Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2009-11-10

Sammanträde 2009-11-10

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

4 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business region AB

5 Stöd till filmpool Stockholm- Mälardalen

6 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Stockholm Marathons ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Nordic Dance Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang

13 Anmälan av handlingsplan för Telefonplans utveckling

14 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

15 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

16 Anmälan av personalpolicy för Stockholms stad - kompletterande ägardirektiv

17 Anmälan av riktlinjer om mutor och representation - kompletterande ägardirektiv

18 Muntlig rapport om Köpenhamn

19 Rapport från Stockholm Visitors Board

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 29 september 2009 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Verksamhetsplan för 2010

SBR 11-163/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD´s förslag med ett muntligt utbyte av bidragsmottagare i bilaga 2, 3:e stycket. Stockholm Business Region drar in medfinansieringen till Entrepreneur Stockholm avseende finansiering av nyföretagarrådgivning med hänvisning till ändrade förutsättningar. Motsvarande medel avsätts till Stockholms Nyföretagarcentrum.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsplan 2010 för koncernen Stockholm Business Region

att bevilja bidrag om 4,4 mnkr till externa aktörer och samarbetspartners enligt bilaga 2

att förklara beslutet omedelbart justerat

Reservation angavs av Carin Jämtin (s) m fl.

”Styrelsen föreslås besluta

  1. Att i huvudsak bifalla vd:s förslag till beslut.
  2. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb.”
  3. Att under punkt 11 lägga till målet ”Stockholm Visitors Board ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb.”
  4. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska arbeta för att bolagets service till företag underlättar kommersialisering av innovationer från universitet och högskolor, samt att kännedomen om denna service ökar bland forskare och anställda vid relevanta lärosäten.”
  5. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska för stadens räkning genomföra en utredning kring möjliga insatser för att främja Stockholm som den naturliga platsen att förlägga huvudkontor för nordiska företag och den självklara platsen för multinationella företag att förlägga sitt Europakontor.”
  6. Att under punkt 10 lägga till målet ”Det stöd Stockholm Business Region Development ger till innovationer och nyföretagande ska omfatta minst 100 företag, varav minst 25 ska resultera i växande företag.”
  7. Att därutöver anföra följande:

Sommarjobbet är den första viktiga kontakten med arbetslivet för många ungdomar. Förutom att staden erbjuder möjlighet till sommarjobb inom förvaltningarna är det också angeläget att vända på alla stenar för att hitta så många sommarjobb som möjligt inom den privata sektorn. Här kan SBR spela en viktig roll.

Stockholm Business Region har en viktig uppgift i att arbeta för att skapa mötesplatser och kontaktytor mellan alla delar av stadens verksamhet, den högre utbildningen och forskningen samt näringslivet. Ett angeläget led i detta vore att anpassa bolagets näringslivsservice även till forskare, samt att öka kännedomen om denna service i samma grupp.

En viktig faktor för att generera fler arbetstillfällen i Stockholm är lokaliseringen av huvudkontor, regionala huvudkontor och huvudkontorsfunktioner. Därför bör Stockholm göra sitt yttersta för att falla väl ut i den hårda internationella konkurrensen om nya region- och huvudkontorsplaceringar. ”

Särskild uttalande angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp).

Småföretagande

Bolaget bör aktivt arbeta med att stödja lokal utveckling av småföretagande inom särskilt ytterstadens stadsdelar. Miljöpartiet vill skapa ett småföretagarcentrum där nya företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till småföretagare, bl.a. genom mikrolån till företagare som har svårt att finna start eller riskkapital. Bolaget ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera stöd till företagande och entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda.

Det är väsentligt att kunna erbjuda billiga flexibla lokaler. Billiga lokaler i industriområden trängs dock undan allt mer. Centrumförvaltningen måste förbättras på många platser i Stockholm. Försäljningen till Boultbee har visat sig vara negativ för många centrumanläggningar.

Vi vill även se en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan fullgjord skolgång.

Staden bör arbeta för att på nationell nivå stärka socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Miljöföretagare

Kraven på ekologiskt hållbara system gör att det finns en stor utvecklingspotential för olika typer av miljöföretag. Det kan gälla nya företag som satsar på produkter som sparar på miljö och naturresurser eller som arbetar med reningsteknik samt konsult och kunskapsföretag.

Även företag inom traditionella branscher där en mer miljöriktig produktion kan utvecklas, till exempel inom information, kultur, byggbranschen, turism, service, hantverk och medicin bör uppmärksammas. Sverige och Stockholm har ett gott internationellt rykte inom miljöarbetet.

Detta måste vårdas och särskilt fokus ska läggas på marknadsföring av regionala och lokala miljöföretag.

Besöksnäring

Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse för inhemska och internationella gäster. I Stockholms besöksnäring ser miljöpartiet en stor framtida utvecklingsmöjlighet vad gäller småföretagande och därmed förknippade arbetstillfällen och även en stor potential hos den språkkunniga i utlandet födda delen av befolkningen. Evenemangsavdelningen ska få fortsätta arbetet utan besparingskrav. SBR/SVB ska också aktivt satsa på hållbar ekoturism och arbeta mer med att lansera profilturism, SVB bör kunna hjälpa miljömedvetna resenärer att välja bra restauranger, hotell, utflykter, transporter etc Aktiva satsningar och att marknadsföra våra pärlor som Ekoparken och skärgården är viktigt. Annan profilturism såsom pridefestivalen ska även fortsatt ha hög prioritet. Produktionen av ”Utflykter och Äventyr” ska återupptas.

Ackreditering av Stockholmsguiderna bör läggas som utbildning på Universitetsnivå

Viktigt är att SVB arbetar för att bevara Stockholms attraktivitet och charm som besöksort. Besökare lockas inte av motorvägar eller höghus i city.”

§4 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region AB

SBR 04-164/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet gällande fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region AB

§5 Stöd till Filmpool Stockholm - Mälardalen

SBR 56/152-2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Filmregion Stockholm Region ytterligare anslag om 500000 för finansiering av filmproduktion i Stockholm. Pengarna tas inom ram.

§6 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-158/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Skidförbundet om 500 000 kronor för marknadsföringen av Royal Palace Sprint 2010 och Stockholm

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp).

”Styrelsen beslutar att inte bevilja marknadsföringsinsats och uttala följande:

Evenemanget Royal Palace Sprint ger god PR och är ett underhållande evenemang. Problemet ligger i den osäkra snötillgången och snöbrist som leder till långa transporter av snö till området. Det är inte rimligt och försvarbart att ekonomiskt stödja detta evenemang samtidigt som vi måste hantera den mycket aktuella och allvarliga klimatfrågan.

Om det är möjligt att genomföra loppet på rullskidor vid snöbrist kommer frågan i ett annat ljus. Det har dock inte föreslagits i ansökan.”

§7 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-159/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Konståkningsförbundets om 500000 kronor för marknadsföringen av Superstars on Ice 2010 och Stockholm

§8 Yttrande av Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Fäktförbundet om 150 000 kronor för marknadsföringen av Challenge Bernadotte 2010 och Stockholm

§9 Yttrande över Stockholm Marathons ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-161/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Stockholm Marathon om 250000 kronor för marknadsföringen av Dow Live Earth Run For Water 2010 och Stockholm

§10 Yttrande över Nordic Dance Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-162/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Nordic Dance Stockholm AB om 100000 kronor för marknadsföringen av Stockholm International Open Dance Championships 2010 och Stockholm

§11 Yttrande över Kungliga Djurgårdens Intressenters ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-169/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Kungliga Djurgårdens Intressenter om 320000 kronor för marknadsföringen av Djurgårdsljus 2010 och Stockholm

Särkilt uttalande angavs av Carin Jämtin (s) m.fl.

”Ett återkommande ljusevenemang i Stockholm är en god idé som innebär en viktig möjlighet att visa upp Stockholm på ett attraktivt sätt för stadens invånare och besökare. Dock är det viktigt att arrangemanget präglas av det energisparande och den effektivare energianvändningen som omnämns i ansökan. Om energieffektiviseringen inte står fokus riskerar evenemanget att uppfattas negativt. En ljusfestival som uppfattas som en miljöbov riskerar att istället för att bidra till marknadsföringen av Stockholm istället slå tillbaka mot stadens miljöprofil och undergräva Stockholms ställning som Europas miljöhuvudstad.”

§12 Anmälan av vision för Kungens Kurva - Skärholmen

SBR 03-154/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den reviderade visionen för Kungens Kurva - Skärholmen och inriktningen för ett förstärkt samarbete mellan Stockholms stad, Huddinge kommun och näringslivet, som grund för det fortsatta arbetet samt att sända det vidare till kommunstyrelsen för godkännande

§13 Anmälan av handlingsplan för Telefonplans utveckling

SBR 03-153/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till handlingsplan för Telefonplan

§14 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

SBR 05-17/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§15 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-3/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§16 Anmälan av personalpolicy för Stockholms stad – kompletterande ägardirektiv

SBR 20-165/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa Stockholms stads personalpolicy

§17 Anmälan om riktlinjer om mutor och representation – kompletterande ägardirektiv

SBR 30-166/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation

§18 Muntlig rapport om Köpenhamn

Monica Ewert informerade i korthet:

· Köpenhamn liknar Stockholm både när det gäller antal invånare och de flesta andra förutsättningar som finns för näringsliv och besökare.

· Antalet utländska investeringar uppgick under 2008 till 38 och Köpenhamn rankas därmed på en 16:e plats i Ernst & Youngs European Monitor. Stockholm ligger på 14:e plats med 44 investeringar för 2008.

· BNP per capita i regionen (mätt bland 271 regioner i EU 2006) är för Köpenhamn 144 och 166 för Stockholm, vilket är 44 respektive 66 procent över EU-snittet.

· Köpenhamns nya varumärke är cOPENhagen med Open i fokus. Köpenhamns förhoppning är att det nya varumärket ska syfta till att få igång en diskussion kring till exempel mångfaldsfrågor och öppettider m.m. som på sikt ska göra att staden uppfattas som mer öppen.

§19 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Besöksstatistiken för september har minskat med 6 procent jämfört med föregående år men är i nivå med prognos för perioden.

· Som första flygplats har Stockholm - Arlanda Airport blivit ackrediterad i den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatpåverkan.

· Den Europeiska bussbranschen har utsett Stockholm till världens bästa bussturiststad. Stockholms stad, representerat av Trafikkontoret och Stockholm Visitors Board, mottog The IRU City Trophy Award 2009 nyligen under en prisceremoni i Kortrijk i Belgien.

· Avtal kommer inom kort att tecknas för Stockholms Tourist Centres nya lokaler på Vasagatan. Flyttningen planeras till september 2010.

· Rese- och turist Sverige (RTS) anordnar en nationell resdag i Stockholm där bland annat Global Award delas ut. Utländska arrangörer röstar fram researgument för Sverige. Vinnare i år var Wasa, andra plats var Skansen och på 6:e plats Millenniums stadsvandring på Söder.

§20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Torbjörn Jansson informerade i korthet:

· Arbetet med att genomföra företagsbesöken pågår och målen för året är snart nådda.

· Stockholmskonjunkturen för 3:e kvartalet kommer att distribueras ut under december månad. Resultatet visar bl.a. att sysselsättningen ökar både i Stockholms stad och Stockholms län, och att antal varsel minskar. Antalet nystartade företag ökar och konkurserna minskar.

· Ett upprustningsprojekt avseende våra företagsområden har inletts i Söderort (Farsta - Larsboda) och Norrort (Lunda - Nova) i syfte att göra dessa områden mera attraktiva för företagare.

§21 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Arbetet med att ta fram ett nytt femårigt avtal inom SBA partnerskap pågår och ett avtalsförslag har gåtts igenom vid KSO-mötet som hölls den 5 november. Ytterligare två kommuner, Östhammar och Vaxholm, har visat intresse för att ansluta sig till partnerskapet från 2010.

· En hotellrapport är framtagen av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Stockholms stads hotellgrupp i syfte att utvärdera Stockholms framtida hotellbehov. Ett frukostseminarium kommer att hållas onsdagen den 11 november om Hotelläget.

§22 Övrigt

Olle Zetterberg informerade att en glögg-mottagning kommer att hållas den 8 december mellan kl. 16,00 – 18,00 och att inbjudan kommer mejlas ut inom kort.