Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar Näringslivschef Gunilla Berg information.

2 Mottagande av flyktingar och åtgärder för att öka flyktingmottagande

Dnr 2014/GAN 0029

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna förvaltningens utredning om flyktingmottagning.

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2014-01-30, § 12, har förvaltningen givits uppdraget att redogöra för mottagande av flyktingar i Tyresö. Förvaltningen fick även i uppdrag att lista förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande.

Förvaltningen har utrett ärendet och lämnar bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
TS_Mottagande_av_flyktingar.docx

3 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:

4 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2014

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas rapport om det ekonomiska läget per den 28 februari 2014.

5 Kommunplan 2015-2018 Remiss omvärldsanalys

Dnr 2014/GAN 0046 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Enligt ordförandes förslag.
- Överlämna remissvaret till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.

Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga.

Ordförandeutlåtande
Omvärldsanalys för kommunplan 2015- 2018 beskriver de olika verksamhetsområdena i Tyresö. Beskrivningarna grundar sig på såväl statistik som på forskningsrapporter med förtjänstfull hänvisning i notapparat till dessa. Perspektivet i analysen är Tyresö 2014 med ett invånarantal på ca 44000 invånare.

Först - omvärldsanalysen är tankeväckande och utförlig. Det är en väl formulerad helhetsbild som nu remitteras till nämnderna för synpunkter.

Arbetskraftens rörlighet

Stor del av analysen rör anställningsvillkor, personalomsättning och lönesättningar. Behov av förändringar och krav på flexibilitet uppmärksammas, vilket berör samtliga verksamheter inom gymnasie - och arbetsmarknadsnämnden. Arbetsplatsbyten framstår som en framtida verklighet (sid 10), men vi är sedan länge där. Dagens 60- och 70-talister är vana vid uppbrott från sina anställningar och har bytt arbete både två och tre gånger i sitt liv. Långa anställningstider förekommer, men är idag generellt alltmer sällsynt. Paradigmskiftet påverkar förändringsarbete inom till exempel skola och utbildning och är värt en djupare analys.

Prognoserna rörande barn och ungdomar fokuseras till barnen, medan ungdomarna får stå tillbaka. Att bristande uppmärksamhet kring ungdomars del i befolkningen drabbar kommunen visar utvecklingen inom gymnasieskolan. Särskilt drabbar bristande fokus på de frivilliga skolformerna finansiering av dessa. Gymnasiet är sedan länge underfinansierat. Därtill kommer svag efterfrågan på studieförberedande gymnasieutbildning. Sambandet mellan underfinansiering och svag efterfrågan måste analyseras djupare och på längre sikt, då båda dessa faktorer påverkar framtidens gymnasium i Tyresö.

Överskottsyrken

I omvärldsanalysen återges en tabell med överskottsyrken (sid 9). För att undvika att utbilda till arbetslöshet samverkar vuxenutbildningen med andra anordnare i hela länet.

Elevsyn

Gymnasieskolan erbjöd före år 2011 elever med bristande behörighet skolgång på de så kallade IV-programmen. Kommunplanens omvärldsanalys framhåller att IV-programmen "utgjorde tidigare uppsamlingsplats för de som inte var behöriga."

Genom gymnasiereformen ersattes IV-programmen av fem introduktionsprogram. Omvärldsanalysen skriver om dessa: "Uppgiften är i grunden densamma." (sid 17). Beskrivningen strider mot nämndens och gymnasiets elevsyn. Gymnasieskolans uppdrag är att tillsammans med grundskolan och med hjälp av tillgängliga resurser förbättra möjligheterna för elever utan behörighet att fullfölja de gymnasiestudier utan vilka de idag faktiskt inte får jobb. I uppdraget ingår inte att skapa en uppsamlingsplats för icke behöriga utan att erbjuda särskilt utformade program för elever som inte nått grundskolans mål.

Särskilda områden

Utvecklingsförvaltningen har i tjänsteskrivelse noggrant angivit områden som måste stärkas under perioden 2015 -2018. Dit hör bland andra utveckling av sommarjobb/ feriearbeten, ny organisation av studie - och yrkesvägledningen, stöd till elever i behov av särskilt stöd, finansiering av modersmålsundervisning, utveckling av pedagogik och arbetssätt inom introduktionsprogrammen, implementering av Ung i Tyresö samt utveckling av lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan.

Digitalisering

Särskilt viktig är digitaliseringen för såväl Arbetscentrum som vuxenutbildning och gymnasieutbildningen. Lösningar på eftersläpning och problem med datorer och digitalisering är högt prioriterat område.

Bostäder och flyktingmottagning

Gymnasie - och arbetsmarknadsnämnden har med stöd i utredning från utvecklingsförvaltningen erhållit incitament för alternativa lösningar på bristen på bostäder för flyktingar som anvisas till kommunen. Lösningarna måste ske tillsammans med Kommunstyrelsen och i samband med upphandling och avtal med fastighetsbolag som bygger nytt i kommunen.

Sammanlagda kostnader

För att genomföra lagstadgade uppdrag i gymnasieskola, vuxenutbildning, för att utveckla det kommunala informationsansvaret samt övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser behöver 8-10 mnkr tillföras nämndens verksamheter.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens omvärldsanalys till Kommunplan 2015 -2018 är spännande och lämnar öppningar för vidare analys. Gymnasie - och arbetsmarknadsnämnden lyfter viktiga samtida och framtida behov och utvecklingsområden. Särskild betoning ligger på finansiering av gymnasieskola, sommarjobb/feriearbeten, studie - och yrkesvägledning, digitalisering samt beslut om alternativ för fler bostäder till flyktingar.

Bilagor
Remiss Kommunplan 2015-2018.docx
Mall för investeringsansökan-2014-02-18.xlsx
Omvärldsanalys 2014_slutlig.pdf
Tjänsteskrivelse remisssvar kommunplan.docx

6 Ändring av delegationsordningen för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2014/GAN 0047 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delegationsordningen ändras enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har den 22 september 2011 fattat beslut om delegationsordning, Under punkten Kvalitet och inflytande, Systematiskt kvalitetsarbete har hänvisning skett till ett felaktigt lagrum. Hänvisning ska ske till Skollagen 4 kap, 4 §. På sidorna 3 och 11 har också ändringar gjorts. Se förslag till reviderad version av delegationsordningen i bilaga.

Bilagor
Delegationsordning GAN.doc

7 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Projektrapport bifogas.

Bilagor
Projekt TNG februari 2014.docx

8 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2014/GAN 0048 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Enligt ordförandes förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått remisser från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor. Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser. Se bilaga.

Ordförandeutlåtande
Skolinspektionen har begärt in yttrande från Tyresö kommun om vilka konsekvenser eventuella etableringar av utbildningar vid fristående skolor skulle få för den kommunala skolan. Bedömningen avser ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. I yttrandet ingår bedömning av om etablering av en fristående gymnasieskola medför att kommunens eller en samverkande kommuns möjligheter att erbjuda t ex alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt begränsas.

Syftet med yttrandet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

Sammanfattning
Etablering av fristående skolor påverkar den egna gymnasieskolan tillsammans med en rad andra faktorer som skolans läge, fastighetens skick, skolans rykte, kultur och traditioner. Positiv påverkan är att fristående skolor i eller i närheten av kommungränsen ökar och säkerställer elevens valfrihet.

Yttrande
Antalet sökande till kommunens eget gymnasium minskar, vilket inte är unikt för just Tyresö. Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. I Stockholms län väljer 50 procent av eleverna i gymnasiet en annan gymnasieskola än hemkommunens. Vid slutantagningen 2013 fanns cirka 4 400 lediga platser i Stockholms län, vilket bidragit till att skolor och utbildningsinriktningar har fått ställas in eller läggas ned. Antagningen för 2014 följer samma mönster.

Flera samverkande faktorer bidrar till att det kommunala gymnasiet i Tyresö årligen tappar elever särskilt på de högskoleförberedande programmen. Etablering av fristående skolor är en faktor. Länets egna skolor konkurrerar också med varandra, vilket är en annan faktor. Samtliga kommuner i Stockholms län ingår sedan 2009 i en gemensam gymnasieregion. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2014 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Mindre än 25 procent av Tyresöeleverna väljer det egna gymnasiet.

Bedömningen är att etablering av flera fristående skolor i närheten av kommungränsen till en del påverkar utvecklingen av den egna gymnasieskolan både ekonomiskt, pedagogiskt och organisatoriskt. Särskilt gäller det etablering av många fristående skolor med samma eller likartade program, som samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Analysen måste dock fördjupas. Begränsningar i programutbud är inte entydigt kopplat till etablering av fristående skolor.

Faktorer som underhåll av skolfastigheten, skolans rykte, läge, acceptans av skolans kultur och traditioner förklarar också elevflykten. Kommunens närhet till Stockholms stad och karaktär av pendlingskommun bör vägas in.

Bilagor
Sammanställning_remisser_fristående_gymnskolor 2014-03.xlsx

9 Kartläggning av arbetet med Integrationsplanen

Dnr 2014/GAN 0044 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens kartläggning av arbetet med Integrationsplanen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2013-10-24 givits uppdrag att kartlägga hur arbetet med Integrationsplanen fortskrider.

Kartläggningen redovisas i bifogad tjänsteskrivelse. Förvaltningens slutsats är: Integrationsplanen "Ett Tyresö för alla" antogs för åren 2007-2010 och är därmed inaktuell och bör tas bort som ett kommunövergripande styrdokument. Det rekommenderas att alla kommunövergripande styrdokument ses över inför arbetet med kommunplan 2015-2018 för att säkerställa att samtliga dokument är nu gällande.

Bilagor
Integrationsplan_tjänsteskrivelse.docx

10 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per den 28 februari 2014
- För information: Enhetsplanerna 2014 för Arbetscentrum, C3L och Tyresö gymnasium, vilka fastställts av förvaltningschefen
- Ansökningsstatistik gymnasieskolan
- Redovisning av Informationsansvaret
- Aktiviteter inför valet
- Nämndens seminarium från lunch 11 juni 2014 till lunch 12 juni 2014.

Bilagor
Arbetslösheten februari 2014.xlsx
Ansökningsstatistik per 2014 02 18.docx
Enhetsplan Arbetscentrum 2014.docx
Enhetsplan C3L 2014.docx
Enhetsplan Tyresö gymnasium 2014.docx

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas enligt bilaga.

12 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket:
Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014.

I bilaga redovisas erhållna statsbidrag:
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2014.

Bilagor
Statsbidrag Ansökan yrkesintroduktion 2014_2 ifylld.xlsx
Beslut om beviljade statsbidrag utbildning i svenska för invandrare 2014.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
Från Skolinspektionen beslut om godkännande av Hermods AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun. (DNr 320-2013:5203)

Bilagor
Beslut från Skolinspektionen om godkännande huvudman Hermods.pdf

14 Nya ärenden

§23 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar näringslivschef Gunilla Berg information.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20140320.pdf (153 kb)

§24 Mottagande av flyktingar och åtgärder för att öka flyktingmottagande

Dnr 2014/GAN 0029

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Godkänna förvaltningens utredning om flyktingmottagning.
- Överlämna utredningen till Kommunstyrelsen för vidare utredning om villkorat anbudsförfarande.

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2014-01-30, § 12, har förvaltningen givits uppdraget att redogöra för mottagande av flyktingar i Tyresö. Förvaltningen fick även i uppdrag att lista förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande.

Förvaltningen har utrett ärendet och lämnar bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
TS_Mottagande_av_flyktingar.docx

§25 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga beslut från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden fanns att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20140320.pdf (152 kb)

§26 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2014

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Inbjuda ekonomichefen till nästkommande nämndmöte.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas rapport om det ekonomiska läget per den 28 februari 2014.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 2014-02-28.pdf

§27 Kommunplan 2015-2018 Remiss omvärldsanalys

Dnr 2014/GAN 0046 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Enligt ordförandes förslag.
- Överlämna remissvaret till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Reservation
Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet och inkommer med reservation.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att om hon hade haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet. Ulla Hoffmann (V) ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.
Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga.

Ordförandeutlåtande
Omvärldsanalys för kommunplan 2015- 2018 beskriver de olika verksamhetsområdena i Tyresö. Beskrivningarna grundar sig på såväl statistik som på forskningsrapporter med förtjänstfull hänvisning i notapparat till dessa. Perspektivet i analysen är Tyresö 2014 med ett invånarantal på ca 44000 invånare.

Först - omvärldsanalysen är tankeväckande och utförlig. Det är en väl formulerad helhetsbild som nu remitteras till nämnderna för synpunkter.

Arbetskraftens rörlighet

Stor del av analysen rör anställningsvillkor, personalomsättning och lönesättningar. Behov av förändringar och krav på flexibilitet uppmärksammas, vilket berör samtliga verksamheter inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Arbetsplatsbyten framstår som en framtida verklighet (sid 10), men vi är sedan länge där. Dagens 60- och 70-talister är vana vid uppbrott från sina anställningar och har bytt arbete både två och tre gånger i sitt liv. Långa anställningstider förekommer, men är idag generellt alltmer sällsynt. Paradigmskiftet påverkar förändringsarbete inom till exempel skola och utbildning och är värt en djupare analys.

Prognoserna rörande barn och ungdomar fokuseras till barnen, medan ungdomarna får stå tillbaka. Att bristande uppmärksamhet kring ungdomars del i befolkningen drabbar kommunen visar utvecklingen inom gymnasieskolan. Särskilt drabbar bristande fokus på de frivilliga skolformerna finansiering av dessa. Gymnasiet är sedan länge underfinansierat. Därtill kommer svag efterfrågan på studieförberedande gymnasieutbildning. Sambandet mellan underfinansiering och svag efterfrågan måste analyseras djupare och på längre sikt, då båda dessa faktorer påverkar framtidens gymnasium i Tyresö.

Överskottsyrken

I omvärldsanalysen återges en tabell med överskottsyrken (sid 9). För att undvika att utbilda till arbetslöshet samverkar vuxenutbildningen med andra anordnare i hela länet.

Elevsyn

Gymnasieskolan erbjöd före år 2011 elever med bristande behörighet skolgång på de så kallade IV-programmen. Kommunplanens omvärldsanalys framhåller att IV-programmen "utgjorde tidigare uppsamlingsplats för de som inte var behöriga."

Genom gymnasiereformen ersattes IV-programmen av fem introduktionsprogram. Omvärldsanalysen skriver om dessa: "Uppgiften är i grunden densamma." (sid 17). Beskrivningen strider mot nämndens och gymnasiets elevsyn. Gymnasieskolans uppdrag är att tillsammans med grundskolan och med hjälp av tillgängliga resurser förbättra möjligheterna för elever utan behörighet att fullfölja de gymnasiestudier utan vilka de idag faktiskt inte får jobb. I uppdraget ingår inte att skapa en uppsamlingsplats för icke behöriga utan att erbjuda särskilt utformade program för elever som inte nått grundskolans mål.

Särskilda områden

Utvecklingsförvaltningen har i tjänsteskrivelse noggrant angivit områden som måste stärkas under perioden 2015 -2018. Dit hör bland andra utveckling av sommarjobb/ feriearbeten, ny organisation av studie - och yrkesvägledningen, stöd till elever i behov av särskilt stöd, finansiering av modersmålsundervisning, utveckling av pedagogik och arbetssätt inom introduktionsprogrammen, implementering av Ung i Tyresö samt utveckling av lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan.

Digitalisering

Särskilt viktig är digitaliseringen för såväl Arbetscentrum som vuxenutbildning och gymnasieutbildningen. Lösningar på eftersläpning och problem med datorer och digitalisering är högt prioriterat område.

Bostäder och flyktingmottagning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har med stöd i utredning från utvecklingsförvaltningen erhållit incitament för alternativa lösningar på bristen på bostäder för flyktingar som anvisas till kommunen. Lösningarna måste ske tillsammans med Kommunstyrelsen och i samband med upphandling och avtal med fastighetsbolag som bygger nytt i kommunen.

Sammanlagda kostnader

För att genomföra lagstadgade uppdrag i gymnasieskola, vuxenutbildning, för att utveckla det kommunala informationsansvaret samt övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser behöver ett tillägg på 8-10 mnkr tillföras nämndens verksamheter utöver beslutade uppräkningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens omvärldsanalys till Kommunplan 2015 -2018 är spännande och lämnar öppningar för vidare analys. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lyfter viktiga samtida och framtida behov och utvecklingsområden. Särskild betoning ligger på finansiering av gymnasieskola, sommarjobb/feriearbeten, studie- och yrkesvägledning, digitalisering samt beslut om alternativ för fler bostäder till flyktingar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remisssvar kommunplan.docx
Remiss Kommunplan 2015-2018.docx
Omvärldsanalys 2014_slutlig.pdf
Mall för investeringsansökan-2014-02-18.xlsx

§28 Ändring av delegationsordningen för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2014/GAN 0047 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delegationsordningen ändras enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har den 22 september 2011 fattat beslut om delegationsordning, Under punkten Kvalitet och inflytande, Systematiskt kvalitetsarbete har hänvisning skett till ett felaktigt lagrum. Hänvisning ska ske till Skollagen 4 kap, 4 §. På sidorna 3 och 11 har också ändringar gjorts. Se förslag till reviderad version av delegationsordningen i bilaga.

Bilagor
Delegationsordning GAN.doc

§29 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Konferens hålls onsdag 2014-04-09 kl 13.00 - 16.30 om organisation och programutbud.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.
Projektrapport bifogas.

Bilagor
Projekt TNG februari 2014.docx

§30 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2014/GAN 0048 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Enligt ordförandes förslag.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) inkommer med reservation.
Luis Arias Vera (MP) ställer sig bakom reservationen från (S).

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att om hon hade haft rösträtt hade hon ställt sig bakom reservationen från (S).

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått remisser från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor. Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser. Se bilaga.

Ordförandeutlåtande
Skolinspektionen har begärt in yttrande från Tyresö kommun om vilka konsekvenser eventuella etableringar av utbildningar vid fristående skolor skulle få för den kommunala skolan. Bedömningen avser ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. I yttrandet ingår bedömning av om etablering av en fristående gymnasieskola medför att kommunens eller en samverkande kommuns möjligheter att erbjuda t ex alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt begränsas.

Syftet med yttrandet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

Sammanfattning: Etablering av fristående skolor påverkar den egna gymnasieskolan tillsammans med en rad andra faktorer som skolans läge, fastighetens skick, skolans rykte, kultur och traditioner. Positiv påverkan är att fristående skolor i eller i närheten av kommungränsen ökar och säkerställer elevens valfrihet.

Yttrande
Antalet sökande till kommunens eget gymnasium minskar, vilket inte är unikt för just Tyresö. Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. I Stockholms län väljer 50 procent av eleverna i gymnasiet en annan gymnasieskola än hemkommunens. Vid slutantagningen 2013 fanns cirka 4 400 lediga platser i Stockholms län, vilket bidragit till att skolor och utbildningsinriktningar har fått ställas in eller läggas ned. Antagningen för 2014 följer samma mönster.

Flera samverkande faktorer bidrar till att det kommunala gymnasiet i Tyresö årligen tappar elever särskilt på de högskoleförberedande programmen. Etablering av fristående skolor är en faktor. Länets egna skolor konkurrerar också med varandra, vilket är en annan faktor. Samtliga kommuner i Stockholms län ingår sedan 2009 i en gemensam gymnasieregion. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2014 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Mindre än 25 procent av Tyresöeleverna väljer det egna gymnasiet.

Bedömningen är att etablering av flera fristående skolor i närheten av kommungränsen till en del påverkar utvecklingen av den egna gymnasieskolan både ekonomiskt, pedagogiskt och organisatoriskt. Särskilt gäller det etablering av många fristående skolor med samma eller likartade program, som samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Analysen måste dock fördjupas. Begränsningar i programutbud är inte entydigt kopplat till etablering av fristående skolor.

Faktorer som underhåll av skolfastigheten, skolans rykte, läge, acceptans av skolans kultur och traditioner förklarar också elevflykten. Kommunens närhet till Stockholms stad och karaktär av pendlingskommun bör vägas in.

Bilagor
Sammanställning_remisser_fristående_gymnskolor 2014-03.xlsx

§31 Kartläggning av arbetet med Integrationsplanen

Dnr 2014/GAN 0044 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förvaltningens kartläggning av arbetet med Integrationsplanen noteras.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkandet från (S).

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet med hänvisning till yrkandet från (S).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2013-10-24 givits uppdrag att kartlägga hur arbetet med Integrationsplanen fortskrider.

Kartläggningen redovisas i bifogad tjänsteskrivelse. Förvaltningens slutsats är: Integrationsplanen "Ett Tyresö för alla" antogs för åren 2007-2010 och är därmed inaktuell och bör tas bort som ett kommunövergripande styrdokument. Det rekommenderas att alla kommunövergripande styrdokument ses över inför arbetet med kommunplan 2015-2018 för att säkerställa att samtliga dokument är nu gällande.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att förvaltningens kartläggning av arbetet med Integrationsplanen noteras.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar på att nämnden påtalar behovet till Kommun-styrelsen att aktualisera ett Tyresö för alla och att initiera framtagandet av en aktuell integrationsplan. Luis Arias Vera (MP) ansluter sig till yrkandet från (S). Ulla Hoffmann (V) meddelar att om hon hade haft rösträtt hade hon anslutit sig till yrkandet från (S).

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

Bilagor
Integrationsplan_tjänsteskrivelse.docx

§32 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per den 28 februari 2014
- För information: Enhetsplanerna 2014 för Arbetscentrum, C3L och Tyresö gymnasium, vilka fastställts av förvaltningschefen
- Ansökningsstatistik gymnasieskolan
- Redovisning av Informationsansvaret
- Aktiviteter inför valet
- Nämndens seminarium från lunch 11 juni 2014 till lunch 12 juni 2014
- Förstelärare.

Bilagor
Arbetslösheten februari 2014.xlsx
Enhetsplan Arbetscentrum 2014.docx
Enhetsplan C3L 2014.docx
Enhetsplan Tyresö gymnasium 2014.docx
Ansökningsstatistik per 2014 02 18.docx

§33 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut fanns att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20140320.pdf (152 kb)

§34 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket:
- Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014.

I bilaga redovisas erhållna statsbidrag:
- Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2014.

Bilagor
Statsbidrag Ansökan yrkesintroduktion 2014_2 ifylld.xlsx
Beslut om beviljade statsbidrag utbildning i svenska för invandrare 2014.pdf

§35 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Från Skolinspektionen beslut om godkännande av Hermods AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun. (DNr 320-2013:5203)

Bilagor
Beslut från Skolinspektionen om godkännande huvudman Hermods.pdf

§36 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya ärenden fanns vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20140320.pdf (150 kb)