Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-06-14

Sammanträde 2010-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 5/2010 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 (Adm)

7 Årsrapport 2009 Trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm) *

9 Ombyggnad av Älvsjövägen. Genomförandebeslut (Tp)

10 Bullerdämpande åtgärder längs Nynäsvägen. Svar på uppdrag från nämnden i tertialrapport 2 2009 (Tp)

11 Framtagande av ny cykelplan för Stockholm. Genomförandebeslut (Tp)

12 Avtal med Trafikverket Region Stockholm med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan (Tp + Expl)

13 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Slutredovisning (Anl)

15 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft i trafikkontorets ledningstunnlar. Slutredovisning (Anl)

16 Strategisk upphandlingsplan för 2010-2014 (Anl)

17 Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station (Anl + Expl)

18 Tunnelbelysning Klaratunneln. Genomförandebeslut (Anl)

19 Fler kulturtavlor i hela Stockholm. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) (T )

21 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholms län med anledning av begäran om laglighetsprövning av beslut 2010-01-13, om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen på Stureplan 13 (T)

22 Trafiksäkerhetsfrågor i samband med byggandet av E18 vid Rinkebystråket. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) (T)

23 Miljökvalitetsnormer för vattentippar (Stm)

24 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2011. Inriktningsärende (A)

25 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Svar på återremiss från nämnden 10 februari 2009. Genomförandebeslut (A)

26 Nytt avtal med FTI avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m m (A)

27 Införande av gågatebestämmelser på del av Kammarkargatan. Genomförandebeslut

Bordlagt den 18 maj 2010 nr 11 (Tp)

28 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2009-2010 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.

Svar på skrivelse från nämnden den 8 februari 2010 och svar på remiss från kommunstyrelsen
Bordlagt den 18 maj 2010 nr 25 (Stm)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 juni.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Genomförande av trafikmätningar i Stockholm, från Jan Valeskog (S). Dnr: T2010-310-02281

2. Bättre uppföljning av upplåtelser, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP). Dnr: T2010-540-02280

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga med anledning av planerat nybygge på Ullerudsbacken

Mats Lindqvist (MP) lämnar in en skriftlig fråga till kontoret om hur trafiksituation kommer att påverkas och hur avfallshantering ska lösas i området med anledning av stadsbyggnadskontorets planer på att bygga nya höghus på Ullerudsbacken i Farsta.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om uppföljning av igenfyllnad efter grävningar i gatan

Datevig Mardirossian Lönn (M) ställer fråga om hur kontoret följer upp att uppgrävda hål i gatan blir återfyllda.

Ted Ell svarar att kontoret har gatuinspektörer som gör efterkontoroller. Om allmänheten upptäcker hål eller ojämnheter i gatan felanmäls det till trafikkontorets driftcentral.

Information om semiarier/workshops under Miljöhuvudstadsåret

Under miljöhuvudstadsåret medverkar trafikkontoret genom att arrangera seminarier och workshops inom områdena stadsmiljö, trafik och avfall. Pia Krensler från avdelningens Stadsmiljö informerar om det internationella trädseminarium som nyligen hållits och som var mycket uppskattat.

Marita Söderqvist från Avfallsavdelningen informerar om seminariet ”Hållbar avfallshantering” som hålls i november och Kristofer Tengliden från Trafikplanering informerar om två seminarier med fokus på trafik – ”Tankar om framtiden resor” och ”Hållbart resande”.

Svar på fråga om nedskrivna fordringar

Ulla Ritzén svarar på fråga ställd av Inga-Lill Larsson (M) på sammanträdet den 18 maj om vilka belopp som betalas in avseende nedskrivna fordringar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 juni 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 14 juni 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2010.

§5 Anmälan av protokoll 5/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 5 från den 6 maj 2010.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05

Dnr T2010-112-00288

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 juni 2010.

§7 Årsrapport 2009 Trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2010-130-01520

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Delegationsordning för trafikkontoret

Dnr T2010-020-01873

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Ombyggnad av Älvsjövägen. Genomförandebeslut

Dnr T2010-410-01651

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP):

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Utifrån rådande omständigheter och förutsättningar ser nämnden positivt på kontorets förslag att bygga om Älvsjövägen.

En viktig fråga som nämnden vill belysa är behovet av infartsparkeringar. Infartsparkeringar är en viktig del för att skapa förutsättningar för resenärer att avstå från bilen vid resor till centrala delar av Stockholm eller målpunkter som har goda kollektivanslutningar. Det är positivt att möjligheten finns att vid ett senare skede uppföra ett parkeringsdäck. I det korta perspektivet anser dock nämnden att kontoret i samråd med Stockholm parkering AB bör hitta andra lösningar på parkeringsproblematiken. Ett alternativ skulle kunna vara de outnyttjade parkeringsplatserna i anslutning till Stockholmsmässan, förbehållet att det är förenligt med mässans verksamheter. Enligt nämnden är det inte hållbart att lokalgatorna i stadsdelen används till infartsparkering.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ombyggnad av Älvsjövägen ska genomföras under åren 2010-2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

§10 Bullerdämpande åtgärder längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. genomförandebeslut

Dnr T2007-321-01202

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning och fattar genomförandebeslut om fönsterbyten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontoret får i uppdrag att genomföra fönsterbyten i enlighet med ärendet

2 Kontoret får i uppdrag att projektera och förbereda byggande av bullerskärm under 2011.

3 Därutöver anförs följande:

Vi anser att svåra bullerstörningar liknande dem på Nynäsvägen är ett mycket allvarlig hälsoproblem som förorsakar ett stort antal sjukdomar och enligt forskningen också ger en förkortad levnadstid för väldigt många människor. Det räcker inte att enbart åtgärda inomhusmiljön för flerfamiljsbostäderna utan utomhusmiljön där väldigt många personer i olika åldrar befinner sig, måste i största möjliga omfattning få bullerdämpande insatser. Det gäller i lika hög grad villorna som finns i området.

Den ökade kunskapen som idag finns om bullerproblemens allvarliga hälsoeffekter motiverar att staden snarast möjligt genomför byggande av bullerskärmen utefter Nynäsvägen, trots att det är förenat med betydande kostnader.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Sedan 1970-talet har staden arbetat med att begränsa utbredningen av störningar från vägtrafiken i form av buller. Under denna period har staden längs gatunätet uppfört ca 50 km bullerskärmar/vallar samt bidragit till att möjliggöra utbyte av tusentals fönster i drygt 16000 lägenheter till bullerreducerande fönster. Mycket har gjorts men det finns samtidigt många platser runt om i hela Stockholm som är i behov av bullerdämpande åtgärder. I Stockholm finns det drygt 1600 fastigheter som ingår i prioritetsgrupp 1 i stadens bullerskyddsprogram. Behovet är stort över hela staden och fler av dessa fastigheter är mer utsatt än dem längs Nynäsvägen. Nynäsvägen är dock en av Stockholms hårdast trafikerade vägar. Med trafikströmmar från stora delar av södra Stockholm som sammanstrålar på en kort sträcka mellan Skogskyrkogården och Globen är trycket stort stora delar av dygnet. Det innebär att området är hårt belastat av buller. Dessutom ligger flera fastigheter mycket nära Nynäsvägen.

Under lång tid har det funnits politisk enighet kring att bullret måste åtgärdas men av olika anledningar har åtgärderna aldrig kommit igång. Det framstår som om oppositionen kan bygga bullerskrämar men i deras budgetförslag finns det ingen finansiering till ett sådant längs Nynäsvägen. För att klara en sådan investering måste de, liksom majoriteten, prioritera bort något annat angeläget investeringsprojekt, t.ex. renoveringen av Söderledstunneln och Centralbron, vilket alliansen inte ser som rimligt. Det är enligt nämndens mening oansvarigt att lova något utan att ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Den borgerliga majoriteten vill och ska inte lova något som utifrån det rådande ekonomiska läget inte går att genomföra.

Trafikkontorets förslag utgår från utredningar som säger att bästa bullerdämpande effekt nås genom fönsterbyten. Nämnden anser att detta kommer att vara en bra början med att komma till rätta med bullerproblem längs Nynäsvägen. Nämnden vet att det inte är i jämförelse med det som önskas av boende men det är ett bra första steg och något som går att realisera i närtid, vilket inte en bullerskärm går att göra.

§11 Framtagande av ny cykelplan för Stockholm. Genomförandebeslut

Dnr T2010-313-01743

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Nämnden ser mycket positivt på kontorets föreslag till ny cykelplan för Stockholm. Det är viktigt att Stadens cykelplanering fortsätter att fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor. Fokusering på särskilda utpekade stråk innebär att en ökad tydlighet gentemot cyklister och andra trafikanter uppnås och att investeringsmedlen kan användas mer effektivt.

Utöver kontorets förslag anser nämnden att en hearing ska genomföras i samband med att förslaget går ut på remiss. Stockholmsregionens infrastruktursatsningar måste ses i en helhet och alla åtgärder som genomförs kräver noggranna konsekvensutredningar. Det är därför viktigt att inte bara lyssna på dem som ropar högst utan skapa sig en bred uppfattning om hur de som rör sig på stadens gator vill att Stockholms cykelsatsningar ska se ut i framtiden.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 april 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad i enlighet med kontorets utlåtande till en kostnad av 1,5 miljoner kronor

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontoret får i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad.

2 Kontoret får i uppdrag att ta fram en tidsplan för när cykelåtgärderna i planen ska vara genomförda.

3 Därutöver anförs:

Det är positivt att staden tar fram en ny cykelplan som gäller både innerstaden och ytterstaden istället för två separata planer. Den regionala cykelpendlingen kommer förhoppningsvis fungera bättre med bara en plan.

Det viktiga med en ny cykelplan är att det tillsätts tillräckliga medel i budget, så att det inte riskerar att bli ytterligare en skrivbordsprodukt. Flera viktiga åtgärder och förslag på satsningar i Cykelplanerna för innerstaden och ytterstaden har inte genomförts. Andra åtgärder har blivit inaktuella eller otillräckliga. Den nya Cykelplanen måste återkommande följas upp och revideras. Det måste finnas en tydlig tidsplan för när åtgärder och förbättringar för cyklisterna ska ha genomförts.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Det är bra att en ny cykelplan äntligen kan påbörjas. Dock måste utgångspunkten vara att investeringsnivån är betydligt högre än vad den nuvarande majoriteten uppenbart är beredda att acceptera.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Det är mycket glädjande att moderaterna och dess stödpartier äntligen börjar ta cykelfrågorna i Stockholms stad på allvar. I synnerhet utifrån att man i förra valrörelsen lovade att man skulle ta bort cykelbanorna och cykelfälten på bland annat Folkkungagatan, Hornsgatan, Sturegatan och flera andra gator. Något som man tack och lov inte klarade av emedan dessa löften saknade verklighetsanknytning.

Moderaterna och dess stödpartier har även under innevarande mandatperiod lagt fram förslag som gått ut på att cyklister skulle förvisas från huvudgator till mindre parallellgator. Emellertid så har alltfler stockholmare insett fördelarna med att använda cykel jämfört med andra trafikslag, både ur miljösynpunkt och ur folkhälsosynpunkt. Detta i kombination med de borgerliga partiernas hallstarrighet mot att ta till sig utvecklingen, har tyvärr lett till att Stockholms stad i dag är mycket långt ifrån någon världsklass som cykelstad.

Att det äntligen, efter en under den förra mandatperioden initierad cykelplan som under innevarande mandatperiod förefaller ha ”glömts bort”, samt en för Stockholms cyklister i övrigt förlorad mandatperiod, nu åter ska tas fram en cykelplan, är absolut ett steg i rätt riktning. Men det kommer att behövas mycket mer satsningar på bra trafiklösningar och annat som gynnar cyklister om Stockholm ska kunna bli en stad att räkna med inom cykelområdet.

§12 Avtal med Trafikverket Region Stockholm med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan

Dnr T2009-511-04184

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att för sin del godkänna avtal mellan Tra­fikverket Region Stockholm samt Stockholms stad genom dess trafik- och renhåll­nings samt exploateringsnämnder med anledning av genomförande av Stockholms­arenan.

2 Nämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att i samråd med exploateringskontoret utarbeta ett förslag till avtal med Stockhome fastighetsförvaltning AB enligt den inriktning som föreslås i kontorens gemensamma utlåtande.

3 Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma till nämnden med precisering av de utgifter som inte kan överföras på Stockhome Fastighetsförvaltning AB.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Slutredovisning

Dnr T2010-313-01744

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende cykelbaneutbyggnaden på Birger Jarlsgatan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Säkerhetsplan för Trafikkontoret

Dnr T2010-000-01697

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner framtagen säkerhetsplan för trafikkontoret.

2 Nämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att driva säkerhetsarbetet i enlighet med säkerhetsplanen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft och kameraövervakning i trafikkontorets ledningstunnlar. Slutredovisning

Dnr T2010-620-01706

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning avseende utbyte av belysning, brandlarm, passagekontrollsystem samt installation av reservkraft och kameraövervakning i trafikkontorets ledningstunnlar.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Strategisk upphandlingsplan för trafikkontoret

Dnr T2010-006-01793

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den av kontoret framtagna strategiska upphandlingsplanen.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidmakthålla och utveckla upphandlingsplanen löpande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är glädjande att kontoret har tagit fram ett sådant klargörande och pedagogisk redovisning av framtida upphandlingar. Redovisningen är tydlig och överskådlig och för detta är kontoret värd stort beröm.

§17 Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station

Dnr T2010-400-01998

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförandeavtal med Trafikverket om intunnling av väg E4/E20.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra avtalet samt att planera för de ekonomiska konsekvenserna i kommande flerårsprogram.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Tunnelbelysning Klaratunneln. Genomförandebeslut

Dnr T2010-610-01843

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att genomföra renoveringsåtgärder av tunnelarmaturer i Klaratunneln till en utgift om 7,5 mnkr.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Fler kulturtavlor i hela Stockholm. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD)

Dnr T2010-000-01490

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Uppställningsplatser för lånecyklar

Dnr T2010-313-01643

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i alla led verka för att lånecykelställ med tillhörande anordningar kommer till stånd på de i kontorets utlåtande listade platserna inom stadsdelarna Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 juni 2010.

- Skrivelse från nämndens handikappråd, inkommen den 7 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordförande Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut godkänns.

2 Kontoret får i uppdrag att snarast fastställa en tidsplan för samtliga nu planerade uppställningsplatser, och sända ut den till nämndens ledamöter

3 Kontoret får i uppdrag att därefter återkomma till nämnden med ett förslag om hur målet om 50 nya uppställningsplatser kan nås, inklusive förslag där gatumark/parkering tas i anspråk.

4 Därutöver anförs följande:

Satsningen på lånecyklar har blivit kraftigt försenad. Nu måste staden se till att tillgängligöra mark för byggande av uppställningsplatser, så att de cyklar som finns lagrade hos Clear Channel kan komma ut i systemet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Vi tycker det är fel att berörda stadsdelsnämnder inte har fått yttra sig över dessa förslag. Detta tillvägagångssätt praktiseras alltför ofta i ärenden som engagerar invånarna lokalt och som de självklart också skall få en möjlighet att yttra sig om. Det sägs i ärendet att tjänstemännen i stadsdelarna har andra uppfattningar än trafikkontoret i flera förslag till uppställningsplatser. Det hade varit av stort värde om vi som politiker i nämnden hade fått ta del av dessa invändningar i en bilaga till ärendet.

§21 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål om laglighetsprövning av trafik- och renhållningsnämndens beslut den 13 januari 2010 om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats

Dnr T2010-540-02008

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilagda förslag till yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Trafiksäkerhetsfrågor i samband med byggandet av E18 vid Rinkebystråket. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)

Dnr T2010-320-01013

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Miljökvalitetsnormer för vattentippar

§24 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2011. Inriktningsärende

Dnr T2010-700-01794

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Nämnden konstaterar att stycket om inpasseringssystem faller i och med nämndens beslut i ärende 25.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2011 i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2011 i enlighet med nedanstående yttrande:

Att stimulera till ökad källsortering genom ekonomiska incitament är ett positivare och mer inkluderande förhållningssätt än genom förbud och föreskrifter Ett hållbart avfallshanteringssystem för Stockholm måste byggas så att mer av kostnaderna för detsamma betalas av de som efterfrågar de råvaror som det blandade avfallet utgör. Men liksom för alla aktörer som efterfrågar råvaror så gäller den ekonomiska principen att ju renare råvara de kan få, desto mera är man beredd att betala för densamma. De som vill bli av med avfall kan därför få minskade avfallskostnader, eller i förlängningen till och med få betalt för sitt avfall, i alla fall för vissa avfallsfraktioner. Därför är det inte bara ur miljömässig utan även ur ekonomisk hållbarhet rimligt att gynna och stimulera till ökad källsortering hos alla, även hos hushållen, som vill avhända sig avfall.

I kontorets förslag saknas nu liksom i tidigare underlag intentioner att göra stadens avfallstaxor mer inriktade mot att stimulera ökad källsortering.

Med ökande råvarupriser så är det rimligt att tro att intresset för återvunnet material kommer att fortsätta öka världen över. De flesta metallpriser stiger. Sverige är en av Europas största producenter av träråvaror. Trots detta så importerar svenska pappersbruk i dag stora mängder återvunnet papper från Tyskland och andra länder. Speciellt anmärkningsvärt är emellertid att det trots den stora brist på biogas för drift av fordon som råder i Stockholm, samt att Stockholm rimligtvis är den enskilt största producenten av matavfall i hela landet, så finns det inga tecken på att detta matavfall, en utmärkt råvara att göra biogas av, ses som en resurs. Tvärtom tyder den föreslagna avfallstaxans upplägg på att matavfallet även fortsättningsvis bör betraktas som ett problem. Denna inriktning måste ändras mot en ökad helhetssyn där matavfallet och biogasen blir var sin ände i samma tydliga kedja, vilket i förlängningen både kommer att gynna matavfallslämnaren och biogaskonsumenten.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§25 Inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler. Svar på återremiss från nämnden 10 februari 2009. Genomförandebeslut

Dnr T2009-702-00104

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Kontorets förslag till beslut avstyrks.

2 Därutöver anförs följande:

I samma takt som regionen växer ökar behovet av fler återvinningscentraler. I framtiden kommer inte någon kommun på egen hand kunna erhålla en fullgod service inom detta område samtidigt som attraktiva landområden förvandlas till bostadsområden.

När Stockholm växer sammanflätas kommunernas bostadsområden och kommungränserna blir allt mer otydliga och ointressanta för invånarna i Stockholmsregionen. Nämnden anser därför att det är av stor vikt att Trafikkontoret verkar för ett kommunövergripande återvinningssystem som rustar för framtiden. Ett nytt system måste vara kompatibelt med de redan idag existerande systemen. Det är viktigt att kommunkoden används i systemet och att Trafikkontoret inte bygger in sig ett nytt unikt åvc-system utan använder sig av befintlig data som Staden redan förfogar över.

Vidare anser nämnden att en kortlösning bör undvikas då det tenderar till ökade kostnader. Borttappade eller trasiga kort måste ersättas och utifrån de volymer det handlar om kommer det innebära höga kostnader för en sådan administrationen. Nämnden anser dessutom att det är viktigt att undvika inpasseringslösningar där problem kan uppstå med personuppgiftslagen, såsom t.ex. körkort. Om ett system ska införas förordar nämnden andra system såsom sms-tjänster, enklare papperskort och webbaserade lösningar.

Nämnden anser att kontorets förslag skjuter över målet då det drabbar taxekollektivet istället för dem som saken gäller, företagen. Det är inte heller rimligt att bygga upp system som låser in invånarna i respektive kommun eller begränsar antalet tillfällen att lämna avfall. Utifrån ett 2030 perspektiv är det angeläget med en kommunövergripande strategi för var länets återvinningscentraler ska finnas och hur de ska finansieras.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2010.

- Skrivelse från nämndens handikappråd, inkommen den 9 juni 2010.

I kontorets utlåtande föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att införa inpasseringssystem till stadens återvinningscentraler.

2 Nämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av inpasseringssystem samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

3 Nämnden ger i uppdrag åt kontoret att arbeta för ett kvittningssystem med närliggande kommuner för att främja rörligheten för hushåll när det gäller att lämna avfall till återvinningscentralerna.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

1 Kontorets förslag avstyrks.

2 Därutöver anförs följande:

Ett avgörande problem med detta ärende är att förvaltningen inte på ett klarläggande sätt har kunnat visa på hur omfattande missbruket av avfallshanteringen är vid återvinningscentralerna och till vilka kostnader. En säkerställd statistik kring detta samt av vilka besökarna är på återvinningscentralerna, behövs som underlag för beslut kring detta.

Att införa ett inpasseringssystem i Stockholm kommer att kosta förhållandevis mycket pengar och inte minst att hålla det i drift. Det är enligt vår uppfattning mycket tveksamt om ett kortsystem för en halv miljon hushåll kommer att fungera väl i praktiken. I en mindre kommun är det säkert möjligt att få det hela att fungera rent praktiskt men riskerna och kostnaderna med en mycket omfattande och regelbundet återkommande informationsverksamhet är betydande, med en så stor befolkning som finns i Stockholm. Kort kommer att komma bort alternativt att problem uppstår med körkort eller andra identitetslösningar. Konflikterna kring återvinningsfrågorna kommer att helt i onödan bli mycket stor mellan kommunen och gentemot stadens invånare. Sopor riskerar hamna på olämpliga ställen, i naturen eller på lokala mindre återvinningsstationer, i stället för i de anläggningar de hör hemma.

Dessutom finns uppenbara risker att de företagare som man vill skall börja betala för sina sopor med ganska enkla medel kommer över privatpersonernas inpasseringskort. En svarthandel av kort kan mycket väl börja uppstå.

Slutligen kommer det bli problem med att åstadkomma ett rättvist system av det enkla faktum att hushållen har olika möjligheter att transportera avfallet. Om besök skall vara gratis 12 gånger per innebär det att den som har tillgång till lastbil eller bil med släp får helt andra villkor en den som promenerar med kassar med avfall alternativ endast kanske kan transportera återvinningsmaterialet i en mindre bil. Vi ser inte detta förslag som en lämplig äg i dagsläget utan det krävs fördjupade studier kring ovanstående frågeställningar innan en fullständig bedömning kan göras.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Grundidèn med ett gemensamt system för återvinningscentralerna i Stockholm och grannkommunerna är bra. Många boende och verksamma i Stockholm finns närmare en återvinningscentral i någon grannkommun än i Stockholm. Det omvända förhållandet finns även i flera grannkommuner.

Det som behöver ses över är den ensidiga inriktningen på avfallslämnare som lämnar avfall med bil. Men det finns även stockholmare som lämnar avfall vid återvinningscentralerna och som då tar sig dit på annat sätt. Till fots, på cykel, med kollektivtrafik, eller till och med skottkärra. Dessa är förvisso inte lika många som de som kommer med bil och de kan heller inte tillnärmelsevis få med sig de mängder avfall som en bilburen avfallslämnare kan transportera, men dessa är ändå värda att respekteras och uppmuntras. För dessa räcker inte ett kort som endast medger 12 fria besök. Det bör därför tydliggöras att 12 fria besök gäller just för besök med bil, medan besök utan bil eller annat motordrivet fordon bör vara fritt ett obegränsat antal gånger.

§26 Nytt avtal med FTI avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m m

Dnr T2010-701-02083

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det nya avtalet med FTI är ett steg i rätt rikting för en bättre hantering av returpapper och förpackningsavfall. Utöver avtalet anser nämnden att kontoret ska verka för att allmänheten ges möjlighet att dygnet runt anmäla eventuella problem med återvinningsstationerna, att FTI aktivt arbetar för nedgrävning av en del återvinningsstationer samt söker efter placering inomhus, exempelvis i butikslokal.

Alla som verkar i Stockholm måste arbeta utifrån de förutsättningar staden har. Det är omöjligt att hitta en insamlingslösning som är lika för alla platser i landet. I Stockholm är det trångt och svårt att hitta bra platser, medan det antagligen är väldigt lätt i vissa andra kommuner. Därför måste alternativa sätt att samla in förpackningar ske. Staden har exempelvis bekostat nedgrävning av en återvinningsstation. FTI behöver göra likadant och även leta efter inomhuslokaler, exempelvis butikslokaler. Stockholmarna har redan vid inköp betalat för att förpackningarna ska samlas in, varför det inte är rimligt att dessa lösningar belastar skattekollektivet.

Att kunna rapportera eventuellt överfulla ÅVS är självklart, men lika självklart måste denna funktion finnas dygnet runt. För stadens egna verksamheter finns redan driftcentralen som tar emot samtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 maj 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner till utlåtandet bifogat avtal.

2 Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att träffa erforderliga tilläggsavtal under avtalstiden.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Återvinningsstationerna i Stockholm har nu varit ett problem i snart två decennier. Dessa var avsedda som ett provisorium, i väntan på att man - succesivt – skulle kunna åstadkomma källsorteringsmöjligheter inne i fastigheterna. På grund av stadens oförmåga att trycka på vid ny och ombyggnationer av fastigheter, för att åstadkomma just detta, så ser det nu ut som att återvinningsstationerna på stadens gator under överskådlig tid blir kvar. Det är därvid inte orimligt att man nu tittar på mera permanenta lösningar för återvinningsstationerna i form av nedgrävda behållare eller sopsuglösningar. Men även insynsskydd och andra lösningar torde nu kunna vara aktuella.

Materialbolagens i det närmaste totala ointresse för att lösa problemen med överfulla återvinningsstationer och andra relaterade problem betingar även behovet av en rejäl översyn av lagen om förpackningsinsamling, på det att kommuner måste få betydligt skarpare påföljdsmöjligheter gentemot materialbolagen.

§27 Införande av gågatebestämmelser på del av Kammarkargatan. Genomförandebeslut

Dnr T2010-320-00613

Bordlagt den 18 maj 2010 nr 11

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att införa gågatubestämmelse på del av Kammakargatan enligt redovisat förslag.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 april 2010.

- Skrivelse från nämndens handikappråd, inkommen den 8 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP), Anders Broberg (KD) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår följande:

1 Förvaltningens förslag tillstyrks.

2 Ombyggnaden villkoras så att inte gågatan innebär en utökning av restaurangernas verksamhet på sådant sätt att bullerstörningarna för de boende ökar på ett oacceptabelt sätt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§28 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2009-2010 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.

Dnr T2010-440-01486

Bordlagt den 18 maj 2010 nr 25

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

2 Kontoret får i uppdrag att översända redovisningen till Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket och berörda förvaltningar i staden.

3 Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att kontorets redovisning sammanfattar bristerna i snöhanteringen och problematiken med bortforslingen av snö på ett bra sätt. Det är viktigt att berörda förvaltningar i staden och berörd myndighet och departement får redovisningen för kännedom så att respektive organ får ett samlat grepp om snöhanteringsproblematiken i Stockholm.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

- Skrivelse från nämndens handikappråd, inkommen den 9 juni 2010.

I kontorets utlåtande föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets uppföljning och redovisning av vinterns halkbekämpning och snöbortforsling.

2 Kommunstyrelsens remiss av skrivelsen från Carin Jämtin (s) besvaras med kontorets utlåtande. Dnr: T2010-440-736

3 Skrivelsen 8 februari 2010 från trafik- och renhållningsnämnden besvaras med kontorets utlåtande. Dnr: T2010-440-466

4 Nämnden beslutar att avsluta försöken med dagstädning på Norrmalms stadsdel m m och återgå till samma regler som innerstaden i övrigt. Dnr: T2009-360-2370

5 Nämnden uppdrar åt kontoret att inom ramen för delegationsordningen utfärda erforderliga lokala trafikföreskrifter. Dnr: T2009-360-2370

6 Nämnden godkänner trafikkontorets och exploateringskontorets strategi för att identifiera och avsätta platser för snötippning i ytterstaden.

7 Nämnden uppdrar åt kontoret att göra en översyn och föreslå införande av P- förbud på gångbane sidan inom vissa områden i ytterstaden.

8 Nämnden uppdrar åt kontoret att se över regelverket för hanteringen av felparkerade bilar som förhindrar möjligheten till renhållning.

9 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en informationskampanj riktad till fastighetsägare för bättre efterlevnad av fastighetsägaransvaret vid takskottning av snö och is.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Per Johansson (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

1 Förslagen i ärendet tillstyrks i huvudsak.

2 Avstyrka förslaget gällande borttagande av dagstädning på Norrmalm i Stockholm som innebär borttagande av 200 parkeringsplatser per vardagsnatt i denna stadsdel.

3 Därutöver anförs följande:

Det är mycket märkligt att införa en parkeringspolitik som bygger på snöoväder som inträffar var 25 år. Att ta bort minst 200 parkeringsplatser varje vardagsnatt innebär en dramatisk försämring av parkeringsmöjligheterna på Norrmalm med kraftig ökad söktrafik och framförallt många fler trafikfarligt parkerade bilar. Cirka 1000 fler hushåll i veckan kommer att få leta parkeringsplatser på kvällstid inför en nattparkeringen, som inte längre finns kvar. Redan idag har många svårt att finna parkeringsplatser på kvällarna. Framförallt påverkas många av de cirka 60 % av boendeparkerna som behöver använda sin bil dagligen.

Denna vinters snömängder inträffar uppskattningsvis vart 25:e år, sist var det 1985. Att enbart med den motiveringen avskaffa stora delar av dagstädningen i en stadsdel med stor brist på parkeringsplatser saknar sans och vett.

Många på Norrmalm är låg- eller normalinkomsttagare utan möjlighet att hyra dyra garageplatser. Borgarrådets uppmaning att alla kan hyra garage istället visar att hon saknar kunskap om många människors ekonomiska verklighet och att många boende på Norrmalm faktiskt behöver bil i sitt arbete eller på sin fritid.

Slutligen anser vi det anmärkningsvärt att förvaltningen ånyo bortser från de lokala åsikterna som finns kring dessa frågor och som mycket starkt påverkar både miljö och trafikförhållandena i stadens olika stadsdelar. Stadsdelarna borde självklart få yttra sig kring dessa frågor.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Förslaget till beslut godkänns delvis.

2 Fastslå att sjötippning ska undvikas och att ingen tippning i Mälaren ska tillåtas.

3 Kontoret får i uppdrag att gå vidare kring att hitta lösningar på hur man kan nyttja snön som energiresurs för fjärrkyla.

4 Därutöver anförs följande:

Den senaste vinterns stora snömängder må ha varit extrema, men det är ändå viktigt att se till att det finns långsiktigt fungerande organisation även för detta scenario.

Att tippa snö i vattnet är – som kontoret påpekar – förbjudet enligt miljöbalken, och Stockholms stad kan inte bygga sin snöhantering på att man ska få dispenser från detta. Även om utsläppen inte leder till att gränsvärdena överskrids så är det självklart inte bra att man släpper ut salt och föroreningar från biltrafiken i vattnet. Vi måste därför hitta nya sätt att hantera snön. Därför vill vi att kontoret går vidare och utreder på vilka sätt man kan använda snön som energiresurs för fjärrkyla.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

***

Bo Arkelsten (M) berättar att han, tillsammans med några kollegor i nämnden, tidigare under dagen deltagit i en Insiktsutbildning * som trafikkontoret arrangerat speciellt för nämnden. Det var en mycket bra utbildning som genomfördes av engagerade tjänstemän.

Ordföranden Ulla Hamilton (M) överlämnar en blomma och tackar tjänstemannen Birgitta Björk för hennes arbete vid trafikkontoret. Birgitta Björk går nu vidare till ett nytt uppdrag och Ulla Hamilton önskar henne lycka till.

Ordförande Ulla Hamilton (M) avslutar sammanträdet med att önska samtliga politiker och tjänstemän en trevlig sommar.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) önskar ordföranden detsamma.

***