Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från Thomas Ardenfors o Läs mer...m att öppna sitt hem och vara familjehem för ensamkommande barn. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll. Protokollet justeras den 28 oktober 2015. Protokollet från sammanträdet den 24 september 2015 justerades den 30 september 2015.

2 Svar på remiss angående Motion om att miljö- och klimatsäkra maten

Dnr 1.5.1-430/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.

3 Svar på remiss om skillnadernas Stockholm

Dnr 1.5.1-492/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

4 Upphandling av lokalvårdstjänster

Dnr 1.1-479/2015
Förslag till beslut
1. Nämnden ger Spånga-Tenstas stadsdelsdirektör i uppdrag att upphandla lokalvårdstjänster för samtliga förvaltningslokaler där egenregiverksamhet bedrivs.
2. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att fatta beslut om förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, teckna avtal och hantera eventuell överprövning.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att för egen räkning förlänga befintliga lokalvårdsavtal till och med
2017-02-28.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Uppförande av en grafittivägg i Spånga-Tensta

Dnr 3.1-480/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen plats för graffitiväggen, se bilaga 1.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en graffitivägg på föreslagen plats.

6 Förlängning av avtal avseende Blå huset

Dnr 2.2.2-304/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förlängning av avtal för drift av fritidsgården Blå Huset med Stockholms Stadsmission.

7 Månadsrapport för september 2015

Dnr 1.2.1-005/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2015.
Utsänds i särskild ordning

8 Studieresa till London

Dnr 1.1-547/2015
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna sju stycken föreslagna deltagare inom SIG gruppen på en studieresa till London. Resan äger rum 2015-11-06 t o m 2015-11-09.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

9 Kontorsyttrande angående remiss om markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 1.5.3-508/2015
Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar kontorsutlåtandet som svar på remissen.

10 Kontorsyttrande angående svar på remiss om Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkaby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse.

11 Kontorsyttrande på remiss inför förändringar i SL-trafiken 2016

Dnr 1.5.3-501/2015 Förslag till beslut Förvaltningen överlämnar kontorsutlåtandet som svar på remissen.

12 Anmälan om svar på remiss om ansökan om värdeautomater på Bromstens Krog, Spånga

Dnr 1.4-507/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

13 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomat, Restaurang Rainbow Spånga

Dnr 1.4-511/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

14 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomat, Tony's krog, Spånga

Dnr 1.4-512/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

15 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om värdeautomater på The Caledonian Inn, Spånga

Dnr 1.4-518/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

16 Rapport om hemlöshet i stadsdelen

Dnr 1.1-340/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om hemlöshet i Spånga- Tensta.

17 Anmälan om medborgarförslag om skateboardpark i Tensta

Dnr 1.2.4-484/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om skateboardpark i Tensta.

18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll för funktionshindersrådet

Dnr 1.1-001/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 17 augusti 2015 och den 14 september 2015 till handlingarna.

20 Protokoll för pensionärsrådets protokoll

Dnr 1.1-002/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 20 augusti 2015 och den 17 september 2015 till handlingarna.

21 Protokoll för brottsförebyggande rådets protokoll

Dnr 1.1-003/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 11 september 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll för näringslivsrådets protokoll

Dnr 1.1-004/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 6 juni 2015 och den 11 september 2015 till handlingarna.

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2015

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

25 Information, nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Votering.pdf (453 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss angående Motion om att miljö- och klimatsäkra maten

§4 Upphandling av lokalvårdstjänster

§9 Kontorsyttrande angående remiss om markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

§10 Kontorsyttrande angående svar på remiss om Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse.

§12 Anmälan om svar på remiss om ansökan om värdeautomater på Bromstens Krog, Spånga

§13 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomat, Restaurang Rainbow Spånga

§14 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomat, Tony's krog, Spånga

§15 Anmälan om svar på remiss avseende ansökan om värdeautomater på The Caledonian Inn, Spånga

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§19 Protokoll för funktionshindersrådet

§20 Protokoll för pensionärsrådet

§21 Protokoll för brottsförebyggande rådet

§22 Protokoll för näringslivsrådet

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2015

§24 Kurser och konferenser

§25 Information, nämndens och förvaltningens frågor