Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-02-14

Sammanträde 2017-02-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ewa Ericsson avdelningschef på Centrum för arbetsmarknad och integration presenterar förslag för att öka antalet ungdomar som får sommarjobb.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag från KF 2016-12-15 § 197 revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområdet för 2017.pdf

3 Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämnplan för 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Justeringen av nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016 att anslaget till bl.a. verksamhetsområdet "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
De befolkningsantaganden som gjordes i kommunplanens budget har stämts av mot aktuell befolkning och framskrivning av befolkningsförändringen 2017. Antal elever som kommer att gå i gymnasieskolan beräknas bli fler än budgeterat. Resursbehovet för gymnasieskola är cirka 4,5 miljoner kronor.
Som en följd av detta justeras avseende budget för gymnasieskola år 2017.

Bilagor
Justering av nämndplan januari 2017.docx

4 Verksamhetsberättelser 2016

Dnr 2017/GAN 0009 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelser 2016 för verksamhetsområden gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetscentrum med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhetsberättelser för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, se bilaga.

Bilagor
tjänsteskrivelse verksamhetsberättelsen.docx
Verksamhetsberättelse Gymnasiet.docx
verksamhetsberättelse Vuxenutbildning.docx
Verksamhetsberättelse Arbetscentrum.docx

5 Verksamhetsplaner 2017

Dnr 2017/GAN 0010 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplaner för 2017 redovisas.

Bilagor
Verksamhetsplan Gymnasium.docx
Verksamhetsplan Vuxenutbildningen.docx
Verksamhetsplan Arbetsmarknad och integration.docx

6 Delegationsordning 2017

Dnr 2017/GAN 0012 004

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Revidering av delegationsordning på grund av bland annat att förvaltningschefen för utvecklingsförvaltningen har beslutat om en förändrad organisation. En gymnasie- och vuxenutbildningschef har utsetts med ansvar för gymnasium och vuxenutbildningsfrågor. Förvaltningen har inte längre någon stabschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av GANs delegationsordning januari 2017.docx
Delegationsordning GAN 2017.doc

7 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell information för nämnden
- Preliminär sökstatistik gymnasieval 2017
- Rekrytering av rektor till gymnasiet
- Information gällande teaterprojekt på Kulturskolan
- Tyresöinitiativet
- Drogvaneenkät
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Drogvaneundersökning Tyresö sammanfattning.pdf
Drogvaneenkät sammanställning.pdf
Arbetslösheten 2016-2014.xlsx

8 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).

Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden ett fall av kränkande behandling att rapportera.

9 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
- Beviljande om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn m.fl.
- Beviljande av medel till kommunal vuxenutbildning - Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
- Ansökningsblankett för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen kalenderåret 2017

Bilagor
SIS_Beslut_90026.pdf
Ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskolan - Migrationsverket.pdf
Blankett Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2017_2018 VT Ansökan Tyresö kommun.pdf

§1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ewa Ericsson avdelningschef på Centrum för arbetsmarknad och integration presenterar förslag för att öka antalet ungdomar som får sommarjobb.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170214.pdf (152 kb)

§2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag från KF 2016-12-15 § 197 revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområdet för 2017.pdf

§3 Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan för 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Justeringen av nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016 att anslaget till bl.a. verksamhetsområdet "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
De befolkningsantaganden som gjordes i kommunplanens budget har stämts av mot aktuell befolkning och framskrivning av befolkningsförändringen 2017. Antal elever som kommer att gå i gymnasieskolan beräknas bli fler än budgeterat. Resursbehovet för gymnasieskola är cirka 4,5 miljoner kronor.
Som en följd av detta justeras avseende budget för gymnasieskola år 2017.

Bilagor
Justering av nämndplan januari 2017.docx

§4 Verksamhetsberättelser 2016

Dnr 2017/GAN 0009 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelser 2016 för verksamhetsområden gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetscentrum med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamhetsberättelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, se bilaga.

Bilagor
tjänsteskrivelse verksamhetsberättelsen.pdf
Verksamhetsberättelse Gymnasiet.pdf
verksamhetsberättelse Vuxenutbildning.pdf
Verksamhetsberättelse Arbetscentrum.pdf

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§5 Verksamhetsplaner 2017

Dnr 2017/GAN 0010 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplaner för 2017 redovisas.

Bilagor
Verksamhetsplan Gymnasium.pdf
Verksamhetsplan Vuxenutbildningen.pdf
Verksamhetsplan Arbetsmarknad och integration.pdf

§6 Delegationsordning 2017

Dnr 2017/GAN 0012 004

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Reviderad delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Revidering av delegationsordning på grund av bland annat att förvaltningschefen för utvecklingsförvaltningen har beslutat om en förändrad organisation. En gymnasie- och vuxenutbildningschef har utsetts med ansvar för gymnasium och vuxenutbildningsfrågor. Förvaltningen har inte längre någon stabschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av GANs delegationsordning januari 2017.docx
Delegationsordning GAN 2017.doc

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§7 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell information för nämnden
- Preliminär sökstatistik gymnasieval 2017
- Rekrytering av rektor till gymnasiet
- Information gällande teaterprojekt på Kulturskolan
- Tyresöinitiativet
- Drogvaneenkät
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Drogvaneundersökning Tyresö sammanfattning.pdf
Drogvaneenkät sammanställning.pdf
Arbetslösheten 2016-2014.xlsx

§8 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden två fall av kränkande behandling att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170214.pdf (153 kb)

§9 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
- Beviljande om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn m.fl.
- Beviljande av medel till kommunal vuxenutbildning - Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
- Ansökningsblankett för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen kalenderåret 2017

Bilagor
SIS_Beslut_90026.pdf
Blankett Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2017_2018 VT Ansökan Tyresö kommun.pdf
Statsbidrag. Ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskolan - Migrationsverket.pdf