Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-03-08

Sammanträde 2023-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Revidering av kommunal skyltmanual

Dnr: 2023/KS 0098

Ärende 1

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, informerar om det pågående ärende. KTR är inbjudna till remissrunda.

2 Tillgänglig kommunal information

Dnr: 2023/KS 0097

Ärende 2

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, informerar om det pågående ärende.

Bilagor
PM Så arbetar vi med tillgänglighet.pdf

3 Nationella brukarundersökningen LSS 2022

Dnr: 2023/ÄON 0011

Ärende 3

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Söder kommer och presenterar ärendet.
Resultatet för 2022 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet, LSS har generellt förändrats i en negativ riktning och till viss del förblivit oförändrat. Resultatet är på många frågor främst inom gruppbostäder mer negativa än tidigare år.

Inom servicebostäder har nöjdheten med trygghet ökat och inom daglig verksamhet har nöjdheten med kommunikationen ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen. Att öka inflytande, trygghet och kommunikation kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2023. Exempelvis kommer verksamheterna under 2023 arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, med bland annat hjälpmedel och fortsatta utbildningssatsningar till omsorgspersonalen.

Bilagor
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf

4 Information om LSS-boendet Strandvägen

Dnr: 2022/ÄON 0034

Ärende 4

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw, enhetschef Myndighet LSS, informerar om ärendet.

5 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Dnr: 2021/ASN 0137

Ärende 5

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Chef från arbetsmarknads- och socialförvaltningen informerar om ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 16.docx

6 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr: 2023/KS 0055

Ärende 6

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

7 Redovisning av beviljade medel för våren 2022

Dnr: 2023/KS 0096

Ärende 7

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
ABF Södertörn beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsrådet för att genomföra aktiviteter på kvällstid riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 40 plus, som är folkbokförda i Tyresö. Se bilagor.

Bilagor
faktura ht-22.pdf
Inbjudan .pdf
kvitto.pdf
Redovisning till Tyresö kommuns funktionshinderråd 2022.pdf

8 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0404

Ärende 8

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Bilagor
14 februari 2023. Nyfors-Tyresö-Flaten med RSMH.pdf
22 feb 2023. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag.pdf
Naturguidingar program i mars 2023.pdf
naturguidningar_april2023.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf
Tillgängliga guidningar Tyresö från och med april 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för daglig verksamhet i extern regi 2022 (2).pdf
Verksamhetsberättelse 2022 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2022.pdf
Verksamhetsberättelse äldre- och omsorgsnämnden 2022 (2).pdf
Årsrapport för granskning av socialtjänsten verksamheter 2022 (2).pdf

9 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0409

Ärende 9

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor behandlas

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§9 Tillgänglig kommunal information

Diarienummer 2023/KS 0097 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, informerar om det pågående ärende.

Bilagor
PM Så arbetar vi med tillgänglighet.pdf

§10 Revidering av kommunal skyltmanual

Diarienummer 2023/KS 0098 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala tillgänglighetsrådet får möjlighet att lämna synpunkter om revidering av kommunal skyltmanual.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, informerar om det pågående ärendet. Kommunala tillgänglighetsrådet får möjlighet att lämna synpunkter om revidering av kommunal skyltmanual och diskuterar detta på deras samrådsmöte den 20 mars 2023. Synpunkterna skickas sedan till Helena Törnqvist.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Kommunala tillgänglighetsrådet får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§11 Nationella brukarundersökningen LSS 2022

Diarienummer 2023/ÄON 0011 51

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultatet för 2022 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet, LSS har generellt förändrats i en negativ riktning och till viss del förblivit oförändrat. Resultatet är på många frågor främst inom gruppbostäder mer negativa än tidigare år.

Inom servicebostäder har nöjdheten med trygghet ökat och inom daglig verksamhet har nöjdheten med kommunikationen ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen. Att öka inflytande, trygghet och kommunikation kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2023. Exempelvis kommer verksamheterna under 2023 arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, med bland annat hjälpmedel och fortsatta utbildningssatsningar till omsorgspersonalen.

Kommunala tillgänglighetsrådet noterar att äldre-och omsorgsnämnden fattat beslut att:
1. Informationen noteras.
2. Samtliga enheter som deltagit i brukarundersökningen LSS 2022 ska göra en analys av resultatet. Utifrån det göra en åtgärdsplan som ska rapporteras till äldre-och omsorgsnämnden senast den 19 juni 2023.
Kommunala tillgänglighetsrådet önskas få löpnade återkoppling av åtgärder i ärendet.

Bilagor
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf

§12 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw, enhetschef Myndighets LSS, informerar om ärendet.

§13 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Diarienummer 2021/ASN 0137 52

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet bordlägger ärendet till ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet vill bordlägga ärendet och finner att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 16.docx

§14 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

§15 Redovisning av beviljade medel för våren 2022

Diarienummer 2023/KS 0096 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
ABF Södertörn beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsrådet för att genomföra aktiviteter på kvällstid riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 40 plus, som är folkbokförda i Tyresö. Se bilagor.

Bilagor
faktura ht-22.pdf
Inbjudan .pdf
kvitto.pdf
Redovisning till Tyresö kommuns funktionshinderråd 2022.pdf

§16 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Bilagor
14 februari 2023. Nyfors-Tyresö-Flaten med RSMH.pdf
22 feb 2023. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag.pdf
Naturguidingar program i mars 2023.pdf
naturguidningar_april2023.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf
Tillgängliga guidningar Tyresö från och med april 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för daglig verksamhet i extern regi 2022 (2).pdf
Verksamhetsberättelse 2022 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2022.pdf
Verksamhetsberättelse äldre- och omsorgsnämnden 2022 (2).pdf
Årsrapport för granskning av socialtjänsten verksamheter 2022 (2).pdf

§17 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.
- Rådet kommer bli tillfrågade att inkomma med synpunkter om kortidsboende
- Inbjudan till studiebesök på Bollmora Kyrka
- Bosse - Råd, Stöd och Kunskapscenter