Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
Plats

134 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noterasÄrendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Med rapporten lämnas bilaga Skador och åverkan, daterad 2010-09-21.

135 Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

Dnr 2010/KS 0238

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkännsÄrendebeskrivning
I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2010 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2010 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

136 Kompletterande underhållsåtgärder i kommunens lokaler

Dnr 2009/KS 088

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Driftanslaget ”Lokalförsörjning” i 2010 års driftbudget får belastas med ytterligare 7,2 miljoner kronor för att åtgärda angelägna underhållsbehov i kommunens lokalerÄrendebeskrivning
I samband med beredningen av reviderat investeringsprogram har behov av ett antal underhållsåtgärder i kommunens lokaler aktualiserats. Åtgärderna är angelägna att genomföra utan dröjsmål men de är inte av den art att de inte kan betecknas som investeringar som tillför nya värden i kommunens balansräkning. Det är istället fråga om underhållsåtgärder som behövs för att upprätthålla nuvarande funktionalitet, se bilaga.

Förslag till reviderat investeringsprogram beräknas kunna behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober och vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2010.

137 Svar angående "Intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden"

Dnr 2009/KS 198

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Svar angående ”Intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden” noteras

- Svaret överlämnas till kommunens revisorerÄrendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen avseende hantering av löner och arvoden.

Revisorerna bedömer att Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden inte är tillräcklig och behöver stärkas.

Införandet av ett nytt lönesystem kommer att förbättra internkontrollen men en del manualer och rutiner var inte klara vid införandet. Åtgärder för att förbättra den interna kontrollen enligt revisionens rekommendationer har genomförts efter revisionen och redovisas i bilaga.

138 Antagande av detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr 2009/KSM 0455

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) antasÄrendebeskrivning
Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade i april 2010 ett förslag till detaljplan för Gränsvägen 10 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och sophus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

Förslaget har varit utställt under tiden 19 maj till och med 11 juni 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida.

Under utställningstiden inkom 13 synpunkter. Efter utställningstidens utgång inkom ytterligare tre synpunkter. Inga ändringar har gjorts i förslaget efter utställning med undantag av en korrigering i planbeskrivningen om vegetation/häckar runt planområdet.

139 Exploateringsavtal, detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr 2010/KSM 0506

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef bemyndigas att gemensamt teckna erforderliga handlingar angående Gränsvägen 10.Ärendebeskrivning
Avtal om exploatering av Gränsvägen 10 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Avtalet redovisas i bilaga.

140 Försäljning av fastigheten Kumla 3:84, Berganäsvägen 25

Dnr 2010/KSM 0522

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Köpekontrakt för Kumla 3:83, Berganäsvägen 25 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef ges fullmakt att underteckna erforderliga handlingarÄrendebeskrivning
Kommunen har på den öppna marknaden sålt fastigheten Kumla 3:83, Berganäsvägen 25. Stadsbyggnadskontoret föreslår att bifogat avtal tecknas med högsta budgivare.

141 16 principer för samverkan inom IT-forum

Dnr 2010/KS 0097

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- IT-forums 16 principer för samverkan antasÄrendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderade den 8 april 2010 kommunerna att anta 16 principer för samverkan inom IT-forum.

Syftet är att skapa grundförutsättningar för att bygga den struktur som krävs för att möjliggöra säker kommunikation via internet mellan regionens kommuner, landsting, stat och privata anordnare.

Regionens samtliga kommunala IT-chefer, kommundirektörer och Stockholms läns landstings IT-ledning har ställt sig bakom förslaget. Principerna är även kommunicerade med Sveriges Kommuner och Landsting och införlivade i det nationella utvecklingsarbete som pågår.

142 Plan för kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2010

Dnr 2010/KS 0240 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen år 2010 godkännsÄrendebeskrivning
Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för internkontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året.

I bilaga föreslås områden för särskild kontroll under 2010 gällande kommunstyrelseförvaltningen. Kontrollerna kommer att genomföras under oktober 2010 och rapportering kommer att ske under november 2010. Om det finns särskilda skäl lämnas dock information så snart som möjligt.

143 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010 - förslag till åtaganden år 2010 samt redovisning av åtaganden och resultat år 2009

Dnr 2010/KS 0158

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till åtaganden för år 2010 i tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun godkänns.

- Redovisning av åtaganden och resultat för år 2009 noteras.Ärendebeskrivning
Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan för Tyresö kommun (kallad handikapplan åren 2005-2007). Målsättningen med tillgänglighetsplanen är att genom konkreta åtgärder skapa ett tillgängligt samhälle där alla kommuninvånare kan ta del av samhällets service och utbud på så likvärdiga villkor som möjligt.

För det innevarande året beskrivs åtaganden i planen med precisering av ansvar och kostnad för åtgärderna. Planen har följande huvudområden: kommunal planering, ökad medvetenhet och bemötande, tillgänglig information och kommunikation, tillgänglighet i den fysiska miljön, omsorg och social service, kultur och fritid samt arbete. I separat bilaga redovisas resultat och åtaganden som har gjorts under år 2009.

144 Revidering av Kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2010/KS 0171

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet revideras.Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet har omarbetats. Förändringarna rör främst att en representant från Tyresö Finska Förening får utses som ledamot i rådet. Antalet deltagare ökar därmed från nio till tio ledamöter. Utöver detta har vissa redaktionella ändringar utförts.
Bland annat har en ämnesrubricering tillförts för att läsaren lättare ska hitta i arbetsordningen.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2010 har det kommunala pensionärsrådet inkommit med en skrivelse ”Revidering av KPR:s arbetsordning” daterat den 10 september 2010.

145 Revidering av dokumenthanteringsplaner

Dnr 2010/KS 0173

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- ”Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för Tyresö kommun” antas.

- Följande dokumenthanteringsplaner antas:
Kommunkansliet - Dnr 2010KS0178
Personalkontoret - Dnr 2010KS0175
Servicecenter - Dnr 2010KS0176
IT-enheten och växel - Dnr 2010KS0177
Löneenheten - Dnr 21010KS0180
Redovisningsenheten - Dnr 2010KS0181
Informationsenheten - Dnr 2010KS0183
Upphandlingsenheten - Dnr 2010KS0182
Ekonomienheten, statistik och kvalitet - Dnr 2010KS0184
Mark- och exploateringskontoret - Dnr 2010KS0185
Mät- och kartenheten - Dnr 2010KS0186
Planenheten - Dnr 2010KS0187
Säkerhetsenheten – Dnr 2010/KS 0174Ärendebeskrivning
Som ett led i kommunens utvecklingsarbete för God ärende- och dokumenthantering har förslag till revidering och omarbetning av kommunens dokumenthanteringsplaner utförts. Syftet är att uppnå mer överskådliga dokumenthanteringsplaner, som är lättare att följa för förvaltningarna.

Förslaget innebär att en kommunövergripande plan fastställs som gäller för samtliga förvaltningar och nämnder där kommunens vanligt förekommande handlingar finns representerade med bevarande- och gallringsfrister. Utöver detta fastställs för varje förvaltning som sorterar under kommunstyrelsen en specifik dokumenthanteringsplan, där endast de handlingar som förekommer i verksamheten ingår.

Bevarande- och gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanerna bygger på Riksarkivets föreskrifter och rekommendationer från SKL. I vissa fall förekommer handlingar vilka inte finns representerade i dessa rekommendationer, hänsyn har då tagits till hur länge handlingssorten behövs för verksamheten. Lämplig gallringsfrist är i förekommande fall 10 år, då en sådan preskriberingstid rekommenderas rent juridiskt för rättskipningens behov.

146 Mål för andelen ekologiska livsmedel

Dnr 2010/KS 0235 014

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25 procent år 2012 antas.Ärendebeskrivning
Ett av regeringens mål är att 25 procent av all mat som serveras i offentlig sektor ska vara ekologisk senast år 2010. Lunds kommun och Uppsala läns landsting har nått regeringens mål och enligt statistik från EkoMatCentrum och Ekologiskt Marknadscentrum finns det 29 kommuner och landsting som har en inköpsandel på mellan 15 och 25 procent. Inköpen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka och fler kommuner kommer att nå regeringens mål under 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 juni 2010 att föreslå kommunstyrelsen att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25 procent år 2012.

147 Motion om bättre budgetuppföljning

Dnr 2010/KS 0146 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion angående bättre budgetuppföljning. I motionen föreslås ”att Tyresö kommun för att få en bättre ekonomiuppföljning, och därmed på sikt en starkare ekonomi, ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en gentemot beräknade kostnader periodiserad budgetuppföljning för nämnder och kommunstyrelse”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 80 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tyresö kommuns ekonomichef har yttrat sig över motionen (se bilaga) och framför följande:

Av yttrandet framgår bland annat att ett arbete redan har initierats inom förvaltningen som syftar till att förbättra den framtida periodiseringen av årsbudgetarna. Motionärernas syfte får därmed i denna del anses bli tillgodosett. Det finns däremot starka skäl mot en ordning som innebär att kommunens samlade investeringsåtagande utökas med nya projekt för att upprätthålla en accepterad investeringsvolym när en del av de ingående projekten försenas.

148 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noterasÄrendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:54 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar

2010:56 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare

2010:57 Höjd expropriationsersättning m.m.

Övriga meddelanden

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Fastighetsutvecklingsenheten
- Gemensamma planeringsförutsättningar (GFP) för bussdepåer och bussatellituppställningar i Stockholms län 2010-2020.

Industrigruppen Återvunnen Energi
- Angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Beslut 2009-09-01: Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun.

- Informationsbrev 2010-09-09 ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande”.

Mälardalsrådet
- Sammanträdesprotokoll den 17 maj 2010.

Nacka kommun
- Samråd om Nackas kustprogram.

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Anslagsbevis, sammanträde 2010-08-17.

Sveriges kommuner och landsting, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket
- Regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik

Södertörns brandförsvarsförbund
- Kallelse till sammanträde den 10 september 2010.

Tyresö kommun, Revisorerna
- ”Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet”, 2010-08-26
Remiss har skickats till upphandlingsenheten. Ärendet beräknas kunna behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2010.

Värmdö kommun
- Översiktsplanen 2010-2030.
Mötesinformation

 

§134 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0026

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Med rapporten lämnas bilaga Skador och åverkan, daterad 2010-09-21.


§135 Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

Dnr 2010/KS 0238

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2010 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2010 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

§136 Kompletterande underhållsåtgärder i kommunens lokaler

Dnr 2009/KS 088

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Driftanslaget ”Lokalförsörjning” i 2010 års driftbudget får belastas med ytterligare 7,2 miljoner kronor för att åtgärda angelägna underhållsbehov i kommunens lokaler

_____

Ärendebeskrivning

I samband med beredningen av reviderat investeringsprogram har behov av ett antal underhållsåtgärder i kommunens lokaler aktualiserats. Åtgärderna är angelägna att genomföra utan dröjsmål men de är inte av den art att de inte kan betecknas som investeringar som tillför nya värden i kommunens balansräkning. Det är istället fråga om underhållsåtgärder som behövs för att upprätthålla nuvarande funktionalitet, se bilaga.

Förslag till reviderat investeringsprogram beräknas kunna behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober och vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2010.

§137 Svar angående "Intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden"

Dnr 2009/KS 198

Kommunstyrelsens beslut

- Svar angående ”Intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden” noteras

- Svaret överlämnas till kommunens revisorer

_____

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen avseende hantering av löner och arvoden.

Revisorerna bedömer att Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden inte är tillräcklig och behöver stärkas.

Införandet av ett nytt lönesystem kommer att förbättra internkontrollen men en del manualer och rutiner var inte klara vid införandet. Åtgärder för att förbättra den interna kontrollen enligt revisionens rekommendationer har genomförts efter revisionen och redovisas i bilaga.

§138 Antagande av detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr 2009/KSM 0455

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade i april 2010 ett förslag till detaljplan för Gränsvägen 10 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och sophus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

Förslaget har varit utställt under tiden 19 maj till och med 11 juni 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida.

Under utställningstiden inkom 13 synpunkter. Efter utställningstidens utgång inkom ytterligare tre synpunkter. Inga ändringar har gjorts i förslaget efter utställning med undantag av en korrigering i planbeskrivningen om vegetation/häckar runt planområdet.

§139 Exploateringsavtal, detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr 2010/KSM 0506

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef bemyndigas att gemensamt teckna erforderliga handlingar angående Gränsvägen 10.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Avtal om exploatering av Gränsvägen 10 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Avtalet redovisas i bilaga.

§140 Förslag om försäljning av fastigheten Kumla 3:83, Berganäsvägen 25

Dnr 2010/KSM 0522

Kommunstyrelsens beslut

- Köpekontrakt för Kumla 3:83, Berganäsvägen 25 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef ges fullmakt att underteckna erforderliga handlingar

Reservation

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S) yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunen har på den öppna marknaden sålt fastigheten Kumla 3:83, Berganäsvägen 25. Stadsbyggnadskontoret föreslår att bifogat avtal tecknas med högsta budgivare.

Ordförandeförslag

Att köpekontrakt för Kumla 3:83, Berganäsvägen 25 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef ges fullmakt att underteckna erforderliga handlingar.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar avslag till försäljningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§141 16 principer för samverkan inom IT-forum

Dnr 2010/KS 0097

Kommunstyrelsens beslut

- IT-forums 16 principer för samverkan antas

_____

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderade den 8 april 2010 kommunerna att anta 16 principer för samverkan inom IT-forum.

Syftet är att skapa grundförutsättningar för att bygga den struktur som krävs för att möjliggöra säker kommunikation via internet mellan regionens kommuner, landsting, stat och privata anordnare.

Regionens samtliga kommunala IT-chefer, kommundirektörer och Stockholms läns landstings IT-ledning har ställt sig bakom förslaget. Principerna är även kommunicerade med Sveriges Kommuner och Landsting och införlivade i det nationella utvecklingsarbete som pågår.

§142 Plan för kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2010

Dnr 2010/KS 0240 10

Kommunstyrelsens beslut

- Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen år 2010 godkänns

_____

Ärendebeskrivning

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för internkontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året.

I bilaga föreslås områden för särskild kontroll under 2010 gällande kommunstyrelseförvaltningen. Kontrollerna kommer att genomföras under oktober 2010 och rapportering kommer att ske under november 2010. Om det finns särskilda skäl lämnas dock information så snart som möjligt.

§143 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010 - förslag till åtaganden år 2010 samt redovisning av åtaganden och resultat år 2009

Dnr 2010/KS 0158

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till åtaganden för år 2010 i tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun godkänns.

- Redovisning av åtaganden och resultat för år 2009 noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan för Tyresö kommun (kallad handikapplan åren 2005-2007). Målsättningen med tillgänglighetsplanen är att genom konkreta åtgärder skapa ett tillgängligt samhälle där alla kommuninvånare kan ta del av samhällets service och utbud på så likvärdiga villkor som möjligt.

För det innevarande året beskrivs åtaganden i planen med precisering av ansvar och kostnad för åtgärderna. Planen har följande huvudområden: kommunal planering, ökad medvetenhet och bemötande, tillgänglig information och kommunikation, tillgänglighet i den fysiska miljön, omsorg och social service, kultur och fritid samt arbete. I separat bilaga redovisas resultat och åtaganden som har gjorts under år 2009.

§144 Revidering av Kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2010/KS 0171

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet revideras.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat återremiss.

_____

Ärendebeskrivning

Arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet har omarbetats. Förändringarna rör främst att en representant från Tyresö Finska Förening får utses som ledamot i rådet. Antalet deltagare ökar därmed från nio till tio ledamöter. Utöver detta har vissa redaktionella ändringar utförts.

Bland annat har en ämnesrubricering tillförts för att läsaren lättare ska hitta i arbetsordningen.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2010 har det kommunala pensionärsrådet inkommit med en skrivelse ”Revidering av KPR:s arbetsordning” daterat den 10 september 2010.

§145 Revidering av dokumenthanteringsplaner

Dnr 2010/KS 0173

Kommunstyrelsens beslut

- ”Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för Tyresö kommun” antas.

- Följande dokumenthanteringsplaner antas:

Kommunkansliet - Dnr 2010KS0178

Personalkontoret - Dnr 2010KS0175

Servicecenter - Dnr 2010KS0176

IT-enheten och växel - Dnr 2010KS0177

Löneenheten - Dnr 21010KS0180

Redovisningsenheten - Dnr 2010KS0181

Informationsenheten - Dnr 2010KS0183

Upphandlingsenheten - Dnr 2010KS0182

Ekonomienheten, statistik och kvalitet - Dnr 2010KS0184

Mark- och exploateringskontoret - Dnr 2010KS0185

Mät- och kartenheten - Dnr 2010KS0186

Planenheten - Dnr 2010KS0187

Säkerhetsenheten – Dnr 2010/KS 0174

_____

Ärendebeskrivning

Som ett led i kommunens utvecklingsarbete för God ärende- och dokumenthantering har förslag till revidering och omarbetning av kommunens dokumenthanteringsplaner utförts. Syftet är att uppnå mer överskådliga dokumenthanteringsplaner, som är lättare att följa för förvaltningarna.

Förslaget innebär att en kommunövergripande plan fastställs som gäller för samtliga förvaltningar och nämnder där kommunens vanligt förekommande handlingar finns representerade med bevarande- och gallringsfrister. Utöver detta fastställs för varje förvaltning som sorterar under kommunstyrelsen en specifik dokumenthanteringsplan, där endast de handlingar som förekommer i verksamheten ingår.

Bevarande- och gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanerna bygger på Riksarkivets föreskrifter och rekommendationer från SKL. I vissa fall förekommer handlingar vilka inte finns representerade i dessa rekommendationer, hänsyn har då tagits till hur länge handlingssorten behövs för verksamheten. Lämplig gallringsfrist är i förekommande fall 10 år, då en sådan preskriberingstid rekommenderas rent juridiskt för rättskipningens behov.

§146 Mål för andelen ekologiska livsmedel

Dnr 2010/KS 0235 014

Kommunstyrelsens beslut

- Mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25 procent år 2012 antas.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag om hur övriga kommunalt finansierade verksamheter ska kunna uppnå mål om 25 procents andel inköp av ekologiska livsmedel.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (Mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Ett av regeringens mål är att 25 procent av all mat som serveras i offentlig sektor ska vara ekologisk senast år 2010. Lunds kommun och Uppsala läns landsting har nått regeringens mål och enligt statistik från EkoMatCentrum och Ekologiskt Marknadscentrum finns det 29 kommuner och landsting som har en inköpsandel på mellan 15 och 25 procent. Inköpen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka och fler kommuner kommer att nå regeringens mål under 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 juni 2010 att föreslå kommunstyrelsen att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25 procent år 2012.

§147 Motion om bättre budgetuppföljning

Dnr 2010/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion angående bättre budgetuppföljning. I motionen föreslås ”att Tyresö kommun för att få en bättre ekonomiuppföljning, och därmed på sikt en starkare ekonomi, ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en gentemot beräknade kostnader periodiserad budgetuppföljning för nämnder och kommunstyrelse”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 80 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tyresö kommuns ekonomichef har yttrat sig över motionen (se bilaga) och framför följande:

Av yttrandet framgår bland annat att ett arbete redan har initierats inom förvaltningen som syftar till att förbättra den framtida periodiseringen av årsbudgetarna. Motionärernas syfte får därmed i denna del anses bli tillgodosett. Det finns däremot starka skäl mot en ordning som innebär att kommunens samlade investeringsåtagande utökas med nya projekt för att upprätthålla en accepterad investeringsvolym när en del av de ingående projekten försenas.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§148 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:54 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar

2010:56 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare

2010:57 Höjd expropriationsersättning m.m.

Övriga meddelanden

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Fastighetsutvecklingsenheten

- Gemensamma planeringsförutsättningar (GFP) för bussdepåer och bussatellituppställningar i Stockholms län 2010-2020.

Industrigruppen Återvunnen Energi

- Angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut 2009-09-01: Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun.

- Informationsbrev 2010-09-09 ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande”.

Mälardalsrådet

- Sammanträdesprotokoll den 17 maj 2010.

Nacka kommun

- Samråd om Nackas kustprogram.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Anslagsbevis, sammanträde 2010-08-17.

Sveriges kommuner och landsting, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket

- Regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik

Södertörns brandförsvarsförbund

- Kallelse till sammanträde den 10 september 2010.

Tyresö kommun, Revisorerna

- ”Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet”, 2010-08-26

Remiss har skickats till upphandlingsenheten. Ärendet beräknas kunna behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2010.

Värmdö kommun

- Översiktsplanen 2010-2030.