Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport november 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november.pdf

2 Nämndplan miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

Dnr 2013 KSM 1048 210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och budget för 2014 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014 med tillhörande förslag till budget.

Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2014 - 2016.

Bilagor
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf
MSU Nämndplan 2014.pdf
PU MSU, nämndplan.pdf

3 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014 *

Dnr 2013/KS 0390 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 300 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr.
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg".
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,3 miljoner innebär det att det budgeterade resultatet förstärks med 11,2 miljoner och beräknas därmed bli +36,2 miljoner.

Bilagor
Socialnämnden nämndplan 2014.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nämndplan 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2014.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2014.pdf
Byggnadsnämnden nämndplan 2014.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner.pdf
Pensionärsrådets remissvar på Socialnämndens nämndplan 2014.pdf

4 Lokal resultatutjämningsreserv RUR *

Dnr 2013/KS 0425 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv ska inte tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, men de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokal resultatutjämningsreserv.pdf

5 Riskhanterings- och kontrollplan 2014

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för år 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet
En kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan har arbetats fram av kommundirektörens stab i enlighet med de nya riktlinjer som fastställts. Planen omfattar de kommunövergripande målområdena; medborgarfokus, näringsliv, ekonomisk hushållning, arbetsgivarfrågor samt effektivitet.

I planen redovisas de risker som bedöms ha stora konsekvenser. I många fall pågår åtgärder för att minimera riskerna, men bedömningen är att särskilda kontrollinsatser behöver genomföras. Resultatet av genomförda kontrollinsatser redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.

Bilagor
Riskhanterings och kontrollplan 2014.pdf
Tjänsteskrivelse riskhanterings- och kontrollplan.pdf

6 Granskningsplan 2014 Medborgarfokus

Dnr 2013/KS 0373 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Granskningsplan för Medborgarfokus år 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsgruppen genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2014 innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare plan.

Oförändrat är att omgående granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks, har högsta prioritet. Likaså kommer nystartad enskild/privat verksamhet även fortsättningsvis granskas efter sex månader. Målsättningen att kommunala utförare inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska granskas regelbundet och i samma omfattning som enskilt/privat drivna, tillgodoses i förslaget. Det innebär att dessa verksamheter granskas vart tredje år men att uppföljning genomförs årligen.

Förslaget innehåller även fem temagranskningar som berör övriga förvaltningar samt konsult- och servicekontoret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2014 Medborgarfokus.pdf

7 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal *

Dnr 2013 KSM 1045 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtalet avseende Hasselbacken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Avtalet har kompletterats efter behandlingen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13.

Bilagor
Hasselbacken expl avtal 2013-11-13.pdf
Exploateringsavtal bilaga 1.pdf
Exploateringsavtal bilaga 2.pdf
PU, Hasselbacken exploateringsavtal.pdf
Tj.skrivelse, avtal hasselbacken (2).pdf

8 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande *

Dnr 2011 KSM 0135 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet. Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november - 16 december 2012. Under samrådstiden inkom 8 yttranden, varav 7 från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstiden inkom ytterligare ett yttrande (privatperson).

Planförslaget har varit på granskning under perioden 25 juni - 8 september. Under granskningstiden inkom 7 yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Planen antas med normalt planförfarande.

Bilagor
Tj.skrivelse, beslut om antagande Hasselbacken.pdf
Planbeskrivning_hasselbacken_antagande_201310183.pdf
Kvalitetsprogram Hasselbacken 131101 v 2.pdf
granskningsutlåtande_hasselbacken.pdf
plankarta_hasselbacken_antagande_okt13-A1-L.pdf
PU MSU, Hasselbacken beslut om antagande.pdf

9 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande *

Dnr 2012 KSM 0020 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för fastigheten Tennet 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till detaljplan för fastigheten Tennet 8 syftar till att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt planförfarande och var ute på samråd 30 april - 4 juni 2013 och på granskning 17 sept - 8 oktober 2013.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_antagande_tennet.pdf
Planbeskrivning_Tennet 8.pdf
pk_Tennet_8-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_ Tennet 8.pdf
PU MSU, Tennet 8 beslut om antagande.pdf

10 Detaljplan för Nyfors, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0200 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Nyfors godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors. Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat.

Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv. Planområdet innehåller 26 bostadsfastigheter. Kommunen äger sex av dessa samt två större mark- och vägområden som ingår i fastigheten Rundmar 1:2 och Bollmora 2.1. Därutöver är fastigheten Rundmar 1:35, Hällberga, belägen i området.

Under samrådet inkom ca 137 yttranden varav fyra var namnlistor med 154 underskrifter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut granskning.pdf
plankarta granskning .pdf
Samrådsredogörelse NYFORS.pdf
Hällberga_Kulturmiljörapport.pdf
PU, Nyfors beslut om granskning.pdf
Planbeskrivning Nyfors granskning.pdf

11 Detaljplan för Nyfors gatukostnader, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0850 254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Nyfors godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning underskriven.pdf
Gatukostnadsutredning - Nyfors (granskning).pdf
Bilaga 1 - gk-karta.pdf
Bilaga 2 - Gatukostnadssammanställning.pdf
PU, Nyfors gatukostnader beslut om granskning.pdf

12 Uppdrag att lämna över strategiskt planeringsunderlag till arbetet med ny översiktsplan

Dnr 2011 KSM 0429

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunens förvaltningar ges i uppdrag att sammanställa ett strategiskt planeringsunderlag till arbetet med ny översiktsplan och ge en utblick mot år 2035. Underlaget ska lämnas över till samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplanerare senast i mars 2014.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. För att kunna göra de avvägningar och bedömningar som krävs i en översiktsplan behövs underlagsutredningar. Kommunens förvaltningar föreslås därför ges i uppdrag att sammanställa ett strategiskt planeringsunderlag och ge en utblick mot år 2035.

Bilagor
Uppdrag strategiskt underlag.pdf

13 Svar på remiss om Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan

Dnr 2012 KSM 0548 212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att yttra sig över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande. Yttrandet har uppdaterats efter behandling i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Remissmaterialet finns på Huddinge kommuns webbplats, se yttrandet.

Bilagor
PU MSU, svar på remiss Huddinges öp.pdf
Tjänsteskrivelse översiktsplan Huddinge kommun.pdf

14 Svar på remiss om regionplanens aktualitet, RUFS 2010

Dnr 2012 KSM 0548 212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att yttra sig över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande. Yttrandet har uppdaterats efter behandling i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Remissmaterialet finns på Huddinge kommuns webbplats, se yttrandet.

Bilagor
PU MSU, svar på remiss Huddinges öp.pdf
Tjänsteskrivelse översiktsplan Huddinge kommun.pdf

15 Hantering av förtidsröster vid valen 2014

Dnr 2013/KS 0377 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Posten AB anlitas för hanteringen av förtidsröster inför val till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun och landsting 2014.

Beskrivning av ärendet
Allt fler väljer att förtidsrösta. Vid valet 2006 röstade 31,8 procent i riket i förtid och motsvarande siffra vid valet 2010 var 39,4 procent. I Tyresö hade vi ca 40 procent förtidsröster 2010 och om man räknar med en fortsatt ökning, skulle vi med ca 34 000 röstberättigade år 2014 få omkring 15 000 förtidröster (45 procent).

Det är svårt att på ett tryggt och säkert sätt transportera, sortera och förvara ett så stort antal förtidsröster i kommunens lokaler. Valnämnden föreslår därför att Posten AB får i uppdrag att transportera, sortera och förvara förtidsröster under valet till Europaparlamentet i maj 2014 samt val till riksdag, kommun och landsting i september 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag valnämnden 2013-10-15 § 4.pdf

16 Verksamhetsbidrag till brottsofferjouren

Dnr 2013/KS 0271 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 177 200 kronor för verksamhetsåret 2014.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast den sista februari 2014. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2013 ges in.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö är en ideell organisation med ideellt arbetande stödpersoner som stödjer brottsoffer inom jourens upptagningsområde. Föreningen har för verksamhetsåren år 1994-2012 av Tyresö kommun beviljats medel med 3 kronor per kommuninvånare.

2013 höjdes bidraget med 1 krona genom beslut i kommunstyrelsen. Förslagsvis bidrar Tyresö kommun även i år med fyra kronor/invånare. Vid årsskiftet beräknas antalet kommuninvånare till 44 300 personer. Den sammanlagda bidragssumman blir därför 177 200 kronor.

Bilagor
ansökan om verksamhetsbidrag - brottsofferjouren.pdf
TJUT brottsofferjouren.pdf

17 Svar på revisionsrapport om IT-verksamheten i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0323 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Yttrandet från kommundirektörens stab antas som svar på revisionsrapporten om kommunens IT-verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens IT-verksamhet under perioden maj-juni 2013. Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att IT-verksamheten saknar vissa viktiga komponenter för väsentliga områden, i syfte att säkerställa en ändamålsenlig IT-verksamhet. Trots detta bedömer revisorerna att styrningen av den dagliga operationella verksamheten till stor del fungerar väl, men inte är fullt effektiviserad.

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen med anledning av granskningsresultatet. Kommundirektörens stab har tagit fram ett förslag till yttrande med beskrivning av pågående aktiviteter som led i att åtgärda rapportens iakttagelser.

Bilagor
Granskning av IT-verksamheten i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revision IT-verksamhet.pdf

18 Svar på motionen Se barnen *

Dnr 2013/KS 0079 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Se barnen" till kommunfullmäktige 2013-02-14 om att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser ska granskas utifrån ett barnperspektiv. Motionen remitterades till samtliga nämnder, råd, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och demokratiberedningen, vilka har berett svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Barn och ungdomar är en grupp Tyresöbor som Tyresö kommun och våra verksamheter möter varje dag. Det är därför, vilket också visar sig i de yttranden som inkommit från samtliga förvaltningar, naturligt att arbeta med ett barnperspektiv. Att mot den bakgrunden besluta om att komplettera alla beslut som fattas i kommunen med en blankett om barnperspektiv kan få det att framstå som att barnperspektivet reduceras till en administrativ uppgift - att kryssa i blanketten.

I alla förvaltningar och därmed i alla delar av kommunens verksamhet spelar barnperspektivet roll. Stora delar av vår verksamhet riktar sig direkt till barn och unga och berör barn och unga. Förvaltningarna och nämnderna har i svaren på motionen tydligt beskrivit hur man arbetar. Det är bra och visar att vi här i Tyresö tar barn och unga på allvar och lever med barnperspektivet. Det viktiga är snarare än att skapa nya blanketter att i alla verksamheter fortsätta utveckla ännu bättre möjligheter för barn och unga att vara med och påverka.

Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion Se barnen.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motionen Se barnen.pdf
PU § 1053 Svar på motion Se barnen.pdf
Svar KFN motion se barnen.pdf
Demokratiberedningen svar på motionen Se barnen.pdf
Byggnadsnämndens motionssvar Se barnen.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion .pdf
Motion se barnen utdrag MSU § 89.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen Se barnen.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar Se barnen.pdf
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor motionssvar Se barnen.pdf

19 Svar på motion om kulturhus/folkets hus *

Dnr 2013/KS 0123 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens 1:a att-sats anses besvarad.
2. Motionens 2:a att-sats avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om kulturhus/folkets hus till kommunfullmäktige 2013-03-21 om att ett kulturhus/folkets hus ska byggas i Tyresö centrum samt att ett folkets hus ska planeras vid Strandtorget. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att motionens 1:a att-sats ska anses besvarad och att 2:a att-satsen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion lämnat förslag dels på att ett nytt kulturhus ska finnas i det nya och utvecklade Tyresö Centrum samt att det i Tyresö Strand ska skapas ett Folkets Hus. Alliansen kan konstatera att vi redan häromåret slog fast att vi såg tillskapandet av ett kulturhus eller kulturcentrum som en viktig del i den stora centrumutvecklingen som vi driver.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför genom beslut i kommunplanen fått i uppdrag att planera för att få in kultur i centrumutvecklingen. I den presentation som gjordes om planarbetet för Norra Centrum (området från centrumanläggningen till Tyresövallen/Simhallen och Tyresövägen) vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets möte onsdag 13/11 framgick tydligt att ett kulturhus finns i planeringen. Detta kan med fördel, vilket också diskuteras, samplaneras med en rad olika verksamheter såsom huvudbibliotek, biograf och utbildningsverksamhet av olika slag. Den exakta utformingen och innehållet kommer att hanteras inom ramen för det fortsatta planarbetet för Norra Centrum. Planering kommer att ske i nära samarbete mellan förvaltningar i kommunen och berörda verksamheter. Det är också givet att involvera och lyssna till föreningslivet. Vi välkomnar goda idéer från alla som är intresserade kring utvecklingen.

Förslaget om ett Folkets Hus eller motsvarande i Tyresö Strand känns i dagsläget något långsökt. Det är troligast att det ger mer effekt att kraftsamla verksamheter i centrumområdet. Vi bedömer därför det förslaget som orealistiskt i det korta perspektivet.

Vi föreslår således att motionens första att-sats besvaras och den andra att-satsen avslås.

Bilagor
Motion om kulturhus folkets hus.pdf
Svar kultur- och fritidsnämnden motion kulturhus.pdf
remissvar. msu. kulturhus_folkets hus.pdf

20 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum *

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum 2013-02-14 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som beredde motionen vid sitt sammanträde 2013-11-13.

Bilagor
Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
remissvar.msu. öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

21 Delegationsbeslut november 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2013-11-14, dnr 2013/KS 0412 003

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2013-10-22, dnr 2013/KS 0380 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf
Vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

22 Kommunstyrelsens meddelanden november 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Tack från kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.pdf
Remittering av program och planer till Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneutskott och Trafiknämnden.pdf
Letter from Ambassador Marasha - Municipalities.pdf
Återkoppling Länsrapporten 2012 länskommuner.pdf
Alkhol Länsrapport 2012 Stockholm exkl Stockholm.pdf
ANDT Länsrapport 2012 Stockholm exkl Stockholm.pdf
Tobak Länsrapport 2012 Stockholm län exkl Stockholm.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2014.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen oktober 2013.pdf
Temagranskning snöröjning protokollsutdrag KSU 2013-11-14 § 60.pdf
Protokoll från Vårljus 2013-10-23.pdf
Öppna jämförelser 2013.pdf
Remissvar lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar MSU 2013-11-13.pdf
KS meddelanden november 2013.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (56 kb)

§173 Kommundirektörens rapport november 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport november.pdf

§174 Nämndplan miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

Dnr 2013/SBF 0096

Kommunstyrelsens beslut

- Nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och budget för 2014 antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13 § 163.
Anita Mattsson (S) hänvisar till Socialdemokraternas budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014 med tillhörande förslag till budget.

Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2014 - 2016.

Bilagor

Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf
MSU Nämndplan 2014.pdf
PU MSU, nämndplan.pdf

§175 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014

Dnr 2013/KS 0390 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg"
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt 5.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,4 miljoner innebär att det budgeterade resultatet förstärks med 11,1 miljoner och beräknas därmed bli +36,1 miljoner.
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att beslutspunkt 5 ändras till att 3 miljoner tas från centrala medel istället för att omfördelas. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att beslutspunkt 5 inte ska ändras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattsons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på oförändrad beslutspunkt 5. Kommunstyrelsen beslutar om oförändrad beslutspunkt 5.

Marie Åkesdotter (MP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 1-4 samt 6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Socialnämnden nämndplan 2014.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nämndplan 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2014.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2014.pdf
Byggnadsnämnden nämndplan 2014.pdf
Pensionärsrådets remissvar på Socialnämndens nämndplan 2014.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner.pdf

§176 Lokal resultatutjämningsreserv RUR

Dnr 2013/KS 0425 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv ska inte tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, men de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv inte ska tillämpas tills vidare. Utvecklingen i andra kommuner ska följas för att vid senare tillfälle pröva frågan igen.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att lokal resultatutjämningsreserv RUR ska tillämpas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Matssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Lokal resultatutjämningsreserv.pdf

§177 Riskhanterings- och kontrollplan 2014

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsens beslut

- Den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för år 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet

En kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan har arbetats fram av kommundirektörens stab i enlighet med de nya riktlinjer som fastställts. Planen omfattar de kommunövergripande målområdena; medborgarfokus, näringsliv, ekonomisk hushållning, arbetsgivarfrågor samt effektivitet.

I planen redovisas de risker som bedöms ha stora konsekvenser. I många fall pågår åtgärder för att minimera riskerna, men bedömningen är att särskilda kontrollinsatser behöver genomföras. Resultatet av genomförda kontrollinsatser redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.

Bilagor

Riskhanterings och kontrollplan 2014.pdf
Tjänsteskrivelse riskhanterings- och kontrollplan.pdf

§178 Granskningsplan 2014 Medborgarfokus

Dnr 2013/KS 0373 003

Kommunstyrelsens beslut

- Granskningsplan för Medborgarfokus år 2014 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsgruppen genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Förslag till granskningsplan år 2014 innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare plan.

Oförändrat är att omgående granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks, har högsta prioritet. Likaså kommer nystartad enskild/privat verksamhet även fortsättningsvis granskas efter sex månader. Målsättningen att kommunala utförare inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska granskas regelbundet och i samma omfattning som enskilt/privat drivna, tillgodoses i förslaget. Det innebär att dessa verksamheter granskas vart tredje år men att uppföljning genomförs årligen.

Förslaget innehåller även fem temagranskningar som berör övriga förvaltningar samt konsult- och servicekontoret.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2014 Medborgarfokus.pdf

§179 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, exploateringsavtal

Dnr 2013 KSM 1045 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Hasselbacken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv

Dick Bengtson (M) och Leif Kennerberg (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Avtalet har kompletterats efter behandlingen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13.

Bilagor

Hasselbacken expl avtal 2013-11-13.pdf
Exploateringsavtal bilaga 1.pdf
Exploateringsavtal bilaga 2.pdf
PU, Hasselbacken exploateringsavtal.pdf
Tj.skrivelse, avtal hasselbacken (2).pdf

§180 Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0135 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder vid Hasselbacken antas.

Jäv

Dick Bengtson (M) och Leif Kennerberg (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11 13 § 152.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har framfört önskemål om att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att ca 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet. Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november - 16 december 2012. Under samrådstiden inkom 8 yttranden, varav 7 från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstiden inkom ytterligare ett yttrande (privatperson).

Planförslaget har varit på granskning under perioden 25 juni - 8 september. Under granskningstiden inkom 7 yttranden, samtliga från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Planen antas med normalt planförfarande.

Bilagor

Tj.skrivelse, beslut om antagande Hasselbacken.pdf
Planbeskrivning_hasselbacken_antagande_201310183.pdf
Kvalitetsprogram Hasselbacken 131101 v 2.pdf
granskningsutlåtande_hasselbacken.pdf
plankarta_hasselbacken_antagande_okt13-A1-L.pdf
PU MSU, Hasselbacken beslut om antagande.pdf

§181 Detaljplan för Tennet 8, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0020 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för fastigheten Tennet 8 antas.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till detaljplan för fastigheten Tennet 8 syftar till att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt planförfarande och var ute på samråd 30 april - 4 juni 2013 och på granskning 17 sept - 8 oktober 2013.

Bilagor

påskriven_tjänsteskrivelse_antagande_tennet.pdf
Planbeskrivning_Tennet 8.pdf
pk_Tennet_8-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_ Tennet 8.pdf
PU MSU, Tennet 8 beslut om antagande.pdf

§182 Detaljplan för Nyfors, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0200 214

Kommunstyrelsens beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan Nyfors godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation

Mats Larsson (FP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Ulrica Riis-Pedersen (C) hade yrkat avslag till återremiss och avslag till strandpromenad samt bifallit beslutspunkt 1 och 2 om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors. Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat.

Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv. Planområdet innehåller 26 bostadsfastigheter. Kommunen äger sex av dessa samt två större mark- och vägområden som ingår i fastigheten Rundmar 1:2 och Bollmora 2.1. Därutöver är fastigheten Rundmar 1:35, Hällberga, belägen i området.

Under samrådet inkom ca 137 yttranden varav fyra var namnlistor med 154 underskrifter.

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand på återremiss för att en strandpromenad ska tas in i detaljplanen samt för att komplettera underlaget vad gäller markvärde och företagsskada.

Mats Larsson (FP) yrkar i andra hand på att en strandpromenad ska tas in i detaljplanen.

Ordförandeförslag

Jag yrkar att ärendet ska avgöras idag samt avslag till att föra in en strandpromenad i detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande om återremiss. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Mats Larsson (FP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som yrkar återremiss röstar nej. Röstningsresultat: 10 ja, 3 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Mats Larssons (FP) yrkande om att föra in en strandpromenad i detaljplanen. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut granskning.pdf
plankarta granskning .pdf
Samrådsredogörelse NYFORS.pdf
Hällberga_Kulturmiljörapport.pdf
PU, Nyfors beslut om granskning.pdf
Planbeskrivning Nyfors granskning.pdf

§183 Detaljplan för Nyfors gatukostnader, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0850 254

Kommunstyrelsens beslut

1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Nyfors godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse granskning underskriven.pdf
Gatukostnadsutredning - Nyfors (granskning).pdf
Bilaga 1 - gk-karta.pdf
Bilaga 2 - Gatukostnadssammanställning.pdf
PU, Nyfors gatukostnader beslut om granskning.pdf

§184 Uppdrag att lämna över strategiskt planeringsunderlag till arbetet med ny översiktsplan

Dnr 2011 KSM 0429

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens förvaltningar ges i uppdrag att sammanställa ett strategiskt planeringsunderlag till arbetet med ny översiktsplan och ge en utblick mot år 2035. Underlaget ska lämnas över till samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplanerare senast i mars 2014.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. För att kunna göra de avvägningar och bedömningar som krävs i en översiktsplan behövs underlagsutredningar. Kommunens förvaltningar föreslås därför ges i uppdrag att sammanställa ett strategiskt planeringsunderlag och ge en utblick mot år 2035.

Bilagor

Uppdrag strategiskt underlag.pdf

§185 Svar på remiss om Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan

Dnr 2012/KSM 0548 212

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13 § 160.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att yttra sig över Huddinge kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande. Yttrandet har uppdaterats efter behandling i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Remissmaterialet finns på Huddinge kommuns webbplats, se yttrandet.

Bilagor

PU MSU, svar på remiss Huddinges öp.pdf
Tjänsteskrivelse översiktsplan Huddinge kommun.pdf

§186 Svar på remiss om regionplanens aktualitet, RUFS 2010

Dnr 2013 KSM 1018 210

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun besvarar remissen med det Södertörnsgemensamma yttrandet över RUFS aktualitet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till skriftligt förslag (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Stockholms läns landstings avdelning för Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) har bett om Tyresö kommuns synpunkter på den gällande regionplanens, RUFS 2010, aktualitet.

TMR önskar få in synpunkter för att göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt fram till 2016, då planen slutar gälla (enligt 10 § Kap 7 Plan- och bygglagen).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Tyresö kommun besvarar remissen med det Södertörnsgemensamma yttrandet över RUFS aktualitet.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt förslag till yttrande (bilaga).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Södertörnsgemensamt yttrande RUFS SLUTVERSION 6 nov 2013.pdf
Tj.skrivelse, Rufs aktualitet (2).pdf
PU MSU, svar på remiss Rufs aktualitet.pdf

§187 Hantering av förtidsröster vid valen 2014

Dnr 2013/KS 0377 004

Kommunstyrelsens beslut

- Posten AB anlitas för hanteringen av förtidsröster inför val till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun och landsting 2014.

Beskrivning av ärendet

Allt fler väljer att förtidsrösta. Vid valet 2006 röstade 31,8 procent i riket i förtid och motsvarande siffra vid valet 2010 var 39,4 procent. I Tyresö hade vi ca 40 procent förtidsröster 2010 och om man räknar med en fortsatt ökning, skulle vi med ca 34 000 röstberättigade år 2014 få omkring 15 000 förtidsröster (45 procent).

Det är svårt att på ett tryggt och säkert sätt transportera, sortera och förvara ett så stort antal förtidsröster i kommunens lokaler. Valnämnden föreslår därför att Posten AB får i uppdrag att transportera, sortera och förvara förtidsröster under valet till Europaparlamentet i maj 2014 samt val till riksdag, kommun och landsting i september 2014.

Bilagor

Protokollsutdrag valnämnden 2013-10-15 § 4.pdf

§188 Verksamhetsbidrag till brottsofferjouren

Dnr 2013/KS 0271 10

Kommunstyrelsens beslut

1. Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 177 200 kronor för verksamhetsåret 2014.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast den sista februari 2014. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2013 ges in.

Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö är en ideell organisation med ideellt arbetande stödpersoner som stödjer brottsoffer inom jourens upptagningsområde. Föreningen har för verksamhetsåren år 1994-2012 av Tyresö kommun beviljats medel med 3 kronor per kommuninvånare.

2013 höjdes bidraget med 1 krona genom beslut i kommunstyrelsen. Förslagsvis bidrar Tyresö kommun även i år med fyra kronor/invånare. Vid årsskiftet beräknas antalet kommuninvånare till 44 300 personer. Den sammanlagda bidragssumman blir därför 177 200 kronor.

Bilagor

ansökan om verksamhetsbidrag - brottsofferjouren.pdf
TJUT brottsofferjouren.pdf

§189 Svar på revisionsrapport om IT-verksamheten i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0323 016

Kommunstyrelsens beslut

- Yttrandet från kommundirektörens stab antas som svar på revisionsrapporten om kommunens IT-verksamhet. 

Beskrivning av ärendet

Revisorerna har granskat kommunens IT-verksamhet under perioden maj-juni 2013. Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att IT-verksamheten saknar vissa viktiga komponenter för väsentliga områden, i syfte att säkerställa en ändamålsenlig IT-verksamhet. Trots detta bedömer revisorerna att styrningen av den dagliga operationella verksamheten till stor del fungerar väl, men inte är fullt effektiviserad.

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen med anledning av granskningsresultatet. Kommundirektörens stab har tagit fram ett förslag till yttrande med beskrivning av pågående aktiviteter som led i att åtgärda rapportens iakttagelser.

Bilagor

Granskning av IT-verksamheten i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse revision IT-verksamhet.pdf

§190 Svar på motionen Se barnen

Dnr 2013/KS 0079 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade in motionen "Se barnen" till kommunfullmäktige 2013-02-14 om att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser ska granskas utifrån ett barnperspektiv. Motionen remitterades till samtliga nämnder, råd, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och demokratiberedningen, vilka har berett svar på motionen.

Ordförandeutlåtande

Barn och ungdomar är en grupp Tyresöbor som Tyresö kommun och våra verksamheter möter varje dag. Det är därför, vilket också visar sig i de yttranden som inkommit från samtliga förvaltningar, naturligt att arbeta med ett barnperspektiv. Att mot den bakgrunden besluta om att komplettera alla beslut som fattas i kommunen med en blankett om barnperspektiv kan få det att framstå som att barnperspektivet reduceras till en administrativ uppgift - att kryssa i blanketten.

I alla förvaltningar och därmed i alla delar av kommunens verksamhet spelar barnperspektivet roll. Stora delar av vår verksamhet riktar sig direkt till barn och unga och berör barn och unga. Förvaltningarna och nämnderna har i svaren på motionen tydligt beskrivit hur man arbetar. Det är bra och visar att vi här i Tyresö tar barn och unga på allvar och lever med barnperspektivet. Det viktiga är snarare än att skapa nya blanketter att i alla verksamheter fortsätta utveckla ännu bättre möjligheter för barn och unga att vara med och påverka.

Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion Se barnen.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motionen Se barnen.pdf
PU § 1053 Svar på motion Se barnen.pdf
Svar KFN motion se barnen.pdf
Demokratiberedningen svar på motionen Se barnen.pdf
Byggnadsnämndens motionssvar Se barnen.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion .pdf
Motion se barnen utdrag MSU § 89.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen Se barnen.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar Se barnen.pdf
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor motionssvar Se barnen.pdf

§191 Svar på motion om kulturhus/folkets hus

Dnr 2013/KS 0123 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionens 1:a att-sats anses besvarad.
2. Motionens 2:a att-sats avslås.

Anita Mattsson (S) deltar ej i beslut om 2:a att-satsen (beslutspunkt 2).

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om kulturhus/folkets hus till kommunfullmäktige 2013-03-21 om att ett kulturhus/folkets hus ska byggas i Tyresö centrum samt att ett folkets hus ska planeras vid Strandtorget. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att motionens 1:a att-sats ska anses besvarad och att 2:a att-satsen ska avslås.

Ordförandeutlåtande

Vänsterpartiet har i en motion lämnat förslag dels på att ett nytt kulturhus ska finnas i det nya och utvecklade Tyresö Centrum samt att det i Tyresö Strand ska skapas ett Folkets Hus. Alliansen kan konstatera att vi redan häromåret slog fast att vi såg tillskapandet av ett kulturhus eller kulturcentrum som en viktig del i den stora centrumutvecklingen som vi driver.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför genom beslut i kommunplanen fått i uppdrag att planera för att få in kultur i centrumutvecklingen. I den presentation som gjordes om planarbetet för Norra Centrum (området från centrumanläggningen till Tyresövallen/Simhallen och Tyresövägen) vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets möte onsdag 13/11 framgick tydligt att ett kulturhus finns i planeringen. Detta kan med fördel, vilket också diskuteras, samplaneras med en rad olika verksamheter såsom huvudbibliotek, biograf och utbildningsverksamhet av olika slag. Den exakta utformingen och innehållet kommer att hanteras inom ramen för det fortsatta planarbetet för Norra Centrum. Planering kommer att ske i nära samarbete mellan förvaltningar i kommunen och berörda verksamheter. Det är också givet att involvera och lyssna till föreningslivet. Vi välkomnar goda idéer från alla som är intresserade kring utvecklingen.

Förslaget om ett Folkets Hus eller motsvarande i Tyresö Strand känns i dagsläget något långsökt. Det är troligast att det ger mer effekt att kraftsamla verksamheter i centrumområdet. Vi bedömer därför det förslaget som orealistiskt i det korta perspektivet.

Vi föreslår således att motionens första att-sats besvaras och den andra att-satsen avslås.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar återremiss till kultur- och fritidsnämnden för att se över möjligheten till kultur-/samlingslokal på östra Tyresö samt hur detta ska kunna tillgodoses. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Matssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Anita Mattsson (S) deltar ej i beslut om att-sats 2 (beslutspunkt 2).

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Bilagor

Motion om kulturhus folkets hus.pdf
Svar kultur- och fritidsnämnden motion kulturhus.pdf
remissvar. msu. kulturhus_folkets hus.pdf

§192 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen återremitteras till kommunala rådet för funktionshinder, kommunala pensionärsrådet samt socialnämnden.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade in en motion om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum 2013-02-14 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, som beredde motionen vid sitt sammanträde 2013-11-13.

Yrkande

Susann Ronström (S) yrkar återremiss till kommunala rådet för funktionshinder, kommunala pensionärsrådet samt socialnämnden. Marie Åkesdotter (MP) samt Fredrik Saweståhl (M) stödjer återremissyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss till kommunala rådet för funktionshinder, kommunala pensionärsrådet samt socialnämnden och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
remissvar.msu. öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

§193 Anmälan av delegationsbeslut november 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2013-11-14, dnr 2013/KS 0412 003

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2013-10-22, dnr 2013/KS 0380 11

Bilagor

Beslut om kommunal borgen.pdf
Vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

§194 Kommunstyrelsens meddelanden november 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Tack från kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.pdf
Remittering av program och planer till Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneutskott och Trafiknämnden.pdf
Letter from Ambassador Marasha - Municipalities.pdf
Återkoppling Länsrapporten 2012 länskommuner.pdf
Alkhol Länsrapport 2012 Stockholm exkl Stockholm.pdf
ANDT Länsrapport 2012 Stockholm exkl Stockholm.pdf
Tobak Länsrapport 2012 Stockholm län exkl Stockholm.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2014.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen oktober 2013.pdf
Temagranskning snöröjning protokollsutdrag KSU 2013-11-14 § 60.pdf
Protokoll från Vårljus 2013-10-23.pdf
Öppna jämförelser 2013.pdf
Remissvar lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar MSU 2013-11-13.pdf
KS meddelanden november 2013.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf