Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-09-06

Sammanträde 2012-09-06

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

75 X - Ändring av beviljat bygglov 2008-08-21 § 74

77 Trinntorp 1:164, Sparvvägen 2 - Tidsbegränsat lov för containers

78 Vissvass 1:18, Sjöviksvägen 30 - Tillbyggnad av komplementbyggnad samt strandskyddsdispens

79 X - Bygglov för stödmur och staket samt marklov i efterhand

80 Vissvass 1:25 - Strandskyddsdispens för anläggande av väg

81 Näsby 51:2, Pelles väg 9 - Ändring av beviljat bygglov 2011-11-04 § B447

82 X - Bygglov i efterhand för altan och plank

83 Brevik 1:22, Breviksnäsvägen 3 - Nybyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens

84 Vissvass 1:6, Vissvassvägen 25 - Ändring av brygga

87 Trinntorp 1:1, Finborgsvägen - Yttrande till mark- och miljödomstolen

§73 Information

Statistik

Bygglovchef Sara Kopparberg redovisar statistik, ekonomi samt pågående stadsbyggnadsprojekt.

____

§74 Riktlinjer för takkupor

Dnr: 2010BN0646

Byggnadsnämndens beslut

1. Riktlinjer för takkupor från byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2011 § 3 utgår.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden fattade den 27 januari 2011 § 3 beslut om riktlinjer för bland annat takkupor.

Sedan dess har förändringar skett beträffande bedömning av vad som anses volymskapande utrymme och därmed våningsbildande av överprövande myndigheter. Bygglovenheten kommer därför att arbeta fram ett nytt förslag till riktlinjer för takkupor. I avvaktan på att arbetet blir klart bör de nuvarande gällande riktlinjerna utgå.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att de nuvarande riktlinjerna för takkupor utgår i avvaktan på att ett nytt förslag arbetas fram.

____

§75 Ändring av beviljat lov 2008-08-21 § 74 för nybyggnad av fritidshus och garage

Dnr: 2008BN0045

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 6 § (1987:10) debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en särskild avgift om 10 250 kronor för att ha frångått bygglovhandlingarna.

2. Anmälan om otillåtna markuppfyllnader avskrivs från vidare handläggning då bygglovenheten inte med säkerhet kan avgöra ifall marken höjts med mer än 0,5 meter på aktuell del av fastigheten.

3. Ändring av tidigare beviljat bygglov, 2008-08-21 § 74, för ny placering och utformning av komplementbyggnad beviljas i efterhand med stöd av äldre plan- och bygglagen 8 kap 11 § (1987:10).

4. Avgift: Ändringslov: 2 000 kronor

Särskild avgift: 10 250 kronor

Summa avgifter: 12 250 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglov beviljades för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea (BTA) om 120 m2 samt en komplementbyggnad i form av ett garage med en BTA om 40 m2 den 21 augusti 2008 § 74. Det beviljade bygglovet avvek från gällande detaljplan med 70 m2 BTA för huvudbyggnad, 10 m2 BTA för komplementbyggnad och med totalt 80 m2 BTA för hela fastigheten

Placeringen och utformningen av komplementbyggnaden i beviljat bygglov har frångåtts. Komplementbyggnaden har placerats 3,46 meter från fastighetsgräns till grannfastigheten X och 4,08 meter från gatan mot beviljade 4,5 meter respektive 6,0 meter. Komplementbyggnaden har också en annan utformning, men bruttoarean har inte ökats. Placeringen och utformningen bedöms inte påverka grannfastigheten negativt.

Anmälan om otillåtna markuppfyllnader inkom till bygglovenheten den 6 oktober 2008. Eftersom bygglovenheten inte med säkerhet kan avgöra ifall marken höjts med mer än 0,5 meter på aktuell del av fastigheten avskrivs den delen av ärendet.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Den särskilda avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser särskild avgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta debitera fastighetsägarna till fastigheten X, med stöd av äldre plan- och bygglagen 10 kap 6 § (1987:10) en särskild avgift om 10 250 kronor för att ha frångått bygglovhandlingarna. Byggnadsnämnden föreslås vidare ändra beviljat bygglov från den 21 augusti 2008 § 74 med stöd av äldre plan- och bygglagen 8 kap 11 § (1987:10) avseende ny placering och utformning av komplementbyggnad samt att avskriva anmälan om otillåtna markuppfyllnader.

_____§77 Trinntorp 1:164, Sparvvägen 2

Dnr: 2012BNS0175 

Tidsbegränsat bygglov för containers

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) att gälla till och med den 31 augusti 2017.

1. Kontrollplanen utgör följande punkt:

Byggnadernas läge och utformning ska överensstämma med beviljat bygglov.

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§ PBL (2010:900).

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 1 980 kronor

Grannyttrande: 2 640 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 4 890 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Tyresö fiskevårdsförening inkom med ansökan om tidsbegränsat bygglov till bygglovenheten den 2 maj 2012, en reviderad ansökan inkom den 6 augusti 2012. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till och med den 31 augusti 2017 för två containers (14,8 respektive 7,4 m2 byggnadsarea), ett utedass (1 m2) samt en redskapsbod (2,2 m2). Avsikten med det tillfälliga lovet är att få tid att utarbeta ett förslag till annan form som passar föreningens behov.

Fiskevårdsföreningen ansöker även om ett permanent bygglov för en båtvagga, denna anses inte vara bygglovpliktig.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL (2010:900) att gälla till och med 2017-08-31. Byggnadsnämnden föreslås även meddela startbesked och fastställa kontrollplanen med stöd av 10 kap 23-25 §§ PBL (2010:900).

_____

§78 Vissvass 1:18, Sjöviksvägen 30

Dnr: 2012BNS0250

Tillbyggnad av komplementbyggnad samt strandskyddsdispens

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (2009:532) medges med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken (2009:532).

3. Startbesked och fastställande av byggherrens förslag till kontrollplan, daterad den 20 juli 2012, meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

5. Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 7 040 kronor

Strandskyddsdispens: 8 800 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 16 110 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad inkom till bygglovenheten den 25 juni 2012. Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 juli 2012.

Förslaget avser tillbyggnad av komplementbyggnad med 30 m2 byggnadsarea (BYA), samt uppförandet av en 30 m2 vidbyggd altan, som i framkant är 0,8 m hög. Komplementbyggnaden har en area om cirka 57 m2 BYA och får efter tillbyggnaden en area om cirka 87 m2 BYA.

Komplementbyggnaden är placerad inom strandskyddsområde, cirka 60 meter från strandkanten. Då tillbyggnaden av komplementbyggnaden utgör en mindre del, bedöms inte konsekvenserna leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilt skäl föreligger då området redan tagits i anspråk.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillbyggnad av komplement-byggnad med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (2009:532) med stöd av 7 kap. 18b § Miljöbalken (2009:532). Byggnadsnämnden föreslås även meddela startbesked och fastställa byggherrens förslag till kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

____

§79 Bygglov i efterhand för stödmur och staket samt marklov

Dnr: 2011BNS0057

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas för anläggande av stödmur och staket med stöd av 8 kap 11 § äldre plan och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Marklov i efterhand beviljas för markarbeten med stöd av 8 kap 18 § ÄPBL (1987:10).

3. Med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL (1987:10) debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 500 kronor) = 10 000 kronor för stödmur som uppförts utan bygglov samt markarbeten som utförts utan lov.

4. Avgift: Bygglov i efterhand: 2 500 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Anmälan om en olovligt uppförd stödmur inkom till bygglovenheten den 9 juni 2011.

Vid tillsynsbesök den 4 maj 2012 konstaterade bygglovenheten att en bygglovpliktig mur uppförts. Stödmuren har en längd om 16,4 meter och en varierad höjd, den högsta höjden är 1,8 meter och lägsta cirka 0,8 meter. Ovanpå stödmuren har ett 1,1 meter högt staket med en överliggare på 1,9 meter höjd byggts. Innanför muren har marken höjts.

Den 29 juni 2012 inkom ägarna med en ansökan om bygg- och marklov i efterhand. Vid samtal med ägaren framkom att byggnationen påbörjats hösten 2010 vilket även flygfotografier styrker. Därmed ska äldre plan- och bygglagen (1987:10) tillämpas.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för anläggande av stödmur och staket med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10) samt att även bevilja marklov i efterhand med stöd av 8 kap 18 § ÄPBL (1987:10). Vidare föreslås byggnadsnämnden debitera fastighetsägarna en byggnadsavgift med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL (1987:10)

____

§80 Vissvass 1:25

Dnr: 2012BNS0236

Strandskyddsdispens för anläggning av väg

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (2009:532) medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (2009:532) för anläggning av grusväg.

2. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 11 juni 2012 och avser anläggande av en grusväg inom strandskyddat område. Enligt sökanden finns redan en befintlig stig. Ansökan avser därför anläggandet av en 3 meter bred grusväg längst med den befintliga stigen. Vägen kommer inte att schaktas eller fyllas med mer än 0,5 meter. Därför krävs inte marklov för åtgärden.

Då anläggandet är en mindre grusväg bedöms inte konsekvenserna leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett negativt sätt. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl föreligger.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.15 § miljöbalken (2009:532) medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (2009:532) för anläggning av grusväg.

____

§81 Näsby 51:2, Pelles Väg 9

Dnr: 2011BN0184

Ändring av beviljat lov den 4 november 2011 § B447

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med mindre avvikelse för balkonger med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Avgift: Bygglov: 2000 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 3 500 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Den 4 november 2011 § B447 beviljades ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med suterrängvåning med en byggnadsarea om 159,6 m². Ansökan avsåg även nybyggnad av en komplementbyggnad i en våning med en byggnadsarea om 39,6 m² samt uppförande av sex stödmurar.

Den 10 april 2012 inkom sökande med en ändring av beviljat bygglov. Förslaget avsåg uppförandet av två balkonger med en byggnadsarea om 6 m2 respektive 10 m2. Förslaget avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarea där byggnadsarean avviker med 15,6 m2 (9,8 %).

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig varav två har motsatt sig åtgärden.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med mindre avvikelse för balkonger med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL (1987:10).

____

§82 Bygglov i efterhand för altan och plank

Dnr: 2010BN0389

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas för anordnande av altan och plank med stöd av 8 kap 11 § äldre plan och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) debiteras XX och XX, tidigare ägare till fastigheten X, solidariskt en byggsanktionsavgift om 11000 kronor för anordnande av altan som utförts utan bygglov.

3. Avgift: Bygglov: 3 400 kronor

Byggsanktionsavgift: 1 000 kronor

Grannhörande: 2 640 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Avdrag för betald byggnadsavgift: 13600 kronor

Summa avgifter: 3 710 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov i efterhand för altan och plank på fastigheten X inkom den 26 juni 2010.

Vid tillsyn på fastigheten den 8 juli 2010 konstateras att åtgärderna var bygglovpliktiga.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2010 § 148 att debitera XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift på 13 600 kronor för del av altan (28 m²) som bedömdes bygglovspliktig och för plank med en höjd av 1,8 meter som ligger längre från husliv än 3,6 meter som uppförts utan bygglov. Bygglov i efterhand för altan om 28 m² och för plank med en höjd av 1,1 meter eller högre beviljades inte.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut den 9 december 2011 upphäver byggnadsnämndens beslut med hänvisning till bristande ritningsunderlag. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Åtgärden är redan utförd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för anordnande av altan och plank med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10) samt att debitera de tidigare fastighetsägarna en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

____

§83 Brevik 1:22, Breviksnäsvägen 5

Dnr: 2012BNS0196

Nybyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

3. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (2009:532) för nybyggnation av fritidshus.

4. För genomförandet av åtgärden krävs inte en kontrollansvarig.

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 4 400 kronor

Grannhörande: 2 640 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Strandskyddsdispens: 8 800 kronor

Summa avgifter: 16 110 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus om 20,2 m² byggnadsarea, BYA och strandskyddsdispens inkom till bygglovenheten den 14 maj 2012.

Som särskilt skäl för dispens från strandskydd anger sökanden att området redan har tagits i bruk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. På tomten har det tidigare legat en byggnad, som nu är riven av sökanden, av ungefär samma storlek som den föreslagna stugan. Sökanden har även i ansökan bifogat kartmaterial/fastighetsbestämning från Tyresö kommun daterat den 12 juli 2004 som verifierar att det då fanns en byggnad på tomten. Den nu föreslagna byggnaden är placerad något söder om den tidigare.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den avsedda åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

För att slutbesked ska kunna lämnas ska byggherren sända in lägeskontroll och intyg att arbetena är avslutade och att bygglovet har följts, till bygglovenheten.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt meddela startbesked och fastställande av kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900). Byggnadsnämnden föreslås även medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § MB med stöd av 7 kap. 18b § MB (2009:532).

_____

§84 Vissvass 1:6, Vissvassvägen 25

Dnr: 2011BNS0314

Ändring av brygga

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av brygga med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas med stöd av 10 kap 23-25 §§, PBL (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 42 900 kronor

Kungörelse av ansökan: 15 814 kronor

Summa avgifter: 58 714 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om komplettering av befintliga bryggor inkom 30 januari 2012.

Ansökan avser ombyggnad av befintlig flytbrygga i trä till en ny brygga i betong om 120 meter i Vissvassfjärden. Bryggan förankras med 20 stycken betongstenar om 200 kg/st.

Området är utanför detaljplan och ingår i Tyresta naturreservat.

Inom Tyresta naturreservat kan endast Länsstyrelsen bevilja dispens från strandskyddsbestämmelser och bevilja tillstånd enligt reservatföreskrifter.

Länsstyrelsen har i beslut den 25 april 2012 medgett dispens från strandskyddsbestämmelser för ombyggnad av aktuell brygga med stöd av 7 kap 18 c § punkt 1 Miljöbalken, MB och medgett tillstånd enligt reservatföreskrifterna för ombyggnad av brygga, i enlighet med ansökan (aktbilaga).

Inga nya parkeringsplatser kommer att tillföras.

Sökanden har kompletterat sin ansökan till länsstyrelsen med att inga nya båtplatser kommer att tillföras.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

När bryggan färdigställts ska dess koordinater geodetiskt bestämmas och rapporteras till Sjöfartsverket, ntm.baltico@sjofartsverket.se för rättelse i sjökort.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. För slutbesked skall intyg sändas in till bygglovenheten att beviljat lov har följts. Därefter kommer frågan om slutbesked att behandlas.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs ej utstakning och lägeskontroll.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken görs av sökanden.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för ändring av brygga med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt att meddela startbesked och fastställande av kontrollplan med stöd av 10 kap 23-25 §§ PBL (2010:900).

_____

§85 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§86 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av förvaltningsrättens dom om tilläggsavgift.

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och sätter ned tilläggsavgiften.

Fastigheten X

Byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift för olovligt uppförd tillbyggnad om 50 kvm. Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift men sänker den från 20000 kronor till 10000 kronor.

Fastigheten X

Byggherrens överklagande av länsstyrelsen beslut från den 24 januari 2012 i ärende 4032-10-9901 avseende byggnadsavgift.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom; prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 mars 2011 i ärende 4032-11-935 om upphävande av byggnadsnämndens beslut den 16 december 2010 § 197B om byggnadsavgift och vitesföreläggande.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 23 september 2010 § 150 avseende (1) byggnadsavgift, (2) avslag för marklov i efterhand, (3) avgift samt (4) vitesföreläggande.

Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande punkt 1 samt upphäver punkt 2 och återförvisar ärendet i denna del för meddelande av marklov. Vidare ändrar länsstyrelsen avgiften under punkt 3 och upphäver punkt 4.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 14 december 2011 § 156 avseende bygglov för nybyggnad av cykelparkering.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 april 2011 § 46 avseende avslag för ansökan om utvändig ändring av flerbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2011 § 8 avseende bygglov för nio enbostadshus och ett flerbostadshus. Länsstyrelsen upphäver den del av beslutet som avser hus nummer 1. I övrigt avslås överklagandet.

Anmälan den 12 december 2011 till länsstyrelsen om muddring avskrivs i beslut av länsstyrelsen den 17 augusti 2012 från vidare handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 3 maj 2012 § B376 avseende bygglov för nybyggnad av väderskydd för busshållsplats. Överklagandet återkallades den 14 juni 2012 och länsstyrelsen avskrev därefter ärendet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 mars 2011 i ärende 4032-10-16685 avseende upphävande av byggnadsnämndens beslut den 25 november 2009 § B333, den 17 maj 2010 § B115 samt den 12 oktober 2010 § B701. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 24 maj 2012 i ärende 4032-14836-2012 avseende avslag för yrkande om inhibition. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Överklagande av förvaltningsrättens dom den 21 december 2011 i mål 21113-10 avseende utdömande av vite. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 7 september 2006 § B270 avseende nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Länsstyrelsen meddelar att eftersom länsstyrelsens beslut den 6 december 2011 avseende föreläggande att ta bort brygga är överklagat kommer länsstyrelsen att avvakta slutlig handläggning av anmälan om vattenverksamhet till överprövning gjorts.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 oktober 2010 § 163 samt den 29 september 2011 § 109. Länsstyrelsen upphäver beslut om byggnadsavgifter den 21 oktober 2010. Länsstyrelsen upphäver beslut om att avslå ansökan om lov för markuppfyllnader och spaljé och överlämnar dessa delar av ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Vidare avslår länsstyrelsen byggnadsnämndens beslut den 29 september att inte förlänga 2006 års bygglov samt beslutet om byggnadsavgift.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 1 februari 2012 i ärende 4032-11-163 avseende byggnadsavgift för olovligt uppförd komplementbyggnad. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Fastigheten X

Överklagande av kammarrättens beslut den 5 mars 2012 i mål 6082-11 avseende utdömande av vite; prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolens meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 28 november 2011 i ärende 4032-26784-11 avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 11 augusti 2011 i ärende 4032-2009-57776 avseende bland annat byggnadsavgift och vitesföreläggande.

Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet delvis och upphäver beslutet om byggnadsavgift för den del av källaren som uppförts utan bygglov. Beslutet om vitesföreläggandet upphävs. I övrigt avslås överklagandet.

Fastigheten X

Prövning av byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2012 § 65 att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga. Länsstyrelsen fastställer beslutet med tillägg om att arbeten i vatten, byggnation samt rivning inte får utföras under perioden 1 april till 31 augusti.

Fastigheten X

Byggnadsnämndens ansökan om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen förpliktar fastighetsägarna att till staten utge vite om 75000 kronor vardera.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 22 december 2011 § 158 avseende detaljplanavgift i samband med beviljat bygglov för industribyggnad.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

____

§87 Trinntorp 1:1, Finborgsvägen

Dnr: 2011BNS0042

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr: M 442-12

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas i sin helhet.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Mark- och miljödomstolen har i underrättelse berett byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens yttrande den 15 augusti 2012 avseende föreläggande att ta bort brygga och återställa strandområde, beteckning 535-22540-2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

_____