd gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad.

Ärendet

Rapport om genomförd gemensam upphandling av missbruksvård som socialförvaltningen genomfört på uppdrag av stadens fjorton stadsdelsnämnder och socialnämnden. För de tolv vårdkategorier som upphandlingen omfattade har 63 ramavtal tecknats med 47 anbudsgivare avseende 69 antagna anbud.

Genomsnittspriset på tjänsterna har stigit ungefär i den omfattning som förväntat med hänsyn till att det är fyra år sedan de senast upphandlades.

Kvaliteten på de upphandlade verksamheterna bedöms vara god.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012.

Dnr 529-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§9 Anmälningsärende Plaskdammar i Stockholms stad

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Miljöförvaltningen genomförde under 2009-2010 ett riktat tillsynsprojekt på samtliga plaskdammar i syfte att inventera riskfaktorer för vattenkvaliteten och hur väl egenkontrollen fungerat. Sedan tillsynsprojektet startade har många anläggningar fått en bättre och driftsäkrare teknik men det finns fortfarande behov för stadsdelarna att se över sina anläggningars tekniska status.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 februari 2012.

Dnr 7-2012-3.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§10 Revisionsrapport nr 2, styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat hur stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör styr, följer upp och kontrollerar att äldre på externt drivna vård. Och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och att de erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Även kommunstyrelsen och äldrenämnden berörs av granskningen genom det ansvar de har för riktlinjer, principer, policydokument och för uppföljningen av stadens samlade äldreomsorg. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått rapporten för kännedom.

Dnr 64-2012-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§11 Rapport om genomförd upphandling av driften av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av driften av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan till handlingarna.

Ärendet

Rapport gällande genomförd upphandling av drift av fritidsgårdarna Träffpunkt Grottan och Träffpunkt Folkan samt beslut om tilldelning av kontrakt till
vinnande anbudsgivare Ad Acta Fritid AB, organisationsnummer 556832-5640.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2012.

Dnr 35-2011-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§12 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan 2011-07-01 – 2011-12-31 till handlingarna.

Ärendet

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008-06-12 ska inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan anmälas halvårsvis.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 februari 2012.

Dnr 30-2012-1.2.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§13 Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har överlämnat en slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet.

Dnr 85-2012-6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Projektet fokuserar på mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridsfrågor är prioriterade angelägenheter för hela samhället, för att ingen ska utsättas för våld i en rättstat, särskilt alvarligt är våldet i nära relation. Slutändan handlar det om att vi höjer våra ansträngningar för ett mer jämställt samhälle.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relationer och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

Miljöpartiet ställer sig positivt till att projektet blir en del av den ordinarieverksamheten, dock har vi velat se att förvaltningen genomfört utvärdering av projektet under tiden januari 2008 och oktober 2010, innan projektet integreras i förvaltningsordinarieverksamhet.

I slutrapporten framgår inte tydligt antalet barnen som bevittnat våld i hemmet. Det är mycket viktigt att barn får den stöd och hjälp de är i behov av, då är det ytterst viktigt att samverkan fungerar mellan socialtjänsten och skolan.”

________________________

§14 Rapport över härbärgesutnyttjandet under 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har överlämnat en rapport över härbärgesutnyttjandet under 2011 för kännedom till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 februari 2012.

Dnr 88-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi godkänner rapporten och att den läggs till handlingarna.

I övrigt ansluter vi oss till innehållet i den reservation som MP, S och V gjorde i socialnämnden när rapporten las fram. Vi vill framhålla att det är lämpligt att även Stockholms stad tillämpar tak-över-huvudetgarantin också för EU-medborgare, enligt holländsk modell.

Vi känner oro för att antalet långliggare på akutboendena har ökat, samt att det faktum att det blir allt svårare att komma in på bostadsmarknaden i Stockholm resulterar i ett ökande antal personer som varken har missbruks- eller psykiska problem, men som i brist på eget boende hamnar på akutboende/härbärge.

Det är viktigt att principen Bostad Först införs på riktigt så att rätten till en fast bostad blir en verklig rättighet.”

________________________

§15 Rapport om utvärdering av insatsen kontaktfamilj/kontaktperson

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har överlämnat en rapport om utvärdering av insatsen kontaktfamilj/kontaktperson för kännedom till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012.

Dnr 89-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ställer oss bakom och hänvisar till det särskilda uttalande i socialnämnden av m, fp, c och kd ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Rapporten ger nya insikter om effekterna av insatserna kontaktfamilj och kontaktperson. Vad som ger resultat i socialt arbete är väldigt individuellt, olika insatser fungerar olika för olika personer och situationer. Forskningsstudien är baserad på registerstudier och visar att insatserna kontaktfamilj och kontaktperson inte gör skillnad i vissa avseenden; de minskar inte risken för framtida placering i dygnsvård eller risken för en dålig utveckling för barn och unga på sikt. Insatsen kontaktfamilj/kontaktperson kan i och för sig ha stora värden ändå, och vi välkomnar mer forskning på området.

Vi undrar t ex vilket resultat man skulle skönja om man utför en kvalitativ studie med de som har fått beviljade insatserna - om de upplever att insatserna har gjort skillnad för deras möjlighet för att bli självständiga och få kontroll över sina liv. Det är viktigt att inte ta studien till intäkt för att skära ner på socialtjänstens möjligheter att stötta med olika insatser, t ex i form av kontaktfamilj. Vi tror att en viktig förutsättning för hur insatserna fungerar är att det finns tydliga handlingsplaner och uppföljning i jämna intervall och att insatserna har en tydlig inriktning på skolresultat och självständighet.”

________________________

§16 Rapport Tensta Marknad 2011

Beslut

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg till beslutssats 2.

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

2. Med anledning av att Tensta marknad firar 25-års jubileum beslutar Stadsdelsnämnden att avsätta 150 tkr för 2012 års marknad.

Ärendet

Tensta marknad organiseras av Tensta Marknadskommitté och anordnades mellan den 3-4 september 2011 och blev den 24:e marknaden i rad. Ungefär 480 personer har arbetat under marknadsdagarna och uppskattningsvis har marknaden haft 65000 besökare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012.

Dnr 15-2012-1.2.6.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna'

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 150 tkr för 2012 års marknad”.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi är positiva till att uppmärksamma Tensta Marknads 25-årsjubleum. Vi vill påpeka att arrangemanget har genomförts varje år med bland annat bidrag från stadsdelsnämnden, och att även om det är bra att hitta andra finansiärer så anser vi att marknaden även kommande år ska få stöd från nämnden”.

________________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten anmälningskategori B för perioden 2011-07-01 – 2011-12-31 till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari.

Dnr 94-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§18 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträde den 23 januari 2012 för lokala rådet för funktionshinderfrågor anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§19 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträde den 26 januari 2012 för lokala pensionärsrådet anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§21 Information, kurser och konferenser

· Stadsdelsnämnden beslutade att arvode ska utgå för medverkan på Järvadagen den 16 februari 2012.

________________________

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

- Inga frågor anmäldes.

________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 22)

§23 Medborgarförslag om vård av kulturväxter i slänten mellan Solhöjden och Spånga IP

Beslut

Ärendet utgick.

________________________

§24 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

Vi godkänner redovisningen av de platser som idag finns i region Västerort, vi godkänner också de bedömningar som görs vad beträffar behov av profilboenden i framtiden inte minst inom vår stadsdel Spånga-Tensta.

I 2012 års budget för Stockholms stad står följande:

”Staden har beslutat att omvandla tio servicehus till trygghetsboende, ytterligare tre servicehus planeras för omvandling. Därefter ska en uppföljning och utvärdering genomföras innan fler omvandlingar behandlas.

Servicehusen kvarstår som en av flera boendeformer så länge efterfrågan finns.”

Det är anmärkningsvärt att det i den reviderade planen framtagits en mängd exempel på servicehus som ska omvandlas. I planen hänvisas till minskad efterfrågan och minskat behov.

I dagsläget påstås 16 lägenheter vara tomma på Fristads servicehus. 20% av de som sökt servicehusboende i stadsdelen har fått avslag, 8% har överklagat men inte fått rätt.

I det sammanhanget är det viktigt att påtala att förvaltningsrätten prövar beslutet mot gällande lagstiftning och inte mot de riktlinjer som antagits av KF i Stockholms stad. Stadens riktlinjer är generösare än lagstiftningen. Riktlinjerna anför att otrygghet , isolering och hög ålder kan ses som skäl till att bevilja servicehusboende.

Fristads servicehus har 153 lägenheter i ärendet föreslås avveckling av en huskropp med 44 lägenheter, 16 lägenheter sägs vara tomma. Vi anser att det i dagsläget är alldeles för tidigt att ta ställning till den föreslagna avvecklingen.

Vad beträffar Tensta servicehus så skrivs i planen att det förväntas ett ökat behov av äldreomsorg för utrikesfödda personer . Detta är viktigt att beakta innan förändringar beslutas.

Stadsdelen tvingas avveckla det uppskattade Fristads sjukhem eftersom det inte är möjligt att rusta upp lokalerna till den standard som utkrävts. I Solhem planeras ett privat byggande som beräknas vara klart 2013 samtidigt som Fristads sjukhem avvecklats. Det blir då ändå möjligt att välja sjukhemsboende i Spånga.

I planen tas frågan om de allt kortare boendetiderna på vård-och omsorgsboende upp.

På vissa boenden bör det finnas möjlighet att flytta in i möblerade rum för de som så önskar.

Pensionärsrådet i Spånga-Tensta har lämnat ett remissyttrande som vi till stora delar ställer oss bakom.

Ärendet

De förvaltningar som ingår i region Västerort har i samarbete tagit fram en plan för boende för äldre. Äldreboendeplanen innehåller en inventering av befintliga servicehuslägenheter och platser i vård- och omsorgsboende, samt en bedömning av framtida behov i förhållande till de befintliga platser och inriktningar som finns i regionen.

Planeringen har utgått från ärendet ”Boendeplanering för äldre i Stockholms stad”. Utrednings- och statistikkontorets senaste framskrivning av äldreomsorgsbehov i Stockholms stad 2010-2040 har använts för att beräkna regionens behov av bostäder för äldre.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 februari 2012.

Dnr 99-2012-7.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

________________________

§25 Komplettering av svar på uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar till Skolinspektionen i enlighet med tjänsteutlåtande.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde tillsyn i Stockholms kommun av förskoleverksamheten under 2011. I Spånga-Tenstas förskoleverksamhet identifierades åtta brister som ska åtgärdas. Dessa åtgärder har redovisats i en bilaga till nämndens verksamhetsplan 2012. Skolinspektionen vill ha kompletteringar i tre av bristerna för att kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. De tre bedömningspunkterna är:

· Alla förskolor präglas inte fullt ut av en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran, och lärande en helhet.

· Förskolorna arbetar inte tillräckligt medvetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller.

· Barngruppernas storlek och sammansättning utvärderas inte kontinuerligt.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 februari 2012.

Dnr 598-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§26 Månadsrapport februari 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012.

Ärendet

Uppföljning av resultatet från medarbetarenkäten från 2011 på både avdelnings och enhetsnivå pågår. Strategiska staben har utvecklat ett nytt arbetssätt inom avdelningen för att få en effektivare arbetsprocess.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,9 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 11,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,7 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 3,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 mars 2012.

Dnr 118-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________