Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med att rektorn från Hjulsta s Läs mer...kolan berättar om sin verksamhet. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 29 maj 2013.
Protokollet från sammanträdet den 18 april 2013 justerades
den 24 april 2013.

2 Tertialrapport 1 2013

Dnr 320-2013-1.2.1
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 22,1 mnkr vilket framgår av bilaga 04.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 3,7 mnkr enligt bilaga 04.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 3,9 mnkr enligt bilaga 04.
5. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om 2,5 mnkr för genomförande av projektet trygghetsvärdar enligt bilaga 08.
6. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan för kompletterande utvecklingsinsatser inom ramen för järvalyftet om 1,1 mnkr enligt bilaga 14.
7. Stadsdelsnämnden godkänner rapport från projekt Järva rent och snyggt enligt bilaga 11.
8. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta enligt bilaga 13.
9. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

3 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2013

Dnr 193-2013-5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2013 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
- PRO Spånga beviljas 1 841 kronor.
- Tensta trivselklubb beviljas 945 kronor.
- SPF Spångaveteranerna beviljas 4 907 kronor.
- PRO Bromsten beviljas 1 533 kronor.
- PRO Erland, Spånga beviljas 1 232 kronor.
- PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1 603 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på medborgarförslag om att sätta ut hundlatriner längs gångvägarna på ängarna mellan Sundby och Eneby

Dnr 376-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget för kännedom till Bromma stadsdelsförvaltning.

5 Svar på medborgarförslag om Trafikkontorets ansvar för bristande snöröjning och därtill relaterade personskador i Spånga.

Dnr 9-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget för kännedom till Trafikkontoret.

6 Medborgarförslag om att anställa arbetslösa istället för att betala ut bidrag

Dnr 686-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

7 Medborgarförslag om sommarjobb till alla elever på Språkintroduktion på Tensta Ross Gymnasium

Dnr 141-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

8 Svar på skrivelse om att avsätta medel till en projektledare för att driva Tensta marknad 2013.

Dnr 283-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

9 Anmälan av rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2012 som saknar stadigvarande bostad.

Dnr 195-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

10 Anmälan av lägesrapport år 2012, Tillsyn av öl och tobak.

Dnr 256-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Anälan av rapportering av genomförda inventeringar i naturreservaten 2012

Dnr 228-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

12 Anmälan av årsrapport från socialtjänstinspektörerna 2012.

Dnr 303-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013

Dnr 72-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 7 mars 2013 och den 11 april 2013 till handlingarna.

14 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Dnr 67-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 4 mars 2013 till handlingarna.

15 Lokala näringslivsrådets protokoll 2013

Dnr 146-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 19 februari 2013 till handlingarna.

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Svar på remiss om förslag till nytt förskoleprogram "Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola"

Dnr 219-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

20 Svar på remiss om motion om satsningar på ungas fritid av Emilia Bjuggren (S)

Dnr 199-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

21 Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster inom socialt vård- och omsorgsarbete samt förskole- och fritidsverksamhet


Dnr 425-2012-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av handledningstjänster inom socialt vård- och omsorgsarbete samt förskole- och fritidsverksamhet till handlingarna.

22 Anmälan om inkommet Medborgarförslag

Dnr 231-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård och återkomma till nämnden.

23 Svar på remiss från kommunstyrelsen om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (Upphandlingspolicy), dnr 125-1694-2012

24 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Dnr 250-2013-1.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren: Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

25 Fyllnadsval av ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation

Dnr 321-2013-1.1
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Carolina Rosén (FP) till ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation från och med den 23 maj 2013 till och med den 31 december 2013.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Svar på remiss om betänkande av utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet - Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Dnr 205-2013-1.5.1
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsförvaltningen överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 29 maj 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 18 april 2013 justerades den 24 april 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§2 Tertialrapport 1 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 22,1 mnkr vilket framgår av bilaga 04.

3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten om 3,7 mnkr enligt bilaga 04.

4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten om 3,9 mnkr enligt bilaga 04.

5. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om 2,5 mnkr för genomförande av projektet trygghetsvärdar enligt bilaga 08.

6. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan för kompletterande utvecklingsinsatser inom ramen för järvalyftet om 1,1 mnkr enligt bilaga 14.

7. Stadsdelsnämnden godkänner rapport från projekt Järva rent och snyggt enligt bilaga 11.

8. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta enligt bilaga 13.

9. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Ärendet

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i deras vardag. Därför har alla verksamheter under perioden arbetat med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa nytta för boende i Spånga-Tensta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 maj 2013.

Dnr 320-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande enligt följande:

forts.

forts § 2

Särskilt uttalande

Tertialrapport 1 2013 visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter håller hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Det gäller såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter. Detta gäller också i mycket hög grad föreningsliv och andra former av frivilliga insatser som finns i stadsdelen. Genom det kontinuerliga arbete med Sam Tidigt Först har samarbetet och kunskaperna om de medverkandes olika uppdrag och verksamheter utvecklats och förbättrats något som också rönt uppmärksamhet utanför stadsdelens gränser.

Fortsatt arbete med trygghet och trivsel i hela stadsdelen är centralt. Vid de tillfällen när social oro uppstår är det gemensamma sammanhållna arbetet med boende, föreningsliv , stadsdelsförvaltning , skola, polis, fastighetsägare och andra aktörer en avgörande faktor för att förändra situationen. Det viktiga samarbetet måste ständigt fortgå och utvecklas liksom dialogen med boende det är en avgörande funktion i det långsiktiga trygghetsarbetet.

”Järva rent och snyggt” engagerar många föreningar och leder till en miljö med mindre skräp och ökad miljömedvetenhet. Trygghetsvandringar och grannsamverkan är också ett viktigt förebyggande arbete för att förebygga otrygghet och bostadsinbrott.

Spånga-Tensta uppfyller barnomsorgsgarantin och erbjuder förskoleverksamhet av hög pedagogisk kvalitet i såväl kommunal som fristående regi. Satsningar sker såväl på språkutveckling som naturvetenskap i förskolan.

Föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) är bara ett exempel som visar på att Spånga-Tensta ligger väl framme i arbetet med tidiga förebyggande insatser. Stadsdelens lekplatser och parklekar har upprustats och ständig utveckling pågår.

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar där flest ungdomar bor och denna sommar kommer över 850 ungdomar få sommarjobb något som tidigare uppskattats mycket och är en viktig del i stadsdelens trygghetsarbete. Fritidsverksamheter har sommaröppet och dagkolloverksamhet bedrivs i omfattande skala.

forts.

forts § 2

Ett etablerat samarbete mellan Kulturskolan ,fritiden och förskolan har resulterat i en strategi för att ge barn fler möjlighet till kulturupplevelser.

För att behålla och utveckla den höga kvalitet som finns i stadsdelens verksamheter är personalen av central betydelse och därför sker satsningar på kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Det strukturerade arbetet med att minska sjukskrivningarna kommer att intensifieras . De alltför höga sjukskrivningstalen måste tas på största allvar. Det påverkar såväl enskilda medarbetares livssituation som kvaliteten på verksamheterna.

Arbetet med att erbjuda deltidsanställda heltidsarbete är viktigt.

Det är ett uppdrag i stadens budget och ska omfatta alla stadens medarbetare.

Stadsdelens stora utmaning är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Ett betydande utvecklingsarbete har genomförts inom stadsdelens arbete med försörjningsstöd. Hembesök görs vid alla nya ärenden för att säkerställa att utbetalade bidrag ges på rätt nivå, ”100 projektet” och ”hemlöshetsprojektet” fortsätter. Det strukturerade arbetet med att minska kostnaderna för försörjningsstöd är en viktig fråga och pågår med oförminskad kraft.

I stadens budget 2013 står också att stadsdelsnämnderna måste ha stort fokus på att hålla kostnaderna nere samt att kommunstyrelsen noga kommer att följa stadsdelsnämndernas kostnader för försörjningsstöd och ta ställning till huruvida avstämning krävs i samband med tertialrapporterna.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

forts.

forts § 2

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna i vår stadsdel en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd är betydligt högre än budgeterat, prognosen är 5,9 Mkr jämfört med budgeten. Vi är kritiska till att anslagen för ekonomiskt bistånd är sammanslagen med anslag till övrig verksamhet som vi länge varnat för kommer att bli drabbad. Förvaltningen ska ha huvudansvar för arbetsmarknadsåtgärder. Människor ska inte bollas mellan jobbtorg och förvaltning. Mer fokus ska läggas på de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden än vad jobbtorgen gör idag. För att nå lyckade resultat ska fokus ligga på personer som är långt från arbetsmarknaden.

Förutsättningen för det lokala näringslivet i Järva har varit mycket skakig. Pga att stadsdelsförvaltningarna har flyttat ifrån dessa centra har köpkraften minskar i Tensta centrum och i övriga centrumanläggningar i Järva. Stadsdelsförvaltningens flytt tillbaka till Tensta centrum är vi mycket positiva till, likaså utlokaliseringen av centrala förvaltningar.

En av grunderna för en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling för en stadsdel som Spånga-Tensta är småföretagarpolitiken. Återinrättandet av näringslivsrådet ser vi som en positiv del i detta arbete. Nästa steg är att skapa ett småföretagarcentrum där nya småföretagaridéer kan utvecklas och som erbjuder råd, stöd och information till de som vill starta företag i vår stadsdel.

Mer resurser behöver avsättas till det lokala föreningslivet. Ökad samverkan mellan förvaltning och ideella föreningar som är verksamma inom olika verksamhetsområden ser vi som positivt. Det gäller inte minst det trygghetsskapande brottsförebyggande arbetet.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan alliansen tagit över vilket har resulterat i sänkt kvalitet. Barngruppernas storlek behöver minska till högst 14 barn i de småbarnsgrupperna och högst 18 barn i storbarnsgrupperna.

forts.

forts § 2

Spånga-Tensta har en hög andel av de personer som har beviljats vårdnadsbidrag i staden. Att vårdnadsbidraget bitit sig fast i stadsdelen är bekymmersamt, både ur jämställdhetsperspektiv och för att barnens tidiga utveckling ska vara gynnsam. Detta ger negativa konsekvenser för förskolor, när barnen stannar hemma och därmed går miste om utebliven förskolepeng.

Att det satsas på sommarjobb för ungdomar ser vi som positivt. Vi vill dock se utökade satsningar på det området för att få en större bredd på den åldersgrupp som erbjuds feriearbete. Vi vill också se riktiga satsningar på äldre ungdomar och unga vuxna som leder till ett meningsfullt arbete. Alla partier är överens att jobb är nyckeln till ett bra liv. När det inte skapas tillräckligt med arbeten inom det privata näringslivet måste den offentliga sektorn föregå med gott exempel. ”

__________________

§3 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2013 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:

- PRO Spånga beviljas 1841 kronor.

- Tensta trivselklubb beviljas 945 kronor.

- SPF Spångaveteranerna beviljas 4 907 kronor.

- PRO Bromsten beviljas 1 533 kronor.

- PRO Erland, Spånga beviljas 1232 kronor.

- PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1603 kronor.

Ärendet

Till förvaltningen har inkommit sex ansökningar om bidrag från pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas bidrag, till en total summa av 12 061 kronor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2013.

Dnr 193-2013-5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Rune Olofsson (S) meddelar att han inte deltar i beslutet.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Svar på medborgarförslag om att sätta ut hundlatriner längs gångvägarna på ängarna mellan Sundby och Eneby

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget för kännedom till Bromma stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 14 mars 2013 förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att sätta ut hundlatriner längs gångvägarna på ängarna mellan Sundby och Eneby.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2013.

Dnr 376-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Svar på medborgarförslag om Trafikkontorets ansvar för bristande snöröjning och därtill relaterade personskador i Spånga.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget för kännedom till Trafikkontoret.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 14 mars 2013 förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om Trafikkontorets ansvar för bristande snöröjning och därtill relaterade personskador i Spånga och återkomma till nämnden med ett svar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2013.

Dnr 9-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§6 Medborgarförslag om att anställa arbetslösa istället för att betala ut bidrag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att besvara ett medborgarförslag ”anställning istället för bidrag” till långtidsarbetslösa och unga vuxna. Förslaget går ut på att kommunen står för ett antal arbetstillfällen till en målgrupp långtidsarbetslösa och unga vuxna som under en längre tid varit beroende av bidrag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013.

Dnr 686-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att frågan utreds i enlighet med medborgarförslaget.

forts.

forts § 6

Vi vill i övrigt anföra:

Detta är ett mycket intressant förslag, och det har testats med framgång på andra orter. Att vi lyckas få fler i arbete är en

förutsättning för en positiv utveckling för vårt samhälle och för oss som bor här.

Frågan är stadsövergripande och bör därför hanteras centralt i staden. Därför är det bra att kommunstyrelsen tar ansvaret för detta.

En grundförutsättning är att alla anställningar görs till gällande kollektivavtal och att det inte blir ett sätt att konkurrera ut befintliga arbetstillfällen eller försämra redan anställdas villkor. ”

__________________

§7 Medborgarförslag om sommarjobb till alla elever på Språkintroduktion på Tensta Ross Gymnasium

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Elever som läser på Språkintroduktion Ross Tensta Gymnasium har skickat ett medborgarförslag om att alla elever, oavsett ålder, skall få ett sommarjobb. Även de som fyllt 18 år.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Dnr 141-2013-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att medborgarförslaget bifalls.

Vi vill i övrigt anföra:

Det här handlar om hur nyanlända ungdomar ska kunna ha möjlighet att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Alla ungdomarna bor inte i vårt stadsdelsområde, men vi bör kunna verka för de som bor här, och som inte hittar andra jobb.

forts.

forts § 7

Förvaltningen skriver i sitt svar att ungdomar som fyllt 18 inte kan prioriteras inför sommarjobbsperioden enligt stadens nuvarande riktlinjer. Detta är riktigt. Men att inte prioritera är inte det samma som att utesluta från.

Vi har runt 800 sommarjobbare här. Ungdomarna under 18 år är prioriterade om det övervägande antalet är under 18 år. Möjligheten att söka extra anslag från Järvalyftet kan också prövas.

En grundförutsättning för alla arbetstillfällen som erbjuds är att de ska vara visstidsanställningar till gällande kollektivavtalsenliga löner och villkor”

__________________

§8 Svar på skrivelse om att avsätta medel till en projektledare för att driva Tensta marknad 2013.

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen i uppdrag vid sitt sammanträde den 18 april 2013 att bereda inkommen skrivelse från (S), (MP) och (V). Skrivelsen föreslår att stadsdelsnämnden ska avsätta medel till en projektledare som på halvtid ska arbeta med Tensta marknad 2013 innan och under marknaden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 april 2013.

Dnr 283-2013-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att bifalla yrkandet som framförs i skrivelsen

Att därutöver anföra

Tensta marknad är en betydande kulturyttring i stadsdelen och marknaden har potential att växa eller inspirera andra kreativa verksamheter och näringar i stadsdelen.

forts.

forts § 8

En attraktiv stadsdel har kulturen en given plats. Tenstamarknad görs av lokala förmågor och görs för våra invånare i stadsdelen och alla andra intresserade stockholmare.

Att bevilja medel för halv projektledare för Tenstamarknad är välinvesterade pengar. Idag vet vi att pengar från bland annat Järvalyftetinte används till de projekt som prioriteras av invånarna här, därför anser vi att när sådan möjlighet finns då ska man bejaka det pengarna bör äskas från Järvlyftet. Det uppfyller målen för Järvlyftet. Det stöd som ges till Marknadskommittén är inte mycket med tanken på att vi inte har kultursekreterare i stadsdelsförvaltningen. Ett Marknadskommittén med bättre resurser kompenserar avsaknaden av resurser för kulturarbetet i stadsdelen. Vi menar i grunden att detta feltänkt och är beklagansvärt att inte ge Tenstamarknad en halvtids tjänst för genomförande av Tenstamarknad.”

__________________

§9 Anmälan av rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2012 som saknar stadigvarande bostad.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Rapporten redovisar en kartläggning av antalet familjer med barn under 18 år som saknar stadigvarande bostad och som under 2012 hade kontakt med socialtjänsten i Stockholm.

Dnr 195-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Anmälan av lägesrapport år 2012, Tillsyn av öl och tobak.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller bestämmelserna om handel enligt lag om ändring i tobakslagen. Enligt nuvarande riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm, som antagits av kommunfullmäktige vid sammanträde den 4 april 2011, skall varje försörjningsställe få minst ett tillsynsbesök per år.

I ärendet står fel antal tillsynstillfällen som genomförts i Spånga-Tensta. Rätt antal tillsynstillfällen är 19 stycken.

Dnr 256-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§11 Anmälan av rapportering av genomförda inventeringar i naturreservaten 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökte om och beviljades 390 tkr ur den centrala medelreserven för 2012, för inventeringar av växter, djur och rekreation i stadens befintliga natur- och kulturreservat samt i områdena under utredning för nya naturreservat. Miljöförvaltningen har låtit genomföra fyra olika inventeringar, av vilka tre rapporteras i den här rapporten.

Dnr 228-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Anmälan av årsrapport från socialtjänstinspektörerna 2012.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänstinspektörerna har under våren 2012 fortsatt att granska enheter för ekonomiskt bistånd. Under våren granskades verksamheter vid Enskede-Årsta-Vantörs, Skarpnäcks, Hägersten-Liljeholmens och Älvsjös stadsdelsförvaltningar samt enheten för hemlösa vid socialförvaltningen. Granskningen visade att det finns olika utvecklingsbehov, men att det också pågår en utveckling av kvalitetsarbetet.

Dnr 303-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§13 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 7 mars 2013 och den 11 april 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 7 mars och den 11 april anmäls.

Dnr 72-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 4 mars 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 4 mars anmäls.

Dnr 67-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 Lokala näringslivsrådets protokoll 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 19 februari 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från näringslivsrådets sammanträde den 19 februari anmäls.

Dnr 146-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i en pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Information, kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

__________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

· Awad Hersi (MP) undrade om fältorganisationen hade organiserats om? Maria Häggblom svarade att fältorganisationen inte har omorganiserats.

· Awad Hersi (MP) undrade om förvaltningen skulle kunna skicka ut listan med inkomna och upprättade handlingar i samband med att nämndhandlingarna skickas ut till nämnden. Nämnden beslöt att så ska ske framöver.

· Ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) tackade av Eva Broström å nämndens vägnar. Eva Broström kommer att sluta som avdelningschef för förskola, fritid och prevention den 10 juni 2013.

§19 Svar på remiss om förslag till nytt förskoleprogram ”Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola”

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss avseende förslag till nytt förskoleprogram för Stockholms stad (dnr 321-348/2013). Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds tillfälle att yttra sig. Förskoleprogrammet synliggör tillsammans med stadens budget Stockholms stads ambitioner och prioriteringar utifrån nationella styrdokument och lokala förutsättningar. Tillsammans med skolplanen bildar förskoleprogrammet en helhet för utbildningssystemet i staden. Programmet omfattar såväl kommunal som fristående förskola och ska vägleda pedagogisk omsorg och öppen förskola. Stadsdelsförvaltningen anser att det föreslagna förskoleprogrammet ligger i linje med rådande lagstiftning samt stadens mål och riktlinjer och ställer sig positiv till förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 april 2013.

Dnr 219-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

forts.

forts § 19

Förslag till beslut

Att nämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter som svar på remissen.

Inledning:

FN:s Barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, bör skrivas in i programmet.

Utveckling och lärande:

Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Barn som behöver mer hjälp och stöd:

Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Pedagogisk miljö och material:

Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Barns språkliga och kommunikativa utveckling:

Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de

forts.

forts § 19

ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Kost, rörelse och hälsa:

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Alla förskolor ska kunna erbjuda omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna.

Gruppen som pedagogiskt redskap:

Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det kan försvåra full insyn och öka risken att barngrupperna allt för ofta är för stora.

Genusperspektiv:

Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet.

En förskola för storstaden:

Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

Systematiskt kvalitetsarbete:

Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS). ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

forts.

forts § 19

Särskilt uttalande

Förskolan har förutom ett pedagogiskt uppdrag, ett uppdrag gällande omsorg om barnen.

Förskoleprogrammet har en hel del pedagogiska förtjänster när det gäller förskolans eget arbete, men rådande strukturella förutsättningar begränsar kraftigt möjligheterna att genomföra programmet. Den tilltagande segregationen i boendet motverkar den mångfald som programmet talar om. En likvärdig förskola lägger grunden för en likvärdig skola. Idag står vi allt längre ifrån den visionen eftersom kunskapssegregationen tilltar i vår stad.

I förskolans reviderade läroplan finns ett helt avsnitt som handlar om uppföljning utvärdering och utveckling för att ta reda på hur man med hjälp av pedagogisk dokumentation kan och ska arbeta. Vi ser inte att denna remiss om förslag på ”Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola” tillför något annat än ytterligare dokumentation.

Det vi anser att förslagsställare tappat bort och som är en viktig del för barns utveckling är att barnen går på förskola och delta i verksamheten.

Det som vi ser som brister idag är att barngrupperna ofta är stora i förhållande till antalet utbildade förskolelärare och att det pedagogiska arbetet ibland inte får den tid som vore önskvärt samt att vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen innebär att resurser tas ur förskolan.

En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill utveckla förskolan så att barn och föräldrar kan få en pedagogisk och trygg verksamhet. Därför vill vi satsa på personalens pedagogiska kompetens och investera i kompetensutveckling av förskolans personal. Vi vill också stärka förskolans kunskapsuppdrag och kvalitetssäkra all förskoleverksamhet.

Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas. Inga barn ska utestängas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon. Vi har därför tidigare infört maxtaxan och sett till att alla barn getts rätt att gå i förskolan.

forts.

forts § 19

Vi vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till förskola på heltid och vi vill sänka åldern för allmän förskola från dagens 3 år till 2 år. Det innebär att det blir billigare och öppnar upp för de barn som inte har möjlighet att i dag gå i förskolan. Hemspråkets betydelse behöver stärkas i förskolan, för att ge barn tillgång till flera språk och öka deras kulturella kompetens. Det bör framhållas i förskoleprogrammet. Rätten till förskola för papperslösa och gömda barn bör också skrivas in.

Med detta sagt vill vi betona att det behövs ett stärkt kulturperspektiv i programmet. Kulturen kan bidra till att motverka segregationen och ge fler barn möjligheter till kulturellt skapande och kulturella upplevelser. Vi vill också föra fram att programmet inte räcker till för att stärka den röda tråden mellan förskolan och skolan, som ett led i det livslånga lärandet. Den klassmässiga och geografiska sortering av barn som börjar i förskolan och fortsätter i skolan gör att banden mellan förskolan och skolan försvagas.


Det är viktigt att föräldrar kan lita på att de verkligen får en förskoleplats inom fyra månader som platsgarantin utlovar. Vi vill göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familj genom att öka tillgången till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Förlängning av öppethållande har betydelse i ett område som vår stadsdel där många är anställda inom serviceyrken. Människor som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte alltid möjlighet till barnomsorg på nära håll kvällar, nätter och helger. Vi vill också att det ställs krav på fristående förskolor att de har bra miljö både ute och inne och att de är barnsäkra. Pengar bör avsättas till ombyggnad av nedslitna förskolor.”

__________________

§20 Svar på remiss om motion om satsningar på ungas fritid av Emilia Bjuggren (S)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss om motion (dnr 324-304/2013) om satsningar på ungas fritid. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds tillfälle att lämna synpunkter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Dnr 199-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Att därutöver anföra följande

Det förvaltningen gör är mycket bra men strider inte mot det som föreslås i motionen. Bra arbetsmetoder och goda resultat ska alltid välkomnas och anpassas till rådande miljö.

forts.

forts § 20

Med tanke på de händelser som har ägt rum i olika delar av staden och som har spridit sig vidare till kranskommunerna så är det viktigt att tillräckliga resurser och meningsfull sysselsättning för alla ungdomar erbjuds. Mer personal behövs ute så att vi kan nå ut till varje ungdom. Det som skett de senaste dagarna får inte upprepas.”

__________________

§21 Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster inom socialt vård- och omsorgsarbete samt förskole- och fritidsverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av handledningstjänster inom socialt vård- och omsorgsarbete samt förskole- och fritidsverksamhet till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster inom socialt vård- och omsorgsarbete samt förskole- och fritidsverksamhet samt beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare:

- Ann-Marie Matthiessen, organisationsnummer 481109-0044,
ramavtalsområdena Familjestöd och Familj och ungdom.

- ER kompetens & Utveckling AB, organisationsnummer 556574-3092, ramavtalsområdena Familjestöd och Familj och ungdom.

- FKC familjerådgivning konsultation coaching AB, organisationsnummer 556728-3600, ramavtalsområdet Förskoleverksamhet.

- HKU Lars Wrangsjö, organisationsnummer 490103-0231,
ramavtalsområdet Familj och ungdom.

- igo-r, organisationsnummer 556523-0280, ramavtalsområdena Myndighetsutövning inom ÄoF, Utförarenheter inom ÄoF, Förskoleverksamhet och Fritidsverksamhet.

- Ola Eriksson Utbildning AB, organisationsnummer 556799-8124,
ramavtalsområdena Familjestöd och Familj och ungdom.

- Thomas Sven-Arvid Karpestig, organisationsnummer 520319-2934, ramavtalsområdet Beroendevård och socialpsykiatri.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Dnr 425-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§22 Anmälan om inkommet Medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård och återkomma till nämnden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2013.

Dnr 231-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§23 Svar på remiss från kommunstyrelsen om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (Upphandlingspolicy), dnr 125-1694-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Remissen gäller stadsledningskontorets förslag på revidering av upphandlingspolicyn som bl.a. innebär att staden vid upphandling ska ställa krav på samhällsansvar om det är motiverat utifrån upphandlingens art och att staden ska sträva efter att utforma upphandlingar på sådant sätt att innovativa lösningar främjas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013.

Dnr 266-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§24 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren: Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet

Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2013.

Dnr 250-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§25 Fyllnadsval av ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Carolina Rosén (FP) till ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation från och med den 23 maj 2013 till och med den 31 december 2013.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige godkände den 29 april 2013 Victor Ferreiras (FP) avsägelse som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Victor Ferreira (FP) var även ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation. Fyllnadsval ska förrättas till den efter Victor Ferreiras (FP) vakanta platsen som ersättare i sociala delegationen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.

Dnr 321-2013-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Svar på remiss om betänkande av utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet – Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Beslut

1. Stadsdelsförvaltningen överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss om betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet – främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74). Regeringen beslutade den 5 maj 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå hur arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kan effektiviseras (dir 2011:39). I november 2012 överlämnades ett betänkande med tio förslag till åtgärder. Förvaltningen har inget att erinra gällande betänkandet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 maj 2013.

Dnr 205-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Att dela in människor i tydliga etniska och kulturella grupperingar är i mångt och mycket en social konstruktion. Men när olika kategoriseringar av människor utgör hinder för den enskilda människan att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och uppnå personlig utveckling är det samhällets uppgift att röja dessa hinder ur vägen för den enskilda individen. Främlingsfientlighet och andra intoleranta attityder sker alltid på bekostnad av den enskilda människans värdighet och bottnar i grunden i inskränkthet och brist på mänsklig samhörighet.

Vi välkomnar förslaget att DO ges ett tydligare uppdrag som innebär att följa upp och analysera utvecklingen avseende arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

forts.

forts § 26a

Vi stödjer också utredningens förslag om att öka stödet till antidiskrimineringsbyråerna. Samtidigt vill vi framföra följande synpunkter: Det största hindret för en antidiskrimineringsbyrå att driva ett diskrimineringsfall till domstol är domstolskostnaderna. Den enskilda antidiskrimineringsbyrån riskerar att bekosta hela rättegången om byrån förlorar fallet i rätten, vilket kan vara förödande för en liten antidiskrimineringsbyrå med begränsade resurser. Vi anser att staten bör inrätta en processfond som antidiskrimineringsbyråerna kan söka medel från för sina domstolskostnader. Processfonden ska fungera som en försäkring för att säkerställa att antidiskrimineringsbyråer och andra aktörer vågar driva diskrimineringsfall i domstol.

Det generella stödet för rättshjälp är en väsentlig del av arbetet mot främlingsfientlighet och är välbehövligt, men det behövs också stöd till självhjälp och egen självorganisering för de gruppar som är utsatta för främlingsfientlighet och diskriminering. Tanken är att de ska stödjas i att utveckla sin egen förmåga att bilda opinion och ge uttryck för sin egen berättelse.

Skolan är en viktig institution i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Skolan ska inte bara fostra demokratiska och goda samhällsmedborgare, utan också rusta eleverna för en värld där nationalstatens gränser inte är lika självklara som förr. En allsidig historieundervisning i skolan med syfte att belysa Sveriges roll i världen – både det som vi kan vara stolta över och det som är mindre bra – ger insyn i vilka förlopp som har format vårt nutida samhälle.”

__________________

§26 Tjänsteresa till Amsterdam, Holland

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja resa inom tjänsten till Amsterdam, Holland, för medarbetare Michael Frejd under avdelningen förskola, fritid och prevention.

Ärendet

En medarbetare inom avdelningen förskola, fritid och prevention har beretts plats på en studieresa till Amsterdam, Holland den 10-12 juni 2013. Resan arrangeras av fastighetsägare i Järva – i samverkan med Västerortspolisen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________