Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-05-24

Sammanträde 2016-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Byggnadsnämndens delårsrapport 1 2016

3 Tillfällig vidaredelegation

4 Vissvass 5:1, Vissvassvägen 15 - Tillbyggnad av garage

5 Bollmora 2:1, Energivägen 4 - Nybyggnad av återvinningsstation

6 Kumla 61:5, Vassvägen 3 - Nybyggnad av nätstation

7 Smeden 2, Radiovägen 31 - På- och tillbyggnad av kontorshus

§28 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.
Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

Klas Modin från Nyréns arkitektkontor presenterar pågående arbete av den kulturhistoriska utredning som håller på att tas fram för den nya översiktsplanen.

§29 Byggnadsnämndens delårsrapport 1 2016

Dnr 2016BNS0280/042

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 1 2016.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden. I delårsbokslutet redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2016.

§30 Tillfällig vidaredelegation

Dnr 2011BNS0026/002

Byggnadsnämndens beslut
1. Tillfällig delegation för ärenden avseende tillfälliga eller permanenta boendelösningar för flyktingar tilldelas byggnadsnämndens ordförande.

2. Den tillfälliga delegationen avser perioden från den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 29 oktober 2015 § 72 att vidaredelegera rätten att fatta beslut om tillfälliga eller permanenta boendelösningar för flyktingar till byggnadsnämndens ordförande. Vidaredelegationen skulle i första hand gälla fram till och med den 30 juni 2016 och därefter skulle ställning tas till en eventuell förlängning.

§31 Tillbyggnad av garage

Dnr 2016BNS0006/231

Vissvass 5:1, Vissvassvägen 15

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
 
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens kontrollplan registrerad 15 mars 2016 fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av slutbesked.
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 2 990 kronor
            Kungörelse:                               273 kronor
            Summa avgifter:                      3 263 kronor (faktureras)

Upplysning
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutat annat.
 
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 4 januari 2016 och avser en tillbyggnad av en komplementbyggnad för garage och förråd. Befintlig komplementbyggnad har en byggnadsarea om ca 208 m2 byggnadsarea.
Tillbyggnaden avser en byggnadsarea om 52 m2. Fastigheten har en area om
9 077m2.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Enligt Tyresö kommuns riktlinjer för Vissvass från 1993 ska de kulturhistoriska värdena särskilt bevakas.

§32 Nybyggnad av återvinningsstation

Dnr 2015BNS0747/231

Bollmora 2:1, Energivägen 4

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen fastställs.

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Signerad kontrollplan.
 
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 060 kronor
            Kungörelse:                               270 kronor
            Summa avgifter:                      3 330 kronor (faktureras)

Upplysning
Innan återvinningsstationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 6 november 2015 och avser nybyggnad av återvinningsstation. Ärendet avser tre behållare om ca 6 m2 byggnadsarea var som placeras på parkmark.

§33 Nybyggnad av nätstation

Dnr 2016BNS0099/231

Kumla 61:5, Vassvägen 3

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då näststationen placeras på mark avsett till allmänt ändamål.
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens förslag till kontrollplan datumstämplad, 2016-02-17, fastställs.

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Signerad kontrollplan.
- Lägeskontroll.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 741 kronor
            Grannehörande:                     2 658 kronor
            Kungörelse:                               272 kronor
            Summa avgifter:                      8 671 kronor (faktureras)

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 6 november 2015 och avser nybyggnad av nätstation om cirka 15 m2 byggnadsarea. Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser då byggnaden placeras på mark avsett till allmänt ändamål. Den befintliga nätstationen avser man behålla för att i denna placera reservelverk för pumpstationen intill.

§34 På- och tillbyggnad av kontorshus

Dnr 2015BNS0690

Smeden 2, Radiovägen 31

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser avseende högsta totalhöjd med 0,3 m vilket orsakas av hisstoppen.
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
                                                   
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 46 707 kronor
            Detaljplanavgift:                      89 000 kronor
            Grannhörande:                          2 670 kronor
            Kungörelse:                                  273 kronor
            Summa avgifter:                     138 650 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.
 
Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 13 oktober 2015 och avser på- och tillbyggnad av kontorshus. På- och tillbyggnaden avser en tredje våning på nuvarande byggnad. Bottenvåningen kommer i huvudsak användas till omklädningsrum och de övre två planen blir kontor. Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser avseende högsta totalhöjd med 0,3 m vilket orsakas av hisstoppen. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med småindustri.

§35 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning.

Delegationsbeslut för april redovisas i bifogad bilaga.

§36 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.