Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-02-07

Sammanträde 2008-02-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

1 Årsredovisning 2007 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2007 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

2 Årsredovisning 2007 för avdelningarna

- Tyresö gymnasium
- Arbetscentrum
- C3L

Förslag till nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas årsredovisning för år 2007 noteras.

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas årsredovis-ningar i bilagor.

3 Enhetsplaner för avdelningarna 2008

- Tyresö gymnasium
- Arbetscentrum
- C3L

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om enhetsplanerna för avdelningarna för år 2008 enligt bilagor.

4 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort förteckning över delegering av verksamhets- och budgetansvar för år 2008 enligt bilaga.

5 Arbetslöshetsstatistik för år 2007 samt arbetslöshetsåtgärder

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Arbetslöshetsstatistik för år 2007 finns i bilaga. Vid sammanträdet informeras om några aktuella arbetslöshetsåtgärder.

6 Ungdomscafé

Förslag till nämndens beslut

Information noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om arbetet kring att skapa ett ungdomscafé i Tyresö.

7 Samverkansavtal gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om slutet samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län. I bilaga lämnas erhållen skrivelse från KSL med information i ärendet.

8 Redovisning av arbetet med strategisk planering för gymnasieskolan 2009-2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vi nämndens sammanträde den 13 december 2008, §79, gavs uppdrag till förvaltningen att genomföra en strategisk planering för åren 2009 – 2011 av utbudet vid Tyresö gymnasium samt lämna en första avrapportering vid nämndens sammanträde i februari.

Information lämnas om arbetet med den strategisk planering för gymnasieskolan 2009-2011. En konferens har hållits den 22 till 23 januari 2008 med programutvecklarna och skolledningen på Tyresö gymnasium samt representanter för nämnden och utvecklingsförvaltningen centralt. Vid konferensen diskuterade deltagarna gemensamt och gruppvis omvärldsanalys, framtidsvisioner, programutbud och programutveckling.

9 Remissvar på motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till remissvar godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har inlämnat motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium (KF 2007, § 45). Förvaltningen har lämnat underlag för svar på motionen enligt bilaga.

10 Redovisning av Drogenkät hösten 2007 (gymnasiets årskurs 2)

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har den 20 mars 2007,
§ 17, informerats om den drogenkät som genomförts i årskurs 2 vid Tyresö gymnasium höstterminen 2006. Nu finns enligt bilaga resultatet av enkäten höstterminen 2007.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Anmälan sker av fattat ordförandebeslut om avstängning av elev under två veckor.

Övriga fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

12 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- KF 2007-12-12, § 92, Arkivreglemente för Tyresö kommun
- KF 2007-12-12, § 93, Integrationsplan för Tyresö kommun
- beslut från Skolverket om statsbidrag yrkesförare.

Information lämnas om inlämnade anbud och ansökningar:
- anbud inlämnat till Stockholms kommun om vuxenutbildning, dels om utförande av gymnasial vuxenutbildning för kärnämnen och teoretiska kurser på naturvetenskapliga programmet respektive samhällsprogrammet för vuxna, dels yrkesutbildning för vuxna
- ansökan om EU-medel för förprojektering för KomAn. Projektet handlar om arbetsmarknad och insatser för personer med funktionsnedsättning.

13 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§1 Årsredovisning 2007 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2008 GAN 005

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Särskilt yttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2007 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§2 Årsredovisning 2007 för avdelningarna

- Tyresö gymnasium

- Arbetscentrum

- C3L

Nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas årsredovisning för år 2007 noteras.

Särskilt yttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas årsredovis-ningar i bilagor.

_____________________________________________________

§3 Enhetsplaner för avdelningarna 2008

- Tyresö gymnasium

- Arbetscentrum

- C3L

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om enhetsplanerna för avdelningarna för år 2008 enligt bilagor.
_____________________________________________________

§4 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort förteckning över delegering av verksamhets- och budgetansvar för år 2008 enligt bilaga.
_____________________________________________________

§5 Arbetslöshetsstatistik för år 2007 samt arbetslöshetsåtgärder

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetslöshetsstatistik för år 2007 finns i bilaga. Vid sammanträdet informeras om några aktuella arbetslöshetsåtgärder.
_____________________________________________________

§6 Ungdomscafé

Nämndens beslut

Information noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om arbetet kring att skapa ett ungdomscafé i Tyresö.
_____________________________________________________

§7 Samverkansavtal gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om slutet samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län. I bilaga lämnas erhållen skrivelse från KSL med information i ärendet.

_____________________________________________________

§8 Redovisning av arbetet med strategisk planering för gymnasieskolan 2009-2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 13 december 2008, §79, gavs uppdrag till förvaltningen att genomföra en strategisk planering för åren 2009 – 2011 av utbudet vid Tyresö gymnasium samt lämna en första avrapportering vid nämndens sammanträde i februari.

Information lämnas om arbetet med den strategisk planering för gymnasieskolan 2009-2011. En konferens har hållits från den 22 till den 23 januari 2008 med programutvecklarna och skolled-ningen på Tyresö gymnasium samt representanter för nämnden och utvecklingsförvaltningen centralt. Vid konferensen diskuterade deltagarna gemensamt och gruppvis omvärldsanalys, framtidsvisioner, programutbud och programutveckling.

_____________________________________________________

§9 Remissvar på motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil

DNr 2008 GAN 006

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till remissvar godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) och Ulla Hoffmann (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Johan Rydén (mp) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har inlämnat motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium (KF 2007, § 45). Förvaltningen har lämnat underlag för svar på motionen enligt bilaga.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Kristjan Vaigur (s) och Ulla Hoffmann (v) yrkar på att motionen ska bifallas.

_____________________________________________________

§10 Redovisning av Drogenkät hösten 2007 (gymnasiets årskurs 2)

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har den 20 mars 2007, § 17, informerats om den drogenkät som genomförts i årskurs 2 vid Tyresö gymnasium höstterminen 2006. Nu finns enligt bilaga resultatet av enkäten höstterminen 2007.

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Anmälan sker av fattat ordförandebeslut om avstängning av elev under två veckor.

Övriga fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista. Bilaga.

_____________________________________________________

§12 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- KF 2007-12-12, § 92, Arkivreglemente för Tyresö kommun

- KF 2007-12-12, § 93, Integrationsplan för Tyresö kommun

- beslut från Skolverket om statsbidrag yrkesförare.

Information lämnas om inlämnade anbud och ansökningar:

- anbud inlämnat till Stockholms kommun om vuxenutbildning, dels om utförande av gymnasial vuxenutbildning för kärnämnen och teoretiska kurser på naturvetenskapliga programmet respektive samhällsprogrammet för vuxna, dels yrkesutbildning för vuxna

- ansökan om EU-medel för förprojektering för KomAn. Projektet handlar om arbetsmarknad och insatser för personer med funktionsnedsättning.

_____________________________________________________

§13 Nytt ärende – förstudie av inriktning av sommarjobb för ungdomar

DNr 2008 GAN 2008 007

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att göra en förstudie av inriktningen av sommarjobb för ungdomar.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att en utredning ska göras för inriktningen av sommarjobb för ungdomar. Arbetet bör inledas med att förvalt-ningen får i uppdrag att göra en förstudie.

________________________________________________________________