Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från Trafikko Läs mer...ntoret om Spånga torg och cykelsatsningar i Spånga.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 30 maj 2012.
Protokollet från sammanträdet den 19 april 2012 justerades
den 25 april 2012.

2 Svar på remiss om motion om "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna.

Dnr 155-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Svar på remiss om cykelplan 2012

4 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2012

Dnr 153-2012-5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2012 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
1. PRO Spånga beviljas 1 869 kronor.
2. Tensta trivselklubb beviljas 945 kronor.
3. SPF Spångaveteranerna beviljas 5 138 kronor.
4. PRO Bromsten beviljas 1 596 kronor.
5. PRO Erland, Spånga beviljas 1 183 kronor.
6. PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1 519 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Tertialrapport I 2012 Omedelbar justering

Dnr 235-2012-1.2.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 28,2 mnkr vilket framgår av bilaga 1.

3. Stadsdelnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 4,9 mnkr enligt bilaga 4.

4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 5,9 mnkr enligt bilaga 4.

5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

6 Rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar

Dnr 156-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport från projekt Järva rent och snyggt 2011 samt planering för 2012

Dnr 222-2012-1.2.6.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2012 med ansökan till Järvalyftet om 2,5 mnkr.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 206-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

12 FUT IV - lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Dnr 178-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning - svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)

14 Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

15 Anmälan av rapport om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad

16 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 26 mars 2012 till handlingarna.

17 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 29 mars 2012 till handlingarna.

18 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 23 mars 2012 till handlingarna.

19 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2012

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

20 Information, kurser och konferenser

21 Nämndens och förvaltningens frågor

22 Svar på remiss om förslag till Förändring av resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd

23 Föreningsbidrag 2012

Dnr 72-2012-5.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:
- Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 150 000 kronor.
- Hela Människan beviljas 75 000 kronor.
- Grannstöd Spånga-Tensta beviljas 30 000 kronor.
- Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 100 000 kronor.
- Järva Folkets Park beviljas 80 000 kronor.
- Systrami beviljas 10 000 kronor.
- Spånga Folkdansgille beviljas 10 000 kronor.
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 95 000 kronor.
- Tenstas framtid beviljas 35 000 kronor.
- Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm beviljas 5 000 kronor.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 35 000 kronor.
- Verdandi beviljas 445 000 kronor.
- Grekiska föreningen beviljas 5 000 kronor.
- Tenstas familje- och ungdomsförening beviljas 5 000 kronor.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 170 000 kronor.

24 Nya bestämmelser om Lex Sarah inom hela socialtjänsten från den 1 juli 2011 - information

Dnr 146-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 30 maj 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2012 justerades den 25 april 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Svar på remiss om motion om "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna.

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Vänsterpartiet har begärt ett yttrande om motion om ”best practice” i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till själva metoden men att stadsdelarna själva beslutar på vilket sätt de vill arbeta med frågan utifrån deras förutsättningar och behov.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 maj 2012.

Dnr 155-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V+S+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamot Jonas Ljungstedt (V), vice ordförande Ornina Younan (S), Rune Olofsson (S), Emmanuel Öz (S), Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Att därutöver anföra

Det är glädjande att förvaltningen ställer sig positiv till metoden som förordas i motionen. Arbetet med skuldrådgivning för att förhindra vräkningar görs på olika sätt i olika stadsdelar. Det är bra att enhetliga riktlinjer för budget- och skuldrådgivning arbetas fram i staden, det är bra att även i det förebyggande arbetet mot hyresskulder och andra finns riktlinjer där stadsdelsnämnderna arbetar mer aktivt och uppsökande. De här riktlinjerna ska ta tillvara erfarenheterna från ”Best Practise”-projektet, men även andra erfarenheter ute i de olika stadsdelarna.”

___________________

§3 Svar på remiss om cykelplan 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Vid trafik- och renhållningsnämndens möte den 14 juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag att ta fram en ny cykelplan. Planen ska foga samman de befintliga inner- och ytterstadsstråken, fokusera på pendlingscyklister samt prioritera regionala stråk. Målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Förvaltningen anser att ett genomförande av handlingsplanen i cykelplanen kommer att bidra till att cyklingen ökar. Förvaltningen ser positivt på att cykelstråken i Spånga tillhör de prioriterade stråken.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 april 2012.

Dnr 202-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Emmanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att i huvudsak besluta enligt förvaltningens förslag

att därutöver anföra

Det är på tiden att Stockholm stad får en ambitiös cykelplan, och vi tycker att stora delar av förslaget är bra, liksom förvaltningens synpunkter. Biltrafiken måste minska och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan förverkligas så fort som möjligt.

Slutmålet är 2030. Dit är det långt. Vi vill ha etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt i en bilolycka ska minska är för lågt och för svävande.

Cykelbanorna i ytterstaden måste ha samma standard och underhåll som cykelbanorna i innerstaden, allt annat är strukturell diskriminering. En höjd ambitionsnivå i ytterstaden kräver givetvis också höjda anslag i budgeten. ”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det ställs stora krav om man vill förbättra möjligheterna att använda cykeln mera som dagligt transportmedel. Det behövs en ambitionshöjning. Det måste finnas ett bra samarbete mellan kommunerna för att få enkla pendlingsstråk till och från Järva att fungera. Det är viktigt med tydliga och mätbara etappmål som gör att insatserna inte skjuts framåt.

Det krävs mycket för att förbättra möjligheterna att använda cykeln som dagligt transportmedel. Cykelplanen tar upp många viktiga problem och föreslår många bra förbättringar. Det bör dock tryckas hårdare på vissa frågor för cykelpendlare från Spånga - Tensta.

Stadsdelsförvaltningen behöver också bevaka lokala medborgarnas behov. Parkeringsmöjligheter och verkstad för Cykelparkeringar måste vara lättillgängliga och säkra. Det går inte att förlägga dem i skymundan på gaveln bakom ett hus. Av ren självbevarelsedrift så parkerar cyklisten sin cykel så nära affären, bussen, tunnelbanan eller pendeltåget som möjligt. (T ex gång-cyckel-bron över järnvägen Spånga station)

Många vägar som delas av både gångtrafikanter och cyklister saknar markering vilken sida av vägen respektive ska hålla sig på. det finns ibland en markering i början av vägen, men vid korsningar eller anslutande vägar så saknas markeringar.

Säkerhet för fler vägbommar behövs i Spånga-Tensta för att hindra olika motorfordon att använda gång-cykel vägarna som genvägar. Vid en del vägkorsningar så finns det separata trafikljus för gående respektive cyklister. Eftersom de ibland sitter på olika sidor på övergångstället kan man som bilist missa att det är grönt för cyklister när det är rött för gångtrafikanter och trafikfarliga situationer kan uppstå. (T ex Bromstensvägen – Spånga torgväg).”

___________________

§4 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2012 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:

1. PRO Spånga beviljas 1869 kronor.

2. Tensta trivselklubb beviljas 945 kronor.

3. SPF Spångaveteranerna beviljas 5138 kronor.

4. PRO Bromsten beviljas 1596 kronor.

5. PRO Erland, Spånga beviljas 1183 kronor.

6. PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1519 kronor.

Ärendet

Till förvaltningen har inkommit sex ansökningar om bidrag från pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas bidrag, till en total summa av 12250 kronor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Dnr 153-2012-5.

Beslutsgång

Rune Olofsson (S) och Eva Andersson (S) anmälde jäv och lämnade sammanträdet.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Tertialrapport I 2012

Tertialrapport I 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 28,2 mnkr vilket framgår av bilaga 1.

3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 4,9 mnkr enligt bilaga 4.

4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i
investeringsbudgeten om 5,9 mnkr enligt bilaga 4.

5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Ärendet

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i deras vardag. Därför har alla verksamheter under perioden arbetat med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa nytta för de boende i Spånga-Tensta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2012.

Dnr 235-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapport 1 2012 visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KF:s inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Det gäller såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter.

En bra dialog och samverkan med invånare i stadsdelen är ett mycket viktigt arbete och måste ständigt underhållas och utvecklas. Detta gäller också i mycket hög grad föreningsliv och andra former av frivilliga insatser som finns i stadsdelen. Genom det kontinuerliga arbete med Sam Tidigt Först har samarbetet och kunskaperna om de medverkandes olika uppdrag och verksamheter utvecklats och förbättrats något som också rönt uppmärksamhet utanför stadsdelens gränser. Det är också detta utvecklade samarbete som möjliggjort det engagemang och stora insatser som gjorts, inte minst av boende och föreningsliv under den senaste helgens oroligheter.

Spånga-Tensta uppfyller barnomsorgsgarantin och erbjuder förskoleverksamhet av hög pedagogisk kvalitet i såväl kommunal som fristående regi. Satsningar sker såväl på språkutveckling som naturvetenskap i förskolan.

Föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) är bara ett exempel som visar på att Spånga-Tensta ligger väl framme i arbetet med tidiga förebyggande insatser. Stadsdelens lekplatser och parklekar har upprustats och ständig utveckling pågår. I juni kommer den unika Par Cour anläggningen i Nydalsparken, invigas ett samarbete mellan bl.a stadsdelen, Trafikkontoret, GIH och Järvalyftet.

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar där flest ungdomar bor och denna sommar kommer över 800 ungdomar få sommarjobb något som tidigare uppskattats mycket och varit en viktig del i stadsdelens trygghetsarbete. Fritidsverksamheter har sommaröppet och dagkolloverksamhet bedrivs i omfattande skala. Ett etablerat samarbete mellan Kulturskolan ,fritiden och förskolan har resulterat i en strategi för att ge barn fler möjlighet till kulturupplevelser.

Fortsatt arbete med trygghet och trivsel i hela stadsdelen är centralt. Samarbetet med föreningsliv, fastighetsägare, polis och boende är nödvändigt för att detta ska fungera på ett bra sätt.

”Järva rent och snyggt” engagerar många föreningar och leder till en miljö med mindre skräp och ökad miljömedvetenhet. Trygghetsvandringar och grannsamverkan är ett viktigt förebyggande arbete för att förebygga otrygghet och bostadsinbrott.

För att behålla och utveckla den höga kvalitet som finns i stadsdelens verksamheter är personalen av central betydelse och därför sker satsningar på kompetensutveckling för chefer och medarbetare.

Det strukturerade arbetet med att minska sjukskrivningarna har givit resultat. Nu fortsätter arbetet för att ytterligare sänka sjuktalen.

Stadsdelens stora utmaning är arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Ett betydande utvecklingsarbete har genomförts inom stadsdelens arbete med försörjningsstöd. Hembesök görs vid alla nya ärenden för att säkerställa att utbetalade bidrag ges på rätt nivå, ”100 projektet” och ”hemlöshetsprojektet” fortsätter. Det strukturerade arbetet med att minska kostnaderna för försörjningsstöd är en viktig fråga och pågår med oförminskad kraft.

I stadens budget 2012 står också att stadsdelsnämnderna måste ha stort fokus på att hålla kostnaderna nere samt att kommunstyrelsen noga kommer att följa stadsdelsnämndernas kostnader för försörjningsstöd och ta ställning till huruvida avstämning krävs i samband med tertialrapporterna.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna i vår stadsdel en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut.

Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.


Kostnaden för ekonomiskt bistånd är betydligt högre än budgeterat, prognosen är 13,0 Mkr jämfört med budgeten. Vi är kritiska till att anslagen för ekonomiskt bistånd är sammanslagen med anslag till övrig verksamhet som vi länge varnat för kommer att bli drabbad. Vi anser att förvaltningen ska ha huvudansvar för arbetsmarknadsåtgärder. Människor ska inte bollas mellan jobbtorg och förvaltning. Mer fokus ska läggas på de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden än vad jobbtorgen gör idag.

Förutsättningen för det lokala näringslivet i Järva försämras. Köpkraften minskar i Tensta centrum liksom i övriga centrumanläggningar i Järva efter att de kommunala stadsdelsförvaltningarna har flyttat ifrån dessa centra. Det är allmänt bekant att utförsäljningen av anläggningarna inte har förbättrat situationen. Det är positivt att stadsdelsförvaltningen kommer tillbaka till Tensta centrum, även andra förvaltningar, både centrala kommunala och statliga borde kunna lokaliseras till förorter. Även andra åtgärder behövs för att kompensera butiksägare och andra småföretagare som drabbats av ekonomiskt avbräck.

Grunden för en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling för en socialt utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är småföretagarpolitiken. Återinrättandet av näringslivsrådet är en viktig del i detta arbeta. Vi vill även se att det skapas småföretagarcentrum där nya småföretagaridéer kan utvecklas. Information och rådgivning till de som vill starta företag i vår stadsdel.

Mer resurser behöver avsättas till det lokala föreningslivet. Ökad samverkan mellan förvaltning och ideella föreningar som är verksamma inom olika verksamhetsområden ser vi som positivt. Det gäller inte minst det brottsförebyggande arbetet.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan alliansen tagit över vilket har resulterat i sänkt kvalitet.

Barngruppernas storlek måste åter tillbaka till 2006 års nivå .
Det är viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minska till högst 14 barn i de småbarnsgrupperna och högst 18 barn i storbarnsgrupperna.

Vårdnadsbidragets utveckling i stadsdelen är bekymmersamt, både ur jämställdhetsperspektiv och för att barnens tidiga utveckling ska vara gynnsam. Spånga-Tensta har hög andel personer som har beviljats vårdnadsbidrag i staden. Detta ger negativa konsekvenser för förskolor, när barnen stannar hemma och därmed utebliven förskolepeng.

Den traditionella årliga vårstädningen anser vi ska återupptas och genomföras som tidigare år. Förvaltningens ansvariga behöver också genomföra besiktningar av området för att åtgärda det som är trasigt och skräpar ner. Det är bra med aktiva medborgare som slår larm, men vi ska inte behöva räkna med den här hjälpen helt och hållet.

Vi tycker det är bra att det satsas på sommarjobb, men vi vill ha utökade resurser centralt med en större bredd på den åldersgrupp som erbjuds arbete.”

Särskilt uttalande
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

När det gäller målet att bli självförsörjande ser vi att stadsdelsnämnden inte uppfyller målet. Det är ett viktigt och övergripande inriktningsmål för stadsdelsnämnden, men som nämnden missar att uppfylla år efter år. Vi anser här att nämnden ska göra omprioriteringar både vad gäller resursfördelning och olika aktiviteter för att flera människor ska bli självförsörjande.

Ett mål är värde när det kan följas upp och kan förändras när man inte kan uppfylla det, förändra resurserna eller ambitionsnivån.

Vi vill gärna också se lokala arbetsmarknadsåtgärder, vi konstaterar att: A , komma in i eget arbete och B, en bra arbetsmarknad egentligen är två sidor av samma mynt, alltså behöver vi ha flera arbetsmarknadsåtgärder anpassade till dem som är arbetssökande.

En annan sak som bör revideras är de indikatorer som är satta för arbetsmarknadsområdet. ”

___________________

§6 Rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar

Beslut

Stadsdelsnämnden antar rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar.

Ärendet

I nämndens arbete ingår att besluta om ärenden som har sekretessbelagda handlingar. En sekretessbelagd handling kan exempelvis innehålla personuppgifter och får inte förvaras så de är åtkomliga för obehöriga eller förstöras på eget sätt. För att underlätta för ledamöter och ersättare i nämnden har förvaltningen tagit fram en rutin och anvisningar för hur hanteringen av sekretessbelagda handlingar ska ske.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2012.

Dnr 156-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§7 Rapport från projekt Järva rent och snyggt 2011 samt planering för 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2012 med ansökan till Järvalyftet om 2,5 mnkr.

Ärendet

Föreningsstäd har bedrivits sedan 2002 i Tensta.

Spånga - Tensta och Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd antog 2008-05-15 ett gemensamt tjänsteutlåtande från respektive förvaltning som innebar att medel för gemensamt föreningsstäd skulle sökas från Järvalyftet. Det gemensamma namnet för föreningsstädverksamheten är Järva Rent och Snyggt. Under 2011 har stadsdelsförvaltningarna organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.67 föreningar har varit engagerade i städningen. 44 i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby samt 23 föreningar i Hjulsta och Tensta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2012.

Dnr 222-2012-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om införa vägmarkeringar vid Dyvingegränd.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2012.

Dnr 206-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 FUT IV – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har överlämnat en lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott för kännedom till stadsdelsnämnden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Dnr 178-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§13 Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning – svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna.

Ärendet

Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) har i en skrivelse till socialnämnden begärt en redovisning av de extra två miljoner kronor som staden år 2011 satsade på drogprevention bland ungdomar. Syftet med medlen var att stadsdelsnämnderna skulle förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar.

Dnr 180-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Social insatsgrupp kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. I rapporten presenteras hur det pågående arbetet med sociala insatsgrupper fortlöper i de stadsdelar som har påbörjat insatsen.

Dnr 179-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§15 Anmälan av rapport om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialförvaltningen har under hösten 2011 genomfört en kartläggning av hur man arbetar med genusperspektiv i missbruksvården. Syftet med rapporten är att bidra till utveckling av arbetet med dessa frågor i missbruksvården i Stockholms stad.

Dnr 216-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§16 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 26 mars 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 26 mars 2012 för lokala rådet för funktionshindersfrågor anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§17 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 29 mars 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträdet den 29 mars 2012 för pensionärsrådet anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§18 Lokala brottsförebyggande rådets protokoll BRÅ 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 23 mars 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 23 mars för brottsförebyggande rådet anmäldes.

Dnr 104-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§20 Information, kurser och konferenser

- Ann-Katrin Åslund (FP) informerade nämnden om att invigningen av parkourparken blir den 5 juni kl 13.30. En inbjudan till alla i nämnden kommer att skickas ut.

___________________

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl. : Redovisning av situationen på förskolan Stormhatten.

- Att kostnaden för internetuppkoppling inkluderas i normen för försörjningsstöd.

- Att inrätta ett ungdomsråd med fokus på ungdomsfrågor i stadsdelen.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

Nämnden informerades om de faktafel som finns i skrivelsen avseende förskolan Stormhatten.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 21)

§22 Svar på remiss om förslag till Förändring av resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har gett USK AB/Sweco Eurofutures AB i uppdrag att analysera den resursfördelningsmodell som används avseende ekonomiskt bistånd. Förslaget får en viss omfördelande effekt där en del av stadsdelsnämnderna i ytterstaden får en ökad tilldelning jämfört med innerstaden. För Spånga-Tensta innebär förslaget en ökad tilldelning med 4,9 mnkr. Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Nämnden vill dock lyfta fram problematiken med det höga antal hushåll som befinner sig i andrahands boenden inom Spånga-Tensta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Dnr 217-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Rune Olofsson (S), Emmanuel Öz (S), Awad Hersi (MP) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att delvis besluta enligt förvaltningens förslag

att därutöver anföra

Det finns en hel del brister i det remitterade förslaget till nytt resursfördelningssystem. Som förvaltningen påpekar finns det ytterligare faktorer av största vikt. Det som förvaltningen framför allt tar upp är den stora andelen av hushållen som saknar eget kontrakt.

Att inga statistiskt belagda skillnader i risken att ha ekonomiskt bistånd märks i inkomstklasserna under 150000 kr per år måste analyseras vidare, innan vi kan dra slutsatsen att inkomstklasserna kan minskas. Risken för att en förändring kan bli missvisande i områden med många stora hushåll måste tas på allvar. En granskning om hushållsstorleken i kombination med antal inkomstklasser kan få betydelse för resursfördelningen.

Stockholms bostadskarta ritas om efter de stora utförsäljningarna av allmännyttan till privata fastighetsägare och omvandlingarna av allmännyttan till bostadsrätter. Hänsyn måste därför tas till omfördelningarna mellan allmännyttan och privata fastighetsägare respektive bostadsrättsföreningar.

Så även om Spånga-Tensta vinner på den föreslagna modellen jämfört med idag finns det flera faktorer som bör tas med innan beslut om fördelningsnyckel för ekonomiskt bistånd tas.

För övrigt anser vi att ekonomiskt bistånd ska återgå till att vara en egen budgetpost skild från övrig verksamhet i stadsdelsnämndernas budget. Det är inte rimligt att eventuella underskott inom ekonomiskt bistånd ska ha påverkan på övriga verksamheter. När människor har rätt till försörjningsstöd ska det betalas ut, vilket gör att nämndens rådighet är begränsad. Resursfördelningssystem uppdateras inte så ofta att de alltid behåller sin träffsäkerhet i förmågan att fördela resurser så att det motsvarar behoven i varje stadsdelsområde. ”


___________________

§23 Föreningsbidrag 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:

- Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 150000 kronor.

- Hela Människan beviljas 75000 kronor.

- Grannstöd Spånga-Tensta beviljas 30000 kronor.

- Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 100000 kronor.

- Järva Folkets Park beviljas 80000 kronor.

- Systrami beviljas 10000 kronor.

- Spånga Folkdansgille beviljas 10000 kronor.

- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 95000 kronor.

- Tenstas framtid beviljas 35000 kronor.

- Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm beviljas 5000 kronor.

- Spånga Blåbandsförening beviljas 35000 kronor.

- Verdandi beviljas 445000 kronor.

- Grekiska föreningen beviljas 5000 kronor.

- Tenstas familje- och ungdomsförening beviljas 5000 kronor.

- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 170000 kronor.

Ärendet

I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2012 ska fördelas. I bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Dnr 72-2012-5.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Jonas Ljungstedt (V) och Markku Sirviö (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdet.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Rune Olofsson (S), Emmanuel Öz (S), Joel Ensjö (S) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att bevilja bidrag till föreningar enligt följande:

Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, beviljas 200 000 kr
Hela Människan, bifall till förvaltningens förslag

Grannstöd Spånga-Tensta, bifall till förvaltningens förslag

Spånga Tensta Kulturkommitté beviljas 160 000 kr

Järva Folkets Park beviljas 200 000 kr

Systerami, bifall till förvaltningens förslag

Spånga Folkdansgille, bifall till förvaltningens förslag.
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 200 000 kr
Tenstas framtid, bifall till förvaltningens förslag
Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm, bifall till förvaltningens förslag
Spånga Blåbandsförening, bifall till förvaltningens förslag.
Verdandi beviljas 600 000 kr
Grekiska föreningen, bifall till förvaltningens förslag
Tenstas familje- och ungdomsförening, bifall till förvaltningens förslag
Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 200000 kr
SEUKI, beviljas 90000 kr

Att därutöver anföra följande

Under de rödgrönas mandatperiod avsattes mer medel till föreningslivet.

Det fanns olika projektmedel att söka ifrån och föreningslivet var inte begränsad enbart till föreningsbidraget.

Vi anser att det är viktigt att man uppmuntrar ett levande föreningsliv i vår stadsdel. För en relativt liten summa pengar i bidrag görs mycket arbete. Angeläget är att stödja föreningar som skapar mötesplatser, och som bidrar till integration mellan olika etniska grupper.

Vår stadsdel har drabbats hårt på grund av majoritetens resursfördelningssystem. Därför anser vi att man kan kompensera genom att fördela mer medel till föreningslivet som når ut till många fler av våra medborgare och kommer många till godo.

Vi anser också att det är viktigt att verksamheter som riktar sig till barn, unga och kvinnor skall prioriteras.

Vi vill bevilja SEUKI 90 000 kr för att säkerställa genomförande av fotbollsturnering. Denna verksamhet är väldigt angelägen för vår stadsdel. Stadsdelsförvaltningen bör i samarbete med andra förvaltningar göra sitt yttersta för att turneringen genomförs. ”


___________________

§24 Nya bestämmelser om Lex Sarah inom hela socialtjänsten från den 1 juli 2011 - information

Beslut

Stadsdelsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med förändringarna är att säkerställa att personer som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så långt möjligt förebyggas och, om de ändå inträffar, åtgärdas så snabbt som möjligt. De nya bestämmelserna innebär att lex Sarah gäller inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012.

Dnr 146-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________