Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-05-20

Sammanträde 2021-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Raymond Moubé Tadjomdjo (C)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden
Nina Barzey (C)
ledamot i äldre-och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Raymond Moubé Tadjomdjo (C)
ny ledamot i äldre-och omsorgsnämnden efter Nina Barzey (C)
Katharina Rath (C)
ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Raymond Moubé
Tadjomdjo (C)

5 Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0093 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 fatta beslut om:
* att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
* att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
* att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2021. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2020 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 redovisas i bilagor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och koncernredovisningen samt ger ägarrepresentanten för Tyresö bostäder AB i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 fatta beslut om:
* att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
* att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
* att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 111.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB.pdf
Granskningsrapport och redogörelse TYBO 2020.pdf
Årsredovisning och koncernredovisning TYBO 2020.pdf
Revisionsberättelse TYBO 2020.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor TYBO Sign.pdf

6 Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0170

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB fastställs. Programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med investeringspolicyn har bolagsstyrelsen i Tyresö Bostäder AB tagit fram en plan för strategiska investeringar. Planen ligger till grund för förslaget till investeringsprogram för Tyresö Bostäder. Planen innehåller 4 bostadsprojekt, investering i ombyggnation av Björkdalen till ett modernt vård- och omsorgsboende samt en upprustning av Granängsringen.

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att projekten läggs in i investeringsprogrammet med undantag av upprustningen av Granängsringen. Detta projekt har ingen klar förstudie, och bör därför vänta till ett senare beslutstillfälle.
Investeringsprogrammet omfattar totalt 600 mnkr.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB fastställs och att programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram Tyresö Bostäder AB.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa (Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB).pdf
Röstförklaring (C) § 114 Investeringsplan Tybo.pdf

7 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 § 75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på 57 mnkr vilket läggs in i investeringsprogrammet. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse Fårdala kompletterande.pdf
Tjänsteskrivelse KF, Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård, 12 maj 2021.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 26.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 117.pdf

8 Beslut om antagande av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Diarienummer 2015/KSM0291.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter.

Dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 april 2016 §60 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut Norra Tyresö Centrum etapp 3 på samråd. Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Det har inkommit 17 yttranden. Dessa avsåg främst frågor kring dagvatten, brand, bussgata, önskemål om att inte bebygga kvarter 11, planområdets förändringar och synpunkter utanför planområdets avgränsning.

Synpunkter som inte tillgodoses är möjlighet till publik källsortering i området och att ändra bostadskvarter 11 till område för allmän plats natur.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och beskrivs i planbeskrivningens avsnitt om barnperspektiv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad av flerbostadshus inom kvarter 11. Avtal kopplade till genomförandet kommer att tecknas i ett senare skede.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 118.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 26.pdf
§ 26 Reservation (M) Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
§ 26 Stadsbyggnadsutskottet 23 april 2021 Röstförklaring Norra Tyresö Centrum från Centerpartiet i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
Plankarta_DP-NTC e3 kv11 och infra_antagande.pdf
Utkast_Granskningsutlåtande_NTC e3 kv 11 o infra.pdf
Utkast_Planbeskrivning_NTC Etapp 3, kv11 och infrastruktur 210406.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagnade av detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur signerad.pdf

9 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 121.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Särskilt yttrande (V) § 121 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021.pdf

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2021/KS 0202 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2021 från äldre- och omsorgsnämnden. Rapporteringen avser ej verskställda beslut enligt LSS. För denna period har äldre- och omsorgsnämnden inga ej verkställda beslut att rapportera enligt socialtjänstlagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 38.pdf
Rapport, ej verkställda beslut LSS per den 31 mars 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-04-27 § 1030.pdf

11 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

12 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

13 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

14 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 126.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 86, 88.pdf (167 kb)

§82 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) angående äldres munhälsa på äldreboendet Björkbacken. Äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden Tony Thorén (L) angående äldres munhälsa i äldreboendet Björkbacken.pdf

§83 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§84 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§85 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Raymond Moubé Tadjomdjo (C)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden

Nina Barzey (C)
ledamot i äldre-och omsorgsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Raymond Moubé Tadjomdjo (C)
ny ledamot i äldre-och omsorgsnämnden efter Nina Barzey (C)


Katharina Rath (C)
ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Raymond Moubé Tadjomdjo (C)


Sophie Edström (S)
ny ersättare i äldre-och omsorgsnämnden efter Bo Furugård (S)


Lisa Månsson (MP)
ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Anders Nystedt (MP)

§86 Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0093 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, - att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2021. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2020 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och koncernredovisningen samt ger ägarrepresentanten för Tyresö bostäder AB i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 fatta beslut om:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Yttrande
Leif Lanke (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 111.pdf Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB.pdf
Granskningsrapport och redogörelse TYBO 2020.pdf
Årsredovisning och koncernredovisning TYBO 2020.pdf
Revisionsberättelse TYBO 2020.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor TYBO Sign.pdf

§87 Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0170

Kommunfullmäktiges beslut
* Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB fastställs. Programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Reservation
Anki Svensson (M) anmäler skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) anmäler särskilda yttranden (bilaga)
Anna Steele (C) hänvisar till en röstförklaring i kommunstyrelsen 2021-05-04 § 114.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med investeringspolicyn har bolagsstyrelsen i Tyresö Bostäder AB tagit fram en plan för strategiska investeringar. Planen ligger till grund för förslaget till investeringsprogram för Tyresö Bostäder. Planen innehåller 4 bostadsprojekt, investering i ombyggnation av Björkdalen till ett modernt vård- och omsorgsboende samt en upprustning av Granängsringen.

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att projekten läggs in i investeringsprogrammet med undantag av upprustningen av Granängsringen. Detta projekt har ingen klar förstudie, och bör därför vänta till ett senare beslutstillfälle.

Investeringsprogrammet omfattar totalt 600 mnkr.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB fastställs och att programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Yttrande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Leif Lanke (L), Ajda Asgari (MP), Anna Steele (C), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Peter Freij (M), Dick Bengtson (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Leif Lanke (L), Ajda Asgari (MP), Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD), Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Peter Freij (M), Dick Bengtson (M), Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Reservation Anki Svensson (M) KF 2021-05-20 § 87.pdf
Särskilt yttrande (SD) 2021-05-20 § 87.pdf
Särskilt yttrande (KD) 2021-05-20 § 87.pdf
Röstförklaring (C) § 114 Investeringsplan Tybo.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram Tyresö Bostäder AB.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa (Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB).pdf

§88 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart. 4. Sammanträdet ajourneras kl 19:00-19:10

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 § 75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på 57 mnkr vilket läggs in i investeringsprogrammet. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Yttrande
Thomas Sundblad (L), Ajda Asgari (MP), Anna Steele (C), Anki Svensson (M), Johan Carlsson (SD), Erkki Vesa (M), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Thomas Sundblad (L), Anki Svensson (M), Johan Carlsson (SD), Erkki Vesa (M) Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att fullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse Fårdala kompletterande.pdf
Tjänsteskrivelse KF, Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård, 12 maj 2021.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 26.pdf Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 117.pdf

§89 Beslut om antagande av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Diarienummer 2015/KSM0291.214

Kommunfullmäktiges beslut
* Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter.

Dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 april 2016 §60 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut Norra Tyresö Centrum etapp 3 på samråd. Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Det har inkommit 17 yttranden. Dessa avsåg främst frågor kring dagvatten, brand, bussgata, önskemål om att inte bebygga kvarter 11, planområdets förändringar och synpunkter utanför planområdets avgränsning.

Synpunkter som inte tillgodoses är möjlighet till publik källsortering i området och att ändra bostadskvarter 11 till område för allmän plats natur.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och beskrivs i planbeskrivningens avsnitt om barnperspektiv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad av flerbostadshus inom kvarter 11. Avtal kopplade till genomförandet kommer att tecknas i ett senare skede.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Yttrande
Mats Lindblom (L) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 118.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 26.pdf
§ 26 Reservation (M) Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
§ 26 Stadsbyggnadsutskottet 23 april 2021 Röstförklaring Norra Tyresö Centrum från Centerpartiet i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
Plankarta_DP-NTC e3 kv11 och infra_antagande.pdf
Utkast_Granskningsutlåtande_NTC e3 kv 11 o infra.pdf
Utkast_Planbeskrivning_NTC Etapp 3, kv11 och infrastruktur 210406.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagnade av detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur signerad.pdf

§90 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet avgörs under sammanträdet
2. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig emot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S) och Maria Alves Persson (S) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering: "för att få kunskap om vilka förändringar som gjorts i den reviderade arbetsmiljöpolicyn jämfört med den från 2007. Syftet med yrkandet är också att betona att vi som förtroendevalda ytterst har det övergripande ansvaret för våra anställdas arbetsmiljö."

Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Inger Gemicioglu (V). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 121.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Särskilt yttrande (V) § 121 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021.pdf

§91 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2021/KS 0202 51

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars från äldre- och omsorgsnämnden. Rapporteringen avser ej verskställda beslut enligt LSS.

För denna period har äldre- och omsorgsnämnden inga ej verkställda beslut att rapportera enligt socialtjänstlagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Yttrande
Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Thomas Sundblad (L) yttrar sig.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 38.pdf
Rapport, ej verkställda beslut LSS per den 31 mars 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-04-27 § 1030.pdf

§92 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Yttrande
Anna Steele (C) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Anna Steele (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

§93 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Yttrande
Anna Steele (C), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§94 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
2. Sammanträdet ajourneras kl 20:48-20:58.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april.

Yttrande
Christoffer Holmström (S), Alexander Enkvist (L), Bjarne Vifell (SD), Tina Rosén (V), Lilian Nylinder (MP), Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Maria Alves Persson (S), Anna Steele (C) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Alexander Enkvist (L), Tina Rosén (V), Lilian Nylinder (MP), Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Maria Alves Persson (S) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bjarne Vifell (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 44 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 min. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-05-20 §94.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§95 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Freij (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning.

Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yttrande
Peter Freij (M), Tony Thorén (L), Susann Ronström (S), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Eva von Vogelsang (M), Lilian Nylinder (MP), Dick Bengtson (M), Tina Rosén (V), Christoffer Holmström (S), Maria Alves Persson (S), Anders Wickberg (SD), Torbjörn Skarin (M), Ajda Asgari (MP) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Yrkande
Tony Thorén (L), Susann Ronström (S), Anna Steele (C), Lilian Nylinder (MP), Tina Rosén (V) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Eva von Vogelsang (M), Dick Bengtson (M), Anders Wickberg (SD), Torbjörn Skarin (M), Mats Fält (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 28 ja och 22 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-05-20 §95.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 126.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf