Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-11-25

Sammanträde 2021-11-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Trafiksituationen vid Gullmarsplan. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M), Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD) Gullmarsplan torg, mindre gatuåtgärder. Inriktningsbeslut

9 Ny planskild korsning för Roslagsbanan vid Frescati. Genomförandebeslut

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10 Sammanträdestider 2022 för trafiknämnden

11 Markavtal med Stockholm Avfall AB för allmänna sopsugsanläggningar i stadens mark

12 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om att förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Fyra frågor om framkomlighet. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

TILLÄGGSÄRENDEN

15 Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen. Reviderat Genomförandebeslut

16 Nytt digitalt stöd för ärendehantering gällande drift och underhåll. Upphandling

17 Transportstyrelsens förslag om förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10 2021

§7 Trafiksituationen vid Gullmarsplan. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M), Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD) Gullmarsplan torg, mindre gatuåtgärder. Inriktningsbeslut

§9 Ny planskild korsning för Roslagsbanan vid Frescati. Genomförandebeslut

§10 Sammanträdestider 2022 för trafiknämnden

§11 Markavtal med Stockholm Avfall AB för allmänna sopsugsanläggningar i stadens mark

§12 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Fyra frågor om framkomlighet. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

§15 Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen. Reviderat Genomförandebeslut

§16 Nytt digitalt stöd för ärendehantering gällande drift och underhåll. Upphandling

§17 Transportstyrelsens förslag om förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Svar på remiss från kommunstyrelsen