Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Plats meddelas senare

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 1 2020 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region 1.2.2-69/2020

6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

8 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

10 Utseende av styrelsens sekreterare

12 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024

Anmälningsärenden

14 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

15 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd

16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

17 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 1 2020 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

§6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

§8 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§10 Utseende av styrelsens sekreterare

§12 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024

§14 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§17 Muntlig rapport från Invest Stockholm