Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-01-24

Sammanträde 2013-01-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

3 Hanviken 1:285, Mediavägen 15 - Anläggande av flis- och masshantering

4 X - Olovlig rivning av fritidshus

6 Brevik 1:1, Öringhamnsvägen - Förlängning av brygga samt strandskyddsdispens

7 Tyresö 1:836, Brakmarsvägen 47-49 - Ny placering av befintliga byggnader

8 Strand 1:5 & 1:259, Sjöängsgränd 1 & 10 - Nybyggnad av åtta parhus och en komplementbyggnad samt markuppfyllnader

9 X, Bygglov i efterhand för altan

10 Tyresö 1:837, Breviksvägen 1 - Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong

11 Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 - Nybyggnad av garage

12 X - Olovlig anslutning till VA

13 Vintern 22, Strandallén 5 - Yttrande till länsstyrelsen

§1 Information

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§2 Internkontrollplan

Dnr: 2012 BNS0533

Byggnadsnämndens beslut

1. Handlingsplan för internkontroll 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna handlingsplan för internkontroll 2013.

____

§3 Hanviken 1:285, Mediavägen 15

Dnr: 2012BNS0213

Nybyggnad av flisanläggning

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL

(2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 8000 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 8270 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 30 maj 2012 och avser uppförandet av en mass- och flisanläggning med tillhörande upplag, plank samt en personalbod om cirka 17 m2 byggnadsarea. Området för anläggningen mäter cirka 14 000 m2. Fastigheten har en area om 18 878 m2. Förslaget är en planenlig åtgärd inom detaljplan. Planavgiften är betald sedan tidigare.

Upplysning

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kap § 3 PBL (2010:900).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap § 4 PBL (2010:900).

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. § 43 PBL (2010:900).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av flisanläggning med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Vidare föreslås byggnadsnämnden godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

____

§4 Olovlig rivning av enbostadshus

Dnr: 2012BNS0459

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. § 51 plan- och bygglagen, PBL (2010:900) debiteras ägaren (då rivningen utfördes) till fastigheten X, XX, en byggsanktionsavgift om totalt 49 500 kronor för att olovligen rivit ett fritidshus på fastigheten. Byggsanktionsavgiften faktureras inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om rivning av befintligt fritidshus om 40 m2 samt uppförandet av ett nytt enbostadshus och garage på fastigheten inkom till bygglovenheten den 8 oktober 2012. Vid tillsynsbesök på fastigheten den 31 oktober 2012 upptäckte bygglovenheten att rivningen redan var utförd utan att rivningslov medgivits.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta debitera den tidigare fastighetsägaren en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. § 51 PBL (2010:900) för att olovligen rivit befintligt fritidshus på fastigheten.

____

§5 Anordnande av markuppfyllnad

Dnr: 2012BNS0474

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov i efterhand beviljas för anordnande av markuppfyllnad med stöd av 8 kap § 18 äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL (1987:10) debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x marklovsavgiften (1 500 kronor) = 6 000 kronor för markuppfyllnad som uppförts utan beviljat marklov.

3. Avgift: Marklov i efterhand: 1 500 kronor

Byggnadsavgift: 6 000 kronor

Summa avgifter: 7 500 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Anmälan om olovliga markuppfyllnader inkom till bygglovenheten den 8 december 2011. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljades den 14 mars 2011 § B091. Under byggnationen har dock inte markplaneringsritningen följts. På västra delen av fastigheten är marken uppfylld parallellt med fastighetsgränsen istället för parallellt med huset. På östra sidan är marken uppfylld fram till fastighetsgräns, vilket gör att marken ligger cirka 15 centimeter högre än grannfastigheten. Denna del av marken är asfalterad. Längs med fastighetsgränsen mot öster löper grannfastighetens skaftväg.

Den asfalterade ytan bedöms luta söderut och marginellt åt öster, så dagvatten rinner ner till diket som löper längs fastighetens södra gräns.

Ansökan om marklov i efterhand inkom den 14 mars 2011.

Upplysning

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja marklov i efterhand med stöd av 8 kap § 18 äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10). Vidare föreslås även byggnadsnämnden att besluta om att debitera fastighetsägaren en byggnadavgift för olovligt markuppfyllnad med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL (1987:10).

_____

§6 Brevik 1:1, Öringhamnsvägen

Dnr: 2012BNS0510

Strandskyddsdispens för förlängning av brygga

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för tillbyggnad av brygga beviljas med stöd av 9 kap. § 30 plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. § 15 miljöbalken (1998:808) medges med stöd av 7 kap. § 18b miljöbalken.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL (2010:900).

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

5. Kontrollplanen enligt beslut den 22 maj 2012 § 53 ska användas.

6. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- kontrollplanen fastställs

- sökanden ska anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken till länsstyrelsen

7. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:

- intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

- kopia på bekräftelse från länsstyrelsen om att anmälan om vattenverksamhet mottagits.

8. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 800 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 9 070 kronor (faktureras separat)

Reservation

Johan Rydén (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän

byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Beslutet kan komma att överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överklagande och överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för beslut om en eventuell överprövning – tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

Åtgärden kräver anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens samt tillbyggnad av befintlig brygga beviljades av byggnadsnämnden den 22 maj 2012 § 53. Det avsåg en förlängning om 5 meter på en 30 meter lång befintlig brygga.

Den 23 november 2012 inkommer ytterligare en ansökan, denna är reviderad från tidigare ansökan genom att förlängningen av bryggan är 9 meter. Med detta förslag blir bryggan totalt 39 meter lång och dess area ökar från 72 m2 till cirka 94 m2. Ansökan avser även dispens från strandskydd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillbyggnad av brygga med stöd av 9 kap. § 30 PBL (2010:900) samt medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. § 15 miljöbalken (1998:808) med stöd av 7 kap. § 18b miljöbalken. Vidare föreslås byggnadsnämnden godkänna startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL (2010:900).

Yrkande

Johan Rydén (MP) yrkar på avslag av ansökan om bygglov och strandskyddsdispens samt att godkänna startbesked.

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar avslå yrkandet om avslag.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av brygga samt medger dispens från strandskyddsbestämmelserna och godkänner startbesked.

____

§8 Strand 1:259 & 1:5, Sjöängsgränd 1 & 10

Dnr: 2012BNS0465

Nybyggnad av åtta parhus och en komplementbyggnad samt markuppfyllnad

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. § 30 plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Marklov beviljas med stöd av 9 kap. § 35 PBL (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 105 248 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Detaljplanavgift: 445 280 kronor

Summa avgifter: 550 798 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 8 november 2011 och avser nybyggnad av åtta parhus i två våningar. Sammanlagt 16 lägenheter. Ett parhus har byggnadsarean 174,5 m2. Ansökan avser också nybyggnad av en komplementbyggnad/sophus på 35 m2 byggnadsarea som placeras mitt i området. Sammanlagd byggnadsarea i området blir

1 431 m2. Fastigheterna har en area om 4 138 respektive 3 550 m2, totalt 7 688 m2. Ansökan avser också marklov för höjning av marken med upp till cirka 2 meter från befintlig nivå.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap § 3 PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken

Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. § 30 PBL (2010:900) samt bevilja marklov med stöd av 9 kap. § 35 PBL (2010:900). Vidare förslås byggnadsnämnden godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

____

§9 Bygg- och marklov i efterhand för altan samt utfyllnad

Dnr: 2012BNS0133

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas för altan enligt 8 kap § 11 äldre plan och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Marklov i efterhand beviljas för utfyllnad av mark enligt 8 kap § 18 ÄPBL (1987:10).

3. Med stöd av 10 kap. § 4 ÄPBL (1987:10) påförs ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt en byggnadsavgift om (4 x 4400) 17 600 kronor.

4. Avgift: Bygglov i efterhand: 2200 kronor

Marklov i efterhand: 2200 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 6164 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 11 april 2012. Ansökan avser bygglov i efterhand för ej underbyggd altan med en total area om cirka 74 m² på kuperad terräng samt marklov i efterhand för fyllnad av mark, innanför och delvis över tomtgräns till X.

På fastigheten finns ett befintligt enbostadshus med en befintlig byggnadsarea om 144,9 m², varav öppenarea utgör 17,6 m² samt ett befintligt garage om 24,4 m² BYA.

Upplysning

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Byggsamråd är obehövligt och slutbevis utfärdas inte. Byggherren får själv se till att kraven på säkerhet och konstruktion uppfylls enligt 9 kap. § 1 ÄPBL.

Byggnadsverket får tas i bruk om det uppfyller kraven enligt BBR gällande säkerhet. Räcket på altan ska förses med klätterskydd (plexiglas el. liknande).

Lägeskontroll är utförd.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för altan enligt 8 kap § 11 ÄPBL (1987:10) samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark enligt 8 kap § 18 ÄPBL (1987:10). Byggnadsnämnden föreslås även att med stöd av 10 kap. § 4 ÄPBL (1987:10) debitera fastighetsägarna en byggnadsavgift.

_____

§10 Tyresö 1:837, Breviksvägen 1

Dnr: 2012BNS0475

Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. §§ 31 och 33 plan- och

bygglagen, PBL (2010:900). Lovet är giltigt 5 år från beslutsdatum.

2. Byggnadsavgift enligt 10 kap § 4 äldre plan-och bygglagen, ÄPBL (1987:10)

efterges helt.

3. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap § 4 PBL

(2010:900).

4. För genomförandet av åtgärden krävs inte kontrollansvarig och tekniskt samråd.

5. Avgift: Tidsbegränsat bygglov inklusive startbesked: 10 296 kronor

Prövning utanför detaljplan: 2 574 kronor

Grannhörande: 2 640 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 15 780 kronor

Särskilt yttrande

Lennart Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppen.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 1 november 2012 och avser tidsbegränsat lov för förskolepaviljong om 116 m².

Byggnadsnämnden beviljade den 7 juli 2008 § B119 tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av provisorisk förskolepaviljong med en bruttoarea om 116 m² att gälla längst till den 1 augusti 2011.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. §§ 31 och 33 PBL (2010:900) samt att med stöd av 10 kap § 4 ÄPBL (1987:10) efterge byggnadsavgiften. Vidare föreslås även byggnadsnämnden att meddelar starbesked enligt 10 kap § 3 PBL (2010:900).

Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet från klockan 20.05 till klockan 20.10.

Yrkande

Lennart Jönsson (S) yrkar på återremiss av ärendet för att utreda frågan kring om behovet att förskolepaviljongen är av tidsbegränsad eller permanent karaktär.

Omröstning

Omröstning begärs och följande gäller:

- den som röstar ja, bifaller ordförandes förslag att ärendet ska avgöras idag

- den som röstar nej, återremitterar ärendet för vidare utredning kring behovet av tidsbegränsat eller permanent bygglov

Röstningsresultat

Öppen omröstning genomförs.

Ledamot/ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta

Matilda Lundh (M) x

Lennart Jönsson (S) x

Kerstin Malmberg (FP) x

Heléne Sundman (S) x

Johan Rydén (MP) x

Mikael Onegård (M) x

Susanne Solberg (M) x

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden avslår yrkandet om återremiss. Med fyra ja-röster mot två nej-röster har byggnadsnämnden alltså beslutat att avgöra ärendet på detta möte.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov och att efterge byggnadsavgiften samt att meddela startbesked. Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

____

§11 Bärnstenen 46, Skogsvägen 10

Dnr: 2012BNS0010

Nybyggnad av garage och förråd

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för garage med stöd av 9 kap. § 31 b plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Byggsanktionsavgift debiteras ej sökanden.

3. Som villkor för beslutet gäller följande:

- åtgärden har delvis utförts, byggnadsnämnden beslutar att ändring behöver vidtas i fråga om att pågående byggnation återställs i enlighet med detta lov (9 kap. 38 § PBL)

- fortsatt byggnation får ej utföras utan att byggnadsnämnden har lämnat startbesked

- för genomförandet av åtgärden krävs tekniskt samråd, men inte en kontrollansvarig

- innan slutbesked kan lämnas ska uthus om 16 m² byggnadsarea vara borttaget eller åtgärdat, dock senast ett (1) år efter beslutsdatum

- bygglovbefriade åtgärder på fastigheten ska uppfylla kraven enligt 9 kap. § 4 PBL (2010:900)

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 872 kronor

Grannhörande 10 560 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 14 702 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 9 januari 2012 och avser nybyggnad av garage om 36 m² byggnadsarea. Komplementbyggnaden placeras enligt förslaget 1,0 meter från gräns mot grannfastigheten.

Förslaget strider mot byggnadsstadgans, BS: s största tillåtna avstånd till tomtgräns.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet. Sökanden bör förutom att startbesked ska meddelas, avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för garage med stöd av 9 kap. § 31 b PBL (2010:900) med villkor samt att inte debitera byggnadsavgift.

____

§12 Nyboda 1:13, Granängsringen 62

Dnr: 2012BNS0407

Anläggning för vatten och avlopp

Byggnadsnämndens beslut

1. Åtgärden har redan utförts.

2. Fastighetsägaren debiteras inte byggsanktionsavgift.

3. Startbesked och fastställande av kontrollplan meddelas i efterhand med stöd av 10 kap §§ 23-25 plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

4. Slutbesked meddelas enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

5. Avgift: Startbesked: 3 960 kronor (faktureras separat)

Jäv

Bertil Axelsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Anmälan inkom till bygglovenheten den 8 oktober 2012 och avser komplettering av wc i en butikslokal. Begäran om komplettering av en förenklad kontrollplan skickades till fastighetsägaren den 9 oktober 2012. Sökanden sände den 29 november 2012 in en signerad kontrollplan. Enligt kontrollplanen utfördes installation den 1 november 2012, det vill säga utan medgivet startbesked.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren och i förekommande fall av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF (beroende på verksamhet).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta meddela startbesked och fastställande av kontrollplan i efterhand med stöd av 10 kap §§ 23-25 PBL (2010:900) samt meddela slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900). Vidare föreslås att byggnadsnämnden inte ska debitera byggsanktionsavgift.

_____

§13 Vintern 22, Strandallén 5

Dnr: 2011BNS0047

Yttrande till länsstyrelsen i ärende 4032-21280-212/4032-21680-2012

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas i sin helhet

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beviljade den 21 maj 2012 § B388 bygglov för flerbostadshus med butik och garage samt anordnande av stödmur och parkeringsplatser. Fastigheten omfattas av detaljplan nummer 266, fastställd den 16 december 1993. Enligt planbestämmelserna är ändamålet småindustri och bostad.

Beslutet överklagades den 18 juni 2012 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i skrivelse den 21 december 2012 berett byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över på vilka grunder verksamheten är att betrakta som småindustri.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

____

§14 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§15 Meddelanden

Fastigheten X

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd avseende byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2010 § 16 om föreläggande om att vid vite riva olovligt utförda åtgärder.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 10 april 2012 § B292, nybyggnad av enbostadshus samt marklov. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Länsstyrelsen fastställer Tyresö kommuns beslut den 6 september 2012 § 78, att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad, med tillägg.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 30 maj 2012 § B421, avskrivning av anmälan om olovligt byggande. Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

____