Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Ärende 1 Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad, samt:

- Pågående projekt och detaljplaner
- Näsbyutsikten tillsynsärenden

2 Informationsärende - Namnsättning Erstavik 6:14

Ärende 2 Diarienummer BNS-2022-52

Erstavik 6:14
Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-08-24 § 181 att ge i uppdrag till kommundirektören att föreslå områdesnamn för kommunens nya mark, Erstavik 6:14, för beslut i byggnadsnämnden. Ärendet har beretts av namnberedningsgruppen på samhällsbyggnadskontoret som har valt att ta fram förslag på områdesnamn genom att involvera Tyresöborna. I ett första steg har förslag till områdesnamn hämtas in via kommunens hemsida från Tyresöborna. Därefter har en utgallring skett av namn. Nästa steg är att lägga ut utgallrade alternativ på kommunens hemsida för omröstning. Alternativet med mest röster kommer därefter tas upp för beslut i byggnadsnämnden.

3 Verksamhetsberättelse 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Ärende 3 Diarienummer BNS-2022-51

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2021 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Vidare redogörs för uppföljning av risker.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf Verksamhetsberättelse byggnadsnämnden 2021.pdf

4 Beslut om rättelseföreläggande och åtgärdsföreläggande

Ärende 4 Diarienummer BNS-2013-344
X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse genom att ta bort den mur som löper längs tomtgräns mot norr och väster markerad med rött på bild 1 och bild 2 i beskrivningen av ärendet.
2. Underlåter fastighetens ägare X (X), X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 17 § PBL att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha ansökt om bygglov för utvändig ändring av enbostadshusets fasad.
5. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § första stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 4 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Upplysning
Detta beslut delges fastighetsägaren och Inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, Box 252, 761 23 Norrtälje.

Beskrivning av ärendet
Ett ärende om olovligt byggande startades den 1 augusti 2013 efter ett anonymt telefonsamtal. Vid besök på platsen har det upptäckts att byggnadens yttre utseende har förändrats och att en mur har byggts längs med X och skaftvägen på den norra sidan av tomten. Det finns inget lov för åtgärderna. För ändringen av byggnaden bedöms det sannolikt att det går att ge lov i efterhand men muren är placerad på prickmark som inte får bebyggas och bedöms inte kunna få lov i efterhand.

5 Nybyggnad av enbostadshus

Ärende 5 Diarienummer BNS-2021-403
X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och bygglagen (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och källare på fastigheten X. Det redovisade förslaget strider mot 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL detaljplanen avseende källare och planens bestämmelse om att sprängning, schaktning- och utfyllnadsarbeten skall i möjligaste mån undvikas.

6 Beslut om bygglov

Ärende 6 Diarienummer BNS-2021-164

X
Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Det redovisade förslaget strider mot detaljplanen avseende våningsantal och byggnadshöjd. Förslaget följer inte 39 § BS bestämmelse om avstånd till gräns mot granntomt. Avvikelserna är inte, varken var för sig eller sammantaget, en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Förslaget anses inte heller anpassat till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och följer inte intresset av en god helhetsverkan. Bygglov kan därför inte beviljas.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 7 Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december 2021 och januari 2022 redovisas i bifogad bilaga.

8 Meddelanden

Ärende 8 Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§5 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad, samt:
– Pågående projekt och detaljplaner
– Näsbyutsikten tillsynsärenden

§6 Informationsärende - Namnsättning Erstavik 6:14

Diarienummer BNS-2022-52

Erstavik 6:14

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-08-24 § 181 att ge i uppdrag till
kommundirektören att föreslå områdesnamn för kommunens nya mark, Erstavik 6:14, för beslut i byggnadsnämnden. Ärendet har beretts av namnberedningsgruppen på samhällsbyggnadskontoret som har valt att ta fram förslag på områdesnamn genom att involvera Tyresöborna. I ett första steg har förslag till områdesnamn hämtas in via kommunens hemsida från Tyresöborna. Därefter har en utgallring skett av namn. Nästa steg är att lägga ut utgallrade alternativ på kommunens hemsida för omröstning. Alternativet med mest röster kommer därefter tas upp för beslut i byggnadsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
– Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§7 Verksamhetsberättelse 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Diarienummer BNS-2022-51

Byggnadsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2021 med mål- och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet,
ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.
2. Mötet ajourneras från kl. 19.23 till kl. 19.30.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Vidare redogörs för uppföljning av risker.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2021 med mål- och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.
2. Mötet ajourneras från kl. 19.23 till kl. 19.30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om sammanträdet ska ajourneras i sju minuter.

Byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§8 Beslut om rättelseföreläggande och åtgärdsföreläggande

Diarienummer BNS-2013-344

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse genom att ta bort den mur som löper längs tomtgräns mot norr och väster markerad med rött på bild 1 och bild 2 i beskrivningen av ärendet.
2. Underlåter fastighetens ägare X (X), X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 17 § PBL att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha ansökt om bygglov för utvändig ändring av enbostadshusets fasad.
5. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § första stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 4 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Upplysning
Detta beslut delges fastighetsägaren och Inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, Box 252, 761 23 Norrtälje.

Beskrivning av ärendet
Ett ärende om olovligt byggande startades den 1 augusti 2013 efter ett anonymt telefonsamtal. Vid besök på platsen har det upptäckts att byggnadens yttre utseende har förändrats och att en mur har byggts längs med X och X på den norra sidan av tomten. Det finns inget lov för åtgärderna. För ändringen av byggnaden bedöms det sannolikt att det går att ge lov i efterhand men muren är placerad på prickmark som inte får bebyggas och bedöms inte kunna få lov i efterhand.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse genom att ta bort den mur som löper längs tomtgräns mot norr och väster markerad med rött på bild 1 och bild 2 i beskrivningen av ärendet.
2. Underlåter fastighetens ägare X (X), X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Ägaren till fastigheten X, X (X), X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 17 § PBL att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha ansökt om bygglov för utvändig ändring av enbostadshusets fasad.
5. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § första stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 4 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§9 Nybyggnad av enbostadshus

Diarienummer BNS-2021-403

X

Byggnadsnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och källare på fastigheten X. Det redovisade förslaget strider mot 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL detaljplanen avseende källare och planens bestämmelse om att sprängning, schaktning- och utfyllnadsarbeten skall i möjligaste mån undvikas.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) biträder Peter Söderlunds (MP) förslag om att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar återremiss till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning av ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremittering och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§10 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-164

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor
(faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Det redovisade förslaget strider mot detaljplanen avseende våningsantal och byggnadshöjd. Förslaget följer inte 39 § BS bestämmelse om avstånd till gräns mot granntomt. Avvikelserna är inte, varken var för sig eller sammantaget, en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Förslaget anses inte heller anpassat till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och följer inte intresset av en god helhetsverkan. Bygglov kan därför inte beviljas.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor
(faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december 2021 och januari 2022 redovisas i bifogad bilaga.