Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-10-25

Sammanträde 2005-10-25

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2005 med trafiknämnden den
25 oktober 2 Läs mer...005, kl 09.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

6 Stockholms stads brottsförebyggande program. Remiss (S) *

7 Ekonomisk uppföljning månad 9/2005 (A)

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2005 (Tp)

9 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50 (Tp)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 5 och 6/2005 (Tp)

11 Försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut (Tp)

12 Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. Skrivelse från Per Ohlin (v) och Ann-Marie Strömberg (v) (Tp)

13 Policy för hållbara resor och transporter - bra för både miljön och ekonomin. Remiss av skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Åsa Romson (mp) (Tp)

14 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning (G och Mk)

15 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft och kameraövervakning i trafikkontorets ledningstunnlar. Reviderat genomförandebeslut (G)

16 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss (G och Mk)

17 Upprustning av Långholmsgatan. Genomförandebeslut (G)

18 Renovering av Södra Danviksbrons (vägbrons) maskineri. Genomförandebeslut (G)

19 Ny detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden. Remiss (G och Mk)

20 Hastighetsdämpande åtgärder på Västerled. Skrivelse från Petter Lindfors (m) (G)

21 Upphandling av årsavtal för mindre gatu- och gångbanearbeten i ytterstaden (G)

22 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm. Remiss (G)

23 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad (G och Mk)

24 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg och Per Ohlin (båda v) (G)

25 Principer för användande av trafikhinder (G och Tp)

27 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Skebokvarnsvägen/Årdalavägen i Vantör (G)

28 Slussen. Inriktningsbeslut och startpromemoria för planläggning och miljöprövning (G och Mk)

29 Färjeförbindelse över Hammarby Sjö i Hammarby Sjöstad (G och Mk)

30 Arenaprojekt vid Globenområdet. Remiss från kommunstyrelsen (G och Mk) *

31 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (Pa)

32 Cykelplan för Stockholms ytterstad (G). Bordlagt 22 september 2005 nr 14

33 Framkomlighetsåtgärder vid E4/Essingeleden inför Stockholmsförsöket (Tp). Bordlagt den 22 september 2005 nr 17.

Mötesinformation

Justerat:

8 novbember 2005

Mirja Särkiniemi Sten Nordin


Närvarande:


Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)

 

Ersättare

Gulan Avci (fp)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Petter Lindfors (m)
Kathléen Nilsson (m)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Göran Wrene (s)

 

Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF


Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Göran Gahm, Rune Karlsson, Eva Leijon, Anette Scheibe och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund. Johan Danielsson vid Mälardalsrådet (§§1-2)

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 8 november 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Årets tillgänglighetskommun

-----------------------------------

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) gratulerade trafikkontoret, tillgänglighetsprojektet som i år fått utmärkelsen ”Årets tillgänglighetskommun” för sina insatser under 2004.

Information om trafiktjänsten

-----------------------------------

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) tackade trafikkontoret, trafiktjänsten för dess information om egna verksamheten den 20 oktober 2005.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt

följande:

- Parkering för bilpoolsbilar av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

- Skärp städningen i Hammarby Sjöstad av ersättaren Berthold Gustavsson (m)

- Förargelsens bom av ledamoten Helena Bonnier (m)

- Minska sökparkeringen för en bättre miljö av ledamoten Björn Nyström m fl (kd)

- Inför alkobommar vid hamnarna av ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp)

- Forskningsprojektet ”Nanocrete” av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v)

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Mälardalsrådets seminarium gällande framtidens transporter och trafik i Stockholm-Mälarregionen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johan Danielson vid Mälardalsrådet informerade om rådets seminarium gällande framtidens transporter och trafik i Stockholm-Mälarregionen den 9 november och 14 december 2005.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om projektet Affischplats Stockholm och inkommen skrivelse från Clear Channel i ärendet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Eva Leijon vid trafikkontoret informerade och besvarade frågor om projektet Affischplats Stockholm och inkommen skrivelse från Clear Channel i ärendet.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen och svaren.

Information om trafiken på och reparationen av Essingebron

-------------------------------------------------------------------------

Trafikdirektören Per Aronson och avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade och besvarade frågor om trafiken på och reparationen av Essingebron.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen och svaren.

Information om aktuella reparationsbehov vid Slussen

-----------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade och besvarade frågor om aktuella reparationsbehov vid Slussen.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen och svaren.

Fråga om vägverkets försök med öppen asfalt i Botkyrka

--------------------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om vägverkets försök med öppen asfalt i Botkyrka.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om smittrafik vid Kungsbron

------------------------------------------

Ledamoten Björn Nyström (kd) frågade om åtgärder för att förhindra smittrafik vid Kungsbron.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 19 oktober 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 24 oktober 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels godkänna deltagande av nämndens förtroendevalda i Mälardalsrådets seminarium gällande framtidens transporter och trafik i Stockholm-Mälarregionen den 9 november och 14 december 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Trafikkontoret hade den 30 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Stockholms stads brottsförebyggande program. Remiss

Dnr T2005-000-00941

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra:

Nämnden anser att det är viktigt att även ta med personalperspektivet i remissvaret. Många av de anställda inom verksamheterna är utsatta för både våld och hot i sin yrkesutövning. Detta skall givetvis beaktas i stadens brottsförebyggande program.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 9/2005

Dnr T2005-112-01491

En av trafikkontoret den 21 oktober 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2005 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 25 augusti 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§9 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50

Dnr T2005-511-00566

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 5 och 6/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträden den 29 augusti och 19 september 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§11 Försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut

Dnr T2005-320-00683

Trafikkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B.

§12 Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. Skrivelse från Per Ohlin (v) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr T2005-330-00608

Trafikkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna lägesredovisningen av spårprojekt i staden, att återremittera redovisningen av tvärbana Norr med uppdraget att undersöka om tidigareläggning av grenen Alvik – Kista är möjlig med tanke på den utveckling av bostäder och arbetsplatser som området kring Kista för närvarande står inför, att återremittera redovisningen av Djurgårdslinjen, utbyggnad mot Centralen och Kungsholmen, med ett förtydligande av var projektet befinner sig i tid och om det finns andra planer på spårvägstrafik genom city mot Kungsholmen och att i övrigt anföra följande:

Det är nämndens uppfattning att ökad användning av spårvagnar skulle ge positiva effekter i Stockholm. Tvärspårvägen har på kort tid blivit ett mycket populärt inslag i kollektivtrafiken och detta kommer säkerligen gälla även för de nu planerade spårvägslinjerna. Nämnden vill därför poängtera att det är av stor vikt att tidsplanerna för spårvägsprojekten ska kortas ner så mycket som möjligt så att linjerna snarast kan införas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C2.

§13 Policy för hållbara resor och transporter - bra för både miljön och ekonomin. Remiss av skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr T2005-300-00684

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets svar på remissen, att bifalla skrivelsen och att i övrigt anföra följande:

För att Stockholm ska bli en miljömässigt hållbar storstad krävs att trafiksystemet förändras. Staden måste här agera som föregångare och ställa om de egna resmönstren. Antagandet av en respolicy är ett viktigt första steg i den omställningen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§14 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning

Dnr T2005-311-01169

Trafikkontoret m fl hade den 22 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens gemensamma redovisning av trafikledsutredningen för Södra Inre Tvärleden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga E2.

§15 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft och kameraövervakning i trafikkontorets ledningstunnlar. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2005-600-01331

Trafikkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner investeringsutgifter om c:a 35 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (reviderat genomförandebeslut).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss av programförslag

Dnr T2005-512-01195

Trafikkontoret och markkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Göran Flodin av den 10 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården, S-Dp 1999-05636-54.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Upprustning av Långholmsgatan. Genomförandebeslut

Dnr T2005-410-01351

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av gatumiljön vid Långholmsgatan 17-25 enligt kontorets förslag.

Under överläggning i ärendet framställdes fråga om lastzon i området till vilken trafikkontoret lovade att återkomma med svar på.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Renovering av Södra Danviksbrons maskineri. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01214

Trafikkontoret hade den 16 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandling samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Remiss av planförslag för Norra Djurgårdstaden och lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden

Dnr T2005-512-01031

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Norra Djurgårdsstaden på Östermalm, S-Dp 2001-07633-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa trafikkontorets utlåtande som svar på detaljplanerna, att i huvudsak godkänna lägesredovisningen, att parkeringstalet för området ska vara samma som för resten av innerstaden, det vill säga 0,55 bilplatser per lägenhet, att ge kontoret i uppdrag att redovisa markkontorets ställningstagande angående förslag om en ekodukt över Lidingövägen som kompensation för ianspråktagen grönmark samt att i övrigt anföra följande:

För att hålla nere byggkostnaderna och bilanvändningen måste parkeringstalen hållas nere. Den grönmarkskompensation som föreslås är otillräcklig. Gatu- och fastighetskontoret har tidigare haft i uppdrag att redovisa ett förslag till ekodukt över Lidingövägen som kompensation för de ekologiska värden som försvinner. Detta uppdrag måste snarast redovisas till nämnden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorens förslag.

§20 Hastighetsdämpande åtgärder på Västerled. Skrivelse från Petter Lindfors (m)

Dnr T2005-320-01000

Trafikkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Upphandling av årsavtal för mindre gatu- och gångbanearbeten i ytterstaden

Dnr T2005-400-01262

Trafikkontoret hade den 21 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm. Remiss

Dnr T2005-000-00968

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga G2.

§23 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad

Dnr T2005-340-01345

Trafikkontoret och markkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg och Per Ohlin (båda v)

Dnr T2005-610-00212

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Principer för användande av trafikhinder

Dnr T2005-320-00280

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av och principer för användande av trafikhinder.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Ärende som utgått

Beslut

Trafiknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§27 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen

Skebokvarnsvägen/Årdalavägen i Vantör

Dnr T2005-320-00641

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på hemställan från Vantörs stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H.

§28 Slussen. Inriktningsbeslut och startpromemoria för planläggning och miljöprövning

Dnr T2005-530-01263

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 10 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gamla Stan Sällskapet den 21 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

a) Trafiknämnden godkänner redovisningen.

b) Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att medverka i Slussenområdets planläggning och tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I1.

Ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga I3.

§29 Färjeförbindelse över Hammarby Sjö i Hammarby Sjöstad

Dnr T2005-330-00457

Trafikkontoret och markkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att avvakta med eventuell beställning av egen färja i stadens regi. En ny 2-årig upphandling av färjeförbindelsen görs fr o m 2007.

 2. Nämnden beslutar att ansvaret för färjeförbindelsen förs över från trafikkontoret till markkontoret fr o m 2006-01-01 och budgeterade medel förs över till markkontoret.

 3. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att genomföra en förbättring av tillgänglighet och kapacitet i färjelägena till en beräknad kostnad om ca 1,5 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorens förslag, att förorda alternativet syntetdiesel om möjligt utifrån kostnad och funktion samt att i övrigt anföra följande:

Hammarby Sjöstad ska vara en ekologisk spjutspetsstadsdel. Det är därför angeläget att hitta ersättning till fossila bränslen för färjeförbindelsen. Färjan bör därför drivas med syntetdiesel i avvaktan på att stadens biogasbåtsprojekt kommer igång.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§30 Arenaprojekt vid Globenområdet. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr T2005-511-01128

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 7 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden översänder och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om ny arena söder om Globen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafiknämnden översänder och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om ny arena söder om Globen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-200-00610

Trafikkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Cykelplan för Stockholms ytterstad

Dnr T2005-313-00981

Bordlagt 22 september 2005 nr 14

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner Cykelplanen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd), att i huvudsak godkänna cykelplanen, att uppdra åt trafikkontoret att vid genomförandet av cykelplanen intensifiera samarbetet med stadsdelsförvaltningarna och därvid beakta stadsdelsnämndernas synpunkter, att beakta följande aspekter i genomförandet av cykelplanen:

- förbättra underhållet och skötsel av vid befintliga cykelvägar

- förbättra kopplingen mellan Årstabron och cykelvägnätet i söderort

- avskiljda cykelbanor ska efterstävas

- sammanhängande cykelvägnät utan blandtrafik av bilar ska eftersträvas

och att utöver ovanstående anföra följande:

Det är mycket glädjande att en cykelplan nu är på väg att lanseras för ytterstaden. Ett antal aspekter behöver dock belysas i det framlagda förslaget. Nyttan av en storsatsning på nya cykelvägar försvinner i stor utsträckning om dessa inte sköts så att cyklingen går lätt och säkert. Stadsdelsnämnderna har ett stort ansvar för att sköta underhåll och skötsel av cykelbanor. För att möjliggöra detta görs en budgetförstärkning för 2006 när det gäller stadsmiljön för stadsdelsnämnderna. Det som framförallt behöver förbättras är snöröjning, sopning av glas och grus samt borttagandet av halkbekämpningssanden efter snösmältningen.

Den nya Årstabron ger ett mycket positivt tillskott av cykelmöjligheter för boende i söderort som vill ta sig in till centrala Stockholm. För att denna förbindelse ska fungera måste dock kopplingen till det befintliga cykelvägnätet bli betydligt bättre. Cykelplanen bör presentera konkreta förslag på sådana kopplingar, och även möjligheten att förlänga cykelbanan längs pendeltågsspåren från Årstabron hela vägen ner till Älvsjö station.

För att cyklingen ska bli mer attraktiv än idag krävs att cyklister känner sig säkra på att de kan ta sig mellan olika punkter i staden utan att behöva utsättas för olycksrisker. Ett cykelvägnät som är avskiljt från biltrafiken bör därför eftersträvas. På sträckor där biltrafiken har hastighetsbegränsning till 30 km/h kan en målad linje mellan körbanan och cykelbanan som avskiljning vara ett bra alternativ.

Goda cykelförhållanden kräver mer än cykelbanor. Därför måste cykelparkeringar av god kvalité inrättas i anslutningar till tunnelbane- och pendeltågsstationer och även vid andra kollektivtrafikknutpunkter i ytterstaden. Parkeringarna kan tas fram inom stadens egen regi eller i samverkan med SL där det är lämpligt.

Cykeltrafiken i Stockholm ökar glädjande nog snabbt. För att på ett säkert sätt kunna hantera de ökande cykelmängderna måste cykelplanen för ytterstaden realiseras snabbt. Om möjligt önskar trafiknämnden att genomförandetiden för cykelplanen för ytterstaden kortas.

§33 Framkomlighetsåtgärder vid E4/Essingeleden inför Stockholmsförsöket. Anmälan

Dnr T2005-300-00821

Bordlagt den 22 september 2005 nr 17

Trafikkontoret hade den 20 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets anmälan av vägverkets och trafikkontorets gemensamma studie av framkomlighetsåtgärder vid Essingeleden som bör genomföras i samband med Stockholmsförsöket.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna anmälan samt att anföra följande:

Essingeleden är en statlig väg med vägverket som väghållare. Framkomligheten har under längre tid varit begränsad under framförallt förmiddagens och eftermiddagens maxtimme. Framkomlighetsproblemen har också ökat i och med Södra länkens öppnande. Tidigare åtgärder för att uppnå en kapacitetsökning har endast givit en mycket kortvarig effekt. Det är därför osäkert vilken effekt över tid föreslagna rampstyrningsåtgärder kan ge. Mot bakgrund av att Moveas studier visar att en trafikökning på Essingeleden inte är att vänta på grund av miljöavgiftsförsöket är det nämndens mening att man generellt skall avvakta med föreslagna åtgärder tills god tid efter 3 januari. Nämndens mening kring föreslagna åtgärder är följande:

 • Nämnden avvisar ändrad signalstyrning i befintlig signal vid Lindhagensgatan.
 • En mild påfartsreglering av norrgående trafik som ej påverkar kollektivtrafiken vid Gröndal kan prövas.
 • Rampstyrning vid Hägerstenspåfarten kan prövas.
 • Nämnden delar trafikkontorets uppfattning kring en påfartsreglering av Nybodarampen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.