Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-10-13

Sammanträde 2009-10-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 8/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2009 (Adm)

7 Åtgärder för att underlätta trafikflödena på Östermalm. Permanent trafikföring. Genomförandebeslut (Tp)

8 Spårväg City. Samverkansavtal (Tp + Explk)

9 Ombyggnad av Stora Tullhuset på Stadsgården. Slutredovisning (Tp)

10 Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005-2008 (Tp)

11 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Tp + Mf) *

12 Detaljplan Stockholmsarenan och del av kv Arenan i Globenområdet. Svar på remiss (Tp) *

13 Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss (Tp + Explk + Mf + Sbk) *

14 Programsamråd för Förbifart Stockholm. Svar på remiss (Tp + Explk) *

15 Förslag på regleringar för begränsning av dubbdäcksanvändning. Svar på uppdrag från nämnden den 12 maj 2009 (Tp)

16 Införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp)

17 Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Motion (2009:33). Svar på remiss (Tp)

18 Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (Tp)

19 Tillåtlighetsprövning av utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss (Tp)

20 Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion (2009:25). Svar på remiss (Anl) *

21 Slussen som Stockholms "Cirkular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion (2009:20). Svar på remiss (Anl) *

22 Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss (Anl)

23 Bättre information om Broöppning. Motion (2009:16). Svar på remiss (Anl)

24 Om att inte städa bort gatulivet. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (T) *

25 Gör alla uteserveringar tillgängliga för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (T) *

26 Omskrivning av överenskommelse med TeliaSonera AB om telefonkiosker (T)

28 Upphandling avseende insamling och behandling av grovavfall inom staden (A)

29 Förslag om nya avfallsregler. Anmälan av svar på remiss (A)

30 Trafiksituationen på Stortorpsvägen. Svar på skrivelser från Jan Valeskog (s) och Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v), Sebastian Viklund (v). Bordlagt den 15 september 2009 nr 16 (Tp)

31 Ansökan om statliga bidrag för miljöåtgärder. Genomförandebeslut (Anl) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser ledamoten Annika Ödebrink (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 19 oktober.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Inga frågor för beredning eller information från kontoret är anmälda.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 oktober 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 13 oktober 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

§5 Anmälan av protokoll 8/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 8 den 10 september 2009.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2009

Dnr T2009-112-00455

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 8 oktober 2009.

§7 Åtgärder för att underlätta trafikflödena på Östermalm.

Dnr T2009-330-02931

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt gemensamt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V):

1 Ärendet återremitteras till kontoret som får i uppdrag att remittera ärendet till Östermalms stadsdelsnämnd innan beslut fattas.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 september 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Kontoret får i uppdrag att permanenta de åtgärder som på försök vidtagits för att underlätta trafikflöden på Östermalm.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt gemensamt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

§8 Spårväg City. Samverkansavtal

Dnr T2008-330-04093

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner samverkansavtalet för Spårväg City.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Annika Ödebrink m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Att bygga spårväg city kostar cirka en miljon per meter, vilket är lika mycket som det kostar att bygga tunnelbana. Det sistnämnda är något som den borgerliga majoriteten dock säger nej till. Sammanlagt kommer hela sträckningen av denna spårväg enligt konsultberäkningar kosta 6,5 miljarder kronor och inte attrahera särskilt många resenärer. Det är uppseendeväckande att varken trafikkontoret eller SL har redovisat några egna kostnadsbedömningar av projektet och ändå föreslår att det skall byggas!

Till Värtan och Hornsberg finns tunnelbanan vilken naturligtvis kommer att bli stockholmarnas förstahandsval. Denna spårväg kommer i dagsläget främst bli en turistlinje. För dessa pengar kan istället både tunnelbana till Norra station byggas eller spårväg på fyrans busslinje där minst tre gånger så många passagerare skulle åka.

Det är möjligt att denna spårväg kan bli motiverad i framtiden. I dagsläget är detta en politiskt prestigeprojekt som riskerar stoppa andra mer samhällsekonomiskt mer motiverade projekt.

I ärendet framgår felaktigt att projektet skulle bli ett OPS projekt. Denna möjlighet har tydligt och offentligt förnekats av samtliga entreprenörer som finns på marknaden. Riskerna och kostnaderna för dessa är för stora. Det mesta av redovisningarna i detta ärende är oklart, felaktiga eller ofullständigt redovisat. Det är allvarligt att berörda förvaltningar inte klarar av att redovisa samtliga effekter, kostnader eller samhällsnytta i ett så stort projekt som detta och att grundläggande frågeställningar mörkas.

Detta projekt åskådliggör tydligt bristerna i den demokratiska styrningen av kommunala förvaltningar.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

De synpunkter som Socialdemokraterna framhåller i sitt återremissyrkande är framförda i fel forum. Det är AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som bedriver projektet Spårväg City och således ligger huvudansvaret för projektets genomförande och finansiering på SL.

§9 Ombyggnad av Stora Tullhuset på Stadsgården. Slutredovisning

Dnr T2007-410-04546

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende ombyggnaden vid Stora Tullhuset.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005-2008

Dnr T2009-300-02993

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner denna anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Svar på remiss

Dnr T2009-007-02572

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 24 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Annika Ödebrink m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) förslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Utlåtandet ger inte en heltäckande bild av hur staden arbetat, eller inte arbetat, med åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Att redovisningen av trafikminskande parkeringsåtgärder, står som åtgärd i båda programmen, är särskilt missvisande. Den nuvarande borgerliga majoriteten säger sig ha som mål att öka, inte minska det totala antalet p-platser i staden och många av dessa läggs dessutom på gator. Parkeringsavgifterna har, trots en del höjningar, hittills haft en lägre prisutveckling än t ex SLs månadskort. Det finns heller ingen som helst korrelation mellan parkeringsavgifter på gatumark och rådande markpriser, som direkt påverkar parkeringsavgifterna på tomtmark och i garage Den rådande parkeringsstrategin som nämns har hittills heller inte fått några tydliga direktiv från den borgerliga majoriteten om att sikta på trafikminskning, utan denna syftar enbart till att bereda plats för ännu fler bilar i Stockholm på alla skattebetalares bekostnad.

För en del åtgärder är det samordningen i länet som behöver förbättras, t ex utbyggnad av infartsparkeringar. Uppföljningen av åtgärdsprogrammet bör se hur en verklig samordning inom ramen för åtgärdsprogrammet kan komma till stånd.

Trängselavgifter, begränsning av användningen av dubbdäck och miljözon för personbilar var åtgärder som i underlaget inför beslutet om åtgärdsprogrammen 2004 bedömdes som effektiva, men som inte kom med i regeringens beslut. Det bör framhållas att nämnden ser mycket positivt på om dessa åtgärder kan inkluderas i en revidering av programmen.

Nämnden borde även erhållit underlag för att bedöma om man vill förorda att någon av de befintliga åtgärderna ska ändras eller uppgraderas. Om förvaltningen anser att det finns bättre åtgärder för att minska till exempel utsläppen av kvävedioxid så bör detta redovisas så att nämnden kan ta ställning till detta. Till exempel hur transporter av varor till stadens egna verksamheter skulle kunna effektiviseras ur miljösynpunkt, men även ekonomisk. Ett än mer proaktivt arbete för att minska de luftproblem som de alltmer ökande mängderna bilar orsakar i Stockholm är nödvändigt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§12 Detaljplan Stockholmsarenan och del av kv Arenan i Globenområdet. Svar på remiss

Dnr T2009-512-02396

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Annika Ödebrink m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) förslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Placeringen av Stockholmsarenan på denna plats är i sig bra och väl genomtänkt, men arenan borde även överdäcka Nynäsvägen, dels för att knyta ihop evenemangsområdet med Blåsut och Sandsborg, dels för att möjliggöra skapandet av mer och fler grönstrukturer runt arenan. Dammen framför hotellet, som i planförslaget helt försvinner, anlades som en ”blåkompensation” för ”Ödledammen”, som tidigare fanns där Globen i dag ligger. Detta genomfördes efter påverkan från Miljöpartiet vid Globens planerande och anläggande. Eftersom naturliga vattensamlingar saknas inom ett ganska stort närområde så är det av vikt att vattenspeglar i någon form återskapas, för att en god biologisk mångfald ska kunna upprätthållas.

Den barriär som Nynäsvägen utgör mellan Slakthusområdet och stadsdelarna Blåsut/Sandsborg hindrar dessa stadsdelars utveckling. Sådana barriäreffekter pekas i underlaget för arbetet med Söderortsvisionen ut som sådant som i samhällsplaneringen ska arbetas bort för att gynna en god stadsutveckling. Det ”matkultursområde” som Slakthusområdet bortanför den nya arenan enligt vision ska utvecklas till, kan i dag, trots den relativa geografiska närheten, inte nås från Blåsut/Sandsborg utan en lång omväg.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§13 Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss

Dnr T2009-300-02792

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i kontorets huvudbudskap gällande såväl de nationella planerna som Länstransportplanen för Stockholms län är att betona att den regionala planen och de nationella planerna utgör ett paket som gemensamt syftar till att genomföra betydande delar av Stockholmsöverenskommelsen.

Inom ramen för åtgärdsplaneringen ryms dock inte hela Stockholmsförhandlingen . Det är för resultatet avgörande att de objekt i förhandlingen som faller utanför ramarna i denna planperiod prioriteras i nästkommande.

Nämnden ser det som allvarligt att både Hamnstrategi- och Kombiterminalsutredningens förslag att ett antal terminaler och hamnar, enligt förslaget till nationell plan, ”skall prioriteras för statlig medfinansiering till anslutande infrastruktur i åtgärdsplaneringen”. Detta är i strid mot regeringens och riksdagens beslut i den transportpolitiska propositionen, som innebar att man slog fast att nackdelarna med ett utpekande övervägde fördelarna.

Därutöver framhålls i planen att hamnarna Västerås och Köping är av särskild betydelse. Dessa godtyckliga utpekanden skapar ytterligare osäkerhet för hur staten och berörda myndigheter verkligen ser på den viktiga resurs som övriga terminaler och hamnar utgör i Sverige. Både Stockholms inre hamnar och Nynäshamn/Norvik är anläggningar som omsätter betydligt större godsmängder, passagerarantal och därmed ekonomiska värden än vad många av de utpekade terminalerna gör. Regering och riksdag bör nu klargöra statens syn på terminalernas framtida betydelse och roll i den proposition som ska reglera dessa frågor.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, miljöförvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 24 september 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Annika Ödebrink m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Nämnden uttalar att spårprojekten i Stockholmsöverenskommelsen genomförs.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är uppseendeväckande att flera spårprojekt saknas i förslaget till nationell plan och att den borgerliga majoriteten helt passivt åser detta fast möjligheter till förhandlingar funnits under hela 2009 med regeringen. Majoriteten struntar i Stockholmsöverenskommelsen. Majoriteten vägrar också låna pengar via riksgälden till viktiga infrastrukturinvesteringar. Däremot lånar man gärna till driften av statens verksamhet genom bland annat att låna till skattesänkningar för främst de mest välbeställda i landet. Denna bakvända politik kan väljarna med klokhet stoppa nästa val.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre kollektivtrafik. Ingenstans i planen ställs den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen. Transportsektorn står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och ska därför omstruktureras för att uppnå nationella och internationella miljömål. En kraftfull satsning på spårutbyggnader är därför nödvändig.

De omfattande vägsatsningarna i planen strider mot målet att minska trafikens negativa klimatpåverkan och äter upp utrymmet för nödvändiga spårutbyggnader. Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas. I Stockholmsöverenskommelsen har parterna enats om en rad miljömål, bl.a. att minska CO2-utsläppen från trafiken fram till 2030 med 30%. Vi ser ingen möjlighet att uppnå dessa mål om man står fast vid att bygga Förbifart Stockholm.

Angelägna objekt från Stockholmsförhandlingen som nu fallit bort är t.ex Spårväg Syd, Nynäsbanans fortsatta dubbelspårutbyggnad, tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska samt utbyggnad av spårväg mellan Solna och Universitetet. Vi instämmer med kontoret i dess bedömning att Spårväg Syd har en viktig funktion för att knyta ihop söderort på tvären och att den har en regional utjämningsfunktion för att minska skevheten mellan norra och södra Stockholm avseende socioekonomiska förhållanden. Dessa angelägna objekt skulle kunna finansieras om Förbifart Stockholm utgick ur planen. Vår slutsats blir därför att avvisa planen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§14 Programsamråd för Förbifart Stockholm. Svar på remiss

Dnr T2009-512-02643

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med kontorens gemensamma utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Annika Ödebrink m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) förslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

För att få ett långsiktigt hållbart Stockholm måste det satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och på hållbara transporter. Stockholm ska vara en modern stad med moderna lösningar som håller för framtiden. I första hand ska satsningar göras på kollektiv- och cykeltrafik. Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m fl (S) enligt följande:

Det är mycket glädjande att projektet med Förbifart Stockholm fortskrider.

I en framtida region med ytterligare 500000 fler invånare år 2030 måste en infrastruktur både på väg- och spårsidan finnas som kan klara både person- och godstransporter. Av vägtrafiken över Saltsjö - Mälarsnittet idag går endast 35 % i skyltad hastighet och tidsförlusten per trafikant och år är i nuläget är cirka 50 timmar. I nollalternativet, det vill säga om inga förstärkningar av kapaciteten sker i vägtrafiksystemet kommer tidsförlusten per resenär och år bli nästan fördubblad, till drygt 90 timmar.

Av betydelse med projektet är också att kollektivtrafiken kommer att kunna utvecklas väsentligt. Det är glädjande. Det är också rimligt att anta att till år 2030 kommer merparten av fordonstrafiken vara miljöanpassad, vilket innebär att miljöbelastningen för projektet ur klimatsynpunkt kommer att vara i det närmaste försumbar.

§15 Förslag på regleringar för begränsning av dubbdäcksanvändning. Svar på uppdrag från nämnden den 12 maj 2009

Dnr T2008-320-02022

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att reglera dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från den 1 januari 2010.

 3. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i kontorets bedömning att luftkvalitén i Stockholms innerstad inte håller måttet och att staden måste reglera dubbdäcksanvändningen så att vi klarar EU:s gränsvärden. Regeringen har gett Sveriges kommuner verktyget att reglera per gata, vilket Staden i och med detta förslag ska förhålla sig till.

Nämnden anser att staden ska börja med att reglera dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan, sträckan mellan Långholmsgatan och nerfarten till Söderledstunneln, från den 1 januari 2010, förutsatt att Regeringen till dess fattat beslut om nödvändiga förändringarna i trafikförordningen. Kontorets förslag, som i stort avser hela Södermalm, är nödvändigt om det visar sig att regleringen på Hornsgatan inte räcker för att klara gränsvärdena. För att hålla koll på luftkvaliteten bör därför också en mätstation upprättas på Götgatan. Om regleringen på Hornsgatan inte leder till att staden klarar luftkvalitetsnormerna, så måste nämnden ta ställning till fortsatt reglering av dubbdäcksanvändningen på fler gator i Stockholm.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 oktober 2009.

- Skrivelse i ärendet inkommen den 9 oktober 2009.

- Skrivelse från Däckspecialisternas Riksförbund inkommen den 12 oktober 2009.

I trafikkontorets tjänsteutlåtande föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att till vinterdäckssäsongen 2010- 2011 dock senast 1 oktober 2010 meddela lokala trafikföreskrifter och utmärka förbuden i enlighet med förslaget.

 2. Nämnden godkänner i övrigt kontorets redovisning av uppdraget.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), Mats Lindqvist och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Annika Ödebrink m fl (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslaget att bordlägga ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) förslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att reglera dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från den 1:a januari.

 3. Kontoret får i uppdrag att reglera dubbdäcksanvändningen på övriga Södermalm enligt kontorets förslag från den 1:a oktober 2010.

 4. Kontoret får i uppdrag att inleda planeringen för motsvarande åtgärder på övriga gator i staden där förhöjda partikelhalter orsakade av dubbdäck uppmätts.

 5. Kontoret får i uppdrag att införa dubbla p-avgifter för motorfordon med dubbade vinterdäck i hela Stockolms stad.

 6. Kontoret får i uppdrag att planera för skapandet av en på sikt dubbfri innerstad.

 7. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i kontorets bedömning att luftkvalitén i Stockholms innerstad inte håller måttet och att staden måste reglera dubbdäcksanvändningen så att vi klarar EU:s gränsvärden. Regeringen har gett Sveriges kommuner verktyget att reglera per gata, vilket Staden i och med detta förslag ska förhålla sig till.

Nämnden anser att staden ska börja med att reglera dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från den 1 januari 2010, förutsatt att Regeringen till dess fattat beslut om nödvändiga förändringarna i trafikförordningen. Kontorets förslag, som i stort avser hela Södermalm, är nödvändigt att genomföra även på övriga gator där för höga partikelhalter uppmätts och ska därför verkställas så snart som detta är möjligt ur alla berörda synpunkter, men problematiken som sådan begränsar sig inte till Södermalm utan boende i alla stadsdelar äger rätten till en rimlig luftkvalité i sin när miljö. Därför måste även dubbdäcksförbud övervägas även på andra gator där förhöjda partikelhalter och regeringens nya regleringsverktyg så medger.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att arbeta för ett förbud mot dubbdäck i hela Stockholms innerstad.

 2. Kontoret får i uppdrag att se över hur förbudet ska kunna efterföljas.

 3. Därutöver anförs följande:

PM- halterna som dubbdäck river upp ställer till problem i staden för miljön och för medborgare och åtgärder behöver vidtas omgående. Vi är måna om att det går att kontrollera att förbudet efterlevs och att det finns kontrollanter för detta så som parkeringsvakter eller poliskontroller. Vi ser däremot problem med att begränsa förbudet till visa delar i Stockholm då det lätt kan innebära att bilister kan åka genom visa delar med sina dubbdäck så som exempelvis genomfarten Liljeholmsbron till Västerbron. Det är därför tydligare mot medborgarna att bestämma att hela innerstaden ska vara dubbfri. Dessutom finner vi inget argument för att avgränsa förbudet till visa delar eller gator. Problemet är reellt och finns på fler ställen, dessutom uppger däcktillverkarna att klimatet i Stockholm inte kräver dubbdäck. I andra delar av landet kan det absolut vara nödvändigt men att tillåta bilar att köra runt månader i Stockholms innerstad för att de enstaka gånger behöver dubbdäck är ohållbart.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Röstförklaring

Annika Ödebrink m fl (S) deltar inte i beslutet.

§16 Införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-000-02135

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är bra att trafikkontoret ser potentialen i kollektivtrafikresande på vatten samt nödvändigheten av att i stadsplaneringen beakta behoven av bra kajlägen för sådan trafik. Men ända sedan projektet för införande av biogasdrivna färjor i Stockholm lades ner, så har det inte funnits något initiativ från någon instans inom Stockholm att ta tag i saken. Att potentialen för kollektivtrafik på vatten finns bevisas av att flera företag, bl a i Nacka och på Essingen, organiserar egen kollektivtrafik på vatten för sina anställda.

§17 Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Motion (2009:33). Svar på remiss

Dnr T2009-005-02879

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Om Stockholm verkligen ska bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010, så behöver måhända tillgänglighetsarbetet sätta fart nu! Konkurrenterna på världsklassarenan ligger inte och sover!

Mats Lindqvist (MP) understryker att ovanstående uttalande inte på något vis är riktat mot tjänstemännen på trafikkontoret.

§18 Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-02574

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Tillåtlighetsprövning av utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-300-02137

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion (2009:25). Svar på remiss

Dnr T2009-400-01119

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Slussen som Stockholms ”Cirkular Quay” – en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion (2009:20). Svar på remiss

Dnr T2009-330-02326

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-02495

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Nämnden instämmer i kontorets synpunkter om att det måste vara en mer tydlig och klar definition av vad som utgör begreppet ”stora projekt”, beloppsgränser samt otydligheter om avgränsningar och bokföring.

§23 Bättre information om Broöppning. Motion (2009:16). Svar på remiss

Dnr T2009-420-02084

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets svar på motion om bättre information om broöppning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Om att inte städa bort gatulivet. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Dnr T2009-540-01911

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att i samarbete med polisen undersöka och redovisa vilka platser i Stockholms stad där spontana uppträdanden eller andra kulturyttringar kan innebära fara för gång och andra trafikanters säkerhet.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafikkontorets bedömning att ordningslagen redan ger möjlighet till spontana kulturyttringar och evenemang, under förutsättning att de inte i allt för stor omfattning hindrar andra verksamheter att fungera, är vällovlig och berömvärd. Men grunden för all lagstiftning är att den måste vara förutsägbar. Det vill säga att om medborgare väljer att agera i enlighet med eller tvärtemot vad gällande lagstiftning säger, så ska påföljderna vara uppenbara. Den uppkomna situationen visar att så inte är fallet avseende ordningslagen, i alla fall avseende gångtrafikanternas säkerhet.

Att det finns platser där det inte är lämpligt med evenemang eller motsvarande, är rimligt. Det kan vara trånga gångstråk och smala trottoarer intill högtrafikerade vägar, där det skulle innebära allvarliga risker att förbipasserande tvingas ut i gatan för att ta sig förbi folksamlingar mm. Men det är även rimligt att detta tydliggörs för eventuella kulturyttrare och motsvarande, så att dessa inte onödigtvis ställs inför rätta.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§25 Gör alla uteserveringar tillgängliga för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-005-02329

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Trafik och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Trafikkontoret får i uppdrag att senast i verksamhetsberättelsen redovisar vilka konkreta åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med problemet.

 3. Därutöver anförs följande:

Rörande uteserveringar så har de senaste åren en anarki tillåtits att utbreda sig. Uppföljningen av stadens gällande regler har helt enkelt inte fungerat. Det är därför viktigt att kontoret vinnlägger sig om att även på plats besiktiga givna tillstånd, så att ingen ska förledas att tro, att dessa tillstånd bara är en formalitet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§26 Omskrivning av överenskommelse med TeliaSonera AB om telefonkiosker

Dnr T2009-540-02692

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker föreslagen omskrivning av principöverenskommelse till upplåtelse med polistillstånd enligt ”Anvisningar och villkor vid disposition av offentlig plats enligt 3 kap 1§ Ordningslagen (SFS:1993:1617)”.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§27 Upprustning av Strömparterren. Genomförandebeslut

Dnr T2009-420-02493

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av Strömparterren enligt redovisat förslag till en kostnad av 19,8 mnkr.

 2. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden för beslut om överenskommelse med Café Strömparterren om de ekonomiska villkoren vid hyresgästens avflyttning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§28 Upphandling avseende insamling och behandling av grovavfall inom staden

Dnr T2009-703-03015

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§29 Förslag om nya avfallsregler. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-02577

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga remissvaret till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande tillstyrks i huvudsak.

 2. Uttala att frivalet riskerar få mycket allvarliga konsekvenser för stadens avfallshantering.

 3. Därutöver anförs följande:

Innebörden av förvaltningens yttrande är i praktiken att det riskerar bli katastrofala följder om ett frival införs där alla verksamhetsutövare kan välja mellan vilken entreprenör man vill. Avfallshantering har storskalsfördelar både när gäller frågor om återvinning och för annat avfall som skall förbrännas för produktion av miljövänlig fjärrvärme. Att införa frival för verksamhetsutövare innebär som förvaltningen beskriver en risk för att man frångår principerna enligt avfallshierarkin. För kommunens del innebär det också att kostnaderna kommer att öka väsentligt vilket i sin tur riskerar innebära att avfallsfrågorna på grund av höga kostnader kommer prioriteras ned i många kommuner.

Förslaget är i dessa delar ett direkt hot mot en miljöanpassad och effektiv avfallshantering. Det hade varit bra om också förvaltningen av tydlighetsskäl summerat sina synpunkter på detta vis i sitt förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S); Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§30 Trafiksituationen på Stortorpsvägen. Svar på skrivelser från Jan Valeskog (S) och Mats E P Lindqvist (MP), Hampus Rubaszkin (MP), Kajsa Stenfelt (V), Sebastian Viklund (V)

Dnr T2009-320-01155

Bordlagt den 15 september 2009 nr 16

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

- Skrivelser från boende i området.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets utlåtande godkänns i huvudsak

 2. Kontoret får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder som sänker genomsnittshastigheten på Stortorpsvägen.

 3. Därutöver anförs följande:

Staden bör tillsammans med Huddinge kommun pröva om man kan genomföra ytterligare åtgärder för att minska genomsnittshastigheten på Stortorpsvägen så att inga fordon överskrider tillåten hastighet. Det kan handla om ytterligare avsmalningar eller busszoner vid hållplatser på vägen som bidrar till dämpad hastighet.

Frågan om fastigheter som vibrerar på grund av fordonstrafik är tyvärr inte ovanlig i Stockholm. Det är dock inte en fungerande generell lösning att sänka hastigheten eller förbjuda en viss typ av fordon, för att få dessa problem att upphöra. Särskilda åtgärder måste dock självklart tas i de fall störningarna överskrider gällande riktvärden och då särskilt allvarligt påverkar boendemiljön.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Annika Ödebrink m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Stortorpsvägen är en viktig väg, och trafiksäkerheten engagerar många boende utmed den. Det är därför viktigt att trafikkontoret följer utvecklingen för att vid behov kunna sätta in adekvata trafiksäkerhetsåtgärder. Nämnden ser gärna en rapport från kontoret av ärendet efter sommaren 2010.

§31 Ansökan om statliga bidrag för miljöåtgärder. Genomförandebeslut

Dnr T2009-321-03211

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande redovisning av bidragsförfarande samt ansökan avseende statliga bidrag om 7,3 mnkr för miljöåtgärder under 2010.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.