Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Reviderad dokumenthanteringsplan

3 Kumla 3:1264, Gärdesvägen/Fornuddsvägen - Tidsbegränsat bygglov för bodetablering

4 Strand 1:280, Strandvägen 79 - Nybyggnad av enbostadshus

5 Strand 1:2, Strandallén 42A - Dispens från strandskyddet för nybyggnad av förråd

6 Dyvik 1:303, Dyviksuddsvägen 4B - Dispens från strandskyddet för tillbyggnad av fritidshus

7 X - Utredning om olovligt byggande av plank

8 X - Utredning om olovligt anläggande av parkering

9 X - Utredning om överträdelse av beviljat bygglov

§37 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.
Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20190618.pdf (154 kb)

§38 Reviderad dokumenthanteringsplan

Dnr BNS-2019-340/004
 
Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan revideras enligt bilaga.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats för att vara aktuell. En översyn har gjorts avseende arkivbeständiga arkivformat samt verksamhetens behov och krav kring gallring och bevarande. Vissa handlingar som visat sig vara inaktuella har tagits bort från dokumenthanteringsplanen medan andra har lagts till. Dessutom har dokumenthanteringsplanens utformning förändrats för att göra den mer användarvänlig.

§39 Tidsbegränsat bygglov för bodetablering

Dnr BNS-2019-213/231
 
Kumla 3:1264, Gärdesvägen/Fornuddsvägen
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov för bodetablering ges t.o.m. 2021-03-26, med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
   1) Kontrollplanen med handlingsnummer 7 fastställs
2) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov, att bodetableringen har avetablerats och att marken har återställds enligt avvecklingsplanen.
   b) Verifierad kontrollplan.
 
4. Avgift
Bygglov inklusive startbesked (Tidsbegränsad åtgärd): 43 524 kronor
      Kungörelse:                                                                      317 kronor
Summa avgifter:                                                           43 841 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.om. 2021-03-26. En del av bodetableringen utgör två våningar och övriga delar av etableringen utgör en våning. Bodetableringen placeras ca 6,9 meter från Fornuddsvägen. Bodetableringen utgör en bruttoarea om ca 564 kvadratmeter. Bodetableringens utformning kommer vara blå träfasad (NCS 2070-R90B) och taket kommer vara svart takpapp.
Beslutet skickas till
NCC AB, NCC Byggarbetsplats Fornuddsvägen, 135 52 Tyresö
Tyresö Kommun (PLEX) , Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Brolin, Per Anders Mauritz, Fornuddsvägen 34 B, 135 52 Tyresö

§40 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr BNS-2019-14/231
 
Strand 1:280, Strandvägen 79
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget avviker från detaljplanen eftersom tänkt hus kräver tillfart och den planerade tillfarten, en tunnel, kräver alltför stora ingrepp och markåtgärder.
 
2. Avgift
      Avslag:              16 817 kronor
            Summa avgifter: 16 817 kronor
            (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Eftersom ärendet är påbörjat 2018 så är avgiften för avslag är beräknad enligt Tyresö kommuns fastställda taxa för 2018.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 13581 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Nybyggnad av enbostadshus inkom 2014-09-28. Begäran om komplettering skickades 2014-10-19 och eftersom begärda handlingar inte inkom så avvisades ärendet.
 
2014-12-01 inkom en ansökan av anordnande av väg i snarlikt samma utsträckning som i rubricerat ärende. Beslut om avslag togs av byggnadsnämnden 2015-04-23. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som inte fann skäl att ändra nämndens beslut och avslog överklagandet.
Ansökan för samma åtgärd som avses i rubricerat ärende inkom 2017-02-06. Ärendet bedömdes inte vara komplett och en begäran om komplettering skickades 2017-04-12, 2017-07-28, 2017-11-13 och 2017-12-12. Eftersom begärda handlingar inte inkom så avvisades ärendet.
 
Ansökan för samma åtgärd inkom även 2018-04-20. Eftersom ärendet inte kompletterades enligt den begäran om komplettering som skickades 2018-06-14 så avvisades ärendet 2018-09-10.
 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus inkom till bygglovenheten 2018-12-10 och kompletterades med ansökningsblankett 2019-02-20. Sökande önskar ett beslut i ärendet i befintligt skick. Enligt ansökan rivs befintligt bostadshus och ett nytt tvåvåningshus byggs högre upp på fastigheten. Tomten är en kuperad tomt som från Strandvägen i norr utgörs av sex meter prickad mark som följs av cirka 15 meter relativt flack mark med en höjdskillnad på cirka fyra meter, ytterligare 40 meter upp till föreslaget enbostadshus är det en höjdskillnad på 19 meter. Förslaget innehåller även en tunnel för åtkomst till bostadshuset.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson föreslår att beslutspunkt 1 ändras till följande.
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget avviker från detaljplanen eftersom tänkt hus kräver tillfart och den planerade tillfarten, en tunnel, kräver alltför stora ingrepp och markåtgärder.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget samt beslutssats 2. Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Anja Maria Sartomaa, Strandvägen 79, 135 62, Tyresö
Lars Helenefors, lars@helenefors.se

§41 Dispens från strandskyddet för nybyggnad av förråd

Dnr BNS-2018-423/227
 
Strand 1:2, Strandallén 42A
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.
 
2. Endast den yta som förrådet upptar på marken får tas i anspråk.
 
3. Som villkor för dispensen gäller följande:
Förrådet ska inte förses med skyltar eller andra anordningar och anläggningar som avhåller allmänheten att uppehålla sig och röra sig över området där den annars skulle ha fått färdats fritt.
 
4. Avgift
Strandskyddsdispens: 9 100 kronor
            Summa avgifter:         9 100 kronor
            (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygglovenheten 2018-07-04. Dispensen avser en förrådsbyggnad för förvaring av utrustning för vindsurfing. Byggnaden utgörs av två containrar med en sammanlagd area om 42 kvadratmeter som förses med ett sadeltak. Bygglovenheten höll syn på fastigheten 2018-10-03, två containrar stod på platsen för vilken dispens är sökt. Ett arrendeavtal har tecknats med Tyresö kommun som är ägare till fastigheten. Två av förutsättningarna för att avtalet ska vara giltigt är en beviljad strandskyddsdispens och ett positivt bygglov.
 
Bygglovenheten kommunicerade ut ett förslag till beslut om nekad dispens från strandskyddet 2018-11-28. Sökande reviderade därefter sin ansökan och inkom med en utredning som bland annat innefattar alternativa lokaliseringar av åtgärden.
 
Beslutet skickas till
Tyresö Windsurfing Club, Myggdalsvägen 92 1 TR, 135 43, Tyresö
Tyresö kommun, PLEX, 135 81, Tyresö
Länsstyrelsen i Stockholms län, Planenheten, Box 220 67 Stockholm

§42 Dispens från strandskyddet för tillbyggnad av fritidshus

Dnr BNS-2018-563/227
 
Dyvik 1:303, Dyviksuddsvägen 4B
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för tillbyggnad av fritidshus.
 
2. Ny tomtplats redovisas på bifogad karta med handlingsnummer 7.
 
3. Avgift
      Strandskyddsdispens: 9 100 kronor
            Summa avgifter:         9 100 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
En dispens för en tillbyggnad söktes på fastigheten 2017-06-14. Tillbyggnaden bedömdes av nämnden inverka menligt på allmänhetens tillgång till det strandskyddade området och ansökan avslogs därför.
 
En ny ansökan om dispens från strandskyddet för tillbyggnad av fritidshus inkom till bygglovenheten 2018-09-25. I ansökan har tillbyggnaden minskats ner i storlek och utförandet har ändrats. Fastigheten är kuperad och utgörs i stort av naturmark. Det befintliga fritidshuset är uppfört på en av de högsta punkterna på fastigheten . Tillbyggnaden uppförs vid huvudbyggnadens västra fasad och utgör en byggnadsarea av 10 kvadratmeter. Utöver den tillkommande byggnadsarean så höjs även taknocken.
 
Beslutet skickas till
Otto Ragnar Gunnarsson Berg, Golfvägen 11, 182 57, Danderyd
Länsstyrelsen i Stockholms län, Planenheten, Box 220 67 Stockholm

§43 Utredning om olovligt byggande av plank

Dnr BNS-2017-156/228
 
X
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X och X solidariskt byggsanktionsavgift om totalt 12 788  för att den bygglovpliktiga åtgärden uppförande av plank har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
2. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägarna till fastigheten X och X att senast inom tre månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att ta bort planket som är uppfört på fastigheten.
 
3. Om rättelseföreläggandet att ta bort planket som är uppfört på fastigheten inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
 
4. Med stöd av 11 kap. § 40 plan- och bygglagen (2010:900) skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
Beskrivning av ärendet
Ett klagomål på olovligt byggande på fastigheten X från X inkom till bygglovenheten 2017-03-07. Klaganden anför i huvudsak att en byggnad och en luftvärmepump var uppförd nära tomtgränsen samt att det bara finns en bilparkeringsplats på fastigheten. Vid tillsynsbesök på fastigheten 2017-03-17, upptäckte bygglovenheten att ett svartmålat plank var uppsatt i tomtgräns. Ingen olovlig byggnad fanns på platsen och frågan om parkeringsplatser föranleder ingen åtgärd då det hanterats i bygglovärendet för huset med diarienummer 2016BNS244. Luftvärmepumpen är inte en bygglovspliktig eller anmälningspliktig åtgärd och nämnden bedömer inte heller att några andra skäl för ingripande aktualiserats i föreliggande fall med anledning av luftvärmepumpen.
 
Den tidigare ägaren av fastigheten lämnade via ombud in en bygglovansökan för planket 2018-11-22. Enligt bygglovsansökan är planket 25 meter långt och 1,7 meter högt. Ett förslag till avslag för ansökan skickades ut för kommunicering 2019-03-05. Motiveringen till avslaget var: Planket är inte utformat på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och bidrar inte till en god helhetsverkan eller en god bebyggelsemiljö samt utgör en betydande olägenhet. Ansökan avskrevs från vidare handläggning 2019-03-19 efter att sökanden återtagit ansökan.
Beslutet skickas till
X, 135 62  Tyresö
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

§44 Utredning om olovligt anläggande av parkering

Dnr BNS-2018-696/228
 
X
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X byggsanktionsavgift om totalt 31 388 kronor för att den bygglovpliktiga åtgärden anläggande av parkeringsplats utomhus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
2. Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
3. Byggsanktionsavgift: 31 388 kronor
      (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
Beskrivning av ärendet
Ett klagomål från X, fastighetsägare till X, om att det givna marklovet inte hade följts inkom till bygglovenheten 2018-12-03. Hon anförde att marken höjts mer än vad som angetts i lovet och att gången breddats mer än vad som angetts i lovet samt att ett plank tagits bort.
 
Bygglovenheten genomförde ett tillsynsbesök 2019-01-23 på fastigheten X. Vid tillsynsbesöket kunde bygglovenheten konstatera att en stor yta hade asfalterats och användes för parkering.
 
En ansökan om bygglov för parkeringsplats med sex platser inkom till bygglovenheten 2019-03-15 och handläggs i ärende BNS-2019-166. Ytan är uppmätt på ritning till 130 kvadratmeter
Beslutet skickas till
X, 133 35 Saltsjöbaden
X, 135 60 Tyresö

§45 Utredning om överträdelse av beviljat bygglov

Dnr BNS-2019-302/228
 
X
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X och X, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 9 160 kronor för att den bygglovpliktiga åtgärden utvändig ändring av fritidshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
2. Byggsanktionsavgift: 9 160 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglov för påbyggnad av fritidshus beviljades på delegation 2018-10-04 av byggnadsnämnden i Tyresö kommun i ärende BNS-2018-450. I beslutet angavs att taket skulle förses med rött tegel. 2019-04-01 inkom handlingar för slutbesked och vid slutsamrådet 2019-04-04 upptäcktes att takmaterialet ändrats från rött tegel till svart plåt. 2019-04-10 inkom en ansökan om utvändig ändring av fritidshus gällande ändring av takmaterial från rött tegel till svart plåt och bygglov för åtgärden beviljades i efterhand 2019-04-24. Interimistiskt slutbesked för åtgärden gavs 2019-05-16 med information om att sanktionsavgift med anledning av överträdelse av bygglov ska vara reglerad innan slutgiltigt slutbesked kan meddelas.
Beslutet skickas till
X, 13568 Tyresö
X, 13568 Tyresö

§46 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga.

§47 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.