Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-01-23

Sammanträde 2007-01-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 01/2007 med trafik- och renhållningsnämnde Läs mer...n den 23 januari, kl 16.30 i Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Sammanträdesdag för trafik- och renhållningsnämnden i december 2007. Uppdrag från trafiknämnden (S)

7 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Återremiss (S)

9 Ekonomisk uppföljning månad 12/2006 (utdelas) (E)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2006 (Tp)

11 Förstudie av Östlig förbindelse. Remiss (Tp + Sbk + Expl)

12 Farthinder på Skårbygränd i Rinkeby. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd. Återremiss samt principer för samråd med stadsdelsnämnder (G)

13 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss (G + TP)

14 Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt. Revisionsrapport (G)

15 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Årstabergsvägen/ Sjöviksbacken m m i Liljeholmen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-) (G)

16 Fördelning av 165 miljoner kronor till en snyggare och mer funktionell stad (G)

17 Övergång från säck till kärl vid avfallshämtning från villa- fastigheter (Rhf)

18 Samnyttjande av stadens parkeringsautomater, trafikkontoret och Storstockholms lokaltrafik (Pa)

19 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet. Uppdrag från kommunstyrelsen. Bordlagt 12 december 2006 nr 15 (Tt)

20 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 12 december 2006 nr 23 (G + Expl)

21 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 12 december 2006 nr 26 (G)

22 Revidering av Miljöpolicy för renhållningsförvaltningen. Bordlagt 13 december 2006 nr 6 (Rhf)

Mötesinformation

Justerat:31 januari 2007
Mikael Söderlund Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Anders Broberg (kd)
Annika Davidsson (m)
Berthold Gustavsson (m)
Anna Johansson (m)
Torhild Lamo (v)
Jimmy Lindgren (s)
Mats Lindqvist (mp)
Inge-Britt Lundin (fp)
Jan Valeskog (s)
Annika Ödebrink (s)

Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Lars Bengtson (m)
Adnan Bozkurt (s)
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Lund (m)
Anna Manhag (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Hampus Rubaszkin (mp)
Kajsa Stenfelt (v)

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektören Magdalena Bosson samt nämndsekreterarna Hans Engstrand och Åse Geschwind. Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Henrik Christiansson, Barbro Collin, Göran Gahm och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreterarna från roteln Ylva Lageson och Magnus Thulin.

Ordföranden Mikael Söderlund (s) hälsade samtliga välkomna till trafik- och renhållningsnämndens första sammanträde.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 februari 2007 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Översyn av städningen i Stockholms stadsdelar av ledamoten Jan Valeskog (s).

 2. Översyn av omfattningen av subventionerna av s k miljöbilar inför återinförandet av miljöavgifterna i Stockholm av ledamoten Jan Valeskog (s).

 3. Centralbron kan bli park av ledamoten Mats Lindqvist (mp).

 4. Uppdrag från kommunstyrelsen om hälsoproblem med dubbäck av ledamoten Mats Lindqvist (mp).

 5. Vägar för gående/cyklister vid Sabbatsbergsbygget av ledamoten Anders Broberg (kd).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om trafiksituationen vid Bogårdsvägen i Gubbängen

----------------------------------------------------------------------

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) informerade om trafiksituationen vid Bogårdsvägen i Gubbängen och påtalade trafikproblem, som bör åtgärdas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Information om kommande utbildningsdagar m m för trafik- och renhållningsnämnden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En promemoria daterad 22 januari 2007 med information om kommande utbildningsdagar för trafik- och renhållningsnämnden m m - bl a utbildningsdag den 9 februari 2007, frukostseminarier den 23 februari, 23 mars, 13 april och 27 april 2007 samt studieresa den 5-7 september 2007 - hade utdelats. Av promemorian framgick att mer information om utbildningsdagarna kommer att lämnas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Information om skiftesmiddag för nämnden

-----------------------------------------------------

Ordföranden Mikael Söderlund (s) informerade om och hälsade välkommen till en kommande skiftesmiddag för nämnden den 25 januari 2007 kl 18.30 i Wenner-Gren Center.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Information om trafik och parkering vid Skärholmsplan

-------------------------------------------------------------------

Avdelningscheferna Göran Gahm och Erik Andersson vid trafikkontoret informerade om trafik och parkering vid Skärholmsplan .

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Studiebesök om klottersanering i Helsingfors

------------------------------------------------------

Ordföranden Mikael Söderlund (s) anmälde att han och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) planerar ett besök i Helsingfors för studium av klottersanering.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Information om upphandling av parkeringsövervakningen

---------------------------------------------------------------------

En informationsbroschyr om förestående upphandling av parkeringsövervakningen, daterad 4 december 2006, hade utdelats.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden lade broschyren utan kommentar till handlingarna.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden/trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 16 januari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 januari 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels uppdra åt trafikkontoret att återkomma till nämnden om deltagande i ECOMM 2007 (European Conference on Mobility Management) konferens 9-11 maj 2007 i Lund.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-03183

Trafikkontoret hade den 19 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt - efter överläggning om kostnaderna för upprustningen av Karlaplan och omgivande trafik- och gångytor - enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdesdag för trafik- och renhållningsnämnden i december 2007. Uppdrag från trafiknämnden

Dnr T2007-010-00015

Trafikkontoret hade den 4 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ändrar nämndens sammanträdesdag i december 2007 till den 18 december.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Delegationsordning för trafikkontoret

Dnr T2006-020-03196

Trafikkontoret hade den 4 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande och den 11 januari 2007 tillägg till detsamma i rubricerade ärende, till vilka hänvisas. I tjänsteutlåtandet med tillägg föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut i de frågor som anges i tidigare delegationsordning för renhållningsförvaltningen med rätt att vidaredelegera till tjänsteman inom kommunen, allt tills dess att ny delegationsordning beslutas.

 2. Nämnden uppdrar åt envar av de tjänstemän på stadsdelsnämnderna som intill 2006-12-31 haft som arbetsuppgift att handlägga upplåtelser på offentlig plats och torghandelsfrågor att på nämndens vägnar besluta i dessa frågor, dock längst t o m 2007-06-30.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm. Remiss och återremiss

Dnr T2006-440-02156

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamöterna Torhild Lamo (v) och Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Jan Valeskog (s) och Annika Ödebrink (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Torhild Lamo (v) och Mats Lindqvist (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§8 Verksamhetsplan 2007

Dnr T2006-110-02483

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Trafikdirektören Magdalena Bosson och ekonomichefen Barbro Collin vid trafikkontoret informerade om verksamhetsplanen. Vidare informerade personalföreträdaren Sonja Mogert om SKTF:s åsikt i ärendet. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2007.

 2. Nämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.

 3. Nämnden fattar genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet.

 4. Nämnden godkänner och anmäler till kommunfullmäktige omslutningsförändringar om 16,7 mnkr för renhållningsverksamheten.

 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering av ej ianspråktagna budgeterade investeringsmedel avseende renhållningsnämnden för 2006 till 2007.

 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering av 4,7 mnkr från kapitalkostnader till driftskostnader inom renhållningsverksamheten.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag till beslut samt att uppdra åt trafikkontoret att i planeringen för 2007 implementera det som anförs nedan:

Trafikkontorets förslag till verksamhetsplan för 2007 är i stora delar mycket bra. I sin verksamhetsplan har kontoret fångat och identifierat direktiven och intentionerna i budgeten och tydliggjort trafiknämndens ansvar för genomförandet.

I sin verksamhetsplan värderar och balanserar trafikkontoret de olika målen i nämndens arbete. Kontoret kommer även fortsättningsvis att sträva efter en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet samtidigt som framkomligheten lyfts fram och prioriteras högre än vad som skett under den gångna mandatperioden. Ett väl fungerande trafiksystem både i det lilla perspektivet med kontroll, samordning och effektivitet vid de mindre gatuarbetena till det större perspektivet med strategi och långsiktighet i förbifarter, kring- och tvärleder är helt avgörande för Stockholms fortsatta utveckling och tillväxt.

Trafikkontorets andra fokus är att hålla Stockholm rent och säkert. Kontoret har i sin verksamhetsplan konkretiserat genomförandet av budgetens direktiv att återge Stockholm sitt rykte som en snygg och trygg stad bl a genom att frågorna samlas under en fokuserad avdelning. Trafikkontoret får också genom årets budgetprioriteringar möjlighet att verka långsiktigt för underhåll av gatu- och vägnät. En sådan långsiktig satsning ger mångfalt igen genom undvikande av kostsamma akutinvesteringar.

Förhandling om infrastruktur

I november gav regeringen ett direktiv till Carl Cederschiöld att samla regionen till en finansierad överenskommelse för Stockholm läns infrastruktur. I samma direktiv klargjordes att trängselskatten kommer att återinföras under sommaren 2007. Carl Cederschiölds förhandling skall redovisas första december 2007 och trafikkontoret kommer under året att behöva lägga resurser både på att förbereda Stockholms insatser inför återinförandet av trängselskatten samt på att utreda och ta fram underlag till stadens utsedda förhandlare.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhet kommer att ha hög prioritet i trafikkontorets arbete. Det är av högsta vikt att arbetet sker med öppna ögon för metoder där framkomligheten också balanseras. Andra lösningar än fysiska hinder som gupp och refuger, t ex bättre upplysta och markerade övergångsställen och utökad automatisk hastighetsövervakning med kamera, ska ingå i kontorets genomförande av projekt som syftar till att öka säkerheten. Ett aktivt samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret ska också genomföras för att identifiera vägar och gator där bebyggelse och gestaltning kan bidra till en upplevelse som leder till bättre efterföljande av hastighetsgränser. Kontoret ges i uppdrag att utifrån ovanstående utvärdera och omarbeta samtliga projekt gällande säker huvudgata som pågår i olika faser samt att ta fram ett nytt generellt projekt för ”säker huvudgata” där programprinciper enligt ovan inarbetas.

I arbetet med att förbättra trafiksäkerheten är kunskapen hos trafikanterna ovärderlig. Oavsett om man går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt så är kunskap om trafiksäkerhet en av de viktigaste förutsättningarna för undvikande av farliga situationer. Trafikkontoret ska därför inte enbart arbeta med kampanjer för barn och unga utan även aktivt rikta sig mot vuxna.

Tillgänglighetsprojektet

Det framgångsrika tillgänglighetsprojektet kommer att fortgå under året. Innan slutligt genomförandebeslut fattas för åtgärderna fram till 2011 bör en mer detaljerad redogörelse för projekten ges till nämnden.

Upphandling

I verksamhetsplanen beskrivs den överhettade byggkonjunkturen som problematisk för upphandlingarna. Konsekvenserna syns både i drift- och underhåll och i de större investeringsprojekten. Ett flertal upphandlingar den senaste tiden har avslutats efter endast ett eller ett fåtal anbud och med kontraktssummor som inte rymts inom projektens budget. Det finns således starka incitament för trafikkontoret att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågorna. Att kontoret har identifierat och lyft upp situationen till verksamhetsplanen är i sig positivt. Trafikkontoret ges därutöver i uppdrag att redovisa för nämnden hur man kan arbeta med alternativa projekt-, upphandlings- och avtalsformer inom ramen för LoU och stadens nya upphandlingspolicy.

Framkomlighet

Under året ges trafikkontoret uppdrag att på försök ta bort genomfartsförbud och gatuavstängningar på strategiska ställen i staden. Efter försöket utvärderas genomförandet och tas upp till nämnden för ställningstagande av permanentad åtgärd.

Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten ska i första hand präglas av medborgarnas behov och önskemål, i andra hand av styrning mot insamlings- och avfallsmål och i tredje hand av krav på förbättrad arbetsmiljö för renhållningsentreprenörerna. De flesta människor avfallssorterar av medvetenhet och fri vilja att bidra till en bättre miljö och inte på grund av ekonomiska incitament. Tilltron till människans egen kompetens är en skiljelinje i politiken och det är tydligt att det motsatta med tvång och ekonomisk styrning har varit vägledande i renhållningsverksamheten under den senaste mandatperioden.

Renhållningstaxan ska inte baseras på ekonomiska incitament och styrmedel utan strävan ska vara självfinansiering oavsett vad det gäller; osorterat hushållsavfall, grovsopor eller matavfall.

Trafikkontoret ska under året aktivt arbeta för att följa den forskning som finns både nationellt och internationellt kring såväl samhällsekonomisk som miljömässig effektivitet i återvinning och avfallssortering.

Den enskilda människans behov och önskemål som första prioritet innebär också att konsekvenser för äldre och funktionshindrade måste utredas och hanteras innan lösningar som leder till förenklade hämtningsförhållanden för renhållningsentreprenörerna införs.

Trafikkontoret sjösätter nu flera åtgärder för att förbättra situationen vid återvinningsstationerna där det ofta är alltför skräpigt. Trafikkontoret kommer under året att aktivt arbeta med avtalen för att förbättra situationen. Det är helt oacceptabelt att ansvarig industri inte kan sköta återvinningen på ett bra sätt i staden.

Flera av de platser som idag upplåts för återvinningsstationer är direkt olämpliga för det. Birkaplan är ett exempel. Förutom att det är en plats där många passerar till och från pendeltåget, ligger där en stor lokal med många konserter och gudstjänster.

Återvinningsstationerna tenderar också att öka klotterlusten. Både själva återvinningsstationerna och fastigheter i närheten riskeras att utsättas. Ett sådant exempel är återvinningsstationen utanför Vi-butiken på Upplandsgatan. Återvinningskärlen var, när de placerades ut, fullklottrade eller blev det omedelbart när de hade ställts dit. Det är viktigt att återvinningskärlen ser rena och fräscha ut, annars minskar lusten att slänga sina sopor på ett rent och städat sätt.

I arbetet med att ta fram nya riktlinjer för återvinningsstationerna ska kontoret ta med dessa synpunkter.

Investeringsprojekt

Trafikkontoret äger ett större antal projekt i olika skeden med investeringsbudget över 50 miljoner kronor. Dessa projekt redovisas särskilt i verksamhetsplanen. Av dessa projekt finns två som kräver större omarbetande. Det ena är Årstafältet där trafikkontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret kommer att få ett uppdrag att genomföra ett förnyat programarbete för Årstafältet i sin helhet. Det andra projektet som behöver ses över och redovisas till nämnden på nytt är Folkparksvägen. Enligt budgeten ska cykelbanor i huvudsak förläggas på sidogator. Projektet behöver omarbetas utifrån detta direktiv.

Miljömiljarden

Trafikkontoret tar genom sammanslagningen med renhållningsförvaltningen över ett antal projekt påbörjade med hjälp av den s k miljömiljarden. Kontoret uppdras att återkomma till nämnden med alternativa förslag och konsekvenser av avbrytande av projektet ”lokaler för fastighetsnära insamling”. Projektet balanserar på gränsen till vad som är rimligt i frågan om producentansvar. Dessutom riskerar staden att låsa fast sig i dyra driftkostnader efter de tilldelade 14 miljarderna i etableringskostnader.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Jan Valeskog (s) och Annika Ödebrink (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Torhild Lamo (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§9 Ekonomisk uppföljning månad 12/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 18 januari 2007avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning avseende trafiknämnden för december 2006 anmäldes.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 16 november 2006.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§11 Förstudie av Östlig förbindelse. Remiss

Dnr T2006-310-02857

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Trafikingenjören Henrik Christiansson vid trafikkontoret informerade om förstudien. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att förhandla fram en principöverenskommelse med Vägverket hur det vidare planeringsarbetet ska bedrivas.

 3. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att förhandla fram en principöverenskommelse med Vägverket hur det vidare planeringsarbetet ska bedrivas.

 3. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Jan Valeskog (s) och Annika Ödebrink (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Torhild Lamo (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Annika Davidsson (m), Berthold Gustavsson (m), Anna Johansson (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) enligt bilaga C4.

§12 Farthinder på Skårbygränd i Rinkeby. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd. Återremiss samt principer för samråd med stadsdelsnämnder

Dnr T2005-320-01344

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets principer för samråd med stadsdelsnämnderna.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets principer för samråd med stadsdelsnämnderna.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Reservation

Ledamoten Torhild Lamo (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§13 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr T2006-512-00805

Trafikkontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss avseende områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt. Revisionsrapport

Dnr T2006-130-02918

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 19 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lämna utlåtandet som svar på remiss av revisions­rapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt”.

 2. Beslut i ärendet justeras med omedelbar verkan.

Yrkande

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lämna utlåtandet som svar på remiss av revisions­rapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt”.

 2. Beslut i ärendet justeras med omedelbar verkan.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Årstabergsvägen/ Sjöviksbacken m m i Liljeholmen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-)

Dnr T2006-320-02942

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (-).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Fördelning av 165 miljoner kronor till en snyggare och mer funktionell stad

Dnr T2007-400-00016

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till fördelning av 165 mnkr avsatta för drift- och underhållsåtgärder och ger trafikdirektören i uppdrag att fatta beslut om upphandling samt tilldelnings- och anskaffningsbeslut inom ramen för redovisad fördelning.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad budget 2007 och inriktningsnivå för 2008 för extra drift- och underhållsåtgärder enligt utlåtandet.

 

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till fördelning av 165 mnkr avsatta för drift- och underhållsåtgärder och ger trafikdirektören i uppdrag att fatta beslut om upphandling samt tilldelnings- och anskaffningsbeslut inom ramen för redovisad fördelning.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad budget 2007 och inriktningsnivå för 2008 för extra drift- och underhållsåtgärder enligt utlåtandet.

 

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga F2.

§17 Övergång från säck till kärl vid avfallshämtning från villafastigheter

Dnr RHf 24-0051/07

Trafikkontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att behållare för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter övergår från säck till kärl i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Samnyttjande av stadens parkeringsautomater mellan trafikkontoret och Storstockholms lokaltrafik

Dnr T2007-340-00159

Trafikkontoret hade den 27 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner informationen om att kontoret påbörjar ett samarbete med SL angående försäljning av färdbiljetter i stadens parkeringsautomater.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet. Uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr T2006-540-01474

Bordlagt 12 december 2006 nr 15

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en skrivelse från Sandra Costa av den 8 december 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna och åberopa utlåtandet som svar på kommunstyrelsens uppdrag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna och åberopa utlåtandet som svar på kommunstyrelsens uppdrag.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Jan Valeskog (s) och Annika Ödebrink (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Torhild Lamo (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss

Dnr T2006-512-01410

Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 12 december 2006 nr 23

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Annika Jensfelt den 29 augusti 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 30 augusti 2006, Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006, föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 13 november 2006, Annika Jensfelt den 13 november 2006, föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken den 8 december 2006, Märta Fritz den 9 december 2006, Maria Westrin Wernström m fl den 10 december 2006, Monika Carlheim-Gyllensköld den 11 december 2006, Gertrud Dyer den 11 december 2006, Peter Andrén den 11 december 2006, Gunilla Åström den 11 december 2006, Jari Koister den 11 december 2006, Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman den 11 december 2006,Thomas Järrel den 11 december 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken den 11 december 2006, Annika Jensfelt den 13 december 2006, Per Östlund den 13 december 2006, Lars Bergqvist den 14 december 2006, Annika Jensfelt den 16 januari 2007 och Carl Hellstrand den 17 januari 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S-Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 12 december 2006 nr 26

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet och att därutöver anföra följande:

Dagservice har varit mycket uppskattat av de boende som dels haft lättare att hitta någonstans att ställa bilen, dels fått mindre buller de nätter städning skett. Därför är det bra att dagservice införs på fler gator. Dock blir det i kontorets förslag för många gator där nattservice återinförs. Dessutom måste tiden för dagservice vara så kort som möjlig.

Kontorets förslag måste omarbetas så att tiden för dagservice begränsas till tre timmar, exempelvis 9-12, 11-14, 14-17 beroende på hur det passar bäst.

Men antalet gator som övergår från dagservice till nattservice måste minimeras till de absolut allra nödvändigaste. Sträckan Tegnérgatan, från Dalagatan upp till och med Tegnérlunden, är något som verkar omotiverat att ha nattstädning på. Även Fyrverkarbacken känns också omotiverad att ändra. Över huvud taget måste dagservice prioriteras i så stor omfattning som möjligt.

De negativa konsekvenser som dagservice innebär enligt utlåtandet bör kunna åtgärdas med intensifierad övervakning och information. Exempelvis borde bilister vid köp av p-biljett uppmärksammas på vilka gator i automatens närhet som har dagservice.

Utöver detta är det allmänt viktigt att kontoret ständigt ser över våra gator i syfte att hela tiden ha maximalt antal p-platser tillgängliga. Exempelvis ska lastzoner som inte längre behövs snabbt tas bort.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Jan Valeskog (s), Annika Ödebrink (s) och Torhild Lamo (v) enligt det av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt kontorets förslag.

§22 Revidering av Miljöpolicy för renhållningsförvaltningen

Dnr RHf 59-0780/06

Bordlagt 13 december 2006 nr 6

Renhållningsförvaltningen hade den 28 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslaget till reviderad miljöpolicy.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.