Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-05-26

Sammanträde 2009-05-26

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090526.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§79 Kommunchefens rapport – maj 2009

Dnr 09/KS 022 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§80 Månadsuppföljning april 2009

Dnr 09/KS 064 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2009.

§81 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2010-2012

Dnr 09/KS 088 041

Kommunstyrelsens beslut

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2010-2012 antas

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) inte deltar i beslutet.

Särskilda yttranden

Berit Assarsson (m), Anna Steele Karlström (fp), Bengt Bergström (C) och Leif Kennerberg lämnar ett gemensamt särskilt yttrande. Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2010-2012. Dokumentet innehåller:

- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)

- Omvärldsanalys

- Ekonomiska förutsättningar

- Redovisning av budgetunderlag

- Budget för år 2010-2012

- MBL-hantering

- Tekniska anvisningar.

§82 Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd – beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0424

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I de områden som i översiktsplanen är utpekade för tätare bostadsbebyggelse vill kommunen skapa förutsättningar för nya flerbostadshus, radhus och parhus. För att bredda utbudet av hyresrätter i kommunen har det kommunala bostadsbolaget, Tyresö Bostäder AB, utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotsvägen och Veronikagränd som idag innehåller en uppställningsplats för lastbilar och markparkeringar för bilar.

Antalet lägenheter i förslaget uppgår till cirka 65.

Stadsbyggnadskontoret fick den 11 juni 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 27 januari – 24 februari 2009. under samrådstiden inkom 11 synpunkter.

Planförslaget var utställt under tiden 9 april – 5 maj 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

§83 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för bostäder vid Veronikagränd godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Elisabeth Argus ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bostäder vid Veronikagränd har varit formellt utställd under tiden under tiden 9 april – 5 maj 2009 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal. Avtalet återfinns som bilaga.

§84 Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken – beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0564

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Trygghetsboendet är tänkt att innehålla fullt utrustade och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Socialförvaltningen äldreomsorg har på uppdrag av kommunstyrelsen föreslagit att denna typ av trygghetsboende byggs i nära anslutning till Björkbacken och Tyresö centrum.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö centrum. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 januari – 13 februari 2009. under samrådstiden inkom 13 yttranden.

Planen var utställd för granskning under tiden 9 april – 5 maj 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

§85 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Trygghetsboende vid Björkbacken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för Trygghetsboende vid Björkbacken godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Elisabeth Argus ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Trygghetsboende vid Björkbacken har varit formellt utställd under tiden under tiden under tiden 9 april – 5 maj 2009 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal. Avtalet återfinns som bilaga.

§86 Detaljplan för idrott, rekreation och park – beslut om utställning

Dnr 08/KSM 0289

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Idrott, rekreation och park ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Det aktuella planområdet ligger i Tyresö Strand, öster om Strandtorget och Strandskolan, väster om Tyresö skola och norr om Tyresövägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan och platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskilda personers behov. Dessutom gör planen det möjligt att det öppna landskapet tillgängliggörs för rekreation, samtidigt som odlingslandskapets estetiska värden bevaras.

Planen har varit ute på samråd under tiden 5 juni – 19 september 2008. Under samrådstiden inkom 11 yttranden.

§87 Försäljning av fastigheterna Näsby 102:62, Näsby 102:67 och Strand 1:536

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att försälja fastigheterna Näsby 102:62, Näsby 102:67 och Strand 1:536

- Kommunstyrelsens ordförande och chefen för tekniska kontoret bemyndigas att underteckna köpeavtal och övriga handlingar i samband med försäljningen

______

Ärendebeskrivning

Ingen av de tre aktuella fastigheterna behövs för något kommunalt ändamål. Kommunen föreslås därför försälja. Byggnaden på Strand 1:536 kommer att rivas innan försäljningen.

§88 Anmälan av delegationsbeslut - Förköpsavståenden första kvartalet 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

§89 Översyn av kommunala taxor och avgifter

Dnr 09/KS 112 050

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras och förvaltningen får i uppdrag att snarast lägga fram förslag om de taxor som inte förslag lämnas om redan till kommunstyrelsens möte den 26 maj 2009

______

Ärendebeskrivning

Skatteintäkterna 2009 beräknas bli cirka 55 miljoner kronor lägre än vad som förutsattes när 2009 års budget beslutades. Det innebär att olika åtgärder behöver vidtas redan under innevarande år för att undvika ett minusresultat. Med anledning av detta redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde förslag om höjning av ett antal av kommunens taxor och avgifter. Samtidigt inleds ett arbete för att snarast möjligt redovisa förslag om höjningar angående ytterligare ett antal taxor.

§90 Revidering av VA-taxa

Dnr 09/KSM 0271

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den reviderade taxan för vatten- och avlopp fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

För att balansera för ökade driftkostnader samt möta en fortsatt lågkonjunktur med minskade intäkter både 2009 och 2010 krävs att brukningsavgifter enligt nu gällande taxa justeras. Tekniska kontoret har sammanställt ett förslag till ny taxa.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att förslaget återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att arbeta om taxan så att ekonomisk balans uppnås där förbrukningsavgiften, jämfört med befintligt förslag, reduceras genom att taket för anslutningsavgifterna höjs motsvarande självkostnadsprincipen för kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§91 Taxa för flyttning av fordon och skrotning (skrotbilshantering) i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0266

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för skrotbilshantering i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

______

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för skrotbilshantering i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett nytt förslag till taxa för skrotbilshantering i Tyresö kommun. Vid framtagning av taxan har en intäkts- och utgiftsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

§92 Taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0267

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

______

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för felparkeringsavgifter i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun.

Vid framtagning av taxan har en intäkts- och utgiftsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

Från den 1 mars 2009 anlitar kommunen Svensk Bevakningstjänst för parkeringsövervakning på allmän platsmark och kommunens tomtmark. Förändringen innebär att kommunen köper all parkeringsövervakning av Svensk Bevakningstjänst och att felparkeringsavgifterna tillfaller kommunen. Före den 1 mars 2009 anlitades två bevakningsföretag för parkeringsövervakningen. Det ena företaget utförde parkeringsövervakningen genom ett så kallat ”nollavtal” vilket inte innebar några kostnader för övervakningen men att alla felparkeringsavgifter tillföll bevakningsföretaget. Med det andra bolaget betalade kommunen för bevakningstjänster vilket innebar att felparkeringsavgifterna tillföll kommunen.

§93 Taxa för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0268

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö kommun fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

______

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö har varit oförändrad sedan mitten på 1990 talet. Tekniska kontoret har med anledning av detta tagit fram ett nytt förslag till taxa för upplåtelse av allmän, offentlig plats i Tyresö

Vid framtagning av taxan har en intäktsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner (bilaga 2).

Avgift ska inte utgå för demonstrationer, andra politiska aktiviteter eller tillfälliga verksamheter av ideell natur samt tillfällig affischering och skyltning i samband med offentliga evenemang. Ingen förändring jämfört med gällande taxa.

För kommersiella verksamheter i mindre omfattning som exempelvis försäljning av jordgubbar på allmänna, offentliga platser föreslås att avgift ska utgå i enlighet med bifogade taxaförslag. Idag utgår ingen avgift.

För cirkus, tivoli, mötestält med mera föreslås en justering taxan. Samtidigt som depositionsavgiften höjs.

För tidningsställ för tidningar (Metro med flera) föreslås en höjning.

§94 Taxa för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden

Dnr 09/KSM 0269

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxan för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden fastställs och träder i kraft från och med 1 juli 2009

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till taxa för schaktningstillstånd inom Tyresö kommuns väg och parkområden. Idag utgår ingen avgift.

Vid framtagning av taxan har en intäktsberäkning gjorts samt en jämförelse med Haninge och Huddinge kommuner.

Avgiften är indelad i två delar:

  1. Grundavgift inklusive en veckas arbete.

  2. Avgift för efterföljande veckor.

Avgiften är till för att bland annat täcka kommunens kostnader för nödvändiga besiktningar. Avgiften är momspliktig.

§95 Kostnadsberäkning för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i utomhusmiljön, på kommunal mark i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0270

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av kostnader i rapporten noteras

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har genomfört en kostnadsberäkning för att åtgärda befintliga, enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark. Beräkningen utgår från en inventering som gjorts under 2007-2008. Stadsbyggnadskontoret tillsammans med handikapprådet ser över vilka stråk som bör prioriteras, därefter ska en åtgärdsplan arbetas fram tillsammans med tekniska kontoret.

§96 Grönplan

Dnr 08/KSM 0762

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Grönplan för Tyresö kommun noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Den nu gällande Grönplanen är från 1997 och det finns behov av en uppdaterad version. Tekniska kontoret har tagit fram förslag till ny Grönplan för kommunen, den tredje i ordningen. Syftet med Grönplanen är att kort och samlat redovisa alla åtgärdsbehov för kommunens parker, naturmark och trafiknära grönytor.

Ärendets beredning

Grönplanen behandlades i Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-01. Tekniska kontoret har sedan utarbetat ett svar på nämndens frågeställningar.

§97 Yttrande angående revisionsrapport – Granskning av en långsiktig ekonomisk planering kopplat till kommunens tillväxtplaner

Dnr 09/KS 113 007

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av en genomförd granskningsrapport önskar kommunens revisorer svar på ett antal frågor kring Tyresö kommuns tillväxtplaner.

Tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande angående rapporten.

§98 Höjning av biblioteksavgifter

09/KS 114 880

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Biblioteksavgifter höjs enligt förslag höjs enligt förslag

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Efter en översyn av avgifter inom bibliotekets verksamhetsområde föreslås en del av avgifterna som inte styrs av bibliotekslagen att höjas i nivå med övriga bibliotek i länet. Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdesrum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgiftsbeläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-05-04.

§99 Höjning av kulturskoleavgifter

Dnr 09/KS

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kulturskoleavgifter höjs enligt förslag

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) hänvisar till Socialdemokraternas reservation i kultur- och fritidsnämnden (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till Vänsterpartiets yttrande lämnat i kultur- och fritidsnämnden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kulturskolan terminsavgifter har legat på samma nivå i många år. Vid en jämförelse med övriga kommuner på Södertörn framgår att avgifterna är låga för att vara i stockholmsregionen.

Utvecklingsförvaltningen föreslår en höjning av kulturskolans terminsavgifter med 15 %. Avgiften för dans 45 minuter föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare. ”Rockskola” föreslås höjas med 50 % då det är gruppverksamhet med få elever. Verksamheten innebär generellt aktiviteter en gång per vecka under läsåret.

Avgiften skulle därmed bli:

- Instrumental och sångundervisning samt musikproduktion: 1070 kr

- Musiklek, fiolgrupp: 550 kronor

- Rockskola: 725 kronor

- Dans / teater / bild:

45 minuter 630 kr, 60 minuter 725 kronor

75 minuter 900 kronor, 90 minuter 1070 kronor

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-05-04.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§100 Demokratiberedningens verksamhetsprogram 2009

Dnr 09/KS 115 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En ungdomskonferens under 2009

- En demokratidag på FN-dagen den 24 oktober 2009

- En politisk frågepanel beslutas och införs på kommunens hemsida under 2009

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen har i sitt verksamhetsprogram för 2009 föreslagit ett antal aktiviteter. Tre av dessa föreslås genomföras under 2009.

§101 Utvecklingsplan för Tyresö Bostäders fastighetsinnehav 2009-2013

Dnr 09/KS 093 107

Kommunstyrelsens beslut

- Utvecklingsplanen noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I enlighet med ägardirektiven har styrelsen för Tyresö Bostäder upprättat en flerårsplan för bolagets utveckling. Bolaget har tagit fasta på att aktivt hjälpa Tyresö kommun med utveckling av god boendemiljö och livskvalitet samt bostadsförsörjning för ungdomar och äldre.

§102 Förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 09/KS 116 003

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget om förändrad delegationsordning återremitteras

- Arbetsordning för kommunstyrelseutskottet antagen av kommunstyrelsen 27 mars 2007 § 89 upphör att gälla

______

Ärendebeskrivning

För närvarande pågår en översyn av olika styrdokument i kommunen. De olika styrdokumenten kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen hösten 2009. Översynen av styrdokumenten visar dock att det redan nu finns behov att förtydliga nuvarande delegationer inom upphandlingsfrågor. För att undvika tolkningssvårigheter i nuvarande reglemente föreslås att kommunchefen i avvaktan på beslut om upphandlingspolicy med tillhörande delegationer ges rätten att fatta tilldelningsbeslut och ingå avtal. Vidare föreslås att kommunstyrelsens utskott ges rätt att fatta beslut om större investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som ingår i kommunens investeringsprogram enligt specificering. Slutligen föreslås att arbetsordningen för kommunstyrelseutskottet upphör att gälla eftersom utskottets uppgifter framgår av kommunstyrelsens reglemente.

§103 Tillförordnad kommunchef

Dnr 09/KS 117 023

Kommunstyrelsens beslut

- Staffan Islings anställning som kommunchef avslutas den 31 augusti 2009

- Dan Näsman utses som tillförordnad kommunchef från och med den 1 september och till dess att en ny kommunchef anställs

______

Ärendebeskrivning

Då Staffan Islings anställning som kommunchef avslutas den 31 augusti föreslås Dan Näsman som tillförordnad kommunchef.

§104 Motion om en tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö

Dnr 08/KS 238 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss.

______

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s), Susann Ronström (s), Kristjan Vaigur (s), Lennart Jönsson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående kommuns politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna har skrivit en mycket lång och mångordig motion om den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen, som Sverige också påverkas av. Vi inom allianspartierna i Tyresö kan instämma i mycket av den beskrivning av läget som görs i motionen. Men vi kan inte instämma i den svepande kritiken av regeringens hittillsvarande insatser för att söka dämpa krisen och återskapa förtroendet för det finansiella systemet. Vi kan inte heller instämma i motionärernas spekulationer och förmenta slutsatser. Regeringens budget för 2009 innebar mycket stora stimulanser för både hushållens ekonomi och näringslivet med fortsatta skattesänkningar, satsningar på infrastruktur och forskning, olika s k krispaket bl a för bilindustrin m m. Regeringen har också gett besked om rätt stora tillskott av statsbidrag till kommuner och landsting 2010 och 2011.

Vi tar starkt avstånd från spekulationerna och påståendena i motionen om bl a sämre skola och förskola i Tyresö. Vi kommer i det längsta att söka undvika neddragningar i omsorgen och skolan i Tyresö kommun p g a krisen. Vi har förtroende för regeringens sätt och förmåga att hantera krisen. Svensk ekonomi stod starkare än många andra länders när krisen kom. Det fanns resurser att klara Sverige över den värsta krisen. Men den kommer naturligtvis inte att gå obemärkt förbi. Regeringen har uttalat att det inte blir fråga om några skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden.

Beträffande de att-satser som motionen mynnar ut i vill jag ge följande kommentarer:

- Vi behöver inte något uppdrag från fullmäktige att återkomma med ett reviderat investeringsprogram. Vi aviserade redan i samband med budgetmötet i november att vi skulle återkomma ett par gånger under året med revideringar och uppdateringar av investeringsprogrammet. Ett reviderat program har nu godkänts av kommunfullmäktige. Det är det mest omfattande investeringsprogram som tagits i Tyresö. Vi kommer dock inte att äventyra en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen framöver. Den s k finansiering som motionärerna föreslår för att täcka de ökade kapitalkostnaderna 2009 som investeringsförslagen i motionen medför (bl a att bokföra intäkten från 2009 års fastighetsavgift) behövs för att täcka del av de minskande skatteintäkterna och därmed undvika nerdragningar i den viktiga kommunala servicen.

- Vi är naturligtvis angelägna om att det planerade bostadsbyggandet i Tyresö kommer igång. Jag har kontinuerliga kontakter med de fyra byggherrar som är aktuella – JM, HSB, Seniorgården och Tyresö Bostäder. Jämkningar i tidpunkter för reglering av exploateringsavgifterna har gjorts för att underlätta igångstart av ett par av byggena. Vi har gett högsta prioritet åt arbetet med detaljplanen för Tyresö Bostäders planerade projekt i Östra Farmarstigen. Vi har en antagen detaljplan som är överklagad och ligger hos Regeringen, Strandängarna. Detaljplanen för Varvsvägen har nu vunnit laga kraft och arbete pågår med förberedelser för en markanvisning till lämplig byggherre. Via Kommunförbundet Stockholms Län har en begäran sänts till både Länsstyrelsen och Regeringen med anhållan om skyndsam behandling av kommunernas överklagade detaljplaner. Alternativet att de planerade bostäderna byggs som hyresrätter har vi ingenting emot. Det finns också numera en ny upplåtelseform, ägarlägenheter. Att låta Tyresö Bostäder ta över projekt kan endast bli aktuellt om de går att räkna hem för bolaget.

- Det behövs inget uppdrag till utvecklingsförvaltningen för att förbereda en ökad volym inom vuxenutbildningen. En sådan beredskap finns redan och det talade vi om redan under budgetdebatten i höstas. Ännu har inte alla platser fyllts. Motionärernas kritik av de s k neddragningar som gjorts är obefogad. Självklart satsas mindre på arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning i tider med låg arbetslöshet och mer när arbetslösheten stiger. Så har tidigare (s)-regeringar alltid gjort. Regeringen har i vårpropositionen satsat ytterligare ca 10 miljarder för att möta effekterna av den ökande arbetslösheten och har aviserat ytterligare satsningar på arbetsmarknadsutbildning.

- När det gäller att samverka med andra myndigheter och aktörer sker det redan. Möjligheterna att ingå i ett s k samordningsförbund med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utreds, eventuellt tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Tyresö kommun har genom Utvecklingsförvaltningen och Arbetscentrum regelbundna kontakter med Arbetsförmedlingen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får månatliga rapporter om arbetsmarknadsläget och tillströmningen av sökanden till vuxenutbildningen. Själv träffar jag chefen för Arbetsförmedlingen i Tyresö varannan månad. Vid vårt senaste möte i maj uttryckte hon sin uppskattning över det goda samarbetet med Tyresö kommun.

Med dessa kommentarer och med hänvisning till tjänsteyttrandet föreslår jag att motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§105 Motion angående belysning mellan Tyresö Gymnasium och Granbacksvägen för ökad trygghet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

______

Ärendebeskrivning

Anders Linder (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion angående anordnande av belysning på vägsträckan mellan Granbacksvägen och Tyresö Gymnasium.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av tekniska kontoret.

§106 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:25 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

2009:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet

2009:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010

2009:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

2009:29 Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

2009:30 Ny skrift Löneavtalet i praktiken

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Local action on climate change – swedish experiences

Säkerhetspolisen

- Säkerhetspolisen 2008

Stockholm Vatten

- Verksamheten 2008

§107 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Fördelningen av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg antas

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick 2006 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för ett utökat planområde vid Pelles väg.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).