Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-11-12

Sammanträde 2015-11-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport november 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande. Kommundirektören informerar i senare bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport oktober 2015.pdf

2 Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2015 att nämnderna ska redovisa uppföljning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans till kommunstyrelsen i november.

Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M) respektive socialnämnden Andreas Jonsson (M) föredrog ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde. Sedan dess har socialnämnden samt barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) inkommit med skriftlig återrapportering.

Bilagor
Budget i balans - Socialnämndens protokollsutdrag 2015-10-21 § 1088.pdf
Åtgärder för barn- och utbildningsnämndens prognosticerade underskott.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §147.pdf

3 Nämndplan 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KSM 0750 210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska fungera som en allomfattande plan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen ska utgå från kommunplanen och ange nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 148.pdf
Nämndplan SBF 2016 uppdaterad.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2016.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

4 Reviderad budget 2016 *

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senaste i samband med uppföljingen av tertial 1, 2016.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf
Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf
Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf
20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf
Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

5 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda

Dnr 2015/KSP 0090 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 15 januari 2015 Tyresö kommuns pensionspolicy som gäller både för förtroendevalda och medarbetare i Tyresö kommun. HR-enheten har tagit fram förslag till riktlinjer till kommunstyrelsen som bygger på pensionspolicyn. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den vardagliga hanteringen av pensions- och omställningsfrågor. Riktlinjerna omfattar både förtroendevaldas pensions- och omställningsförmåner samt medarbetarnas pensionsförmåner.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-10-22 § 150 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Pensionspolicy i Tyresö kommun.pdf

6 Granskning för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kryddvägen är det sista utvecklingsområdet i gällande översiktsplan som ännu inte genomförts. I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en så kallad öppen samrådsaktivitet hölls då på plats i området.

Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga området och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken för att bygga bostäder åt sina anställda. Detta blir allt svårare att hitta i Stockholmsregionen idag, vilket påverkar möjligheten att anställa kvalificerad arbetskraft.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 144.pdf
Påskriven tjänsteskrivelse_beslut-om-granskning_LW.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-granskning.pdf
PK_Kryddvagen etapp1_granskni.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen etapp1.pdf
151012 Kryddvägen.pdf
Bullerrapport med bilagor_Kryddvägen_150917.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM_150903 Rev. 150915.pdf

7 Svar på remiss om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Dnr 2015/KSM 0733

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar till Näringsdepartementet för Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genom remiss från Näringsdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över Lantmäteriets rapport, Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Tyresö kommun ställer sig bakom Sveriges kommuners och landstings (SKL) synpunkter i den särskilda skrivelsen.

Tyresö kommun riktar främst kritik mot konsekvenserna för så kallade förnyelsesområden då möjlighet att debitera sker först när bygglov ges för den tillkommande byggrätten. Denna föreslagna taxa verkar inte genomtänkt för de förnyelseområden där många redan idag bor permanent i fullstora hus och få avstyckningar är aktuella.

Tyresö kommun är inte emot att finansiering sker enligt taxa, utan hur det föreslagna taxesystemet är utformat.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar till Näringsdepartementet på remissen av Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 153.pdf
Yttrande över förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter_undertecknat.pdf
Remissmissiv N2015_6012_PUB underskrift.pdf
Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (3).pdf

8 Svar på remiss om teknisk justering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Dnr 2015/KSM 0724

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt Tyresö kommuns eget yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över en teknisk justering av gällande länsplan för regional transportinfrastruktur. Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en långsiktig plan för statliga insatser i vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur. Gällande länsplan finns på länsstyrelsens webbplats

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025.aspx

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att remissen av länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt Tyresö kommuns eget yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 154.pdf
Tjänsteskrivelse, ny.pdf
Yttrande från Tyresö.pdf
Teknisk remiss Länsplan Nationell plan 2014-25 _SLUTVERSION 151014.pdf
Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.pdf

9 Granskningsplan 2016 Medborgarfokus

Dnr 2015/KS 0431 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt den plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

I granskningsplan för 2016 kvarstår som högsta prioritet att omgående granska verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks. Nystartad verksamhet granskas efter 6 månader. Förskolor och pedagogisk omsorg samt all utförarverksamhet inom socialförvaltningen granskas vart tredje år och uppföljning görs minst en gång under treårsperioden. Förslaget är att grundskolorna inte granskas med fasta intervall eftersom skolinspektionen avser att granska Tyresös kommunala grundskolor vart tredje år.

Förslaget innehåller uppföljning av två tidigare temagranskningar om biståndsbeslut samt avfallshantering samt granskning av synpunktshanteringen. I de fall temagranskningar genomförs föreslås även att en uppföljning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastställs.

Bilagor
Granskningsplan 2016 Medborgarfokus.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 45.pdf

10 Ordförandeuppdrag om HBT-certifiering under 2016 inom individ och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0454 52

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Beskrivning av ärendet
I november 2013 antog Tyresö kommun riktlinjer för arbetet med HBT-frågor. Alliansen vill nu ta nästa steg och föreslår därför att minst en verksamhet genomför en komplett HBT-certifiering med hjälp av extern utbildningsaktör under våren 2016.

I första hand är det Alliansens avsikt att certifieringen ska ske inom individ- och familjeomsorgen och i andra hand för elevhälsan. Se bifogat ordförandeuppdrag.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 46.pdf
Ordförandeförslag att påbörja minst en hbt certifiering under 2016.pdf

11 Redovisning av partistöd 15 okt - 31 dec 2014 samt partistöd för 2016 *

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014. Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §152.pdf
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

12 Äskande om stöd till nämndemannaförening

Dnr 2015/KS 0433 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Nämndemannaföreningen vid Nacka tingsrätt har äskat om att kommunstyrelsen beviljar utbildningsbidrag per - av Tyresö kommun utsedda - nämndemän med antingen 800 kr/nämndeman för en fyraårsperiod alternativt ett årligt stöd om 200 kr/nämndeman. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås, då utbildning av nämndemän inte är en kommunal angelägenhet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §153.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE utbildningsbidrag nämndemannaförening.pdf
Ansökan nämndemannaföreningen.pdf

13 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö

Dnr 2014/KS 0329 70

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2014 att bifalla en motion från Miljöpartiet de gröna om att se över möjligheten för Kulturkolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden. Kommunfullmäktige gav samtidigt utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet enligt motionens förslag.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan, och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att redovisningen noteras. Kommunledningskontoret föreslår att det föreslagna projektet El Sistema inte genomförs med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §154.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret om uppdrag avseende El Sistema.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 150921 § 68 Svar på uppdrag avseende El Sistema.pdf

14 Ordförandeuppdrag om ansvar och plan för att utveckla turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med ett ordförandeuppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring. Se vidare under ordförandeförslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Ordförandeförslag
I den vision för Tyresö som årligen antas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av Kommunplanen står skrivet "Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet". Det är en kortfattad beskrivning av att vi ser positivt på att besöksnäringen och turismen i Tyresö utvecklas.

Turism och besöksnäring har dock inte hittills fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ett helhetsgrepp saknas. Alliansen vill därför ta ett initiativ för att starta ett arbete kring frågorna. Det finns mycket i Tyresö som är intressant och värt uppmärksamhet. Det rör sig om besöksmål av såväl lokal som regional och nationell betydelse. Vi har för att nämna några exempel Tyresö Slott med Tyresö Kyrka och omgivande miljöer, Tyresta Nationalpark, våra naturreservat, Alby Friluftsområde, Grottsystemet vid Klövberget, en port till den södra skärgården och såväl kultur- som industrihistoria i kommunen. Ett intressant exempel på Tyresös kulturhistoria är den konstnärskoloni som runt det förra sekelskiftet var etablerad i Tyresö centrerad runt Prins Eugene.

För att komma vidare med att utveckla frågor kring turism och besöksnäring i Tyresö behöver olika aktörer samverka bättre med varandra. Nordiska Museet, Tyresö kommun, Tyresö Församling, Stiftelsen Tyrestaskogen med flera är viktiga aktörer. Det kan vara en väg framåt att kommunen tar initiativ till en samverkansgrupp i syfte att tillsammans genomföra en kartläggning och utveckla en plan för hur turism och besöksnäringen kan stärkas i Tyresö. Det finns också ett behov att förtydliga var i kommunens egen organisation som ansvaret för dessa frågor vilar.

Alliansen föreslår därför:
- att uppdra till kommundirektören att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation, samt
- att kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §155.pdf

15 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism *

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

- Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet väcker i en motion frågan om att utveckla turismen i Tyresö. Det är en fråga som Alliansen också anser är intressant varför vi redan sedan tidigare haft det med som en del av den vision för Tyresö som årligen fastställs i kommunplanen. Alliansen har enats om att ge kommundirektören i uppdrag att se över frågor som rör turism och besöksnäringen i Tyresö. Dels för att placera in frågorna i den befintliga kommunala organisationen och dels att i samverkan med relevanta kartlägga nuläget inom turism och besöksnäring samt se på möjligheter till utveckling. Med hänvisning till det uppdrag som getts till kommundirektören inom området föreslås därför att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

16 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö *

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:
- Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

- Motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

17 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering *

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag. Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Ordförandeutlåtande
Det finns omfattande lagstiftning på jämställdhets- och likabehandlingsområdet som både reglerar kommunernas verksamhet gentemot medborgarna och i rollen som arbetsgivare. I Tyresö följer vi det lagen kräver men har ofta högre ambitioner. Riktlinjer för detta finns tydligt redogjort i de styrdokument som kommunen antagit (kommunens likabehandlingspolicy, kommunens likabehandlingsplan och kommunens jämställdhetsplan). Jämställdhetsuppdraget ryms inom samtliga av ovan nämnda dokument och arbetet ska genomsyra alla nämnders arbete. Ur ett jämställdhetsperspektiv är ett exempel att kommunen gör en lönekartläggning för anställda varje år och inte bara vart tredje för att kontrollera så att inga osakliga löneskillnader förekommer mellan män och kvinnor. Hittas sådana upprättas handlingsplaner för hantering. Ett annat är att vi har som mål att tillmötesgå alla medarbetares önskade sysselsättningsgrad, och i vilket vi eftersträvar heltidsanställning för att fler ska kunna stå på egna ben och inte vara ekonomiskt beroende av en partner för sin egen försörjning. Vidare har vi som mål att verka för jämn könsfördelning vid nyrekrytering, minska skillnaderna i sjukfrånvaron, underlätta så att arbetslivet enklare kan kombineras med föräldraskap samt ge kvinnor och män lika möjligheter att ta del av arbetsrelaterad utbildning och kompetensutveckling - och mycket mer därtill.

När det gäller medborgarperspektivet, service och resursfördelning ska all verksamhet och samhällsplanering genomsyras av principen om likabehandling enligt 2 kap. § 2 i kommunallagen. Det vill säga; "Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Däremot försöker kommunen på olika sätt främja underrepresenterade grupper och bryta samhällsnormer som upplevs förlegade. Det föregående kan handla om att lyfta pojkars resultat i skolan, något bland annat Tyresö Skola lyckats bra med. Eller att få fler flickor att aktivera sig fysiskt på fritiden, här pågår bland annat ett samarbete mellan Café Bonza, Rädda Barnen och Brännpunkten. Tyresösö unika satsning på ökad valfrihet genom Profilfritids bidrar också till det målet. Medan ett exempel på det senare är arbetet med hbtq-frågor som genom antagna riktlinjer för 2014-2016 just nu är ett fokusområde i likabehandlingsarbetet.

Tanken är att öka medvetandet och synliggöra dessa frågor. För ändamålet har det genomförts ett antal olika insatser. Till exempel har kommunens chefer fått utbildning i hbtq-frågor för att stärka Tyresö kommun som arbetsgivare och tillse att vi har öppna arbetsplatser. Inom förskolan pågår arbete med utbildning kring normkritisk pedagogik. Vår fritidsverksamhet har genomfört utbildningssatsningar som lett fram till etablerandet av en ny verksamhet med hbtq-profil. Profilverksamheten Arcus är det enda i sitt slag i den södra delen av Stockholms län.

Som tidigare konstaterat utgår kommunal verksamhet från lagar och förordningar där jämställdhet är en viktig utgångspunkt. För till exempel förskola, skola och gymnasium handlar det om att följa alltifrån skollag till läroplaner och diskrimineringslagstiftning. Till detta finns alltså även styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom är varje utbildningsanordnare ålagd att upprätta en likabehandlingsplan.

Kvalitetsenheten har uppdraget att kvalitetsgranska verksamheter och processer som utgår från den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställer årligen. För att bidra till kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling beskrivs verksamheter och processer från olika perspektiv. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ingår som en del i samtliga verksamhetsgranskningar och utvecklas kontinuerligt. Här har möjligheterna att mäta och göra jämförelser ur ett genusperspektiv ökat. Allt fler nationella nyckeltal finns tillgängliga uppdelade på flickor och pojkar samt kvinnor och män. Förhoppningen är att kvalitetsarbetet ska leda till insikten att alla är lika olika och ska bemötas därefter.

Metoder:
Genom omvärldsanalyser på olika nivåer lyfts aktuella och kommande behov upp. Analyserna är ett viktigt hjälpmedel i kvalitetsarbetet för att arbeta proaktivt och möta behov utifrån olika perspektiv.

Dokumentgranskning; verksamheternas likabehandlingsplaner och dokumentation av åtgärder och uppföljning bedöms.

Deltagande observation; personalens bemötande och agerande studeras och bedöms utifrån olika perspektiv.

Resultatanalyser och intervjuer; undersökning av upplevd kvalitet och bedömning av andra resultat som exempelvis olika nyckeltal.

På att-sats 4 har socialnämnden lämnat ett bra svar och det är glädjande att vi kan bifalla att-satsen och att det kommer att göras en kartläggning av hemtjänstens resurser ur ett jämställdshetsperspektiv.

Slutligen finns redan utförliga riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag, vilket framkommer i svaren från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, det bedöms heller inte föreligga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2015-10-07 dnr 2015/KS 0373 11 3
Beslut om kommunal borgen 2015-11-04 dnr 2015/KS 0373 11 4

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden november 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden november 2015.pdf
SKL Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män pojkar och maskulinitetsfrågor.pdf
Program Bryssel 29-30 september.pdf
Minnesanteckningar studieresa till Bryssel 29-30 sep 2015.pdf
KSOMinne150917.pdf
Månadsrapport SBF oktober 2015.pdf
Ordförandeuppdrag MSU Förbindelse mellan Alby och Tyresta.pdf
Ordförandeuppdrag MSU Dialog om utveckling yttre delarna av Brevik samt sydöstra Tyresö.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Skrivelse om finskspråkig avdelning för demenssjuka/äldre från Tyresö finska förening.pdf
Hedemora kommun Skrivelse angående ensamkommande barn.pdf

§172 Kommundirektörens rapport november 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport oktober 2015.pdf
Kommundirektörens rapport november.pdf

§173 Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2015 att nämnderna ska redovisa till kommunstyrelsen i november nämndens uppföljning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M) respektive socialnämnden Andreas Jonsson (M) föredrog ärendet muntligt vid kommunledningsutskottets sammanträde. Sedan dess har socialnämnden samt barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) inkommit med skriftlig återrapportering.

Bilagor
Budget i balans - Socialnämndens protokollsutdrag 2015-10-21 § 1088.pdf
Åtgärder för barn- och utbildningsnämndens prognosticerade underskott.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §147.pdf

§174 Nämndplan 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/SBF 0148

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S), Jannice Rockstroh (S) och Carl-Johan Karlson (S) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 148 för den socialdemokratiska gruppens räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska fungera som en allomfattande plan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen ska utgå från kommunplanen och ange nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 148.pdf
Nämndplan SBF 2016 uppdaterad.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2016.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

§175 Reviderad budget 2016

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.
Kommunstyrelsens beslut
5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljingen av tertial 1, 2016.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.
samt att kommunstyrelsen beslutar att:

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljingen av tertial 1, 2016.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till punkt 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 2. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 2.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 3-6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf
Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf
Reviderad budget 2016.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf
Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf
20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf
Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

§176 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda

Dnr 2015/KSP 0090 20

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 15 januari 2015 Tyresö kommuns pensionspolicy som gäller både för förtroendevalda och medarbetare i Tyresö kommun. HR-enheten har tagit fram förslag till riktlinjer till kommunstyrelsen som bygger på pensionspolicyn. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den vardagliga hanteringen av pensions- och omställningsfrågor. Riktlinjerna omfattar både förtroendevaldas pensions- och omställningsförmåner samt medarbetarnas pensionsförmåner.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Riktlinjerna för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra följdriktiga förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av beslutsordning som framgår av riktlinjerna.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-10-22 § 150 Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Riktlinjer för hantering av pensionspolicyn och omställningsinsatser för förtroendevalda.pdf
Pensionspolicy i Tyresö kommun.pdf

§177 Granskning för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Jäv
Mats Lindblom (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till Socialdemokraternas särskilda yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66 för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 144 (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kryddvägen är det sista utvecklingsområdet i gällande översiktsplan som ännu inte genomförts. I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en så kallad öppen samrådsaktivitet hölls då på plats i området.

Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga området och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken för att bygga bostäder åt sina anställda. Detta blir allt svårare att hitta i Stockholmsregionen idag, vilket påverkar möjligheten att anställa kvalificerad arbetskraft.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 144.pdf
Påskriven tjänsteskrivelse_beslut-om-granskning_LW.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-granskning.pdf
PK_Kryddvagen etapp1_granskni.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen etapp1.pdf
151012 Kryddvägen.pdf
Bullerrapport med bilagor_Kryddvägen_150917.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM_150903 Rev. 150915.pdf
Reservation S Markanvisningstävling för Kryddvägen och Basilikagränd miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66.pdf

§178 Svar på remiss om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Dnr 2015/KSM 0733

Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar till Näringsdepartementet för Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genom remiss från Näringsdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över Lantmäteriets rapport, Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Tyresö kommun ställer sig bakom Sveriges kommuners och landstings (SKL) synpunkter i den särskilda skrivelsen.

Tyresö kommun riktar främst kritik mot konsekvenserna för så kallade förnyelsesområden då möjlighet att debitera sker först när bygglov ges för den tillkommande byggrätten. Denna föreslagna taxa verkar inte genomtänkt för de förnyelseområden där många redan idag bor permanent i fullstora hus och få avstyckningar är aktuella.

Tyresö kommun är inte emot att finansiering sker enligt taxa, utan hur det föreslagna taxesystemet är utformat.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar till Näringsdepartementet på remissen av Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 153.pdf
Yttrande över förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter_undertecknat.pdf
Remissmissiv N2015_6012_PUB underskrift.pdf
Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (3).pdf

§179 Svar på remiss om teknisk justering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Dnr 2015/KSM 0724

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt Tyresö kommuns eget yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över en teknisk justering av gällande länsplan för regional transportinfrastruktur. Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en långsiktig plan för statliga insatser i vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur. Gällande länsplan finns på länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025.aspx

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att remissen av länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt Tyresö kommuns eget yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 154.pdf
Tjänsteskrivelse, ny.pdf
Yttrande från Tyresö.pdf
Teknisk remiss Länsplan Nationell plan 2014-25 _SLUTVERSION 151014.pdf
Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.pdf

§180 Granskningsplan 2016 Medborgarfokus

Dnr 2015/KS 0431 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastställs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att se över möjligheten för Medborgarfokus att genomföra egna granskningar av grundskolan med fasta intervaller.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt den plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

I granskningsplan för 2016 kvarstår som högsta prioritet att omgående granska verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks. Nystartad verksamhet granskas efter 6 månader. Förskolor och pedagogisk omsorg samt all utförarverksamhet inom socialförvaltningen granskas vart tredje år och uppföljning görs minst en gång under treårsperioden. Förslaget är att grundskolorna inte granskas med fasta intervall eftersom skolinspektionen avser att granska Tyresös kommunala grundskolor vart tredje år.

Förslaget innehåller uppföljning av två tidigare temagranskningar om biståndsbeslut samt avfallshantering samt granskning av synpunktshanteringen. I de fall temagranskningar genomförs föreslås även att en uppföljning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att se över möjligheten att genomföra egna granskningar av grundskolan med fasta intervaller.

Yrkande
Anita Mattsson (S) gör ett tilläggsyrkande om att grundskolan ska granskas av Medborgarfokus med fasta intervaller.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut att fastställa granskningsplanen för 2016 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.
 
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Granskningsplan 2016 Medborgarfokus.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 45.pdf

§181 Ordförandeuppdrag om HBT-certifiering under 2016 inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0454 52

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Beskrivning av ärendet
I november 2013 antog Tyresö kommun riktlinjer för arbetet med HBT-frågor. Alliansen vill nu ta nästa steg och föreslår därför att minst en verksamhet genomför en komplett HBT-certifiering med hjälp av extern utbildningsaktör under våren 2016.

I första hand är det Alliansens avsikt att certifieringen ska ske inom individ- och familjeomsorgen och i andra hand för elevhälsan. Se bifogat ordförandeuppdrag.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 46.pdf
Ordförandeförslag att påbörja minst en hbt certifiering under 2016.pdf

§182 Redovisning av partistöd 15 okt - 31 dec 2014 samt partistöd för 2016

Dnr 2015/KS 0319 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en mottagare av lokalt partistöd årligen lämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen - att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

I ärendet lämnas redovisning om partiernas användning av det lokala partistödet under perioden 15 oktober - 31 december 2014. Kommunledningskontoret föreslår att redovisningen från partierna noteras samt att partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2016 ska utbetalas till samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §152.pdf
Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av partistöd V.pdf
Redovisning partibidrag S.pdf
Redovisning partistöd 2014 Moderaterna.pdf
Redovisning partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning partistöd Folkpartiet.pdf
Redovisning partistöd Miljöpartiet.pdf
Redovisning partistöd SD.pdf
Redovisning partistöd KD.pdf

§183 Äskande om stöd till nämndemannaförening

Dnr 2015/KS 0433 007

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Nämndemannaföreningen vid Nacka tingsrätt har äskat om att kommunstyrelsen beviljar utbildningsbidrag per - av Tyresö kommun utsedda - nämndemän med antingen 800 kr/nämndeman för en fyraårsperiod alternativt ett årligt stöd om 200 kr/nämndeman. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås, då utbildning av nämndemän inte är en kommunal angelägenhet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att nämndemannaföreningens äskande om utbildningsbidrag avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §153.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE utbildningsbidrag nämndemannaförening.pdf
Ansökan nämndemannaföreningen.pdf

§184 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö

Dnr 2014/KS 0329 70

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2014 att bifalla en motion från Miljöpartiet de gröna om att se över möjligheten för Kulturkolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden. Kommunfullmäktige gav samtidigt utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet enligt motionens förslag.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan, och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att redovisningen noteras. Kommunledningskontoret föreslår att det föreslagna projektet El Sistema inte genomförs med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Redovisningen noteras.
2. Det föreslagna projektet El Sistema genomförs inte med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att redovisningen noteras samt att det föreslagna projektet El Sistema inte genomförs med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) med instämmande av Anita Mattsson (S) yrkar återremiss för kompletterande analys av kostnader samt positiva effekter och besparingar.
 
Marie Åkesdotter (MP) med instämmande av Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet slutligen ska beslutas i kommunfullmäktige.

Dick Bengtson (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att skicka ärendet för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §154.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret om uppdrag avseende El Sistema.pdf
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 150921 § 68 Svar på uppdrag avseende El Sistema.pdf

§185 Ordförandeuppdrag om ansvar och plan för att utveckla turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-10-22 § 155 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med ett ordförandeuppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring. Se vidare under ordförandeförslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation.
2. Kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas.

Ordförandeförslag
I den vision för Tyresö som årligen antas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av Kommunplanen står skrivet "Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet". Det är en kortfattad beskrivning av att vi ser positivt på att besöksnäringen och turismen i Tyresö utvecklas.

Turism och besöksnäring har dock inte hittills fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ett helhetsgrepp saknas. Alliansen vill därför ta ett initiativ för att starta ett arbete kring frågorna. Det finns mycket i Tyresö som är intressant och värt uppmärksamhet. Det rör sig om besöksmål av såväl lokal som regional och nationell betydelse. Vi har för att nämna några exempel Tyresö Slott med Tyresö Kyrka och omgivande miljöer, Tyresta Nationalpark, våra naturreservat, Alby Friluftsområde, Grottsystemet vid Klövberget, en port till den södra skärgården och såväl kultur- som industrihistoria i kommunen. Ett intressant exempel på Tyresös kulturhistoria är den konstnärskoloni som runt det förra sekelskiftet var etablerad i Tyresö centrerad runt Prins Eugene.
För att komma vidare med att utveckla frågor kring turism och besöksnäring i Tyresö behöver olika aktörer samverka bättre med varandra. Nordiska Museet, Tyresö kommun, Tyresö Församling, Stiftelsen Tyrestaskogen med flera är viktiga aktörer. Det kan vara en väg framåt att kommunen tar initiativ till en samverkansgrupp i syfte att tillsammans genomföra en kartläggning och utveckla en plan för hur turism och besöksnäringen kan stärkas i Tyresö. Det finns också ett behov att förtydliga var i kommunens egen organisation som ansvaret för dessa frågor vilar.

Alliansen föreslår därför:
- att uppdra till kommundirektören att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation, samt
- att kommundirektören ger i uppdrag till den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring att i samverkan med externa parter kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §155.pdf

§186 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-10-22 § 155 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
- Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

- Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet väcker i en motion frågan om att utveckla turismen i Tyresö. Det är en fråga som Alliansen också anser är intressant varför vi redan sedan tidigare haft det med som en del av den vision för Tyresö som årligen fastställs i kommunplanen. Alliansen har enats om att ge kommundirektören i uppdrag att se över frågor som rör turism och besöksnäringen i Tyresö. Dels för att placera in frågorna i den befintliga kommunala organisationen och dels att i samverkan med relevanta kartlägga nuläget inom turism och besöksnäring samt se på möjligheter till utveckling. Med hänvisning till det uppdrag som getts till kommundirektören inom området föreslås därför att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

§187 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:
- Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
- Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

- Motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

§188 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag. Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Ordförandeutlåtande
Det finns omfattande lagstiftning på jämställdhets- och likabehandlingsområdet som både reglerar kommunernas verksamhet gentemot medborgarna och i rollen som arbetsgivare. I Tyresö följer vi det lagen kräver men har ofta högre ambitioner. Riktlinjer för detta finns tydligt redogjort i de styrdokument som kommunen antagit (kommunens likabehandlingspolicy, kommunens likabehandlingsplan och kommunens jämställdhetsplan). Jämställdhetsuppdraget ryms inom samtliga av ovan nämnda dokument och arbetet ska genomsyra alla nämnders arbete. Ur ett jämställdhetsperspektiv är ett exempel att kommunen gör en lönekartläggning för anställda varje år och inte bara vart tredje för att kontrollera så att inga osakliga löneskillnader förekommer mellan män och kvinnor. Hittas sådana upprättas handlingsplaner för hantering. Ett annat är att vi har som mål att tillmötesgå alla medarbetares önskade sysselsättningsgrad, och i vilket vi eftersträvar heltidsanställning för att fler ska kunna stå på egna ben och inte vara ekonomiskt beroende av en partner för sin egen försörjning. Vidare har vi som mål att verka för jämn könsfördelning vid nyrekrytering, minska skillnaderna i sjukfrånvaron, underlätta så att arbetslivet enklare kan kombineras med föräldraskap samt ge kvinnor och män lika möjligheter att ta del av arbetsrelaterad utbildning och kompetensutveckling - och mycket mer därtill.

När det gäller medborgarperspektivet, service och resursfördelning ska all verksamhet och samhällsplanering genomsyras av principen om likabehandling enligt 2 kap. § 2 i kommunallagen. Det vill säga; "Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Däremot försöker kommunen på olika sätt främja underrepresenterade grupper och bryta samhällsnormer som upplevs förlegade. Det föregående kan handla om att lyfta pojkars resultat i skolan, något bland annat Tyresö Skola lyckats bra med. Eller att få fler flickor att aktivera sig fysiskt på fritiden, här pågår bland annat ett samarbete mellan Café Bonza, Rädda Barnen och Brännpunkten. Tyresösö unika satsning på ökad valfrihet genom Profilfritids bidrar också till det målet. Medan ett exempel på det senare är arbetet med hbtq-frågor som genom antagna riktlinjer för 2014-2016 just nu är ett fokusområde i likabehandlingsarbetet.

Tanken är att öka medvetandet och synliggöra dessa frågor. För ändamålet har det genomförts ett antal olika insatser. Till exempel har kommunens chefer fått utbildning i hbtq-frågor för att stärka Tyresö kommun som arbetsgivare och tillse att vi har öppna arbetsplatser. Inom förskolan pågår arbete med utbildning kring normkritisk pedagogik. Vår fritidsverksamhet har genomfört utbildningssatsningar som lett fram till etablerandet av en ny verksamhet med hbtq-profil. Profilverksamheten Arcus är det enda i sitt slag i den södra delen av Stockholms län.

Som tidigare konstaterat utgår kommunal verksamhet från lagar och förordningar där jämställdhet är en viktig utgångspunkt. För till exempel förskola, skola och gymnasium handlar det om att följa alltifrån skollag till läroplaner och diskrimineringslagstiftning. Till detta finns alltså även styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom är varje utbildningsanordnare ålagd att upprätta en likabehandlingsplan.

Kvalitetsenheten har uppdraget att kvalitetsgranska verksamheter och processer som utgår från den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställer årligen. För att bidra till kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling beskrivs verksamheter och processer från olika perspektiv. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ingår som en del i samtliga verksamhetsgranskningar och utvecklas kontinuerligt. Här har möjligheterna att mäta och göra jämförelser ur ett genusperspektiv ökat. Allt fler nationella nyckeltal finns tillgängliga uppdelade på flickor och pojkar samt kvinnor och män. Förhoppningen är att kvalitetsarbetet ska leda till insikten att alla är lika olika och ska bemötas därefter.

Metoder:
Genom omvärldsanalyser på olika nivåer lyfts aktuella och kommande behov upp. Analyserna är ett viktigt hjälpmedel i kvalitetsarbetet för att arbeta proaktivt och möta behov utifrån olika perspektiv.

Dokumentgranskning; verksamheternas likabehandlingsplaner och dokumentation av åtgärder och uppföljning bedöms.

Deltagande observation; personalens bemötande och agerande studeras och bedöms utifrån olika perspektiv.

Resultatanalyser och intervjuer; undersökning av upplevd kvalitet och bedömning av andra resultat som exempelvis olika nyckeltal.

På att-sats 4 har socialnämnden lämnat ett bra svar och det är glädjande att vi kan bifalla att-satsen och att det kommer att göras en kartläggning av hemtjänstens resurser ur ett jämställdshetsperspektiv.

Slutligen finns redan utförliga riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag, vilket framkommer i svaren från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, det bedöms heller inte föreligga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik S

aweståhl (M) föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med nya årtal. Anita Mattsson (S) stödjer yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 1 om att avslå första och andra att-satserna. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 1.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 2 om att bifalla motionens fjärde att-sats och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 3 om att anse motionens tredje och femte att-satser besvarade. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 3.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf

§189 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2015-10-07 dnr 2015/KS 0373 11 3
Beslut om kommunal borgen 2015-11-04 dnr 2015/KS 0373 11 4

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf

§190 Kommunstyrelsens meddelanden november 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden november 2015.pdf
SKL Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män pojkar och maskulinitetsfrågor.pdf
Program Bryssel 29-30 september.pdf
Minnesanteckningar studieresa till Bryssel 29-30 sep 2015.pdf
KSOMinne150917.pdf
Månadsrapport SBF oktober 2015.pdf
Ordförandeuppdrag MSU Förbindelse mellan Alby och Tyresta.pdf
Ordförandeuppdrag MSU Dialog om utveckling yttre delarna av Brevik samt sydöstra Tyresö.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Skrivelse om finskspråkig avdelning för demenssjuka/äldre från Tyresö finska förening.pdf
Hedemora kommun Skrivelse angående ensamkommande barn.pdf