Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-04-28

Sammanträde 2020-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/ASN 0020 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31
oktober 2020

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019 att styrdokument som omfattar nämndens ansvarsområden och som antagits av
föregående socialnämnd respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd skulle
gälla tills de reviderats av den nya nämnden. På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i juni 2019 beslutade nämnden att revidering skulle ske senast 20 april 2020.

Förvaltningen arbetar för att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden. Flera av styrdokumenten som rör myndighetsutövning är i behov av grundlig revidering och kräver tid i anspråk att genomföra. Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare tid för att kunna slutföra arbetet och föreslår därför att tiden förlängs så att styrdokumenten ska antas senast den 31 oktober 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-04 Uppskov vid revidering av styrdokument inom ASNs ansvarsområden.pdf

2 Information om lex Sarah-utredning och anmälan inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2020/ASN 0035 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sekretesskyddade uppgifter om en vårdnadshavare har röjts till den andra
vårdnadshavaren. Händelsen har haft allvarliga konsekvenser för den enskildas
psykiska hälsa negativt i form av betydande känsla av otrygghet och oro. Den
enskilda har även förlorat betydande rättigheter som denne ska vara tillförsäkrad
enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. Förvaltningen bedömde det inträffade som ett allvarligt missförhållande och gjorde en lex Sarah -anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 3 mars 2020. Åtgärder för att förhindra att något liknande ska hända igen pågår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Information om lex Sarah-utredning och anmälan inom IFO.pdf

3 Information om lex Sarah-utredning och anmälan extern utförare, Evia HVB

Dnr 2020/ASN 0034 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I samband med inbrott på Evia HVB-hem i Mälarhöjden har sekretessmaterial funnits tillgängliga för obehöriga. Utredningen visar att verksamheten har brustit i sina rutiner och att detta har medfört en risk för ungdomarnas trygghet och säkerhet genom att sekretessmaterial kunnat bli tillgängligt för obehöriga. Bedömningen är att det inträffade inneburit en risk för allvarligt missförhållande, och verksamheten har därmed gjort en lex Sarah-anmälan till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Information om lex Sarah extern utförare, Evia HVB.pdf
Information om utredning och anmälan Lex Sarah.pdf

4 Revisionsrapport gällande kommunens arbete mot våld i nära relationer

Dnr 2020/ASN 0036 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som arbetsmarknads- och socialnämndens svar på revisionsrapporten om kommunens arbete mot våld i nära relationer

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete mot våld i nära relationer. Granskningen syftar till att bedöma om
arbetsmarknads- och socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer. Rapporten visar att det pågår ett arbete men att det finns en del utvecklingsområden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som revisorerna lämnar i rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 Svar på revisorernas granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf
Granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf
Missiv Granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf

5 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation

Dnr 2020/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation antas

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation är ett styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut om stöd och insatser inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av socialnämnden i september 2015. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu sett över och arbetat fram ett förslag till riktlinjer som arbetsmarknads - och socialnämnden föreslås anta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation.pdf
Riktlinjer för ärenden gällande VINR ASN.pdf

6 Uppstart resursskola med behandling

Dnr 2020/ASN 0053 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den initiala treårsperioden i projektform
2. Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads- och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget
3. Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i projektform utrett och drivit frågan om uppstart av resursskola med behandling, med syftet att arbeta mot en uppstart av resursskola med behandling höstterminen 2020. Enligt projektet finns de flesta förutsättningarna på plats för att resursskola med behandling ska kunna starta upp höstterminen 2020. Enligt tidigare rekommenderat förslag ska resursskolan med behandling drivas i projektform under tre år. Efter två år görs en utvärdering som beaktar barnets/elevens bästa, och om utvärderingen visar goda resultat överförs resursskola med behandling till ordinarie verksamhet. Verksamheten finansieras under 2020 inom ramen för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens budgetar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 Resursskola med behandling.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa _resursskola med behandling.pdf
Bilaga 2 Förstudie resursskola med behandling maj 2019.pdf

7 Alternativa metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Dnr 2020/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn finansieras av socialnämnder i flera kommuner, däribland Tyresö kommun. De senaste fem åren har verksamheten inte gett resultat som motiverar fortsatt medfinansiering. Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde i december 2019 avvecklingen av forskningsenheten FoU Södertörn. I samband med beslut om avveckling fick kommundirektören i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete.

Förvaltningen har tagit flera initiativ för att tillgodose behovet. Arbetsmarknads- och socialnämnden medverkar till finansiering till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. IFO-chefsnätverket har initierat ett samarbete med Södertörns högskola, och gett familjevård- och familjerättsnätverket i uppdrag att se över hur deras behov kan tillgodoses genom utökad samverkan mellan kommunerna. Förvaltningschefen kommer inom ramen för IFO-chefsnätverket se över utökas samverkan inom flera specifika områden.

Förvaltningen ser samtidigt behovet av att en funktion på ett strukturerat sätt kan ombesörja viss omvärldsbevakning för att förvaltningen ska kunna ta till sig den kunskap som finns tillgänglig, och att verksamheterna kommer att behöva avsätta mer tid för att hålla sig ajour med kunskapsutvecklingen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Alternativa metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete inom socialtjänsten.pdf

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2020/ASN 0038 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-20 Information om statsbidrag från socialstyrelsen 2020 och statsbidrag 2019.pdf
Bilaga ASN statsbidrag 2019.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts nom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 ap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa
konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vide detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

10 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per mars 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Ekonomisk uppföljning mars 2020.pdf
Ekonomisk rapport mars ASN.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-02-18, 2020-03-17, 2020-04-21
(extra utskott) 2020-02-12, 2020-03-06, 2020-03-27, 2020-04-14

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Vidaredelegation.pdf
Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2020 för ASN.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag 2020 barn och unga med psykisk ohälsa.pdf
Delegationsbeslut stärkt bemanning barn- och ungdomsvård 2020.pdf

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §36 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §43 Sammanställning av statsbidrag, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §53 Närvarorätt vid sammanträden, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §38 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)

14 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning april ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-mars 2020 och 2019.pdf
Avtalsuppföljning skyddat boende genomfört 2019.pdf
PM avtalsuppföljning jourhem.pdf
Avtalsuppföljning hösten 2019 HVB barn ungdom samt akut och utredning.pdf
Cirkulär 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro.pdf
Återrapportering av 2019 års utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.pdf
Ansökan hbt 2020.pdf
Komplettering av ansökan hbt 2020.pdf
Fördelning av statsbidrag.pdf
Anvisningar.pdf
Beslut från IVO.pdf
Beslut om statsbidrag.pdf
Uppföljning av granskningar 2017 Tyresö kommun.pdf
Missiv - Uppföljande granskning.pdf

§1022 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/ASN 0020 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31
oktober 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019 att styrdokument som omfattar nämndens ansvarsområden och som antagits av
föregående socialnämnd respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd skulle
gälla tills de reviderats av den nya nämnden. På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i juni 2019 beslutade nämnden att revidering
skulle ske senast 20 april 2020.
 
Förvaltningen arbetar för att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden. Flera av styrdokume nten som rör myndighetsutövning är i behov av grundlig revidering och kräver tid i anspråk att genomföra. Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare tid för
att kunna slutföra arbetet och föreslår därför att tiden förlängs så att styrdokumenten ska antas senast den 31 oktober 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att styrdokumenten som antagits av
föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens
ansvarsområden ska antas senast den 31 oktober 2020. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-04 Uppskov vid revidering av styrdokument inom ASNs ansvarsområden.pdf

§1023 Information om lex Sarah-utredning och anmälan inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2020/ASN 0035 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sekretesskyddade uppgifter om en vårdnadshavare har röjts till den andra
vårdnadshavaren. Händelsen har haft allvarliga konsekvenser för den enskildas
psykiska hälsa negativt i form av betydande känsla av otrygghet och oro. Den enskilda har även förlorat betydande rättigheter som denne ska vara tillförsäkrad
enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. Förvaltningen bedömde det inträffade som ett allvarligt missförhållande och gjorde en lex Sarah -anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 3 mars 2020. Åtgärder för att förhindra att något liknande ska hända igen pågår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Information om lex Sarah-utredning och anmälan inom IFO.pdf

§1024 Information om lex Sarah-utredning och anmälan extern utförare, Evia HVB

Dnr 2020/ASN 0034 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
I samband med inbrott på Evia HVB-hem i Mälarhöjden har sekretessmaterial funnits tillgängliga för obehöriga. Utredningen visar att verksamheten har brustit i sina rutiner och att detta har medfört en risk för ungdomarnas trygghet och säkerhet genom att sekretessmaterial kunnat bli tillgängligt för obehöriga. Bedömningen är att det inträffade inneburit en risk för allvarligt missförhållande, och verksamheten har därmed gjort en lex Sarah-anmälan till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Information om lex Sarah extern utförare,  Evia HVB.pdf
Information om utredning och anmälan Lex Sarah.pdf

§1025 Revisionsrapport gällande kommunens arbete mot våld i nära relationer

Dnr 2020/ASN 0036 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 18:16 till 18:26.
2. Förvaltningens skrivelse antas som arbetsmarknads- och socialnämndens svar på revisionsrapporten om kommunens arbete mot våld i nära relationer.
 
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
arbete mot våld i nära relationer. Granskningen syftar till att bedöma om
arbetsmarknads- och socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer. Rapporten visar att det pågår ett arbete men att det finns en del utvecklingsområden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de
rekommendationer som revisorerna lämnar i rapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att förvaltningens skrivelse antas som
arbetsmarknads- och socialnämndens svar på revisionsrapporten om kommunens arbete mot våld i nära relationer.

Yrkande
Ordförande Ajda Asgari (MP) yrkar ajournering tills uppkopplingen för deltagarna på distans är tillbaka. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet om ajournering och finner att nämnden bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 Svar på revisorernas granskning av kommunens
arbete mot våld i nära relationer.pdf
Granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf
Missiv Granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf

§1026 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation

Dnr 2020/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation antas. 
 
Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation är ett
styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut om stöd och insatser inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av socialnämnden i september 2015. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu sett över och arbetat fram ett förslag till riktlinjer som arbetsmarknads - och socialnämnden föreslås anta.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation.pdf
Riktlinjer för ärenden gällande VINR ASN.pdf

§1027 Uppstart resursskola med behandling

Dnr 2020/ASN 0053 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den initiala treårsperioden i projektform.
2. Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads- och
socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget.
3. Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat
implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet. 
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i projektform utrett och drivit frågan om uppstart av resursskola med behandling, med syftet att arbeta mot en uppstart av resursskola med behandling höstterminen 2020. Enligt projektet finns de flesta förutsättningarna på plats för att resursskola med behandling ska kunna starta upp höstterminen 2020. Enligt tidigare rekommenderat förslag ska resursskolan med behandling drivas i projektform under tre år. Efter två år görs en utvärdering som beaktar barnets/elevens bästa, och om utvärderingen visar goda resultat överförs resursskola med behandling till ordinarie verksamhet. Verksamheten finansieras under 2020 inom ramen för arbetsmarknads - och socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens budgetar.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår enligt följande: 
1. Resursskola med behandling med organisatorisk tillhörighet under Sofiebergsskolan (skolenhet) startar höstterminen 2020 och drivs under den
initiala treårsperioden i projektform.
2. Verksamheten finansieras under 2020 inom för arbetsmarknads- och
socialnämndens/barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget.
3. Styrgruppen för projektet resursskola med behandling ges i uppdrag att utvärdera verksamheten efter två år. Om utvärderingen visar goda resultat
implementeras resursskola med behandling i ordinarie verksamhet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 Resursskola med behandling.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa _resursskola med behandling.pdf
Bilaga 2 Förstudie resursskola med behandling maj 2019.pdf

§1028 Alternativa metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Dnr 2020/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn finansieras av socialnämnder i flera kommuner, däribland Tyresö kommun. De senaste fem åren har verksamheten inte gett resultat som motiverar fortsatt medfinan siering. Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde i december 2019 avvecklingen av forskningsenheten FoU Södertörn. I samband med beslut om avveckling fick
kommundirektören i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för utvecklingsarbete.
 
Förvaltningen har tagit flera initiativ för att tillgodose behovet. Arbetsmarknads- och socialnämnden medverkar till finansiering till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. IFO-chefsnätverket har initierat ett samarbete med Södertörns högskola, och gett familjevård- och familjerättsnätverket i uppdrag att se över hur deras behov kan tillgodoses genom utökad samverkan mellan kommunerna. Förvaltnings chefen kommer inom ramen för IFO-chefsnätverket se över utökas samverkan inom flera specifika områden.
 
Förvaltningen ser samtidigt behovet av att en funktion på ett strukturerat sätt kan ombesörja viss omvärldsbevakning för att förvaltningen ska kunna ta till sig den kunskap som finns tillgänglig, och att verksamheterna kommer att behöva avsätta mer tid för att hålla sig ajour med kunskapsutvecklingen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Alternativa metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete inom socialtjänsten.pdf

§1029 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2020/ASN 0038 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hanteri ng av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-20 Information om statsbidrag från socialstyrelsen 2020 och statsbidrag 2019.pdf
Bilaga ASN statsbidrag 2019.pdf

§1030 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporteringen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
 
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 1 3 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.
 
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
 
Vide detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

§1031 Ekonomisk uppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per mars 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 Ekonomisk uppföljning mars 2020.pdf
Ekonomisk rapport mars ASN.pdf

§1032 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1033 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
(ordinarie utskott) 2020-02-18, 2020-03-17, 2020-04-21 
(extra utskott) 2020-02-12, 2020-03-06, 2020-03-27, 2020-04-14

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Vidaredelegation.pdf
Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2020 för ASN.pdf 
Delegationsbeslut om att ansöka om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag 2020 barn och unga med psykisk ohälsa.pdf
Delegationsbeslut stärkt bemanning barn- och ungdomsvård 2020.pdf

§1034 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 - Kommunstyrelsen 2020-03-31 §36 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020, finns på insyn  (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §42 Informati§on om behovsanalyser inför kommunplan 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §43 Sammanställning av statsbidrag,  finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31) 
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 §53 Närvarorätt vid sammanträden, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 §38 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-04-15)

§1035 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning april ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-mars 2020 och 2019.pdf
Avtalsuppföljning skyddat boende genomfört 2019.pdf 
PM avtalsuppföljning jourhem.pdf
Avtalsuppföljning hösten 2019 HVB barn ungdom samt akut och utredning.pdf 
Cirkulär 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro.pdf 
Återrapportering av 2019 års utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.pdf
Ansökan hbt 2020.pdf
Komplettering av ansökan hbt 2020.pdf
Fördelning av statsbidrag.pdf
Anvisningar.pdf
Beslut från IVO.pdf
Beslut om statsbidrag.pdf
Uppföljning av granskningar 2017 Tyresö kommun.pdf 
Missiv - Uppföljande granskning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 42.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 43.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 53.pdf
Beslut om statsbidrag 2020 gällande homosexuellas bisexuellas och transpersoners situation.pdf