Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2017 (Adm)

7 Detaljplan för del av fastigheten Väsby 5:1 i Sollentuna kommun. Anmälan av svar på remiss från Sollentuna kommun (Tp)

8 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillstånd-sansökan vattenverksamhet för utökad depåkapacitet Högdalen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

9 Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

10 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest 2016. (Tk + Slk + SBR AB + KuF + SGA Fastigheter AB)

11 Genomförande av åtgärder på Drottninggatan, del av Gångstråk Medborgarplatsen - Norrtull. Genomförandebeslut (Tp)

12 Breddning av Farstastråket. Del av projekt Cykel i Gubbängsmotet. Genomförandebeslut (Tp)

13 Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten AB till trafiknämnden. Genomförandebeslut (Ti)

14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Hässelby-stråket/Bergslagsvägen. Genomförandebeslut (Tp)

15 Utveckling av Brunkebergstorg, upprustning och samfinansiering. Reviderat genomförandebeslut (Stm)

16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016. Slutredovisning (Tp)

17 Tillgänglighetarbeten 2016. Slutredovisning (Anl)

18 Evenemangsplats Kungsträdgården. Slutrapport (Ti)

19 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholm stad. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Ti + Mf)

20 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp + Explk + Sbk)

21 Inför ett lokalt förbud för tiggeri i Stockholms stad. Motion (2016:113) av Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

22 Lokalt tiggeriförbud. Motion (2016:118) från Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Andréa Ström, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad (M) m fl. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

23 Indexering av stadens miljömål. Motion (2016:117), från Jonas Naddebo och Karin Ernlund båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

24 Demokratitorg. Motion (2016:106-777) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

25 Quarnevalen 2017. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP) (Ti)

26 Cykling mot enkelriktning. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Tp)

27 Övergång till digital ärendehantering för trafiknämnden (Stab)

28 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Slutredovisning (Anl)

29 JO-anmälan avseende handläggningen av ett ärende om ersättningsanspråk. Yttrande till JO (Ti)

30 Underhållsentreprenad avseende vägtunneltvätt. Upphandling av årsavtal (Anl)

31 Skötsel av stadens kulturtavlor och evenemangsbanér på belysningsstolpar. Upphandling (Ti)

32 Klottersanering. Upphandling av årsavtal (Stm)

33 Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling (Ti)

34 Avtal för löpande underhåll innerstaden 2018. Upphandling (Stm)

35 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms Stads Parkerings AB gemensamma råd för funktionshinderfrågor (Stab)

36 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförandeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal. Genomförandebeslut (Tp Explk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2017, Dnr T2017-00389

§7 Detaljplan för del av fastigheten Väsby 5:1 i Sollentuna kommun. Anmälan av svar på remiss från Sollentuna kommun, Dnr T2017-00186

§8 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillstånd-sansökan vattenverksamhet för utökad depåkapacitet Högdalen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03561

§9 Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03273

§10 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest 2016, Dnr T2015-02613

§11 Genomförande av åtgärder på Drottninggatan, del av Gångstråk Medborgarplatsen ­ Norrtull. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00247

§12 Breddning av Farstastråket. Del av projekt Cykel i Gubbängsmotet. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00425

§13 Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten AB till trafiknämnden. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00421

§14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Hässelby-stråket/Bergslagsvägen. Genomförandebeslut, Dnr 2017-00317

§15 Utveckling av Brunkebergstorg, upprustning och samfinansiering. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2016-01031

§16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016. Slutredovisning, Dnr T2015-03084

§17 Tillgänglighetarbeten 2016. Slutredovisning, Dnr T2015-03083

§18 Evenemangsplats Kungsträdgården. Slutrapport, Dnr T2011-520-00308

§19 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholm stad. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2016-00421

§20 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-01384

§21 Inför ett lokalt förbud för tiggeri i Stockholms stad. Motion (2016:113) av Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03597

§22 Lokalt tiggeriförbud. Motion (2016:118) från Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Andréa Ström, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad (M) m fl. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03596

§23 Indexering av stadens miljömål. Motion (2016:117), från Jonas Naddebo och Karin Ernlund båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03718

§24 Demokratitorg. Motion (2016:106-777) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01717

§25 Quarnevalen 2017. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Dnr T2017-00414

§26 Cykling mot enkelriktning. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2016-03611

§27 Övergång till digital ärendehantering för trafiknämnden, Dnr T2017-00027

§28 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Slutredovisning, Dnr T2013-320-06228

§29 JO-anmälan avseende handläggningen av ett ärende om ersättningsanspråk. Yttrande till JO, Dnr T2016-03678

§30 Underhållsentreprenad avseende vägtunneltvätt. Upphandling av årsavtal, Dnr T2017-00286

§31 Skötsel av stadens kulturtavlor och evenemangsbanér på belysningsstolpar. Upphandling, Dnr T2017-00301

§32 Klottersanering. Upphandling av årsavtal, Dnr T2017-00358

§33 Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling, Dnr T2017-00203

§34 Avtal för löpande underhåll innerstaden 2018. Upphandling, Dnr T2016-03765

§35 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms Stads Parkerings AB gemensamma råd för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00212

§36 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförande-avtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal med Trafikverket. Genomförandebeslut, Dnr T2015-02943