Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-01-12

Sammanträde 2016-01-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport januari 2016

Dnr 2015/KS 0556 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Månadsuppföljning november.pdf

2 Fastställande av taxor hos Södertörns brandförsvarsförbund gällande tillsyn och tillstånd *

Dnr 2015/KS 0620 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.
2. De nya taxorna kan tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16 § 53 beslutades om uppräkning av taxor för 2016.

Taxorna är bindande först efter fastställelse i kommunfullmäktige i de olika medlemskommunerna. Den nya taxan för tillsyn är 943 kr/timme både för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE fastställande av taxor.pdf
beslutsunderlag från brandskyddsförbundet.pdf

3 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången *

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Ärendet bereddes av kommunstyrelsen den 8 december 2015. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet via minoritetsåterremiss den 17 december med motiveringen att ägarförhållandena ska klargöras innan beslut. Tyresö Bostäder har kompletterat handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016.

Bilagor
Komplettering från Tyresö Bostäder AB 2016-01-05 återremitterat ärende om försäljning.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-17 § 161.pdf

4 Beslut om granskning av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna gällande detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande detaljplaneförslag för en ny skola (F-9) samt nytt vård- och omsorgsboende (ca 50-60 lägenheter) vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015. Inför detaljplanens granskningsskede har förskola och bostäder utgått ur planen. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna samt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
§182, MSU, Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf
2_granskning_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
1_granskning_plankarta_A0_1_500_DPfornudden.pdf
Samrådsredogörelse DP skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.pdf
Kvalitetsprogram vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
14181 Rapport B Fornudden 151111.pdf
14181 Ritning B01 Ekvivalentnivåer 151111.pdf
14181 Ritning B02 Maximalnivåer 151111.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
20151019_Dagvattenutredning_Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf

5 Saluplatser för foodtrucks

Dnr 2015/KSM 0972 510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning godkänns.
2. Tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren.
3. Gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att försäljning med foodtrucks ska tillåtas på saluplatser för kommersiell verksamhet i mindre omfattning. Hänsyn har tagits till de synpunkter som kom fram vid remissrundan till kommunens fritidsenhet samt nuvarande förvaltare för Tyresö centrum, Newsec Asset Management., det vill säga inga foodtrucks på Bollmora torg tills vidare.

Villkoren för foodtrucks blir desamma som för övrig kommersiell verksamhet i mindre omfattning, vilket innebär polistillstånd och kommunens godkännande. Det tillkommer tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett frågan och föreslår att:

1. kommunstyrelsen godkänner uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning
2. tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren
3. gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Bilagor
§185 MSU, Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse food trucks.pdf

6 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen *

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum. Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en bilaga till tjänsteskrivelsen där ändringsförslagen beskrivs mer i detalj.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 195.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse kommunstyrelsens reglemente.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf

7 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen istället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 196.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

8 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera informationen. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har två nyligen avslutade uppdrag tagits bort från ärendebalanslistan, och status uppdaterats på det första uppdraget rörande AB Vårljus.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF - uppdaterad 21 dec.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 197.pdf

9 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 198.pdf
Redovisning av pågående motiner.pdf

10 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

11 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna *

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt att stävja mobbning och trakasserier, oavsett om det är på nätet eller i det fysiska rummet, är en uppfattning som vi givetvis delar med motionärerna. I Tyresö kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande behandling.

På Tyresös skolor bedrivs sedan lång tid tillbaka ett aktivt antimobbningsarbete som på flera sätt har varit framgångsrikt. För 2016 har skolmiljön dessutom prioriterats i barn- och utbildningsnämndens nämndplan tillsammans kunskapsmålen, bara för att visa hur viktigt vi tycker att detta är. Att känna trygghet och bli bemött med respekt är avgörande för god kunskapsinhämtning och utveckling, inte minst i unga år.

Det är varje huvudmans och rektors ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera den egna verksamhetens resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Något som sedermera kan ligga till grund för eventuella insatser. Beroende på förutsättningar och resultat kan program/metoder och åtgärder härigenom se olika ut från skola till skola. Gemensamt för arbetet är dock att det ska vara kvalitetssäkrat och evidensbaserat, liksom att det ska skötas av professionen. Det är inget arbete som ska, eller i vårt tycke ens kan, överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om då det inte ryms inom politikens kompetensområde.

Seminarier av den typ som Miljöpartiet föreslår i motionen, det vill säga hur nätet påverkar våra barn och ungdomar, genomförs redan i dag på flera skolor. Till exempel anordnar Tyresö skola ett i december tillsammans med BRIS och skolans föräldraförening. Det är mycket bra att föreläsningar och diskussionsaftnar anordnas i ämnet då det som barn och unga skriver och gör på nätet är hela vuxenvärldens ansvar och inget som bara kan hänföras till skolan, även om det är där som konsekvenserna av detta ofta synliggörs och omsätts i praktiken.

Som ovan nämnts går det dock inte att komma ifrån det faktum att politikens uppgift inte är att besvara "hur-frågorna" utan att sätta mål, skapa förutsättningar och följa upp. Att antimobbningsarbetet bäst utförs av skolorna själva med hänsyn till lokala förutsättningar och att detta sker i samspråk med personal, elever och vårdnadshavare är vår fullkomliga övertygelse. Betydelsen av detta anges också i skollagen.

Med anledning härutav föreslås avslag på motionen även om intentionen är mer än vällovliga.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 200.pdf
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf

12 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun *

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

13 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

14 KS meddelanden januari 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden januari 2016.pdf
SEMINARIUM_Våldsbejakande extremism.pdf
Sf Östra Södertörn_budget_2016.pdf
Sf Östra Södertörn_Mål_budget_151115.pdf
Inbjudan till Kommuninvest medlemssamråd 2016.pdf
Månadsrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen december 2015.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf
Revisionsrapport: Kundfakturering av barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2016

Dnr 2015/KS 0556 001

Kommunstyrelsens beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2016.pdf
Månadsuppföljning november.pdf
Tjänstemannaorganisation januari  2016.pdf

§2 Fastställande av taxor hos Södertörns brandförsvarsförbund gällande tillsyn och tillstånd

Dnr 2015/KS 0620 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.
2. De nya taxorna tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16 § 53 beslutades om uppräkning av taxor för 2016.

Taxorna är bindande först efter fastställelse i kommunfullmäktige i de olika medlemskommunerna. Den nya taxan för tillsyn är 943 kr/timme både för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE fastställande av taxor.pdf
beslutsunderlag från brandskyddsförbundet.pdf

§3 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunledningsutskottet 2015-11-26 §169.

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Ärendet bereddes av kommunstyrelsen den 8 december 2015. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet via minoritetsåterremiss den 17 december med motiveringen att ägarförhållandena ska klargöras innan beslut. Tyresö Bostäder har kompletterat handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar avslag till ordförandeförslaget röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö Bostäders avsikt att sälja fastigheter till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Komplettering från Tyresö Bostäder AB 2016-01-05 återremitterat ärende om försäljning.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-17 § 161.pdf

§4 Beslut om granskning av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna gällande detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182 (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande detaljplaneförslag för en ny skola (F-9) samt nytt vård- och omsorgsboende (ca 50-60 lägenheter) vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015. Inför detaljplanens granskningsskede har förskola och bostäder utgått ur planen. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna samt att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att granskningshandlingarna gällande detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera godkänns och att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att man ska titta på andra alternativ, så som mindre skolor i Fornudden, utreda en skola i Skälsätra samt hitta alternativ till omsorgsboendet. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
§182, MSU, Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf
2_granskning_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
1_granskning_plankarta_A0_1_500_DPfornudden.pdf
Samrådsredogörelse DP skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.pdf
Kvalitetsprogram vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
14181 Rapport B Fornudden 151111.pdf
14181 Ritning B01 Ekvivalentnivåer 151111.pdf
14181 Ritning B02 Maximalnivåer 151111.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
20151019_Dagvattenutredning_Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160112.pdf (160 kb)
Bilagor
§ 4 §182, MSU, Protokollsutdrag.pdf (325 kb) § 4 1_granskning_plankarta_A0_1_500_DPfornudden.pdf (589 kb) § 4 14181 Rapport B Fornudden 151111.pdf (255 kb) § 4 14181 Ritning B01 Ekvivalentnivåer 151111.pdf (151 kb) § 4 14181 Ritning B02 Maximalnivåer 151111.pdf (151 kb) § 4 2_granskning_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 163 kb) § 4 20151019_Dagvattenutredning_Fornuddsparken.pdf (2 801 kb) § 4 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 4 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 4 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 4 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 4 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 4 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 4 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 4 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 4 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 4 Kvalitetsprogram vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (20 831 kb) § 4 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 4 PM_20151113_Trafik_Fornudden (2).pdf (1 319 kb) § 4 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 4 Reservation SD Granskning detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (254 kb) § 4 Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf (84 kb) § 4 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§5 Saluplatser för foodtrucks

Dnr 2015/KSM 0972 510

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning godkänns.
2. Tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren.
3. Gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att försäljning med foodtrucks ska tillåtas på saluplatser för kommersiell verksamhet i mindre omfattning. Hänsyn har tagits till de synpunkter som kom fram vid remissrundan till kommunens fritidsenhet samt nuvarande förvaltare för Tyresö centrum, Newsec Asset Management., det vill säga inga foodtrucks på Bollmora torg tills vidare.

Villkoren för foodtrucks blir desamma som för övrig kommersiell verksamhet i mindre omfattning, vilket innebär polistillstånd och kommunens godkännande. Det tillkommer tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett frågan och föreslår att:

1. kommunstyrelsen godkänner uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning
2. tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren
3. gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att andra platser lämpliga för ändamålet med mer tillgänglig inriktning ska utredas. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1-3 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Bilagor
§185 MSU, Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse food trucks.pdf

§6 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum. Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en bilaga till tjänsteskrivelsen där ändringsförslagen beskrivs mer i detalj och några språkliga justeringar har gjorts i reglementet.

Bilagor
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 195.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse kommunstyrelsens reglemente.pdf

§7 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen istället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 196.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE  reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§8 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera informationen. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har två nyligen avslutade uppdrag tagits bort från ärendebalanslistan, och status uppdaterats på det första uppdraget rörande AB Vårljus.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 197.pdf

§9 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 198.pdf
Redovisning av pågående motiner.pdf

§10 Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 199.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

§11 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot att ärendet inte remitteras till barn- och utbildningsnämnden.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt att stävja mobbning och trakasserier, oavsett om det är på nätet eller i det fysiska rummet, är en uppfattning som vi givetvis delar med motionärerna. I Tyresö kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande behandling.

På Tyresös skolor bedrivs sedan lång tid tillbaka ett aktivt antimobbningsarbete som på flera sätt har varit framgångsrikt. För 2016 har skolmiljön dessutom prioriterats i barn- och utbildningsnämndens nämndplan tillsammans kunskapsmålen, bara för att visa hur viktigt vi tycker att detta är. Att känna trygghet och bli bemött med respekt är avgörande för god kunskapsinhämtning och utveckling, inte minst i unga år.

Det är varje huvudmans och rektors ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera den egna verksamhetens resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Något som sedermera kan ligga till grund för eventuella insatser. Beroende på förutsättningar och resultat kan program/metoder och åtgärder härigenom se olika ut från skola till skola. Gemensamt för arbetet är dock att det ska vara kvalitetssäkrat och evidensbaserat, liksom att det ska skötas av professionen. Det är inget arbete som ska, eller i vårt tycke ens kan, överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om då det inte ryms inom politikens kompetensområde.

Seminarier av den typ som Miljöpartiet föreslår i motionen, det vill säga hur nätet påverkar våra barn och ungdomar, genomförs redan i dag på flera skolor. Till exempel anordnar Tyresö skola ett i december tillsammans med BRIS och skolans föräldraförening. Det är mycket bra att föreläsningar och diskussionsaftnar anordnas i ämnet då det som barn och unga skriver och gör på nätet är hela vuxenvärldens ansvar och inget som bara kan hänföras till skolan, även om det är där som konsekvenserna av detta ofta synliggörs och omsätts i praktiken.

Som ovan nämnts går det dock inte att komma ifrån det faktum att politikens uppgift inte är att besvara "hur-frågorna" utan att sätta mål, skapa förutsättningar och följa upp. Att antimobbningsarbetet bäst utförs av skolorna själva med hänsyn till lokala förutsättningar och att detta sker i samspråk med personal, elever och vårdnadshavare är vår fullkomliga övertygelse. Betydelsen av detta anges också i skollagen.

Med anledning härutav föreslås avslag på motionen även om intentionen är mer än vällovliga.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 200.pdf
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf

§12 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 201.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf

§13 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Dick Bengtssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-12-21 § 202.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

§14 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden januari 2016.pdf
SEMINARIUM_Våldsbejakande extremism.pdf
Sf Östra Södertörn_budget_2016.pdf
Sf Östra Södertörn_Mål_budget_151115.pdf
Inbjudan till Kommuninvest medlemssamråd 2016.pdf
Månadsrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen december 2015.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf
Revisionsrapport: Kundfakturering av barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter.pdf