Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2024-02-01

Sammanträde 2024-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasiums aula, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet

Två frågor har lämnats in till sammanträdet.

Anki Svensson (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Albybron, bilaga. 

Peter Freij (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om ett citat i DN angående Albybron, bilaga. 

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Två interpellation har lämnats in till sammanträdet.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresöbornas framtida möjligheter att komma åt Klaratunnelns entréer från Mäster Samuelsgatan med bil.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kollektivtrafiken.

Bilagor
Interpellation från Ulf Perbo (KD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Klaratunneln.pdf
Interpellation från Ulf Perbo (KD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kollektivtrafik.pdf

3 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Beslut om entledigande från Nacka tingsrätt noteras.
2. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
3. Avsägelserna från Ronnie Norén (SD) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
4. Avsägelse från Ronnie Norén (SD) godkänns.

Beskrivning av ärendet

Nämndemän vid Nacka tingsrätt
Nacka tingsrätt har beslutat om entledigande av Saif Abdu-Rahman (S) från sitt uppdrag som nämndeman.

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Mattias Andersson (S) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Jannice Rockstroh (S) från och med 23 januari 2024. Kurt Erik Thorild (S) har utsetts till ny ersättare.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och i äldre- och omsorgsnämnden.

5 Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet

Beskrivning av ärendet

En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2024-2036. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-12-05 § 150.pdf
§ 150 Reservation (M) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf
§ 150 Särskilt yttrande (KD) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

6 Planeringsstrategi 2024-2026 för översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM2023-1180.212

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val, annars förklaras översiktsplanen inaktuell. Planeringsstrategin bygger på en bedömning kring ändrade planeringsförutsättningar som skapar behov av att revidera eller ta fram en ny översiktsplan samt tillhörande strategiska dokument och underlag. En planeringsstrategi är nu framtagen och i den framgår att översiktsplanen bedöms vara aktuell. Planeringsstrategin redovisar aktualitet av kommunens strategiska dokument inom samhällsbyggnadsområdet och behov av uppdatering av befintliga och framtagande av nya dokument.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi för översiktsplanen Tyresö 2035.pdf
Planeringsstrategi för Tyresö kommun 2024-2026.pdf
Bilaga 1. Länsstyrelsens underlag för Tyresö planeringsstrategi.pdf
Bilaga 2. Region Stockholms lista över planer, strategier och underlag.pdf
Bilaga 3. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen.pdf
Planeringsstrategi SU 20e dec, Olof Johansson.pdf

7 Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2023/KS 0358

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024.
2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

Den 1 maj 2023 flyttades tillsynsansvaret av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna över från Transportstyrelsen till kommunerna. Samtidigt skärps även kraven på hamnarna, bland annat införs sanktionsavgift i det fall det inte finns en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) föreslår därför en revidering av förbundsordningen.

Förbundsordningen har sedan den fastställt 2009 revideras med ett antal separata ändringsbeslut för vissa paragrafer, det finns därför en nytta med att förbundsordningen fastställs i sin helhet av respektive medlemskommun.
Förslaget till revidering av förbundsordningen beskrivs i SMOFH:s tjänsteskrivelse, bilaga 1.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024.
2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 12.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Följebrev från SMOFHs VD.html
Förslag på reviderad Förbundsordning SMOFH.pdf
Bilaga 1. SMOFHs tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning.pdf
Bilaga 2. Följebrev från SMOFHs VD.pdf

8 Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet

Diarienummer 2020/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Motion har inkommit från Moderaterna om att möjliggöra för en
skärgårdsrestaurang vid strandbadet utan att kostnaden belastar skattebetalarna.
För att kunna genomföra detta skulle detaljplanen behöva ändras och
arrendeavgiften sättas på ett sådant sätt att den bekostar planändring
och utbyggnad av infrastruktur.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 6.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-09-10 KF §58.docx.pdf
Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

9 Svar på motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar

Diarienummer 2022/KS 0158 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar. Motionärerna beskriver hur ett ljudlarm kallat Mosquito har installerats i ett förrum till en tvättstuga i Granängsringen. Larmet slås på klockan 21.00.

Ljudimpulserna kan vanligtvis inte uppfattas av personer över 25 år. Ungdomarna förväntas skingra sig på grund av det obehag larmet orsakar. Motionärerna anser att metoden är alltför riskabel och påverkar tryggheten i offentliga rum negativt. De anser att ljudlarmet diskriminerar barn och ungdomar inklusive spädbarn oavsett om de uppför sig väl eller inte. Den bör därför avslutas enligt motionärerna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 5.pdf
§ 7 Reservation (SD) kommunstyrelsen 2024-01-16.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med metoden Mosquito.pdf
Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

10 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av informationssäkerhet i praktiken. Granskningen besvarades av kommunstyrelsen 2024-01-16 § 7, se bifogade handlingar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf
Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet

Två frågor har lämnats in till sammanträdet.

Anki Svensson (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Albybron, bilaga. 
Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Peter Freij (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om ett citat i DN angående Albybron, bilaga. 
Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor

Fråga från Anki Svensson (M) till Anita Mattsson (S) om Albybron.pdf

Fråga från Peter Freij (M) till Anita Mattsson (S) om DN-citat.pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Två interpellation har lämnats in till sammanträdet.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresöbornas framtida möjligheter att komma åt Klaratunnelns entréer från Mäster Samuelsgatan med bil. 

Anita Mattsson (S) har lämnat in ett skriftligt svar, bilaga. Interpellationen besvaras på sammanträdet. Ulf Perbo (KD), Anita Mattsson (S), Björn Stenqvist (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kollektivtrafiken.

Anita Mattsson (S) har lämnat in ett skriftligt svar, bilaga. Interpellationen besvaras på sammanträdet. Ulf Perbo (KD), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig. 

Bilagor

Interpellation från Ulf Perbo (KD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Klaratunneln.pdf

Anita Mattsson (S) på Ulf Perbos (KD) interpellation angående införandet av miljözon 3.pdf

Interpellation från Ulf Perbo (KD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kollektivtrafik.pdf

Anita Mattssons (S) svar på Ulf Perbos (KD) interpellation om Interpellation om standard vid hållplatser och offentlig toalett.pdf

§3 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20240201.pdf (94 kb)

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Beslut om entledigande från Nacka tingsrätt noteras.
 2. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
 3. Avsägelserna från Ronnie Norén (SD) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
 4. Avsägelse från Ronnie Norén (SD) och Henrietta Stenqvist (MP) godkänns. 
 5. Förslaget på Siv Källstigen (S) som ny nämndeman efter Saif Abdu-Rahman (S) godkänns och överlämnas till Nacka tingsrätt.

Beskrivning av ärendet

Nämndemän vid Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har beslutat om entledigande av Saif Abdu-Rahman (S) från sitt uppdrag som nämndeman.

Siv Källstigen (S) föreslås som ny nämndeman vid Nacka tingsrätt.

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen

Mattias Andersson (S) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Jannice Rockstroh (S) från och med 23 januari 2024. Kurt Erik Thorild (S) har utsetts till ny ersättare.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Ronnie Norén (SD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och i äldre- och omsorgsnämnden.

Henrietta Stenqvist (MP)har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i äldre- och omsorgsnämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20240201.pdf (115 kb)

§5 Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
 2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
 3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
 4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet

Beskrivning av ärendet

En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2024-2036. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
 2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
 3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
 4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet

Yttranden

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Bergkuist (M), Bjarne Vifell (SD), Heinz Sjögren (L), Christoffer Holmström (S), Peter Freij (M), Emelie Hedberg (M), Bengt Bäckström (SD), Susann Ronström (S) yttrar sig.  

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Heinz Sjögren (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande uppdrag stryks ur Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen: högskoleförberedande program på gymnasiet, Café Bonza, Aktivitetsområdet Wättinge samt servicebyggnaden vid Strandbadet. 

Fredrik Bergkuist (M), Bjarne Vifell (SD), Peter Freij (M), Emelie Hedberg (M) och Bengt Bäckström (SD) biträder Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige har avslagit ändringsyrkandet. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-12-05 § 150.pdf

§150 Reservation (M) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf

§ 150 Särskilt yttrande (KD) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 73.pdf

Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf

Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf

Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

§6 Planeringsstrategi 2024-2026 för översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM2023-1180.212

Kommunfullmäktiges beslut

- Planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas. 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val, annars förklaras översiktsplanen inaktuell. Planeringsstrategin bygger på en bedömning kring ändrade planeringsförutsättningar som skapar behov av att revidera eller ta fram en ny översiktsplan samt tillhörande strategiska dokument och underlag. En planeringsstrategi är nu framtagen och i den framgår att översiktsplanen bedöms vara aktuell. Planeringsstrategin redovisar aktualitet av kommunens strategiska dokument inom samhällsbyggnadsområdet och behov av uppdatering av befintliga och framtagande av nya dokument.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att planeringsstrategi 2024-2026 för Tyresö kommuns översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Yttranden

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 9.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 35.pdf

Tjänsteskrivelse Planeringsstrategi för översiktsplanen Tyresö 2035.pdf

Planeringsstrategi för Tyresö kommun 2024-2026.pdf

Bilaga 1. Länsstyrelsens underlag för Tyresö planeringsstrategi.pdf

Bilaga 2. Region Stockholms lista över planer, strategier och underlag.pdf

Bilaga 3. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen.pdf

Planeringsstrategi SU 20e dec, Olof Johansson.pdf

§7 Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2023/KS 0358

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024. 
 2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
 3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

Den 1 maj 2023 flyttades tillsynsansvaret av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna över från Transportstyrelsen till kommunerna. Samtidigt skärps även kraven på hamnarna, bland annat införs sanktionsavgift i det fall det inte finns en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) föreslår därför en revidering av förbundsordningen.

Förbundsordningen har sedan den fastställt 2009 revideras med ett antal separata ändringsbeslut för vissa paragrafer, det finns därför en nytta med att förbundsordningen fastställs i sin helhet av respektive medlemskommun.

Förslaget till revidering av förbundsordningen beskrivs i SMOFH:s tjänsteskrivelse, bilaga 1. 

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 mars 2024. 
 2. I och med att förbundsordningen träder ikraft upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
 3. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 12.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 87.pdf

Tjänsteskrivelse Reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Förslag på reviderad Förbundsordning SMOFH.pdf

Bilaga 1. SMOFHs tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning.pdf

Bilaga 2. Följebrev från SMOFHs VD.pdf

Följebrev från SMOFHs VD.pdf

§8 Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Motion har inkommit från Moderaterna om att möjliggöra för en 
skärgårdsrestaurang vid strandbadet utan att kostnaden belastar skattebetalarna. 
För att kunna genomföra detta skulle detaljplanen behöva ändras och 
arrendeavgiften sättas på ett sådant sätt att den bekostar planändring 
och utbyggnad av infrastruktur.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Yttranden

Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig. 

Yrkanden

Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 6.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 36.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på motion Möjliggör för skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-09-10 KF §58.docx.pdf

Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

§9 Svar på motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra

Diarienummer 2022/KS 0158 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Reservationer

Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2024-01-16 § 5 (bilaga)

 

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att upphöra med ljudlarmet Mosquito som medel att skingra ungdomar. Motionärerna beskriver hur ett ljudlarm kallat Mosquito har installerats i ett förrum till en tvättstuga i Granängsringen. Larmet slås på klockan 21.00. Ljudimpulserna kan vanligtvis inte uppfattas av personer över 25 år. Ungdomarna förväntas skingra sig på grund av det obehag larmet orsakar. Motionärerna anser att metoden är alltför riskabel och påverkar tryggheten i offentliga rum negativt. De anser att ljudlarmet diskriminerar barn och ungdomar inklusive spädbarn oavsett om de uppför sig väl eller inte. Den bör därför avslutas enligt motionärerna. 

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Yttranden

Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Mari Schaub-Iggström (S) och Bengt Bäckström (SD) yttrar sig.

Yrkanden

Inger Gemicioglu (V) och Mari Schaub-Iggström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) och Bengt Bäckström (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 5.pdf

§ 7 Reservation (SD) kommunstyrelsen 2024-01-16.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-12-20 § 86.pdf

Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med metoden Mosquito.pdf

Motion om att upphöra med metoden Mosquito som medel att skingra ungdomar (V).pdf

§10 Handlingar till kommunfullmäktige för kännedom 2024

Diarienummer 2024/KS 0037 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av informationssäkerhet i praktiken. Granskningen besvarades av kommunstyrelsen 2024-01-16 § 7, se bifogade handlingar. 

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 7.pdf

Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf

Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf