Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-04-16

Sammanträde 2015-04-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer och interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och interpellationssvar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 5 mars 2015
Eija Räty (S) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om jämställdheten i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en interpellation till socialnämndens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) om bostäder för gruppboende (bilaga). Anna Lund (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om jämställdheten i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Svar angående jämställdheten i Tyresö till Eija Räty (S) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om bostäder för gruppboende interpellation till tillförordnade ordföranden i SN Anna Lund (KD) från Carl-Johan Karlson (S).pdf
Svar om bostäder för gruppboende till Carl Johan Karlson (S) från Anna Lund (KD).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Fyllnadsvalen godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Två förslag på fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet. Förslagen listas nedan.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Förslag på fyllnadsval
Claes-Göran Enman (S) - ordinarie lekmannarevisor för Tyresö Näringslivs AB.
Sven A Svennberg (M) - revisorsersättare för lekmannarevisor för Tyresö Näringslivs AB.

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014

Dnr 2015/KS 0138 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för 2014 har upprättats. En preliminär årsredovisning bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har årsredovisningen korrekturlästs. Den nya versionen bifogas ärendet. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse har även tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 36.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2014_ny version inför kommunfullmäktige.pdf
Revisionsberättelse för år 2014.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2014.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2014.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014

Dnr 2015/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen kompletterades ärendet med en underskriven årsredovisning och revisionsberättelse.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 37.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014

Dnr 2015/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 mars 2015. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen kompletterades ärendet med revisorernas granskningsrapport och granskningsredogörelse.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 38.pdf

8 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0149 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande: · frukost 20 procent, · lunch med 40 procent, · middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent. Om alla måltider avstås tas ingen matavgift ut.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ger förslag på egenavgift för mat och boende som vuxna personer enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen avser personer med missbruksproblematik. Egenavgiften föreslås till 164 kronor per dygn för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förslaget till egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen. Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, på grund av sin utsatta situation, undantas egenavgift.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015, se kommunledningsutskottets protokollsutdrag. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015, se kommunstyrelsens protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 42.pdf

9 Politisk beslutsprocess för detaljplaner

Dnr 2015/KSM 0190

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende:
a. detaljplaner med standardförfarande, samt
b. granskning av planförslag.
3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet:
a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt
b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen förslår en princip för beslutsprocess för detaljplaner enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen samt kompletteringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegering från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet enligt tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen och bilaga 1 ändrades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde enligt det bifallda yrkandet att detaljplaner med utökat förfarande utan avtal ska antas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 45

10 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015

Dnr 2015/KS 0150

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Den 16 juni 2015 ska kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktiges möte den 25 september 2014 beslutades att kommunfullmäktige ska ha två möten den 16 juni 2015. Ett möte då delår 1 och övriga ärenden behandlas med start klockan 09:00 och ett efterföljande möte då budgeten behandlas med start klockan 14:00.

I stället för att ha två separata möten föreslås nu att kommunfullmäktige endast har ett möte den 16 juni med start klockan 13:00, eftersom det inte kommer att vara många ärenden utöver delår 1 som behöver behandlas denna gång.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige endast ska ha ett möte med start klockan 13:00 den 16 juni 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 57.pdf

11 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
- att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
- att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars 2015.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 58.pdf

12 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder.
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnads-förvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 59.pdf

13 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 60.pdf

14 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2015/KS 0486 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 61.pdf

15 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 62.pdf

16 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunfullmäktiges förslag till nästa instans
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:
- att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter.
- att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd.
- att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen kompletterades ärendet med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 63.pdf

§27 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0222 001
      2015/KS 0223 001
      2015/KS 0225 001


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listans nedan.

Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S), Kristjan Vaigur (S), Carl-Johan Karlson (S) och Martin Nilsson (S) lämnar in en motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken (bilaga).

Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S) och Karin Ljung (S) lämnar in en motion om kulturlyft i skolan (bilaga).

Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om Fair Trade City (bilaga).

Bilagor
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Motion om Fairtrade city.pdf

§28 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
En fråga lämnas in till sammanträdet.

Rickard Svensson (MP) lämnar in en fråga till beredningen för medborgardialog och mångfalds ordförande Ulrica Riis-Pedersen (C) om flytten av närpolisstationen i Tyresö (bilaga). Frågan besvaras muntligen på sammanträdet.

Yttrande
Rickard Svensson (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om polisen i Tyresö till Ulrica Riis-Pedersen (C) från Rickard Svensson (MP).pdf

§29 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer lämnas in till sammanträdet och två interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 5 mars 2015
Eija Räty (S) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om jämställdheten i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Eija Räty (S), Carl-Johan Karlson (S), Marcus Obligado (V), Marie Åkesdotter (MP), Anna Steele (FP) Ulrica Riis-Pedersen (C), Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en interpellation till socialnämndens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) om bostäder för gruppboende (bilaga). Anna Lund (KD) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anna Lund (KD), Carl-Johan Karlson (S), Tom Nilstierna (MP), Mathias Tegnér (S), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 16 april 2015
Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden (bilaga). Anki Svensson lämnar in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marcus Obligado (V) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om betyg från årskurs fyra (bilaga). Anki Svensson lämnar in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om Jämställdheten i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Svar angående jämställdheten i Tyresö till Eija Räty (S) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om bostäder för gruppboende interpellation till tillförordnade ordföranden i SN Anna Lund (KD) från Carl-Johan Karlson (S).pdf
Svar om bostäder för gruppboende till Carl Johan Karlson (S) från Anna Lund (KD).pdf
Angående prognostiserat underskott Interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om prognostiserat underskott för barn- och utbildningsnämnden till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Gällande betyg från årskurs 4 interpellation till Anki Svensson (M) från Marcus Obligado (V).pdf
Svar på interpellation om betyg från årskurs fyra till Marcus Obligado (V) från Anki Svensson (M).pdf
Angående Tyresö Bostäders styrelses beslut att inte hyra ut till kollektivhusföreningen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf

§30 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns, enligt förslag.
2. Fyllnadsvalen godkänns, enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse och fyra förslag på fyllnadsval lämnas in till sammanträdet.

Avsägelse
Alfonso Morales (S) - ledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Förslag på fyllnadsval
Claes-Göran Enman (S)
- ordinarie lekmannarevisor för Tyresö Näringslivs AB.
- nämndeman Nacka Tingsrätt.

Sven A Svennberg (M) - revisorsersättare för lekmannarevisor för Tyresö Näringslivs AB.

Karin Ljung (S) - ledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150416.pdf (168 kb)

§31 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014

Dnr 2015/KS 0138 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.
4. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.*

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i något av besluten.
Vänsterpartiets tjänstgörande ledamot deltar inte i något av besluten.

Särskilt yttrande
Martin Nilsson (S) hänvisar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2015-03-14, § 36.

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2015-03-14, § 36.

Marcus Obligado (V) hänvisar för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Vänsterpartiet till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2015-03-14, § 36.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för 2014 har upprättats. En preliminär årsredovisning bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015.
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har årsredovisningen korrekturlästs. Den nya versionen bifogas ärendet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse har även tillkommit inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande Paul Carlsson (S) som redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilagor). Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Dick Bengtson (M), Jannice Rockstroh (S), Anna Lund (KD), Carl-Johan Kalrson (S), Anna Steele (FP), Kristjan Vaigur (S), Nina Dahl (MP), Jerry Svensson (S), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Peter Freij (M), Marcus Obligado (V), Peter Bylund (MP), Susann Ronström (S), Alfonso Morales (S) och Paul Karlsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 36.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2014_ny version inför kommunfullmäktige.pdf
Revisionsberättelse för år 2014.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2014.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2014.pdf

§32 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014

Dnr 2015/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen kompletterades ärendet med en underskriven årsredovisning och revisionsberättelse.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2014.

Yttrande
Leif Lanke (FP), Mathias Tegnér (S), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M),

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 37.pdf

§33 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014

Dnr 2015/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 mars 2015. Ärendet kompletterades med revisorernas granskningsrapport och granskningsredogörelse inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 38.pdf

§34 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0149 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande: · frukost 20 procent, · lunch med 40 procent, · middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent. Om alla måltider avstås tas ingen matavgift ut.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ger förslag på egenavgift för mat och boende som vuxna personer enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen avser personer med missbruksproblematik. Egenavgiften föreslås till 164 kronor per dygn för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förslaget till egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen. Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, på grund av sin utsatta situation, undantas egenavgift.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015, se kommunledningsutskottets protokollsutdrag. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015, se kommunstyrelsens protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 42.pdf

§35 Politisk beslutsprocess för detaljplaner

Dnr 2015/SBF 0043

Kommunfullmäktiges beslut
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende:
a. detaljplaner med standardförfarande, samt
b. granskning av planförslag.
3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet:
a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt
b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen förslår en princip för beslutsprocess för detaljplaner enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen samt kompletteringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegering från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet enligt tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen och bilaga 1 ändrades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde enligt det bifallda yrkandet att detaljplaner med utökat förfarande utan avtal ska antas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 45.pdf

§36 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015

Dnr 2015/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Den 16 juni 2015 ska kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktiges möte den 25 september 2014 beslutades att kommunfullmäktige ska ha två möten den 16 juni 2015. Ett möte då delår 1 och övriga ärenden behandlas med start kl 09:00 och ett efterföljande möte då budgeten behandlas med start klockan 14:00.

I stället för att ha två separata möten föreslås nu att kommunfullmäktige endast har ett möte den 16 juni med start klockan 13:00, eftersom det inte kommer att vara många ärenden utöver delår 1 som behöver behandlas denna gång.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00 den 16 juni 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 57.pdf

§37 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
- att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
- att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 58.pdf

§38 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnads- förvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 59.pdf

§39 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 60.pdf

§40 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2015/KS 0486 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 61.pdf

§41 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 62.pdf

§42 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:
- att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter
- att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd
- att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2015. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 63.pdf