Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Verksamhetsberättelse 2018 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

3 Nämndplan för Byggnadsnämnden 2019

4 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2019

5 Brevik 1:28, Breviksnäsvägen 13 - Dispens från strandskydd för enbostadshus

6 X - Utredning om olovligt byggande av mur

7 X - Utredning om olovligt uppförande av mur och markuppfyllnad

8 Namnsättning av bostadsområdet Skogsstaden

§4 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§5 Verksamhetsberättelse 2018 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Dnr BNS-2019-79/200

Byggnadsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

§6 Nämndplan för Byggnadsnämnden 2019

Dnr BNS-2019-79/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.
2. Ordförandeförslaget noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för 2019.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 14 juni 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeförslag
Nämndens ledamöter har inte haft tillräcklig tid för den politiska processen men godkänner ändå nämndplanen för budgetens och interna kontrollplanens skull. Vi kommer att jobba vidare nu med målformuleringar, analys och slutsatser samt kvalitetsmått, allt med syfte att kunna besluta om en reviderad Nämndplan senare under våren.

§7 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2019 - Ärendet utgår

§8 Dispens från strandskydd för enbostadshus

Dnr BNS-2017-566/227

Brevik 1:28, Breviksnäsvägen 13

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken, för enbostadshus.
2. Ny tomtplats redovisas på bifogad karta med handlingsnummer 9.
3. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 960 kronor

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden kräver bygglov.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt 7 kap. 18h § Miljöbalken.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om dispens från strandskyddet inkom 2017-09-15. På fastigheten finns det ett befintligt bostadshus som enligt uppgift från sökande är uppfört på 1930-talet. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område i Tyresö Brevik. Tomten är kuperad och sluttar ner mot vattenlinjen åt sydöst. Ansökan avser ett enbostadshus som huvudsakligen placeras centrerat på fastigheten och i sin helhet inom ett avstånd av 31,5 meter från den befintliga huvudbyggnaden. Avståndet till vattenlinjen är som minst 30 meter. Ytan för det nya bostadshuset är 10 meter x 12 meter. Det befintliga bostadshuset ska enligt uppgift från sökande ändras till en komplementbyggnad.
Beslutet skickas till
ART IN TECHNOLOGY ARCHITECTURE SWEDEN AB, Box 3430, 103 68 Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län, Planenheten, Box 220 67 Stockholm

§9 Utredning om olovligt byggande av mur

Dnr BNS-2018-615/228
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X (X), och X (X), solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 16 508 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden uppförande av murar har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Med stöd av 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägarna till fastigheten X (X), och X (X), att senast inom 2 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, söka lov för åtgärden uppförande av murar.

3. Om lovföreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (21010:900) besluta att lovhandlingar ska framställas på den försumliges bekostnad.

4. Med stöd av 11 kap. §§ 40 plan- och bygglagen (2010:900) skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

5. Avgift: Byggsanktionsavgift: 16 508 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om bygglov för mur på fastigheten X inkom till bygglovenheten 2017-10-19, den har hanterats i ärende X. I ansökan uppgavs att planerad byggstart var 2017-10-15 och en bild på redan påbörjad mur medföljde ansökan. Vid platsbesök 2017-12-04 upptäcktes att muren påbörjats utan att bygglov beviljats och startbesked utfärdats. Sökanden inkom med skrivelse 2018-01-31 där den förklarade vad som skett. Den sökande anför att tanken var att stötta upp en befintlig mur, men att det under arbetet visade sig att en ny mur behövdes byggas. Sökanden uppger att muren behövde höjas över 50 cm för att förhindra skador på omkringliggande områden och bibehålla stabiliteten mot vägen. Enligt ansökningshandlingarna i ärendet är två murar uppförda längs med tomtgränsen mot sydväst och längs infarten på tomten. Murarna är som högst 110 cm hög och har en total längd på 34,365 meter varav 33 meter är högre än 50 centimeter. Ansökan avvisades 2018-11-05 med beslut § Xi ärende X då korrekta och kompletta handlingar inte inkommit till bygglovenheten enligt en begäran om komplettering som skickades ut 2018-09-26.
Beslutet skickas till
X
X
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

§10 Utredning om olovligt uppförande av mur och markuppfyllnad

Dnr BNS-2018-334/228
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X (X) en byggsanktionsavgift om 17 518 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden uppförande av murar har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X (X) en byggsanktionsavgift om 2 048 kronor för att den marklovspliktiga åtgärden fyllning inom en tomt har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

3. Avgift: Byggsanktionsavgifter: 19 566 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgifterna har delgetts den avgiftsskyldige.

Beskrivning av ärendet
En anmälan om nybyggnad av bygglovbefriad komplementbyggnad inkom till bygglovenheten 2017-09-25. Vid ett besök på fastigheten 2017-11-13 upptäckte bygglovenheten att uppförande av murar och markuppfyllnad var påbörjade på tomten. Fastighetsägaren gavs 2018-01-05 via brev möjlighet att söka lov för murar och markuppfyllnad. 2018-04-06 ansökte fastighetsägaren om lov för uppförande av murar och markuppfyllnad i ärende X. Begäran om komplettering skickades ut 2018-05-30, 2018-11-05 och 2018-12-10. Lovärendet blev komplett 2018-12-13 och bygglov och marklov i efterhand medgavs och startbesked meddelades på delegation 2018-12-14.
Beslutet skickas till
X

§11 Namnsättning av bostadsområdet Skogsstaden

Dnr BNS-2019-32/246

Byggnadsnämndens beslut
- Bostadsområdet som är lokaliserat på detaljplan 409 får namnet Skogsstaden.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att namnge bostadsområdet som är lokaliserat på detaljplan 409. Marken är även kallad U-tomten och ligger parallellt med Njupkärrsvägen. I bostadsområdet finns tre bostadsrättsföreningar och en samfällighet. Bostadsrättsföreningarna heter, Brf Skogslunden, Brf Skogsgläntan och Brf Skogskanten. Samfälligheten för området heter Skogsstadens samfällighet.

Området marknadsfördes som Skogsstaden under byggnationen och boende i området idag kallar området för Skogsstaden.

Beslutet skickas till
Susanna Peuraniemi, Tyresö kommun, Mät- och kartenheten
Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge
Agneta Löfvenhamn, Tyresö kommun, Miljö- och trafikenheten
Tony Ytterstedt Tyresö kommun, Gata- och parkenheten

§12 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under januari redovisas i bifogad bilaga.

§13 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.