Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-03-27

Sammanträde 2007-03-27

Datum
Klockan
Plats

73 Kommunchefens rapport mars 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

74 Månadsuppföljning februari 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2007.

75 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag AB 2006

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2006 noteras

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 28 mars.

76 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2006

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2006 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

77 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2006.

78 Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun godkänns

- Redovisning av måluppfyllelse godkänns

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2006.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse
- Kommunens personal
- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning
- Nämndernas verksamhetsberättelser
- Kommunala bolag
- Kommunens ekonomi

79 Servicecenter i Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Servicecenter inrättas i enlighet med förslagen i ”Projekt servicecenter – slutrapport”.

- Servicecenter tilldelas arbetsuppgifter enligt bilaga 1.

- Servicecenter inrättas som en enhet under kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen.

- Biblioteken i Strand och Trollbäcken ges i uppdrag att fungera som filialer till servicecenter i enlighet med förslagen i ”Projekt servicecenter – slutrapport”.

- Finansieringen av driften för servicecenter 2008 förs in i budgetdirektiven för 2008.

- Servicecenter införs enligt införandeplanen.

- En namntävling för servicecenter utlyses bland kommunens personal.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har för att förbättra den kommunala servicen till medborgarna gett kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på utformning av ett kommunalt så kallat servicecenter. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag har bedrivits i projektform.

Servicecenter ska vara det naturliga sättet för medborgarna att söka inledande kontakt med kommunen oavsett vilket verksamhetsområde det handlar om. Servicecenter ska ge information och vägledning, svara på frågor, ta emot felanmälningar och klagomål och handlägga enkla rutinärenden. En kartläggning har tagits fram över förvaltningarnas vanligaste medborgarkontakter och lämpliga arbetsuppgifter för servicecenter. Genom servicecenter vill vi erbjuda medborgarna bättre tillgänglighet till kommunen genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i organisationen. Genom att servicecenter tar hand om de enkla rutinfrågorna och ärendena kan specialisterna i förvaltningarna ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Servicecenter ska bidra till ett mer gränsöverskridande arbete inom kommunen och stimulera samverkan och utveckling.

I bilagda rapport redovisas förslag till utformande av servicecenter.

80 Reviderad investerinsbudget 2007

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 1 och 2 godkänns

Ärendebeskrivning

Efter uppföljning av 2006 års investeringsbudget, genomgång och uppdatering av beslutad investeringsbudget för 2007 samt lämnade planuppdrag finns anledning att revidera årets investeringsbudget. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas förändrade förutsättningar och aktualiserade tillkommande investeringar. I bilaga 1 redovisas behovet att överföra outnyttjade medel från 2006 års investeringsbudget och de förändringar som i övrigt har aktualiserats i 2007 års investeringsbudget. I bilaga 2 redovisas en reviderad investeringsbudget för 2007 om de förändringar som redovisas i bilaga 1 beslutas.

81 Avskrivning av underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Gymnasieskolans underskott om 992 000 kr för 2006 avskrivs.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens regler kan ett underskott avskrivas om resultatenhet har rekonstruerats eller omorganiserats och/eller ledningen har bytts ut.

Utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden har lämnat en begäran till kommunstyrelsen om att skriva av underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter för 2006 om 992 000 kr (se bilagor).

82 Samverkan på Södertörn inom upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslaget om samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för upphandling med de villkor som anges i ordförandeutlåtandet.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelseordförandena på Södertörn har frågan om gemensam organisation på Södertörn för upphandling respektive inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen under 2006 informerats om utredningarnas arbete.

I utredningen ”Förslag till gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt upphandling och inköp” sägs att de sex kommunernas miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna inte klarar det uppdrag som lagstiftaren överlämnat. Upphandlingsorganisationerna har svårt att hinna med att ge erforderlig service och att utveckla strategier för en effektivare offentlig upphandling till nytta för skattebetalarna och det lokala näringslivet. Inom bägge områdena ändras lagstiftningen med korta mellanrum och det ställs allt högre krav på kommunernas teoretiska och praktiska kompetens.

I bilagda skrivelse föreslår kommunstyrelseordförandena i Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö att kommunstyrelsen i berörda kommuner antar förslag om ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljötillsyn och upphandling.

Ordförandeutlåtande
Vid kommunstyrelsens förra sammanträde i februari togs beslut om att säga ja till samverkan i ett gemensamt kommunalförbund inom Södertörn kring myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn. Förslag om detta har arbetats fram under ledning av kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna i de åtta Södertörns-kommunerna. Förslag finns också om en gemensam upphandlingsorganisation i kommunalförbundet. Det är detta som kommunstyrelsen nu skall ta ställning till. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka samverkan kring upphandling.

Regelverket kring offentlig upphandling har ändrats med ökade krav, inte minst genom EU-direktiv. Det ställer stora krav på kommunernas upphandlingsfunktioner när det gäller teoretisk och praktisk kompetens. De har idag svårt att hinna med att ge erforderlig service och att utveckla strategier för en effektivare upphandling till nytta för skattebetalarna och det lokala näringslivet.

De utmaningar för upphandlingsverksamheten man kan se framför sig finns sammanfattad i en konsultrapport. Den professionella upphandlingsorganisationen förutsätts klara av ett större antal upphandlingar. Nya regler med ökade krav om juridiska kunskaper kommer förmodligen framöver.

Det lokala näringslivet och särskilt mindre företag deltar idag i mycket liten utsträckning i anbudsgivningen vid kommunala upphandlingar. Jag ser det som mycket angeläget att hitta vägar att bredda marknaden och stimulera intresset hos leverantörer att delta i upphandlingarna. För detta krävs resurser att utforma en genomtänkt marknadsplan med en tydlig konkurrens- och upphandlingsstrategi.

En stark upphandlingsorganisation med bred kompetens och erfarenhet kan göra smartare upphandlingar. Stora upphandlingsvolymer är det mest lämpliga för vissa upphandlingar. I andra fall kan upphandlingarna paketeras i lämpliga mindre delar för att bättre tillgodose mindre och medelstora företags möjligheter att delta.

Det är självklart inte en helt okomplicerad fråga att föra över kommunens upphandlingsverksamhet i en gemensam organisation. Farhågor har framförts om längre handläggningstider för framför allt de tekniska entreprenadupphandlingarna med påföljande förseningar och fördyringar av projekten. Denna risk måste vägas mot den totala vinst som en mer slagkraftig upphandlingsorganisation kan ge. Denna fråga är dock så viktig att jag föreslår att Tyresö ställer villkor för entreprenadupphandlingarna, där vi kan undanta dessa från den gemensamma funktionen om man inte kan leva upp till våra krav på snabbhet.

Det är viktigt att varje kommun har en kontaktyta – en väg in - med upphandlingsorganisationen för beställning av alla upphandlingar.

Det finns fortfarande en del frågetecken som bör rätas ut kring en gemensam upphandlingsfunktion, t ex var beslut om tilldelning av driftentreprenader inom äldreomsorgen skall tas. Det förutsätter jag får redas ut i den vidare hanteringen med förberedelserna för senare beslut om ändring av förbundsordningen för det nuvarande kommunalförbundet.

För den del av verksamheten i förbundet som rör upphandlingar bör vi kräva ett års uppsägningstid för utträde.

För ordningens skull vill jag framhålla att de kommunala lånen upptas av varje enskild kommun själv.

Slutligen förutsätter jag att de olika verksamheterna inom ett gemensamt kommunalförbund lokaliseras i olika kommuner. Jag föreslår att vi för Tyresös del erbjuder möjlighet till lokalisering av upphandlingsverksamheten.

83 Borgen för lån till Tyresö bostäder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunen tecknar borgen för lån på högst 60 miljoner kronor som Tyresö Bostäder tar upp för att finansiera uppförandet av nya bostäder vid Alléplan,

- Kommunen tecknar sammantaget borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 372 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder AB har i en skrivelse begärt att kommunen ska teckna borgen för ett lån på 60 miljoner kronor som bolaget avser ta upp för att finansiera den pågående nybyggnationen av bostäder vid Alléplan i Trollbäckens Centrum.

Tyresö kommun har för närvarande ett samlat borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB som uppgår till ca 1 262 miljoner kronor.

I samband med att den tidigare Stiftelsen Tyresö Bostäder 1994 ombildades till ett aktiebolag 1994 beslutade kommunfullmäktige (1994-04-14, §32) ”att kommunen i oförändrad utsträckning ikläder sig borgen för de lån som överförs från stiftelsen till bolaget”. Vid den tidpunkten uppgick kommunens borgensåtagande till drygt 1 420 miljoner kronor. Genom att bolaget därefter har amorterat ner sina lån har kommunens borgensåtagande successivt minskat till nuvarande 1 262 miljoner kronor.

Tyresö Bostäder AB disponerar inom ramen för kommunens koncernkonto i Swedbank en kreditram på 50 miljoner kronor. Det innebär i realiteten att kommunen, i den mån kreditramen utnyttjas, borgar även för det beloppet.

Eftersom alla fullmäktigebeslut om nuvarande borgensåtagande är hänförliga till tiden före 1994 är det, i samband med omläggning av befintliga lån, ohanterligt att gentemot långivande banker visa att borgensåtagandena ursprungligen är godkända av kommunfullmäktige. Det finns därför skäl att kommunfullmäktige i detta sammanhang bekräftar kommunens samlade borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna att borgen tecknas för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av (60 + 1 262 + 50=) 1 372 miljoner kronor.

84 Yttrande över promemoria om vägavgift i form av trängselskatt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande till finansdepartementet över ”Promemoria om vägavgift i form av trängselskatt”

- Ärendet anses omedelbart justerat

Ärendebeskrivning

Kommunen har fått promemorian ”Vägavgift i form av trängselskatt” på remiss. Promemorian innehåller förslag till justeringar av det system som användes under försöket med trängselskatter 2006. I promemorian föreslås bland annat att trängselskatten ska vara avdragsgill för såväl företag som privatpersoner. Miljöbilar, bussar och färdmedel för rörelsehindrade föreslås liksom tidigare undantas från trängselskatt. Undantaget från trängselskatt för miljöbilar begränsas till en 5-årsperiod. Taxi och färdtjänst kommer i och med det nya förslaget inte längre att undantas.

I övrigt föreslås att juli månad blir avgiftsfri. Tilläggsavgiften, den avgift som debiteras den som inte betalt sin trängselskatt, föreslås sänkas från 500 till 200 kronor. Den sammanlagda tilläggsavgiften för en månad ska inte överstiga 2000 kronor. I promemorian föreslås också att möjligheten till månadsinbetalning av trängselskatt ska utredas.

Samma regler som under det tidigare försöket gäller för avgifter där maxkostnaden är 60 kr per dag och fordon.

Förslagen i promemorian är baserade på regeringens förhandlingsmans, Carl Cederschiöld, resultat som presenterades i delrapporten "Trängselskattens införande".

85 Anställning av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendet är under utarbetande.

86 Granskning av det skadeförebyggande arbetet inom Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

- Åtgärdsplan för skadeförebyggande arbete i Tyresö kommun antas och överlämnas till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av det skadeförebyggande arbetet. Granskningen syftar till att bedöma om det skadeförebyggande arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram följande punkter som angelägna för kommunen att åtgärda:

· Det saknas ett ledningssystem till grund för systematiskt brandskyddsarbete som ska upprätthållas vid respektive objekt omfattande såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska brandskyddet.
· Det finns brister i det byggnadstekniska organisatoriska brandskyddet vid kommunhuset liksom tillträdesskyddet.

Revisorerna önskar en redogörelse från kommunstyrelsen för vilka åtgärder som avses vidtas mot bakgrund av de brister som redovisas i rapporten. Svar emotses senast inför slutrevisionen den 30 mars 2007.

I bilaga redogörs för åtgärdsplan för det skadeförebyggande arbetet i Tyresö kommun. Åtgärdsplanen överlämnas till revisorerna.

87 Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) - beslut om utställning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Genom ett antal reformer under de senaste åren har kommunens ansvar för handikappade och psykiskt sjuka ökat. En av kommunens skyldigheter är att inrätta bostäder med särskild service för dem som inte kan klara av att bo i egna lägenheter. Detta enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS). Boendet på Gränsvägen 16 är i första hand till för unga vuxna med begåvningshandikapp.

Kommunstyrelsens planberedning gav i oktober stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till en ny detaljplan för Gränsvägen 16. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark för aktuell fastighet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 november 2006 - 1 december 2006. Under samrådstiden har 6 skrivelser inkommit, och efter samrådstiden inkom ytterligare 4 synpunkter. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

88 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) - beslut om utställning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler.

Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Fornuddens förskola.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 7 december 2006-1februari 2007. Under samrådstiden har 9 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

89 Arbetsordning för utskott under kommunstyrelsen 2007-2010

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för utskott under kommunstyrelsen 2007-2010 antas

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente 13 § ska inom kommunstyrelsen finnas ett utskott som fullgör de uppgifter kommunstyrelsen delegerar. Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet bevakar och bereder ärenden enligt bifogad arbetsordning.

90 Motion om jämställdhet i Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning

Peter Bylund och Maria Björke har för den miljöpartistiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun:

- gör en lönekartläggning, en analys och en könsneutral systematisk arbetsvärdering
- tar fram en handlingsplan för jämställda löner
- prioriterar kvinnodominerade yrkesgrupper vid kommande löneförhandlingar.

Personalkontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande

Av yttrandet från personalkontoret framgår att kommunen har haft frågorna under uppsikt under en längre tid, och arbetar aktivt i motionens anda. Jag föreslår att motionen med hänvisning till detta anses besvarad.

91 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:9 Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader

2007:14 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15 ang. avskedande av lärare

2007:16 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 ang. arbetstagarbegreppet

2007:17 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser AB 05

2007:18 Räddningskostnadsnämnden

Övriga meddelanden

Stiftelsen Tyrestaskogen
- Försäljning och förvaltning av fastigheter i Tyresta naturreservat

Nynäshamns kommun
- Beslut i kommunstyrelsen 07-02-14 ang. samverkan på Södertörn inom miljö- och hälsoskydd och upphandling

Sveriges kommuner och landsting
- Tillämpningsbestämmelser om samordning med socialförsäkringsförmåner
- Inbjudan till remisskonferenser om Ansvarskommitténs slutbetänkande
- Inbjudan till seminarium om Revisionsdialog
- Kunskapsöversikt om kommunal självstyrelse

Södertörns brandförsvarsförbund
- Protokoll direktionen 07-01-26

Svenskt näringsliv
- Rapport ”Får kommunens invånare veta vad de vill 2006?”

Länsstyrelsen Stockholms län
- Förordnande av begravningsombud enl. 10 kap. 1§ begravningslagen
- Operation kvinnofrid

Tyresö kommun
- Sjukfrånvarorapport januari 2007 (bilaga)
- Semesterlista vikarierande kommunchef sommaren 2007 (bilaga)

Naturskyddsföreningen
- Naturskyddsföreningens yttrande över finansdepartementets promemoria ”Vägavgift i form av trängselskatt”

92 Markanvisningsavtal med Besqab gällande Strandängarna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB för område vid Strandängarna godkänns enligt bilaga

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun inbjöd våren 2006 till tävling om markanvisning av område för flerbostadshus i Strandängarna inom Tyresö Strand. I november 2006 utsåg kommunstyrelsen Besqabs bidrag till vinnare i tävlingen.

Ett förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB har upprättats (se bilagor). Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om marköverlåtelse, tillträde, avgifter och kvalitetsprogram.
Mötesinformation

 

§73 Kommunchefens rapport mars 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§74 Månadsuppföljning februari 2007

Dnr 07/KS 076 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2007.

§75 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag AB 2006

Dnr 06/KS 200 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2006 noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 28 mars.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska en redovisning av näringslivsbolagets verksamhet samt revisionsberättelsen biläggas.

§76 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2006

Dnr 06/KS 200 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2006 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2006. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

§77 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006

Dnr 06/KS 200 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2006 noteras

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2006.

§78 Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun

Dnr 06/KS 200 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2006 för Tyresö kommun godkänns

- Redovisning av måluppfyllelse godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2006.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

§79 Servicecenter i Tyresö kommun

Dnr 07/KS 078 001

Kommunstyrelsens beslut

- Servicecenter inrättas i enlighet med förslagen i ”Projekt servicecenter – slutrapport”.

- Servicecenter tilldelas arbetsuppgifter enligt bilaga 1.

- Servicecenter inrättas som en enhet under kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen.

- Biblioteken i Strand och Trollbäcken ges i uppdrag att fungera som filialer till servicecenter i enlighet med förslagen i ”Projekt servicecenter – slutrapport”.

- Finansieringen av driften för servicecenter 2008 förs in i budgetdirektiven för 2008.

- Servicecenter införs enligt införandeplanen.

- En namntävling för servicecenter utlyses bland kommunens personal.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har för att förbättra den kommunala servicen till medborgarna gett kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på utformning av ett kommunalt så kallat servicecenter. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag har bedrivits i projektform.

Servicecenter ska vara det naturliga sättet för medborgarna att söka inledande kontakt med kommunen oavsett vilket verksamhetsområde det handlar om. Servicecenter ska ge information och vägledning, svara på frågor, ta emot felanmälningar och klagomål och handlägga enkla rutinärenden. En kartläggning har tagits fram över förvaltningarnas vanligaste medborgarkontakter och lämpliga arbetsuppgifter för servicecenter. Genom servicecenter vill vi erbjuda medborgarna bättre tillgänglighet till kommunen genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i organisationen. Genom att servicecenter tar hand om de enkla rutinfrågorna och ärendena kan specialisterna i förvaltningarna ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Servicecenter ska bidra till ett mer gränsöverskridande arbete inom kommunen och stimulera samverkan och utveckling.

I bilagda rapport redovisas förslag till utformande av servicecenter.

§80 Reviderad investerinsbudget 2007

Dnr 06/KS 067 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 1 och 2 godkänns

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Efter uppföljning av 2006 års investeringsbudget, genomgång och uppdatering av beslutad investeringsbudget för 2007 samt lämnade planuppdrag finns anledning att revidera årets investeringsbudget. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas förändrade förutsättningar och aktualiserade tillkommande investeringar. I bilaga 1 redovisas behovet att överföra outnyttjade medel från 2006 års investeringsbudget och de förändringar som i övrigt har aktualiserats i 2007 års investeringsbudget. I bilaga 2 redovisas en reviderad investeringsbudget för 2007 om de förändringar som redovisas i bilaga 1 beslutas.

§81 Avskrivning av underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter

Dnr 07/KS 083 042

Kommunstyrelsens beslut

- Gymnasieskolans underskott om 992 000 kr för 2006 avskrivs.

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens regler kan ett underskott avskrivas om resultatenhet har rekonstruerats eller omorganiserats och/eller ledningen har bytts ut.

Utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden har lämnat en begäran till kommunstyrelsen om att skriva av underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter för 2006 om 992 000 kr (se bilagor).

§82 Samverkan på Södertörn inom upphandling

Dnr 07/KS 027 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslaget om samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för upphandling med de villkor som anges i ordförandeutlåtandet:

· Entreprenadupphandlingar kan undantas från den gemensamma funktionen om man inte kan leva upp till kommunens krav på snabbhet.

· Varje kommun ska ha en kontaktyta – en väg in – med upphandlingsorganisationen för beställning av alla upphandlingar.

· Frågan om var beslut om var tilldelning av driftentreprenader inom äldreomsorgen ska tas behöver redas ut.

· För den del av verksamheten i förbundet som rör upphandlingar bör gälla ett års uppsägningstid för utträde.

Särskilt yttrande

Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelseordförandena på Södertörn har frågan om gemensam organisation på Södertörn för upphandling respektive inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen under 2006 informerats om utredningarnas arbete.

I utredningen ”Förslag till gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt upphandling och inköp” sägs att de sex kommunernas miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna inte klarar det uppdrag som lagstiftaren överlämnat. Upphandlingsorganisationerna har svårt att hinna med att ge erforderlig service och att utveckla strategier för en effektivare offentlig upphandling till nytta för skattebetalarna och det lokala näringslivet. Inom bägge områdena ändras lagstiftningen med korta mellanrum och det ställs allt högre krav på kommunernas teoretiska och praktiska kompetens.

I bilagda skrivelse föreslår kommunstyrelseordförandena i Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö att kommunstyrelsen i berörda kommuner antar förslag om ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljötillsyn och upphandling.

Ordförandeutlåtande

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde i februari togs beslut om att säga ja till samverkan i ett gemensamt kommunalförbund inom Södertörn kring myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn. Förslag om detta har arbetats fram under ledning av kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna i de åtta Södertörns-kommunerna. Förslag finns också om en gemensam upphandlingsorganisation i kommunalförbundet. Det är detta som kommunstyrelsen nu skall ta ställning till. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka samverkan kring upphandling.

Regelverket kring offentlig upphandling har ändrats med ökade krav, inte minst genom EU-direktiv. Det ställer stora krav på kommunernas upphandlingsfunktioner när det gäller teoretisk och praktisk kompetens. De har idag svårt att hinna med att ge erforderlig service och att utveckla strategier för en effektivare upphandling till nytta för skattebetalarna och det lokala näringslivet.

De utmaningar för upphandlingsverksamheten man kan se framför sig finns sammanfattad i en konsultrapport. Den professionella upphandlingsorganisationen förutsätts klara av ett större antal upphandlingar. Nya regler med ökade krav om juridiska kunskaper kommer förmodligen framöver.

Det lokala näringslivet och särskilt mindre företag deltar idag i mycket liten utsträckning i anbudsgivningen vid kommunala upphandlingar. Jag ser det som mycket angeläget att hitta vägar att bredda marknaden och stimulera intresset hos leverantörer att delta i upphandlingarna. För detta krävs resurser att utforma en genomtänkt marknadsplan med en tydlig konkurrens- och upphandlingsstrategi.

En stark upphandlingsorganisation med bred kompetens och erfarenhet kan göra smartare upphandlingar. Stora upphandlingsvolymer är det mest lämpliga för vissa upphandlingar. I andra fall kan upphandlingarna paketeras i lämpliga mindre delar för att bättre tillgodose mindre och medelstora företags möjligheter att delta.

Det är självklart inte en helt okomplicerad fråga att föra över kommunens upphandlingsverksamhet i en gemensam organisation. Farhågor har framförts om längre handläggningstider för framför allt de tekniska entreprenadupphandlingarna med påföljande förseningar och fördyringar av projekten. Denna risk måste vägas mot den totala vinst som en mer slagkraftig upphandlingsorganisation kan ge. Denna fråga är dock så viktig att jag föreslår att Tyresö ställer villkor för entreprenadupphandlingarna, där vi kan undanta dessa från den gemensamma funktionen om man inte kan leva upp till våra krav på snabbhet.

Det är viktigt att varje kommun har en kontaktyta – en väg in - med upphandlingsorganisationen för beställning av alla upphandlingar.

Det finns fortfarande en del frågetecken som bör rätas ut kring en gemensam upphandlingsfunktion, t ex var beslut om tilldelning av driftentreprenader inom äldreomsorgen skall tas. Det förutsätter jag får redas ut i den vidare hanteringen med förberedelserna för senare beslut om ändring av förbundsordningen för det nuvarande kommunalförbundet.

För den del av verksamheten i förbundet som rör upphandlingar bör vi kräva ett års uppsägningstid för utträde.

För ordningens skull vill jag framhålla att de kommunala lånen upptas av varje enskild kommun själv.

Slutligen förutsätter jag att de olika verksamheterna inom ett gemensamt kommunalförbund lokaliseras i olika kommuner. Jag föreslår att vi för Tyresös del erbjuder möjlighet till lokalisering av upphandlingsverksamheten.

§83 Borgen för lån till Tyresö bostäder

Dnr 07/KS 033 045

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunen tecknar borgen för lån på högst 60 miljoner kronor som Tyresö Bostäder tar upp för att finansiera uppförandet av nya bostäder vid Alléplan,

- Kommunen tecknar sammantaget borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 372 miljoner kronor.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder AB har i en skrivelse begärt att kommunen ska teckna borgen för ett lån på 60 miljoner kronor som bolaget avser ta upp för att finansiera den pågående nybyggnationen av bostäder vid Alléplan i Trollbäckens Centrum.

Tyresö kommun har för närvarande ett samlat borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB som uppgår till ca 1 262 miljoner kronor.

I samband med att den tidigare Stiftelsen Tyresö Bostäder 1994 ombildades till ett aktiebolag 1994 beslutade kommunfullmäktige (1994-04-14, §32) ”att kommunen i oförändrad utsträckning ikläder sig borgen för de lån som överförs från stiftelsen till bolaget”. Vid den tidpunkten uppgick kommunens borgensåtagande till drygt 1 420 miljoner kronor. Genom att bolaget därefter har amorterat ner sina lån har kommunens borgensåtagande successivt minskat till nuvarande 1 262 miljoner kronor.

Tyresö Bostäder AB disponerar inom ramen för kommunens koncernkonto i Swedbank en kreditram på 50 miljoner kronor. Det innebär i realiteten att kommunen, i den mån kreditramen utnyttjas, borgar även för det beloppet.

Eftersom alla fullmäktigebeslut om nuvarande borgensåtagande är hänförliga till tiden före 1994 är det, i samband med omläggning av befintliga lån, ohanterligt att gentemot långivande banker visa att borgensåtagandena ursprungligen är godkända av kommunfullmäktige. Det finns därför skäl att kommunfullmäktige i detta sammanhang bekräftar kommunens samlade borgensåtagande för lån till Tyresö Bostäder AB. Kommunfullmäktige föreslås därför godkänna att borgen tecknas för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av (60 + 1 262 + 50=) 1 372 miljoner kronor.

§84 Yttrande över promemoria om vägavgift i form av trängselskatt

Dnr 07/KS 072 310

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande till finansdepartementet över ”Promemoria om vägavgift i form av trängselskatt”

- Ärendet anses omedelbart justerat

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga). Inger Gemicioglu ställer sig bakom ersättaryttrandet från (mp).

_____

Ärendebeskrivning

Kommunen har fått promemorian ”Vägavgift i form av trängselskatt” på remiss. Promemorian innehåller förslag till justeringar av det system som användes under försöket med trängselskatter 2006. I promemorian föreslås bland annat att trängselskatten ska vara avdragsgill för såväl företag som privatpersoner. Miljöbilar, bussar och färdmedel för rörelsehindrade föreslås liksom tidigare undantas från trängselskatt. Undantaget från trängselskatt för miljöbilar begränsas till en 5-årsperiod. Taxi och färdtjänst kommer i och med det nya förslaget inte längre att undantas.

I övrigt föreslås att juli månad blir avgiftsfri. Tilläggsavgiften, den avgift som debiteras den som inte betalt sin trängselskatt, föreslås sänkas från 500 till 200 kronor. Den sammanlagda tilläggsavgiften för en månad ska inte överstiga 2000 kronor. I promemorian föreslås också att möjligheten till månadsinbetalning av trängselskatt ska utredas.

Samma regler som under det tidigare försöket gäller för avgifter där maxkostnaden är 60 kr per dag och fordon.

Förslagen i promemorian är baserade på regeringens förhandlingsmans, Carl Cederschiöld, resultat som presenterades i delrapporten "Trängselskattens införande".

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat yttrande överlämnas till finansdepartementet.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att följande ändringar görs i yttrandet:

  1. Minst hälften av intäkterna från trängselskatten ska användas till kollektivtrafiken.

  2. Taxi och färdtjänst ska undantas från trängselskatten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs om yrkande 2. Följande röstordning fastställs:

- Den som yrkar avslag till yrkandet röstar ja

- Den som yrkar bifall till yrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkande 2.

§85 Anställning av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 07/KS 079 023

Kommunstyrelsens beslut

- Birgitta Wigren, xxxxxx-xxxx, förordnas som förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Tjänsten, som gäller tillsvidare, kommer att tillträdas enligt överenskommelse.

- Förordnandet som förvaltningschef gäller fyra år fr o m tillträdesdagen.

_____

Ärendebeskrivning

Rekryteringsföretagen Source Executive Recruitment har anlitats i rekryteringen av en förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen. Annonsering skedde i Dagens Nyheter, Dagens Samhälle samt på Skolporten.

Source fick totalt 18 ansökningar och efter gallring kom fem personer till en första intervju. Tre av dessa valdes ut för en andra intervjuomgång med representanter från förtroendevalda, förvaltning och arbetstagar-organisationerna.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att Birgitta Wigren ska förordnas som ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetstagarorganisationerna stödjer förslaget.

§86 Granskning av det skadeförebyggande arbetet inom Tyresö kommun

Dnr 07/Ks 032 007

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

- Åtgärdsplan för skadeförebyggande arbete i Tyresö kommun antas och överlämnas till revisorerna.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

______

Ärendebeskrivning

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av det skadeförebyggande arbetet. Granskningen syftar till att bedöma om det skadeförebyggande arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram följande punkter som angelägna för kommunen att åtgärda:

· Det saknas ett ledningssystem till grund för systematiskt brandskyddsarbete som ska upprätthållas vid respektive objekt omfattande såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska brandskyddet.

· Det finns brister i det byggnadstekniska organisatoriska brandskyddet vid kommunhuset liksom tillträdesskyddet.

Revisorerna önskar en redogörelse från kommunstyrelsen för vilka åtgärder som avses vidtas mot bakgrund av de brister som redovisas i rapporten. Svar emotses senast inför slutrevisionen den 30 mars 2007.

I bilaga redogörs för åtgärdsplan för det skadeförebyggande arbetet i Tyresö kommun. Åtgärdsplanen överlämnas till revisorerna.

§87 Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) - beslut om utställning

Dnr 06/KSM 0975 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) ställs ut för granskning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Genom ett antal reformer under de senaste åren har kommunens ansvar för handikappade och psykiskt sjuka ökat. En av kommunens skyldigheter är att inrätta bostäder med särskild service för dem som inte kan klara av att bo i egna lägenheter. Detta enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS). Boendet på Gränsvägen 16 är i första hand till för unga vuxna med begåvningshandikapp.

Kommunstyrelsens planberedning gav i oktober stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till en ny detaljplan för Gränsvägen 16. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark för aktuell fastighet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 november 2006 - 1 december 2006. Under samrådstiden har 6 skrivelser inkommit, och efter samrådstiden inkom ytterligare 4 synpunkter. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

§88 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) - beslut om utställning

Dnr 06/KSM 0977 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler.

Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Fornuddens förskola.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 7 december 2006-1februari 2007. Under samrådstiden har 9 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

§89 Arbetsordning för utskott under kommunstyrelsen 2007-2010

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för utskott under kommunstyrelsen 2007-2010 antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente 13 § ska inom kommunstyrelsen finnas ett utskott som fullgör de uppgifter kommunstyrelsen delegerar. Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet bevakar och bereder ärenden enligt bifogad arbetsordning.

§90 Motion om jämställdhet i Tyresö kommun

Dnr 06/Ks 144 024

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkdesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Peter Bylund och Maria Björke har för den miljöpartistiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun:

- gör en lönekartläggning, en analys och en könsneutral systematisk arbetsvärdering

- tar fram en handlingsplan för jämställda löner

- prioriterar kvinnodominerade yrkesgrupper vid kommande löneförhandlingar.

Personalkontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande

Av yttrandet från personalkontoret framgår att kommunen har haft frågorna under uppsikt under en längre tid, och arbetar aktivt i motionens anda. Jag föreslår att motionen med hänvisning till detta anses besvarad.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§91 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:9 Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader

2007:14 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15 ang. avskedande av lärare

2007:16 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 ang. arbetstagarbegreppet

2007:17 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser AB 05

2007:18 Räddningskostnadsnämnden

Övriga meddelanden

Stiftelsen Tyrestaskogen

- Försäljning och förvaltning av fastigheter i Tyresta naturreservat

Nynäshamns kommun

- Beslut i kommunstyrelsen 07-02-14 ang. samverkan på Södertörn inom miljö- och hälsoskydd och upphandling

Sveriges kommuner och landsting

- Tillämpningsbestämmelser om samordning med socialförsäkringsförmåner

- Inbjudan till remisskonferenser om Ansvarskommitténs slutbetänkande

- Inbjudan till seminarium om Revisionsdialog

- Kunskapsöversikt om kommunal självstyrelse

Södertörns brandförsvarsförbund

- Protokoll direktionen 07-01-26

Svenskt näringsliv

- Rapport ”Får kommunens invånare veta vad de vill 2006?”

Länsstyrelsen Stockholms län

- Förordnande av begravningsombud enl. 10 kap. 1§ begravningslagen

- Operation kvinnofrid

Tyresö kommun

- Sjukfrånvarorapport januari 2007 (bilaga)

- Semesterlista vikarierande kommunchef sommaren 2007 (bilaga)

Naturskyddsföreningen

- Naturskyddsföreningens yttrande över finansdepartementets promemoria ”Vägavgift i form av trängselskatt”

Sveriges kommuner och landsting

- Flexibelt utbildningssystem – hemställan om författningsändringar för en mer flexibel skolstart (bilaga).

§92 Markanvisningsavtal med Besqab gällande Strandängarna

Dnr 07/KSM 0227 068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB för område vid Strandängarna godkänns enligt bilaga

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun inbjöd våren 2006 till tävling om markanvisning av område för flerbostadshus i Strandängarna inom Tyresö Strand. I november 2006 utsåg kommunstyrelsen Besqabs bidrag till vinnare i tävlingen.

Ett förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Projekt och Fastigheter AB har upprättats (se bilagor). Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om marköverlåtelse, tillträde, avgifter och kvalitetsprogram.

§93 Bemyndigande att tecknande av kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 07/KS 084 002

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen bemyndigar personer enligt bilaga att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från 29 augusti 2006 § 93.

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret föreslår att förteckningen över bemyndiganden att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. revideras med anledning av organisationsförändringar.

§94 Val till kommunstyrelsens planberedning

Dnr 07/KS 085 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen från Anders Bergérus (s) godkänns.

- Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i planberedningen.

_______

Ärendebeskrivning

Anders Bergérus (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i planberedningen. Till ny ledamot föreslås Martin Nilsson (s).

§95 Val till kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

Dnr 07/KS 085 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen från Anders Bergérus (s) godkänns.

- Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i budget- och bokslutsberedningen.

_____

Ärendebeskrivning

Anders Bergérus (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i budget- och bokslutsberedningen. Till ny ledamot föreslås Martin Nilsson (s).