Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-03-23

Sammanträde 2010-03-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Godkännande av fyllnadsnominering till nämndens handikappråd (S)

6 Hur Stockholms stad ska manifestera Världsmiljödagen på lämpligt sätt. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) (S)

7 Anmälan av protokoll 1/2010 från nämndens handikappråd (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 (Adm)

9 Förstudie för Tvärbana Norr, Kistagrenen. Svar på remiss. (Tp + Expl + Sbk + Mf) *

10 Cykelsatsningar på Östermalm. Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (Tp)

11 Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen. Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd (Tp)

12 Motion (2009:38) om ekoism framför egoism - införandet av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) Svar på remiss (Tp)

13 Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18 (Tp)

14 Lägesrapport samt svar på remiss av kompletterad förstudie för Spårväg City. Beslut om fortsatt utredningsarbete (Tp + Expl + Sbk) *

15 SL:s Trafikplan 2020. Anmälan av svar på remiss (Tp)

16 Omfattning och utformning av offentliga toaletter. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) (Anl)

17 Upprustning och utveckling av Bellevueparken - inriktningsbeslut (Anl + Expl + Fsk + Idf + Norrmalms stdf)

18 Detaljplan för Slussen - samråd. Svar på remiss (Anl)

19 Upphandling av årsavtal för rensning av dagvattenbrunnar (Stm)

20 Upphandling av årsavtal för planerade markarbeten innerstaden (Stm)

21 Upphandling av årsavtal för vägmarkeringar (Stm)

22 Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Anmälan av svar på remiss (Stm)

23 Antalet klotteranmälningar i respektive stadsdel. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (V) (Stm)

24 Huvudmannaskap för sopsugsanläggningar. Svar på uppdrag från nämnden den 14 oktober 2008 (A + Expl)

25 Revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen. Genomförandebeslut (A)

26 Upphandling avseende tömning av bottentömmande behållare för hushållsavfall (A) *

27 Upphandling avseende insamling och behandling av matavfallet inom staden (A) *

28 Upphandling avseende insamling av slam från slutna tankar och fettavskiljare inom staden (A)

29 Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Anmälan av svar på remiss (A+Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 29 mars 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 1-2 juni 2010

Nämnden behandlar deltagande vid Avfall Sveriges årskonferens i Piteå den 1-2 juni 2010. Ett informationsblad från Avfall Sverige är delat till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att delta i Avfall Sveriges årsmöte 2010 med 2+2 deltagare. Anmälan sker senast den 26 april till nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Farliga transporter i ett växande Stockholm, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

2. Angående trafiksäkerhetsfrågor i samband med byggande av E18 vid Rinkebystråket, från Jan Valeskog (S)

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.


Fråga om uppföljning av tillgänglighetsplanen i Farsta

Hampus Rubaszkin (MP) överlämnar en skriftlig fråga om uppföljningen av tillgänglighetsplanen för Farsta stadsdelsnämndsområde.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 mars 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 23 mars 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 februari 2010.

§5 Godkännande av fyllnadsnominering till nämndens handikappråd

Dnr T2010-005-00343

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner HSO Stockholms fyllnadsnominering till nämndens handikappråd.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§6 Hur Stockholms stad ska manifestera Världsmiljödagen på lämpligt sätt. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2010-007-00468

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar
på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§7 Anmälan av protokoll 1/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 1 den 28 januari 2010.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 10 mars 2010.

§9 Förstudie för Tvärbana Norr, Kistagrenen. Svar på remiss

Dnr T2009-330-04198

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

1 Nämnden förordar alternativ U4 anslutning i Häggvik, sträckning via Akalla arbetsområde.

För att öka möjliga förbindelser i området förordas alternativ U4. Alternativet möjliggör att fler resenärer kan välja kollektiva transportlösningar istället för bilen. Därför är detta ett alternativ för att uppnå uppsatta klimatmål.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Cykelsatsningar på Östermalm. Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr T2009-313-03577

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholmsregionens infrastruktursatsningar måste ses i en helhet och alla åtgärder som genomförs kräver noggranna konsekvensutredningar. Det är därför mycket positivt att kontoret föreslår att foga samman cykelplanerna för inner- och ytterstaden samt att se cykelfrågan i ett regionalt perspektiv.

Det är viktigt att Stadens cykelplanering fortsätter att fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor. Nämnden anser att cykeln är ett transportslag. Cykeln går givetvis utmärkt att använda till både lek och träning, men det är inte något som trafikkontoret primärt ska satsa investeringsmedel på. Genom att fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor och tänka i stråk kommer stadens investeringar många till nytta och cyklingen blir på så sätt ett allt mer betydelsefullt inslag i transportsystemet. Fokusering på särskilda utpekade stråk innebär att en ökad tydlighet gentemot cyklister och andra trafikanter uppnås och att investeringsmedlen kan användas mer effektivt.

Det är Vägverket som har ansvaret för den regionala cykelplaneringen. Hittills har planeringen inte resulterat i något konkret resultat. Det är en brist och nämnden anser att det är hög tid att få fart på den regionala cykelplaneringen samt att den bör inriktas på pendlingscyklister före rekreationscyklister.

Mätningar vid de stora pendlarcykelstråken visar att ca 40 % av cyklisterna kommer från andra kommuner. Detta ställer stora krav på ett regionalt tänk när det gäller cykelplanering. Innerstaden är en naturlig målpunkt för en stor del cyklister, men på grund av stadens geografiska förutsättningar är innerstaden också en plats många passerar igenom. Nämnden anser därför att det är viktigt att kontoret får en framträdande roll i ett regionalt samarbete mellan Vägverket och regionens kommuner.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 mars 2010. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på projektupplägg för att uppdatera och foga samman cykelplanerna för inner- och ytterstaden som togs fram 2005-2006.

 2. Beslutet överlämnas till Östermalms stadsdelsnämnd som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund föreslår följande:

 1. Redovisningen godkänns i huvudsak.

 2. Värtavägen prioriteras upp då de stora ledbussarna (linje 1) tillsammans med nyligen utförda avsmalningar av vägbanan ökar trafikfaran för cyklister. Dessutom har trafikutvecklingen ökat till följd av flera nybyggen i området.

 3. Därutöver anförs följande:

Sedan Cykelplan 2006 togs har mycket hänt i de områden som gränsar till Norra Djurgårdsstaden och Frihamnen, bl.a. tillkommande lägenheter vid Värtavägen/Tegeluddsvägen samt i kv. Lissabon. Det gör att trafiken tilltar och att säkerheten för cyklisterna har försvårats. Särskilt vill vi i detta sammanhang framhålla situationen på Värtavägen som är mycket svår för alla cyklister, med parkerade bilar på båda sidor och omfattande fordonstrafik

3) Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Hampus Rubaszkin (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

§11 Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen. Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd

Dnr T2009-400-03421

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande
som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Hampus Rubaszkin (MP) och Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. En omprioritering sker så att en ombyggnad av Bodholmsplan enligt Skärholmens stadsdelsförvaltning kan genomföras

 2. Därutöver anförs följande:

Mot bakgrund av den ohållbara trafiksituationen på Bodholmsplan så bör trafikkontoret skyndsamt projektera och genomföra en ombyggnation av platsen. Det är angeläget att genomföra projektet så att Bodholmsplan kan bli ett trevligt torg med sittplatser och grönska.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Hampus Rubaszkin (MP) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§12 Ekoism framför egoism – införandet av dubbdäcksförbud.

Dnr T2009-512-02266

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§13 Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18

Dnr T2009-510-02229

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förskotteringsavtalet.

 2. Nämnden tillsänder kommunfullmäktige avtalet för godkännande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§14 Lägesrapport samt svar på remiss av kompletterad förstudie för Spårväg City. Beslut om fortsatt utredningsarbete

§15 SL:s Trafikplan 2020. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-300-00931

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Nämnden uttalar att det är oacceptabelt att SL de senaste åren struntar i kommunernas åsikter i kollektivtrafikfrågor vilket remisshanteringen av SLs trafikplan 2020 är ett ytterligare bevis på.

 3. Nämnden uttalar att planen ska prioritera projekten i enlighet med Cederschiölds överenskommelsen och inte på nuvarande godtyckliga sätt

 4. Därutöver anförs följande:

Det är en stor skandal att SL försöker driva igenom en trafikplan till år 2020 utan att remittera ärendet till länets kommuner. Det är ett ytterligare bevis för det trafikpolitiska kaos som råder på landstinget där bland annat samhällsekonomiskt olönsamma projekt prioriteras framför prioriterade lönsamma projekt enligt Cederschiöldsöverenskommelsen. Den nuvarande hanteringen kommer också ekonomiskt undergräva hela SLs ekonomi om det genomförs på föreslaget sätt, vilket också indirekt framgår av trafikplanen.

Det är slutligen mycket beklagligt att förvaltningen inte fortsätter att hävda det som samtliga trafikexperter hävdar, att det är både logistiskt och samhällsekonomiskt betydligt klokare att satsa på en tunnelbanelinje till Norra station framför en spårvagn som kraftigt ökar restiderna och försämrar framkomligheten i norra Vasastan. Då denna fråga inte är slutgiltigt avgjord är det viktigt att förvaltningen inte tar politiska hänsyn utan istället för fram de bedömningar man gör man om kollektivtrafiklösning till Norra stationsområdet.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Nedanstående synpunkter inarbetas i yttrandet över SLs trafikplan 2020.

 2. I övrigt avges yttrande i enlighet med kontorets förslag.

Det stora problemet är att förslaget till Trafikplan 2020 trots alla satsningar inte innebär att kollektivtrafikens andel av det totala resandet ökar i vårt län. Det nationella målet om en fördubbling av kollektivtrafikens andel av resandet som SL ställt sig bakom kräver mer. Att enbart bygga ut kollektivtrafiken enligt de förslag som ges i planen är inte tillräckligt för att nå miljö- och klimatmålen och tillgodose behovet av resor fram till 2020, visar mångårig erfarenhet Andra åtgärder som begränsar biltrafiken och ändrar människors resvanor måste sannolikt utnyttjas.

Det är en stor brist att kommunerna inte bjudits in för att ta del av förslaget och ge synpunkter på detsamma. En god förankring i länets kommuner är viktigt, inte minst med tanke på genomförandefasen, då samsyn är nödvändigt för att möjliggöra många av de i planen redovisade åtgärderna.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Omfattning och utformning av offentliga toaletter. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)

Dnr T2009-670-04052

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§17 Upprustning och utveckling av Bellevueparken – inriktningsbeslut

Dnr T2010-520-00389

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner program för upprustning och utveckling av Bellevueparken, med den inriktning som framgår av förvaltningarnas gemensamma förslag, till en total utgift för staden om 55 mnkr.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att vidareutveckla projektet och återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

 3. Nämnden godkänner att trafikkontoret gör en framställan till länsstyrelsen om
  mnkr av det s.k. vägverksanslaget för Kungliga Nationalstadsparkens
  utveckling.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, fastighetskontorets, idrottsförvaltningens och Norrmalms stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Ett bad skall anordnas i Brunnsviken.

 3. Därutöver anförs följande:

Mot bakgrund av byggandet av att norra stationsområdet kommer innebära att ytterligare omkring 10000 människor kommer vistas kring Bellevueparken är det högst rimligt att stranden delvis frigörs från båtuppställningsplatser och ett strandband ordnas vid Brunnsviken. Det är inte rimligt att Bellevueparkens stränder helt skall domineras av båtuppställningsplatser när parken i framtiden kommer bli betydligt mer utnyttjad. Idag finns det varken access till vattnet från parken sommartid eller utblick mot en stor del av vattnet vintertid pga alltför många båtuppställningsplatser i området.

3 Hampus Rubaszkin (MP) föreslår följande:

 1. Kontorens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoren får i uppdrag att låta Bellevueparkens upprustning bli ett pilotprojekt för staden vad det gäller modern ljusstrategi

 3. Därutöver anförs följande:

Avsnittet om belysning i utvecklingsprogrammet för Bellevueparken är mycket kortfattat. Det är bra att det anges att utsiktsplatser och stigar på åsen ska lämnas belysningsfria. Men det krävs ett betydligt mer omfattande och detaljerat förslag om Bellevueparken ska kunna bli ett pilotprojekt i Stockholm för hur vi ger våra parker en ljusdesign i linje med en modern ljusstrategi.

Det finns alla möjligheter att ta till sig av de nya rönen inom det relativt nya ämnet belysningsvetenskap. Gamla idéer om att maximal belysningsstyrka ger maximal trygghetskänsla bör överges till förmån för kunskapen om hur ljus och mörker kan samverka för att skapa rofyllda och ombonade miljöer.

Låg belysning som lyser upp gångvägar skapar trygghet genom att förhindra bländning och gör att det går att se också den mörkare omgivningen.

Även ur ekologisk synpunkt är det viktigt att det finns platser där vegetationen inte är ständigt upplyst. Växlingen mellan dagsljus och nattmörker är viktig för många växter och djur.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Hampus Rubaszkin (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Detaljplan för Slussen – samråd. Svar på remiss

Dnr T2009-400-01119

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen, avseende samråd för ny detaljplan för Slussen, överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Hampus Rubaszkin (MP) enligt följande:

Det är fortfarande flera trafikrelaterade frågor som behöver lösas i det fortsatta arbetet med Slussens framtida utformning. Framför allt den överdimensionerade bilbron mellan Slussen och Gamla Stan. Där bör vara maximalt sex körfält. Även brons utformning behöver betydligt mer bearbetning, då den i sin nuvarande utformning förefaller onödigt klumpig.

Korsningen Götgatan/Hornsgatan behöver även bearbetas mera. Vi är medvetna om att situationen i denna korsning försvåras av de omkringliggande kvarterens utformning och kulturstatus, men de hittillsvarande förslagens utformning för trafikflödena förefaller otillräckliga.

Vidare så behöver det utredas mera rörande hur människor troligen kommer att röra sig mellan de olika planen på det framtida Slussen. De olika trappor, ramper, hissar mm som föreslås mellan kajplanet och torgplanet, ligger de verkligen generellt på de mest optimala placeringarna. Kajplanet kommer ju att ligga i skugga under större delen av dygnet, inte minst på grund av de föreslagna husen mellan slusstorget och kajen.

Slutligen så har Stockholm SubSurfers till oss föreslagit, att man i det nya Slussen borde ta med en anläggning för surfing, på den våg som uppstår i dämmet mellan saltsjön och Mälaren. Är någonting sådant möjligt att genomföra?

§19 Upphandling av årsavtal för rensning av dagvattenbrunnar

Dnr T2010-620-00338

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings-
och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi.

§20 Upphandling av årsavtal för planerade markarbeten innerstaden

Dnr T2010-430-00340

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings-
och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt. Vinterns urusla eller ibland obefintliga snöröjning – där kontoret haft stora problem med uppföljning av entreprenörers utförande (eller ej) – samt den icke-fungerande sophämtningen till följd av vass personalpolicy hos vald entreprenör, är några exempel på att – för att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Upphandling av årsavtal för vägmarkeringar

Dnr T2010-430-00339

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings-
och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt. Vinterns urusla eller ibland obefintliga snöröjning – där kontoret haft stora problem med uppföljning av entreprenörers utförande (eller ej) – samt den icke-fungerande sophämtningen till följd av vass personalpolicy hos vald entreprenör, är några exempel på att – för att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§22 Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-04171

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Hampus Rubaszkin (MP) och Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Anmälan godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande

Det är säkert så som förvaltningarna hävdar att ett förbud inte är samhällsekonomiskt lönsamt och att fosforutsläppen från fritidsbåtarnas toalettavfall är försumbara. Dock är det viktigt att regeringen utformar något slags förbud eller restriktioner av moraliska och etiska skäl. Det viktigaste är dock att fler platser för tömning av småbåtarnas avfall byggs ut i Skärgården.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Hampus Rubaszkin (MP) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§23 Antalet klotteranmälningar i respektive stadsdel. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (V)

Dnr T2009-440-04053

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Av svaret framgår att Trafikkontorets geografiska prioritering av klottersanering baseras dels på antalet anmälningar och dels på den inventering som sker löpande. Detta underlag utgör grunden för beslut om kontinuerliga ronderingar av utsatta geografiska områden, samt enskilda anläggningar. Vi vill understryka att åtgärder främst borde baseras på inventeringar.

§24 Huvudmannaskap för sopsugsanläggningar. Svar på uppdrag från nämnden den 14 oktober 2008

Dnr T2008-702-02200

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens gemensamma ­utlåtande som svar på uppdraget.

 2. Nämnden godkänner för­slaget att staden finansierar och äger tillkommande stationära sopsugsanlägg­ningar.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

 4. Nämnden föreslår kommun­fullmäktige att besluta om vidare utredning angående var ansvaret för sopsugsanläggningarna organisatoriskt ska höra hemma.

 5. Nämnden överlämnar beslutet till bygg- och fastighetsbranschens aktörer i skrivelsen för kännedom.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att staden ska ta ett övergripande ansvar för befintliga och nya sopsugsanläggningar. Ägande och förvaltning ska ligga hos staden. Byggherrar och fastighetsägare ska ej ges möjlighet att själva äga en sopsugsanläggning. Fastighetsägarna ska ej ha möjlighet att till självkostnadspris köpa loss och ta över ansvaret för en anläggning som staden äger.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Maskinella hämtsystem för avfall är en modern, rationell metod för avfallshantering. Av de skäl som redovisas i kontorens utredning är det rimligt att förorda att staden tar ett huvudmannaansvar för sopsugssystem som anläggs i nybebyggelse samt i innerstadens befintliga struktur. Ett kommande beslut i kommunfullmäktige av sådan principiell betydelse fordrar emellertid dialog och förankring med representanter för de enskilda fastighetsägare som kan komma att beröras av beslutet.

En förutsättning för kommunalt huvudmannaskap, utifrån bygg- och fastighetsbranschens initiativ, är att en sådan ordning blir kostnadsneutral för skattebetalarna, det vill säga att kostnader för investering, drift, hämtning, m.m. debiteras de anslutna fastigheterna. Det är likaså en förutsättning att den organisatoriska hemvisten inom staden för sopsuganläggningar utreds för att åstadkomma den mest ändamålsenliga lösningen avseende såväl finansiering som förvaltning.

§25 Revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen. Genomförandebeslut

Dnr T2010-701-00675

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att revidera föreskrifterna i renhållningsordning för Stockholms kommun (2007:24).

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§26 Upphandling avseende tömning av bottentömmande behållare för hushållsavfall

Dnr T2010-703-00685

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- o renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt. Vinterns urusla eller ibland obefintliga snöröjning – där kontoret haft stora problem med uppföljning av entreprenörers utförande (eller ej) – samt den icke-fungerande sophämtningen till följd av vass personalpolicy hos vald entreprenör, är några exempel på att – för att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§27 Upphandling avseende insamling och behandling av matavfall inom staden

Dnr T2010-703-00576

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Till skillnad från när Miljöpartiet innehade Miljöborgarrådsposten då det samlades in totalt 3960 ton avfall per år för rötning har den borgerliga majoriteten fördubblat insamlingen. Idag (2009) samlar Staden in närmare 8000 ton matavfall per år. Det är en positiv utveckling och ett bevis på att den nuvarande majoriteten tar frågan på allvar.

För att hela insamlingsprocessen ska vara miljömässigt hållbar anser nämnden att kontoret bör ha med förnyelsebart bränsle för insamlingsfordonen i kraven för upphandlingen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 februari 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut avslås.

2 Därutöver anförs följande:

Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 % år 2014 och investerar i en förbehandlingsanläggning som ska stå klar senast år 2013. Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt och detta särskilt i en verksamhet som ska verka strukturomvandlande. Detta är en verksamhet som i högsta grad ska vara under egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Upphandlingen borde ske utifrån betydligt mer ambitiösa insamlingsmål av både matavfall från hushåll men framförallt storhushåll. Idag samlas endast omkring
6 % av matavfallet in. Den borgerliga majoriteten har uttryckligen låga ambitioner på området vilket också förklarar att frågan är lågt prioriterade på förvaltningen. Upphandlingen bör utgå från högre ambitioner och att ett omfattande kampanjarbete bedrivs så att andelen insamlat avfall från storhushåll kraftigt kan utökas.

Särskilt uttalande lämnas av Hampus Rubaszkin (MP) enligt följande:

Bristen på biogas i Stockholm har fått fortgå alltför länge. Det är glädjande att den nuvarande regimen i Stockholms stad äntligen förefaller att vilja åstadkomma någonting mer än den passivitet i frågan som hittills har fått råda avseende matavfallsinsamling, av upphandlingsupplägget att döma. Inriktningen att satsa på att bygga upp en regional behandlingskapacitet är god och i enlighet med den gröna politik som vi har fört länge. Emellertid så behöver vi uppenbarligen påminna om, att det är nu, fram till år 2013 som vi har möjlighet (genom undantag i LOU-lagstiftningen) att låta vårt eget kommunala bolag omhänderta matavfallet UTAN upphandling.

§28 Upphandling avseende insamling av slam från slutna tankar och fettavskiljare inom staden

Dnr T2010-703-00575

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med
valda entreprenörer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Hampus Rubaszkin (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt. Vinterns urusla eller ibland obefintliga snöröjning – där kontoret haft stora problem med uppföljning av entreprenörers utförande (eller ej) – samt den icke-fungerande sophämtningen till följd av vass personalpolicy hos vald entreprenör, är några exempel på att – för att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§29 Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-007-00604

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).