Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-11-10

Sammanträde 2009-11-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

5 Anmälan av protokoll 9/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Sammanträdestider 2010 (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 10 2009 (Adm)

8 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Remiss från kommunstyrelsen. Svar på remiss (Adm) *

9 Detaljplan för del av Södersjukhuset 10 m m i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss (Tp)

10 Yttrande över förslag till föreskrift om vägmarkeringar. Anmälan om svar på remiss (Tp)

11 Planprogram för Västra City. Svar på remiss. Samarbetsavtal och principöverenskommelse inklusive tilläggsavtal (Tp + Expl)

12 Förstudie Stockholms central. Svar på remiss från Banverket (Tp + Expl)

13 Framkomlighetsåtgärder för biltrafiken i relationen Östermalm- söderut/västerut i samband med ombyggnad av Hamngatan för Spårväg City. Genomförandebeslut (Tp)

14 Visionen Kungens kurva - Skärholmen, revidering och lägesrapport (Tp + Sbk + Expl + Stockholm Business Region AB)

15 Höghastighetsbanor - Ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Anmälan av svar på remiss. (Tp + Expl)

16 Upphandling av årsavtal för drift och underhåll och tillsyn av fontäner (Anl)

17 Rättvisa markupplåtelseavgifter för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om omprövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd. Svar på återremiss från nämnden den 12 februari 2008 (T)

18 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats (T)

19 Moderniserad policy för upplåtelser vid större evenemang. Svar på uppdrag från nämnden den 17 juni 2008. Lägesrapport (T)

20 Höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering-mini (T) *

22 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2010-01-01 (A) *

23 Behandling och omhändertagande av separat insamlat biologiskt lättnedbrytbart avfall. Förlängning av avtal (A) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 24 november 2009.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Flytt av ordinarie sammanträdesdatum i december

Nämndens sammanträde i december föreslås flytta från den 15 till den 10 december. Sammanträdet kommer att hållas i Sessionssal A och B i Tekniska Nämndhuset.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att flytta nämndens kommande sammanträde från tisdagen den15 december till torsdagen den 10 december 2009, kl 16.30.

Nämndkonferens

En inbjudan till nämndkonferens 8-9 februari 2010 är delad till nämnden i dag.

Information om trafik- och tekniktjänsten

Ted Ell från trafikkontoret informerar om upphandlingarna vid trafik- och tekniktjänst.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 november 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 10 november 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 oktober 2009.

§5 Anmälan av protokoll 9/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 9 den 8 oktober 2009.

§6 Sammanträdestider 2010

Dnr T2009-010-03540

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för sammanträden 2010 enligt följande; 19 januari, 8 februari, 23 mars, 19 april, 18 maj, 8 juni, 31 augusti,
30 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 10 2009

Dnr T2009-112-00455

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 5 november 2009.

§8 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

Dnr T2009-000-02862

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopar kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

§9 Detaljplan för del av Södersjukhuset 10 m m i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss

Dnr T2009-512-02983

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser i likhet med förvaltningens yttrande att parkeringstalet är för lågt i fastigheten. Den bör vara på en nivå som motsvarar det behov som finns hos de boende, d.v.s. minst 0,8. Trafikens trängsel- och miljöproblem skall istället regleras med skatter, trängselavgifter och bra alternativ som god kollektivtrafik, inte att förbjuda människor att inneha fordon av olika slag.

Att börja villkora vilken typ av bilar som de boende skall få ha rätt att inneha är befängt. Det är förvånansvärt att stadsbyggnadskontoret är beredda att föreslå sådana märkliga boende- och parkeringsvillkor. Att enbart tillåta mycket små fordon är samma sak som att föreslå att varken barnfamiljer eller rörelsehindrade skall få bo i fastigheten.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Remissen besvaras delvis med kontorets tjänsteutlåtande

 2. Därutöver anförs:

Vi förordar alternativ två, och håller inte med kontoret om att detta område inte skulle ha en god kollektivtrafikförsörjning, med 150 m till pendeltåget, samt ett flertal busslinjer på Ringvägen.

Om vi ska föra en ansvarsfull miljöpolitik i staden, är det viktigt att vid just nybyggnation främja kollektivtrafik- och cykelanvändning framför användande av egen bil.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

För tillgänglighetens skull så är det värdefullt om den hiss för allmänheten som fanns med i tidigare planförslag för den här platsen åter kan övervägas.

Rörande de tre alternativa förslagen för bil och cykelparkeringar i garaget under fastigheten, så finner vi alternativ tre, med 15 bilparkeringsplatser för ”små stadsbilar” i garaget och 50 golvstående cykelställ, som intressant. Detta förslag är innovativt och framåtsyftande.

Det är förvisso så som Trafikkontoret framhåller, att det inte är möjligt att reglera vilken typ av bilar som lägenhetsinnehavarna i en fastighet ska ha. Men om byggherren/fastighetsägaren anser att det inom överskådlig tid finns en marknad för uthyrning av garageplatser för små stadsbilar, så bör inte kommunen sätta hinder i vägen för detta.

§10 Yttrande över förslag till föreskrift om vägmarkeringar. Anmälan om svar på remiss

Dnr T2009-300-02070

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Frågan om föreskrifter för vägmarkeringar i Stockholms stad skulle, med avseende på framtida behov, behöva utredas ytterligare. De alltmer intensiva trafikflödena i Stockholm kommer med sannolikhet att behöva ytterligare regleringar och vägmarkeringar, för att inte trafiksituationen ska hamna utom kontroll. Det kan till exempel komma att bli aktuellt med ”Red-route-markeringar” som påvisar ett betydligt strängare och intensivare uppföljt stoppförbud än i dag, på särskilt viktiga vägar. Eller ”criss-cross-markeringar” i särskilt utsatta korsningar, som markerar att korsningen får vid köbildning inte passeras, om det inte finns plats på andra sidan korsningen. Detta för att inte hindra trafik från höger och vänster att ta sig fram. Sådana här vägmarkeringar finns ännu inte i Sverige, men används i London för att reglera trafiken där.

§11 Planprogram för Västra City. Svar på remiss. Samarbetsavtal och principöverenskommelse inklusive tilläggsavtal

Dnr T2009-512-02712

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planprogram för Västra City.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande, med nedanstående tillägg, till Stadsbyggnadsnämnden som var på remiss av planprogram för Västra city.

Förslaget är mycket intressant och pekar på en förbättrad, mer mångfacetterad användning av marken i City. Möjligheten att åter öppna upp norra stranden utefter Klara sjö, tex med parker och strandpromenader, måste tas tillvara. Emellertid så är det önskvärt att man ökar bostadsandelen i den totala byggyta som ska skapas. Stockholms stad har inte brist på kontorsytor utan på bostäder! Även ett återinrättande av den saluhall som tidigare fanns i området bör övervägas.

Eftersom området även får det i särklass bästa kollektivtrafikläget i hela Sverige, så är det lämpligt att detta görs till en miljöstadsdel. Området bör därför planeras utan något parkeringstal alls, utöver det som behövs för att anordna bilpoolsparkeringar. Däremot behöver cykelfrågorna beaktas ytterligare. Centralstationen utgör för många cyklister en start eller slutpunkt på cykelresan. Något som bland annat bevisas av cykelparkeringskaoset utanför Centralstationens huvudentré. Huruvida fler cykelparkeringar anordnas på kvartersmark eller på gatumark är egalt, men det är viktigt att det i planeringen finns väl tilltagna cykelparkeringar, inte enbart för kommande boende och arbetande inom planområdet utan även för kollektivtrafikresenärerna. Bevakade och/eller låsbara cykelparkeringar t ex i garage, eventuellt mot avgift, bör övervägas.

På grund av risken för ökande luftföroreningshalter så bör området byggas så att det inte i onödan uppmuntrar till biltrafik, utöver sådan som är nödvändig för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, varu- och tjänsteleveranser, avfallshantering samt övrig teknisk försörjning.

Även vi är positiva till att utveckla Centralstationen, med utbyggd bussterminal.

Men det är viktigt att Centralstationens läge och funktion markeras i det nya stadslandskapet. Detta kan, utöver tydliga entréer, göras med välvda glastak över ljusinsläpp ner till järnvägen, på platser och torg där så är möjligt. Sådana glastak anknyter till en europeisk stationsbyggandstradition, skapar kontakt med dagsljuset för de som väntar på perrongerna, samt kan även, rätt utformade, ha en funktion vid eventuella tågolyckor nere på stationen. ”Suckarnas gång” mellan Centralstationen och T-centralen bör öppnas upp för passage västerifrån, med entrè inom den nya stadsdelen. Kommande konstverk inom området kan även de, där så befinnes lämpligt, få järnvägsanknytning. Till exempel genom att (skyddat) ställa ut gamla lok och vagnar från Sveriges järnvägsmuséer.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Nämnden är positiv till den förtätning och nydaning som sker i Stockholm och välkomnar den nya bebyggelsen i Västra City. En framtida överdäckning av spårområdet kommer att innebära ett lyft för området då dagens barriär kommer att försvinna. Nämnden anser att det samtidigt är viktigt att arbeta vidare med planprogrammet. I underlaget till planprogram är det ett stort underskott på grönt, träd och växtlighet, i gatuplanet. 90 procent av alla stockholmare har som mest 300 meter till närmaste grönområde, och stockholmarna uppskattar sin grönska. Det är därför av yttersta vikt att det i det slutgiltiga planprogrammet tillförs träd och grönska, för en vacker gatubild och stockholmarnas njutning. Det är även viktigt att tillskapa goda förutsättningar för varutransporter i området.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Vi ser med glädje på att en sopsugsterminal framförs som högt prioriterat i ärendet. Det är i enlighet med den inriktning som socialdemokraterna har haft under en längre tid. Vi anser att det vid nybyggnation av större områden bör vara en förutsättning för att en markanvisning, att en sådan infrastruktur byggs ut.

§12 Förstudie Stockholms central. Svar på remiss från Banverket

Dnr T2009-512-02724

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till Banverket som svar på remiss av förstudie för Stockholms Central.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Detta ärende bör sammankopplas med ärende 15, Höghastighetsbanor, emedan det behöver övervägas huruvida sådana höghastighetsbanor bör kunna angöra Stockholms Central, samt vilka behov av spår, radier, plattformar mm som dessa i så fall kommer att ha.

§13 Framkomlighetsåtgärder för biltrafiken i relationen Östermalm- söderut/västerut i samband med ombyggnad av Hamngatan för Spårväg City. Genomförandebeslut

Dnr T2008-330-04093

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Spårvägens återkomst till Stockholms innerstad är mycket glädjande och möjliggör i en förlängning bättre kollektivtrafik mellan City och Nordvästra Kungsholmen respektive Norra Djurgårdsstaden, samt innebär en avlastning av den redan idag överbelastade tunnelbanan.

Nämnden ser positivt på kontorets förslag till framkomlighetsåtgärder i samband med ombyggnad av Hamngatan för Spårväg City, men vill ändå påtala vikten av att ytterligare åtgärder måste göras om föreslagna förändringar inte är tillräckliga.

Nämnden anser att Mäster Samulesgatan är en lämplig gata att öppna upp för trafik under byggtiden om föreslagna åtgärder inte skulle vara tillräckliga. Även om en öppning av Mäster Samulesgatan skulle medföra olägenheter för gående på Biblioteksgatan så handlar det om en begränsad tid, vilket nämnden anser är acceptabelt. Vid en eventuell öppning av Mäster Samuelsgatan är det enligt nämnden även viktigt att kontoret beaktar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 oktober 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att öppna Sturegatan mellan Linnégatan och Birger Jarlsgatan för allmän trafik.

 2. Nämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att utvärdera de konsekvenser öppnandet av Sturegatan samt åtgärderna på Hamngatan medför för övrig trafik och därefter återkomma till nämnden med en förnyad redovisning i ärendet.

 3. Nämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att initialt utföra utökad trafikövervakning på Hamngatan.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Ärendet avslås.

 2. Nämnden uttalar att: Bygga en mycket dyr spårväg som innebär en kraftig överkapacitet, framför andra mer angelägna spårprojekt i länet, är direkt ansvarigt.

 3. Därutöver anförs följande:

Detta ärende gör listan på invändningar mot projektet ännu längre. Köerna för nyttofordon och bilister kommer bli 2,3 km lång! (på bl.a Strandvägen) Alla butiker i NK och närliggande, samt restauranger på Kungsträdgården och inte minst Taxi, kommer allvarligt att påverkas av att all angöring på Hamngatan försvinner! Tidigare har vi konstaterat att:

· Projektets totala kostnad är helt okänd men handlar om många miljarder

· Projektet är enligt SL kraftig samhällsekonomiskt olönsamt, för varje krona som investeras går ytterligare en krona i soppåsen.

· Resandetalen blir mycket låga, långt under vad som motiverar en spårväg på denna sträcka. Endast omkring 2025-2030 när andra etappen av bostadsområdet i Värtan blir klar, kan en spårvagn vara motiverad av kapacitetsskäl.’

· Tunnelbanan kommer avseende resetider bli 4-5 gånger snabbare från de nya bostadsområdena i Hjorthagen och Västra Kungsholmen till centrum, jämfört med föreslagen spårväg

· Det finns ett stort antal projekt i länet som är mer motiverade av samhällsekonomiska skäl än detta, att länets politiker i slutändan skulle lägga ut miljardbelopp av landstingets pengar på ett avsnitt i innerstaden där kollektivtrafiken redan är relativt sett mycket god, är inte troligt.

· Konsekvenser för andra viktiga trafikgrupper som cyklister, gångtrafikanter och det stora antalet sk nyttofordon (ca 50% av all trafik) kommer generellt sett att drabbas hårt

· Antalet allvarliga olyckor i trafiken kommer öka med denna spårvagnslösning på Hamngatan där omkring 30000 gångtrafikanter rör sig dagligen. Detta pga de objektivt sett betydande svårigheter som en spårvagn har att bromsa på kort sträcka samt väja undan, jämfört med en buss, i en miljö med väldigt många gångtrafikanter.

· Spårvägen blir extremt störningskänslig då inga ledningsomdragningar under spåren hinns med av tidsskäl. (Wennerholm vill klippa bandet under våren) Det innebär att alla vatten, gas, el, tele ledningar som det sker avbrott på invid eller under spårvägen, resulterar i att spårvägen måste grävas om och då under en längre tid ersättas med buss till stora kostnader.

· I princip samtliga experter på SL, Trafikkontoret, Stockholmsbered-ningen, En Bättre Sits (Mälardalsrådet), berörda entreprenörer som Bombardier, näringslivet genom Handelskammaren, tar tydligt avstånd från denna, eller vill ej prioritera projektet. Dessutom finns den inte prioriterad eller framhållen i Länsplanen eller den Nationell planen.

Risken är stor att detta samhällsekonomiskt olönsamma projekt kommer att misslyckas och skapa ett generellt motstånd mot utbyggnad av spårvägar i Stockholm. Det vore beklagligt.

Med ovanstående motiv bör projektet avbrytas och ärendet därför avslås.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. I samband med genomförandet av Spårväg City planeras för en bilfri spårvägsgata från Värtan till Kungsholmen

 2. Därutöver anförs:

Spårväg City är tyvärr på väg att genomföras, trots att det finns många, mycket mer angelägna projekt som borde prioriterats före denna innerstadssatsning.

För oss känns det konstigt att ha invändningar mot en satsning på kollektivtrafik, men vi tror att budskapet når fram att det är prioriteringen vi vänder oss emot.

Vi är övertygade om, att de trafikproblem som kommer att uppstå vid Hamngatan, i slutändan kommer att betalas av cyklister och gående.

Därför vill vi nu passa på tillfället att våga ta steget att göra som flera storstäder i Europa redan gjort, och göra spårvägsgatan från Värtan till Kungsholmen bilfri.

Detta skulle innebära ökat utrymme för cyklister, gående och kollektiv- och nyttotrafik, fler skulle nyttja spårvägen som därmed också skulle bli ett ekonomiskt mer motiverat projekt. Bilfria delar i staden är befrämjande för handel, stadsliv och kultur, men framförallt bidrar det till en bättre luftkvalitet, och är helt i linje med den trafik och miljöpolitik som ansvarsfulla politiker måste föra i Stockholm för att inte belasta framtida generationer med vår miljöskuld.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Visionen Kungens kurva – Skärholmen, revidering och lägesrapport

Dnr T 2009-000-03283

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den reviderade visionen för Kungens kurva – Skärholmen och inriktningen för ett förstärkt samarbete mellan Stockholms stad, Huddinge kommun och näringslivet, som grund för det fortsatta arbetet samt att sända det vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och Stockholm Business Region AB:s gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den
19 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att inhämta synpunkter från berörd stadsdelsnämnd.

 3. Därutöver anförs följande:

Detta är förvisso en lägesrapport, men det är ändå märkligt att i ärendet inte redovisa synpunkter från de medborgare som bor i detta område, och skall leva mitt i denna vision.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i delen om återremiss

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig i mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Inte godkänna den del av den reviderade visionen för Kungens kurva – Skärholmen som handlar om Förbifart Stockholm.

2 Begära en utredning om hur kollektivtrafiken inom området ska utvecklas.

3 I övrigt godkänna den reviderade visionen för Kungens kurva – Skärholmen och inriktningen för ett förstärkt samarbete mellan Stockholms stad, Huddinge kommun och näringslivet, som grund för det fortsatta samarbetet samt att sända det vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

Att förutsätta Förbifart Stockholms tillblivelse som en viktig förutsättning för områdets utveckling är ett feltänk som leder till minskade resurser för kollektivtrafikens utveckling, samtidigt som det kraftigt ökar på den redan allvarliga påverkan på klimatet från trafiken. Det finns förvisso önskemål från handlare och andra inom området om ökade förbindelser mot nordost. Men dessa önskemål bör tillfredställas med en fungerande spårtrafik i den riktningen, eventuellt som en kommande gren av spårväg syd.

Vidare saknas det en lokal kollektivtrafikplan för området. Alla kunder förutsätts ta sig runt inom området med bil, eller möjligen med cykel eller till fots. Därför behöver varenda butik ha egna väl tilltagna parkeringsplatser, vilket inte är i enlighet med att skapa ett hållbarare samhälle. Området är extremt utspritt utan intern kollektivtrafik, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att ta sig runt i området utan egen bil. Den dragning av och fördelning av hållplatser utefter Spårväg syd, som beskrivs i förslaget, lämnar stora delar av området utan täckning ur kollektivtrafiksynpunkt. För långväga resenärer på Spårväg syd så är det heller knappast önskvärt med en snirkligare spårvägsdragning med fler hållplatser genom området, då detta förlänger den totala restiden. Tidigare fanns ett projekt som gick ut på att koppla samman tunnelbanestationen i Skärholmen med ett spårbilssystem som skulle möjliggöra för kunder att ta sig runt i hela området. Ett sådant system skulle kunna samordnas med infartsparkeringar, som minskade det totala behovet av parkeringsplatser inom området. En sådan lösning på de lokala kollektivtrafikbehoven skulle vara tekniskt innovativt och peka ut området som ett shoppingområde i världsklass.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Det är glädjande att se denna vision där viktiga trafiklösningar finns redovisade som Förbifart Stockholm och Spårväg Syd. Det är dock trist att den borgerliga majoriteten har prioriterat ned Spårväg Syd, med höga resandetal till förmån för en spårväg med få resande i Stockholms innerstad, dvs Spårväg City.

Vi utgår från att länets politiker skall få detta dyra sätt att skapa överkapacitet i innerstaden, att upphöra hos paret Wennerholm och Fare i SLs styrelse, och istället prioritera spårdragningar som verkligen ger restidsvinster, förbättrad arbetsmarknad och bättre tillgänglighet till nya bostadsområden. Som exempelvis Spårväg Syd.

§15 Höghastighetsbanor – Ett samhällsbygge förstärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-03390

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§16 Upphandling av årsavtal för drift och underhåll och tillsyn av dammar och fontäner

Dnr T2009-420-03385

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till förvaltningschef att besluta om tilldelning av årsavtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi.

§17 Rättvisa markupplåtelseavgifter för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om om­prövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd. Svar på återremiss från nämnden den 12 februari 2008

Dnr T2006-540-03034

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden innan sommaren 2010.

 3. Därutöver anförs följande:

För att leva upp till målet att få en lätthanterlig avgiftssättning som är rimlig utifrån både stadens, som väghållare och markupplåtare, och den sökandes perspektiv vid upplåtelse av offentlig plats bör det utredas möjligheten att införa omsättningshyra kombinerat med lägesfaktor.

Hyressättningen innebär att det i kontraktet för upplåtande av offentlig plats ska finnas en klausul om garanterad minimumhyra. Vilket innebär att hyran aldrig kan blir lägre än beloppet i hyreskontraktet. Därutöver ska en omsättningshyra tillkomma. Omsättningshyra baserar sig på verksamhetens/företagets försäljning, genom att en viss procentandel av nettoomsättningen ska betalas i hyra. Omsättningshyran betalas som en á-contohyra (preliminär hyra) under kalenderåret. Avstämning sker vanligtvis i början av påföljande år när revisor eller liknande kan bekräfta årsomsättningen för bolaget/verksamheten.

Omsättningshyra innebär att markupplåtarens intäkter blir konjunktur- och lägesberoende. Fördelarna med denna avtalsform är att hyresvärd och hyresgäst delar på risken och hyran styrs då av hyresgästens betalningsförmåga, yta och läge. Mer attraktiva lägen har högre omsättning och därmed högre hyra. Grundhyran bör basera utifrån en enkel trappmetod utifrån yta. T.ex. (<8 kvm x kr/kvm), (9-12 kv y kr/kvm) (>12 kvm x kr/kvm). Vad som är rimlig grundhyra kan lätt tas fram genom att se vad hyresnivån ligger på i området.

Nämndens förslag är att återremittera ärendet för att utreda möjligheterna att införa omsättninghyra likt beskrivet ovan. Där hyran sätts per kvadratmeter utifrån minimihyra + omsättningshyra.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 september 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets utlåtande och överlämna det till Norrmalms stadsdelsnämnd som svar på medborgarförslag.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) föreslår återremiss. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om att avgöra ärendet i dag.

§18 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr T2009-540-01514

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker föreslagen revidering av avgif­ter för upplåtelse av offentlig plats och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§19 Moderniserad policy för upplåtelser vid större evenemang. Svar på uppdrag från nämnden den 17 juni 2008. Lägesrapport

Dnr T2008-540-01919

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Om Stockholm ska behålla sin ledande position inom evenemang i Sverige och norra Europa krävs en moderniserad policy för upplåtandet av offentlig plats och i vissa avseenden en förändrad syn från stadens sida på stora arrangemang. Nämnden anser att det är viktigt att lyfta frågan och se den i ett större sammanhang. Kontoret bör därför söka samverkan med andra markägare och aktörer såsom Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Statens Fastighetsverk etc.

Nämnden ser det som positivt att det inte finns något hinder för kommunen att i en viss begränsad omfattning efter ansökan tillåta att arrangörer nyttjar offentlig plats och tar inträdesavgift för evenemang. Det ökar möjligheten för mindre kultur- och nöjesevenemang att säkra sin finansiering och säkrar evenemangets fortlevnad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets rapport rörande uppdraget en modernare policy avseende upplåtelse av offentlig plats för arrangemang i samklang med stadens ambition att vara en stad i världsklass år 2030.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

§20 Höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering-mini

Dnr T2009-340-03455

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Nämnden avslår beslutspunkt 5 i kontorets utlåtande.

 3. Därutöver anförs följande:

Nämnden tar ingen politisk ställning gentemot förslaget om att bemyndiga Trafik- och renhållningsnämnden att verkställa beslut om årlig indexuppräkning av samtliga parkerings- och felparkeringsavgifter. Nämnden anser dock, i likhet med Stadsledningskontoret, att det är klokt att det finns ett enhetligt system för indexuppräkning i stadens verksamheter och anser därför att parkerings- och felparkeringsavgifter inte ska vara undantagna rådande beslutsgång.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 oktober 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad dygnsavgift för boendeparkering.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrade avgifter för nyttoparkeringstillstånd.

 3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att eventuell mervärdesskatt ska ingå i avgifter för boendeparkering men ej för nyttoparkering.

 4. Nämnden fastställer höjningen av periodbetalning för boendeparkeringsavgifter i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget 2010 för Stockholms stad.

 5. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att bemyndiga trafik- och renhållningsnämnden att verkställa beslut om årlig indexuppräkning av samtliga parkerings- och felparkeringsavgifter.

 6. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att nyttoparkering-mini slopas.

 7. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att de föreslagna avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2010.

 8. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

§22 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2010-01-01

Dnr T2009-700-03441

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2010-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1 till kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras

 2. Förvaltningen får i uppdrag att göra ett avfallstaxesystem som uppmuntrar till ökad källsortering och ökad insamling av matavfall.

 3. Därutöver anförs följande:

I förslaget till ny avfallstaxa för hushållsavfall finns ännu inga incitament för ökad källsortering. På grund av den brist på biogas som har uppstått i Stockholm, vilket allvarligt har hämmat utvecklingen mot fler miljövänligare fordon, så är det även av vikt att vidta ytterligare åtgärder för att samla in mer matavfall, för att göra biogas av.

Den lilla insamling som staden i dag bedriver för insamling av farligt avfall behöver utökas kraftigt och göras mycket lättillgängligare för stockholmarna.

Hämtkostnaden för att avhända sig farligt avfall behöver vara betydligt lägre. Problemet med farligt avfall är så allvarlig att till och med ett pantsystem för detta skulle behöva övervägas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§23 Behandling och omhändertagande av separat insamlat biologiskt lättnedbrytbart avfall. Förlängning av avtal

Dnr T2009-700-03428

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Förlängning av befintliga avtal med Stockholm Vatten AB och SRV Återvinning AB för biologisk behandling godkänns och biläggs ursprungliga avtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)